Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről

Hatályos: 2013. 05. 03- 2015. 01. 28

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(V.2.)önkormányzati rendelete

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről

2013.05.03.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

I. Fejezet

1. A rendelet célja, hatálya

1. § E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Vokány község köztisztaságát, a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Vokány község közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosára.

3. § A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületek használatára, tisztántartására, melynek szabályait külön rendelet tartalmazza.

2. Fogalmi meghatározások

4. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. alapszolgáltatás: 1 db gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal történő ürítése, melyet valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.

2. települési hulladék:

a) háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött valamint nagydarabos hulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot, és a

b) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló;

3. nagydarabos hulladék: az ingatlantulajdonostól a közszolgáltató által nem rendszeres jelleggel átvett olyan hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja (lom);

4. vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek;

5. veszélyes hulladék: a Ht. 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék;

6. építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építési tevékenységből származó hulladék;

7. biohulladék: biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hulladék;

8. biológiailag lebomló hulladék: minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is;

9. hulladékbirtokos: a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van;

10. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás;

11. gyűjtőedény: szabványosított mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés;

12. gyűjtőhely: a hulladékgyűjtő pont, a hulladékgyűjtő udvar, az át-, illetve visszavételi hely, valamint a munkahelyi gyűjtőhely és az üzemi gyűjtőhely;

13. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a Ht. szerint minősített gazdálkodó szervezet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;

14. ingatlantulajdonos: aki vagy amely az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa, illetve használója, ideértve azt az esetet is, amikor az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, birtokosa, illetve használója egyben a hulladék termelője, birtokosa;

15. időlegesen használt ingatlan: az olyan ingatlan, ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, szálláshely üzemeltetési tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki;

16. gazdálkodó szervezet: a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint az egyéni vállalkozó, ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak létre;

17. a közszolgáltatás tárgya: az 4. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott települési hulladék;

18. hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely;

19. hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel;

20. lakóegység, üdülőegység: helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő- és mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból, vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van, meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas;

(2) Egyéb alapfogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. §-a az irányadó.

MÁSODIK RÉSZ

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

II. Fejezet

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

5. § (1) Vokány Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

(2) A közszolgáltatás igénybe vétele a Vokány község közigazgatási területén lévő lakóingatlan tulajdonosai részére egész évben, az időlegesen használt ingatlanok esetében az ingatlantulajdonosok részére a használati szezon idejére kötelező.

(3) Az ingatlantulajdonos biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a keletkezett települési hulladék elhelyezéséről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételével gondoskodni, s a közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetni.

(5) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik. A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot a közszolgáltatónak köteles átadni.

(6) Tilos hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, begyűjtés, szállítás és lerakás szabályaitól eltérő módon kezelni.

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

ellátásának rendje

6. § (1) Vokány község közigazgatási területén az 5. § (1) bekezdésében meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a „Dél-Kom” Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi az önkormányzattal történő megállapodás alapján 2023. március 31. napjáig.

(2) A települési hulladék rendszeres elszállításáról a közszolgáltató az ingatlan-tulajdonosoktól az önkormányzattal megkötött szerződésben rögzített gyakorisággal, napokon és gyűjtőedényben köteles gondoskodni.

A települési hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az önkormányzat a helyben szokásos módon köteles az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni.
(3) A települési szilárd hulladékot csak az 4. §. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott gyűjtőedényben lehet, kizárólag a szállítás napján az ingatlan bejárata előtti közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a közszolgáltató járművére könnyen felhelyezhető legyen.

3. A közszolgáltatás résztvevőinek jogai és kötelezettségei

7. § (1) A települési hulladékot az ingatlantulajdonos gyűjtőedényben köteles gyűjteni.

(2) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt kizárólag ürítési célból a meghatározott szállítási napokon helyezheti közterületre.

(3) Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért köteles díjat fizetni.

(4) Az ingatlantulajdonos - ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett - nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe, feltéve, ha a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(5) Az ingatlantulajdonosoktól a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjat negyedévente utólag, illetve e rendelet szerinti szerződésben meghatározott időpontban - számla ellenében - jogosult a közszolgáltató beszedni.

A fizetésre kötelezett a szolgáltató által megküldött számla alapján megállapított határidőben köteles azt kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámítani.
(6) Az ingatlantulajdonos személyében bekövetkezett változás esetén az új tulajdonos nevének és elérhetőségi címének a közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a háztartási szilárd hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a régi tulajdonos köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök egyetemlegesen kötelezettek.
(7) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, késedelmi kamat, továbbá a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.
(8) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos a szolgáltató által rendszeresített műanyag zsák felhasználásával is jogosult.
(9) Az ingatlantulajdonos télen - szükség esetén - az ingatlan bejárata előtti közterület és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani, síkosság-mentesíteni, annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen.
(10) Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonos két naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant életvitelszerűen nem használja, és az üresedés várható időtartamát előzetesen írásban leadott nyilatkozattal bejelenti a közszolgáltatónak. A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. A bejelentésbe foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újra lakottá válik, annak tényét az ingatlantulajdonos köteles legalább 3 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni.

8. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe a települési hulladék tartozik.

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. Az okozott kárt annak javításával vagy új edényzet biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan gyűjtőedény javítása, pótlása az ingatlantulajdonos kötelezettsége.

(4) A közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítés után kötelesek az átvétel helyére visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési szilárd hulladékot összetakarítani.

(5) A közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű háztartási hulladékot nem köteles elszállítani, ha az nem a közszolgáltató által rendszeresített és biztosított műanyag zsákban lett kihelyezve.

(6) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési szilárd hulladék elszállítását, ha

a) nem az e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben kerül kihelyezésre,

b) ha a tárolóedényben a települési szilárd hulladék körébe nem tartozó anyag került elhelyezésre,

c) a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre,

d) a hulladék olyan módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a kiszóródás veszélye fennáll,

e) ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatást és ürítést akadályozó módon többlethulladék került kihelyezésre,

f) amennyiben a tárolóedények jelzése bevezetésre kerül – a tárolóedények matricájának hiánya, illetve sérülése esetén.

(7) A hulladék szállítója, kereskedője, közvetítője, kezelője a Ht. 65. § (2) bekezdésében foglalt személyes adatok kezelésére, a Ht.-ben meghatározottak szerint jogosult.

9. § (1) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező lom elszállításáról a közszolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(2) A gazdálkodó szervezetek az (1) bekezdésében meghatározott lomtalanítási akciót nem jogosultak igénybe venni.

(3) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező zöldhulladék elszállításáról évente két alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(4) Az önkormányzat a háztartásokban keletkező veszélyes hulladék elszállításáról évente egy alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.

4. Hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos előírások

10. § (1) A gyűjtés idejére a közterületre történő kihelyezés, a gyűjtést követően a gyűjtőedény saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlantulajdonos kötelezettsége.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni.

(3) A gyűjtőedényben tilos veszélyes hulladékot illetve olyan anyagot elhelyezni (pl. maró lúg, forró hamu, zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, stb.) amely veszélyezteti a közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító járművét. E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.

(4) Az ingatlantulajdonos a hulladék gyűjtésére az alapszolgáltatás keretében az alábbi űrtartalmú, közszolgáltató által rendszeresített típusú szabványedényzetet kötelesek igénybe venni:

a) 70-80 literes edényzet,

b) 110-120 literes edényzet.

(5) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán életvitelszerűen tartózkodó személyek száma után az alábbiak szerint köteles a hulladékgyűjtő edény űrtartalmát megválasztani:

a) 1-3 fős háztartás 70-80 literes edény,

b) 4 vagy 4 főnél nagyobb létszámú háztartás 110-120 literes edény.

(6) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos nyilatkozatán alapuló, szállítási térfogatnak megfelelő azonosító matricát biztosít a szolgáltatást igénybe vevőnek, amelyet az ingatlantulajdonos a hulladékgyűjtő edényre jól látható módon felragaszt.

5. A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai

11. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékét a Ht. 47. §-a és 91. §-a szerint a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter állapítja meg. A miniszteri rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.

(2) Az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa a közszolgáltató felé tett bejelentése alapján az ingatlan használatával arányos díj megfizetésére köteles. Az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa a közszolgáltató felé tett bejelentése alapján az ingatlan használatával arányos, de legalább az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott éves díj 50%-át elérő közszolgáltatási díj megfizetésére köteles.

(3) Mentesül az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díj megfizetése alól:

a) mindaddig, amíg ingatlanán semmilyen emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény nincs elhelyezve,

b) ha a közszolgáltató nem tesz eleget e rendeletben meghatározottak szerinti közszolgáltatási kötelezettségének.

6. A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

.

12. § (1) A hulladékgazdálkodás költségeit az eredeti hulladéktermelő, illetve a hulladék adott vagy korábbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesítésére jogszabály (részben vagy egészben) a hulladékot eredményező termék gyártóját, forgalmazóját is kötelezheti. Ezen hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a hulladékról szóló törvényben megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

(2) Akinek tevékenysége során hulladék képződik, a hulladék kezeléséről a hulladékbirtokosra vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.

(3) Hulladékot csak kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet tárolhat.

(4) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa

a) a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

(5) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a hulladék termelője, birtokosa, külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott hulladék közszolgáltatáson kívüli elszállításához a hulladékszállítási tevékenységre feljogosított gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.

(7) A feljogosított hulladékkezelő igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.

(8) A (6) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - mind a kijelölt ártalmatlanító hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.

(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében ártalmatlanítási díjat köteles fizetni a lerakóhely üzemeltetője részére.

14. § (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés, a szolgáltatás és a díjfizetés feltételeiben történő megállapodásuk alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt rendelkezésre bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.

(2) Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezet 24 órán belül köteles gondoskodni a biológiailag lebomló, erőteljes bűzös szagot árasztó hulladék keletkezése, illetve a gyűjtőedény telítődése esetén az elszállíttatásról.

15. § (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállítása esetén a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.

(2) E fejezetben szabályozott egyéb települési szilárd hulladék elszállítása esetében a szállítás időpontjára, gyűjtőedény közterületre történő elhelyezésére és kihelyezésére, a gyűjtőedényben elhelyezhető anyagokra e rendelet rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

III. Fejezet

16. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a többször módosított a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 8/2003.(IV.10.) önkormányzati rendelet.