Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2021. 08. 06

Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés rendjéről

2021.08.06.

Pápadereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 6. §. (4) bekezdésében, a 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bek. 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Pápadereske község közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában lévő temetőre az ott végzett temetkezési és temető fenntartási tevékenységre terjed ki.

(2) A temető megnevezése és helye:

Pápadereskei köztemető 8593 Pápadereske, 56. hrsz.

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra hasznosítása

2. § A temető létesítésére, lezárására, újra használatba vételére a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

Temetési helyek

3. § (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni a temetőben létesített temetési helyen szabad.

(2) A temetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:

a) koporsós sírhely, amely lehet egyes sírhely, vagy kettes sírhely.

b) urna elhelyezésére szolgáló hely

(3) A hamvasztásos temetés esetén a hamvakat tartalmazó urna elhelyezésére szolgáló temetési hely:

a) a koporsós temetési hely (rátemetés)

b) urnasírhely

(4) A sírhelyek mérete:

a) Felnőtt egyes sírhely esetén: 200 cm hosszú, 2 m mély, 90 cm széles

b) Felnőtt kettes sírhely esetén: 200 cm hosszú, 2 m mély, 2 m széles

c) urnasírhely: 80 cm hosszú, 60 cm széles, 50 cm mély

d) A sírhelyek egymástól való távolsága: 50 cm

e) A koporsós sírhelyen elhelyezhető urnák száma: egyes sírhely esetén 2 db, kettes sírhely esetén 4 db.

4. § A temetési helyen elhelyezett sírjel, sírkő, síremlék legnagyobb magassága 2 méter. E magassági méreten belül sírjel, sírkő, síremlék az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető.

Díszsírhely

5. § (1) A polgármester díszsírhelyet adományozhat az elhunyt személy részére, aki a település fejlődésében érdekeinek előmozdításában és értékeinek gyarapításában kimagasló tevékenységet fejtett ki. A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját értesíteni kell.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelyre az elhunyt özvegye és a közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói is eltemethetők.

A temetkezés rendje

6. § (1)1 Az elhunytat, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga az elhalálozás ideje szerinti sorrendben - az önkormányzat képviselőjével előzetesen egyeztetett - következő temetési helyre kell temetni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően kell eljárni ha

a) Az elhunyt arról eltérően rendelkezett

b) Az eltemettető mozgásában korlátozott, vagy idős személy – annak érdekében – hogy a temetési helyet kedvezőbben megközelíthesse.

7. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) Egyes, illetve kettes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsó rátemetésének, illetőleg urna elhelyezésének napjától számított 25 év.

b) urnasírhely esetén: 25 év

(2)2 A temetkezési helyet az önkormányzat térítésmentesen biztosítja.

(3)3

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható. A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(5) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve ha a temetési hely megszűnik.

(6) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyről kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve hamvasztásával is megszűnik, kivéve ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.

A temető infrastrukturális létesítményei

8. § Az önkormányzat a tulajdonában lévő köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

a) a ravatalozót

b) a temető bekerítését

c) a hulladéktárolót

d) a vízvételi lehetőséget, illemhelyet

e) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt

f) a temető területének, rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő parkosítását

g) utat

9. § (1) A 8. §.-ban felsorolt létesítmények közül:

a) a sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkezett hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt gyűjtőhelyen díjtalanul elhelyezheti.

b) A mozgássérültek a parkolási engedélyük birtokában az egészségügyi állapotuk, vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek pedig a temető üzemeltetőjének írásos engedélye alapján a temetőben kiépített utakat gépjárművel ingyenesen használhatják.

c) A temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.

Temetkezési szolgáltatás

10. § (1) Temetkezési szolgáltatások az 1999. évi XLIII. tv. 25. §.-ában felsorolt tevékenységek.

(2) A temetkezési szolgáltatást végzőknek temető fenntartási hozzájárulást nem kell fizetni.

(3) A temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő vízhasználatért, áramvételezésért, díjat nem kell fizetni.

(4) A köztemetőben a temetkezési szolgáltatást az elhalt eltemettetéséről gondoskodó személy rendeli meg.

A temető üzemeltetése, rendje

11. § (1) A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását elvégezni.

(2) A temetkezési hely felett rendelkezési jogot gyakorló személy(ek) által végezhető munkák:

a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása

b) cserepes, vágott és művirág koszorú elhelyezése

(3) A temetőben munkáját végző vállalkozó tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani.

(4) A temetőben munkáját végző vállalkozó, vállalkozás köteles bejelenteni a temetőben végzendő tevékenység időpontját, víz, vagy áram felhasználási igényét.

(5) A temetőben munkát végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. A vállalkozók kötelesek a tevékenységük végzésével összefüggően keletkezett hulladék, törmelék elhelyezéséről gondoskodni. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

12. § (1) A temetőben a gépkocsi közlekedést biztosító kapu zárva tartásáról az üzemeltető gondoskodik. Annak munkavégzés céljából történő kinyitására igényt a polgármesternél lehet bejelenteni.

(2) A temető nyitvatartási ideje:

Minden nap 6 órától – 21 óráig
(3)A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető engedélyével lehet.
(4)Kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.

13. § (1) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A lerakóhelyet a temető olyan területén kell kijelölni és táblával jelezni, hogy az a temető esztétikai megjelenését és a kegyeletet ne sértse.

(2) A temetőben avart, elszáradt koszorút, virágmaradványt égetni tilos.

(3) A temetőben gyertyát, gyújtani, a sírokon égő gyertyát elhelyezni olyan módon lehet, hogy az tüzet ne okozzon.

(4) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos.

(5) A temetőben 12 éven aluli gyermek, csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

(6) Tilos hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni.

Nyilvántartások vezetése

14. § (1) A temető fenntartója az új parcellák megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről. A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadnia a Veszprém Megyei Levéltárnak.

(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést, hamvak szétszórását) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy hamvak szétszórásának) napja, az elhalt természetes személyazonosító adatai, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.

Záró rendelkezés

15. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 6. § (1) bekezdése a Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § (2) bekezdése a Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7. § (3) bekezdését a Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.