RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013 (XII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

9/2013 . (XII.31.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 02. 01

RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013 (XII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

9/2013 . (XII.31.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

2023.02.01.

Rigács Község Önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 132. § (1) bekezdés a) pontja és 134. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Önkormányzat Képviselő-testülete által alkotott feladatkörében eljárva - a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Rigács Község Önkormányzat közigazgatási területén lévő köztemetőre, valamint a köztemető fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos tevékenységekre.

2. § (1) Működő köztemető: 03/2/a. hrsz:

3. § (1) Rigács Község Önkormányzat közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése, lezárása, megszüntetése és kiürítése az önkormányzat feladata.

(2) A köztemető és annak létesítményeinek fenntartásáról, valamint az ott folyó temetkezési és a rendelet szerinti egyéb tevékenységek végzéséről üzemeltetéséről az önkormányzat gondoskodik.

(3) A köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2. Az üzemeltető feladatai, kötelezettségei

4. § (1) Az Önkormányzat mint üzemeltető feladatai különösen:

a) biztosítja az eltemetés feltételeit.

b) biztosítja a ravatalozó, technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;

c) gondoskodik a temető nyitásáról, zárásáról;

d) vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket;

e) tájékoztatja a temetőlátogatókat;

f) kijelöli a temetési helyeket;

g) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hóeltakarítást;

h) gondoskodik a temető zöldfelületeiről;

i) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;

j) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;

k) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket.

(2) Az Önkormányzat mint üzemeltető gondoskodik a 3. mellékletben meghatározott díjak beszedéséről.

(3) A temető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

(4) A temetőt látogatók panaszaikat a Panaszkönyvbe bejegyezhetik. A temetőfenntartó a panaszokat köteles kivizsgálni, a vizsgálat eredményéről a panasztevőt tájékoztatni.

(5) Az üzemeltető nevét, címét, elérhetőségét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

3. A temetési helyek és temetkezési szabályok

5. § (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), ezen belül sírhely sorokra és külön megjelölt temetési helyekre kell felosztani. A sírhelytáblák kialakítását, a sírhelyek (sírbolthelyek) beosztását, számozását, illetve azok elhelyezését a városi temető üzemeltetője állapítja meg a Sírfelosztási Terv alapján.

(2) A temető területén temetésre szolgálnak:

- sírbolt helyek,
- egyes felnőtt sírhelyek,
- kettes felnőtt sírhelyek,
- hármas felnőtt sírhelyek,
- díszsírhelyek,
- gyermek sírhelyek,
- urnasírhelyek és -fülkék, urnasírboltok valamint
- a hamvak szétszórására alkalmas terület.
(3) A sírbolthelyek és sírhelyek olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével – szabályszerű eljárás mellett – ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni.
(4) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákban – fő szabályként – folytatólagos sorrendben kell felhasználni. A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni.
(5) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben (rátemetéssel), urnasírban, urnafülkében vagy sírboltban lehet elhelyezni, illetve az üzemeltető által kijelölt területen szétszórhatók.

6. § (1) A köztemetőben a sírok egymástól való oldaltávolságának legalább 60 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(2) A köztemetőben felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely-táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.

(3) A köztemetőben urnasírhelybe négy darab urna helyezhető. Urnasírboltban, urnafülkében annyi urna helyezhető el, ahány befogadására azt építették.

(4) A köztemetőben a sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.

(5) A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes – a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.

(6) A köztemetőben a sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.

4. Díszsírhelyek

7. § (1) Az önkormányzat azon személynek, aki a teleülés közéletében valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, díszsírhelyet adományozhat.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az adományozott házastársa, valamint felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.

(4) A díszsírhelyek gondozásáról a hozzátartozók, ezek hiányában az Önkormányzat mint üzemeltető gondoskodik.

5. Sírjelek használata

8. § (1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, létesíthető.

(2) Síremléket szilárd alapra kell elhelyezni, mely a sírhelynél nagyobb helyet nem foglalhat el.

(3) A felállítandó síremlék, emlékoszlop tervét (vázrajzát) az elhelyezés előtt az Önkormányzatnak, mint üzemeltetőnek be kell mutatni és ezt nyilvántartásba kell venni.

6. Rátemetés, sírnyitás

9. § (1) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve – további, legfeljebb egy elhalt vagy a fővárosi, megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: intézet) által engedélyezett számú, 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak az intézet előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak számát az intézet korlátozhatja.

(2) Rátemetés esetén – a 25 évnél nem régebben temetett és exhumált maradvány kivételével – biztosítani kell a temetési hely legalább 25 éves használatát. Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell megfizetni.

(3) Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységre kerüljön.

(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még 4 urna helyezhető el.

(5) Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése végett – a síremléket a temettetőnek le kell bontatnia és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.

7. Sírhelyhasználati idő, rendelkezési jog

10. § (1) A temetési helyekért, illetve annak újraváltásáért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek sírhelydíjat kell fizetni, amelynek mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A temetkezési hely feletti rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik. A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog (használati idő):

a.) Sírbolt esetén: 60 év
b) Sírhely esetén: 25 év
c.) Urnafülke, urnasírhely esetén: 10 év
d.) Urnasírbolt esetén: 20 év
(4) A sírhely előre is megváltható, azonban ez esetben a sírhely megjelölése és gondozása kötelező.
(5) Sírhellyel az rendelkezik, akinek a temetési hely felett rendelkezési joga van, illetve aki a temetési helyet megváltotta. A rendelkezési jog kiterjed a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék és sírjel állítására, valamint mindezek megfelelő állapotáról történő gondoskodásra, a temetkezési hely gondozására és az újraváltásra.
(6) A temetkezési helyek - külön tiltó rendelkezés hiányában - újabb ciklusra megválthatók.
(7) Az újraváltásban elsőbbséget élvez a temettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.
(8) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül az arra vonatkozó eljárás betartásával újból felhasználni.
(9) A temettető kívánságára történő halott, urna áthelyezés, vagy urna kiadás folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét, a jogosult részére vissza kell téríteni.
(10) A temetkezési helyekért fizetett használati díjak beszedése, kezelése, nyilvántartása az Önkormányzat, mint üzemeltető feladata. A díjakat a kötelezettnek előre kell megfizetnie.

8. A sírhelyek gondozása

11. § (1) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:

a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,

b) olyan fás szárú növények ültetése, ápolása, amelyek magassága nem éri el az 1,5 m-t, és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba, az engedélyezett fás szárú növények jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni,

c) cserepes, vágott és művirág koszorúk elhelyezése,

d) sírhely díszítése, kegyeleti tárgyak elhelyezése.

(2) Növényt ültetni csak a nyitott síremlék belsejébe, illetve zárt síremlék esetén a fedlapon elhelyezett virágtartóban szabad.

(3) A sírokra ültetett növényzetet és a temetőben lévő virágokat csak a temető üzemeltetőjénél történt előzetes bejelentés után lehet a temetőből kivinni.

(4) A sírok közötti ösvényeket, utakat felásni, növényzettel beültetni nem szabad. Ezeken a terülteken csak a temető kezelője vagy megbízottja telepíthet növényzetet.

(5) Ülőhely, pad a temető kezelője által engedélyezett helyen, illetve engedélyezett formában helyezhető el.

(6) A sírhely birtokosa köteles a sírhely és közvetlen környezetének gondozását, gyomtalanítását folyamatosan elvégezni.

(7) A sírhelyek kerítéssel nem határolhatóak.

(8) A temetőben lévő vízvételi helyeket csak a temetőben található növényzet locsolása céljából lehet igénybe venni.

9. Temetői munkák

12. § (1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozó részéről történő sírgondozást – az Önkormányzatnál, mint üzemeltetőnél, a munka megkezdése előtt 15 nappal be kell jelenteni.

(2) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni

(3) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

(4) Az (1) bekezdésben felsorolt munkákat ünnepnap és vasárnap tilos végezni. Munkanapokon és munkaszüneti napon a munkavégzés kizárólag reggel 8 órától 18 óráig történhet.

(5)1

13. § (1) Az Önkormányzat, mint üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.

(2) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(3) A temetőben munkát végzők a munkavégzés során keletkezett építési, bontási hulladékot, kötelesek a temető területéről saját költségükön elszállítani, és igazolni, hogy azt az építési törmelék lerakására alkalmas és engedélyezett helyen helyezték el.

10. Temetkezési szolgáltatások rendje

14. § (1)2

15. § (1) A temető területén – az erre a célra kijelölt hely kivételével – tilos temetkezési szolgáltatásokra utaló reklám és hirdetőtábla elhelyezése.

11. Temető rendje

16. § (1) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(2) A kegyeleti tárgyakat, fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(3) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azt a kijelölt hulladéktárolóban kell elhelyezni. A temetőben gazt, hulladékot és egyéb szemetet a kijelölt lerakóhely kivételével lerakni, eldobni tilos. A temetőben keletkezett hulladék összegyűjtésére szolgáló helyet az üzemeltető jelöli ki. A hulladéklerakó helyet a temető szélén olyan helyen kell kijelölni, hogy az a temető képét ne rontsa. A szemét összegyűjtésére szolgáló helyet táblával kell megjelölni.

(4) Köztemetőben az Önkormányzat mint üzemeltető biztosítja a hulladék folyamatos összegyűjtését és elszállítását, a gyomirtást és a zöldterület fenntartását.

12. Kegyelet gyakorlás rendje

17. § (1) Üzemeletető a temető bejáratánál kifüggeszti a temető nyitvatartási rendjét, illetve a temető rendjét és a temető térképét.

(2) A temető nyitva tartása:

Naponta: 700- 2000
Halottak napja körüli időszakban meghosszabbított nyitva tartással üzemel a temető, melynek rendjét az önkormányzat, mint üzemeltető állapítja meg és a helyben szokásos módon teszi közzé. A látogatóknak a nyitvatartási idő leteltekor a temetőből távozniuk kell.
(3) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.
(4) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

18. § (1) A temető nyitvatartási rendjében foglalt időtartam alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja, 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

(2) A vagyontárgyak biztonsága, rend megóvása, megőrzése, mindenki közös érdeke. Amennyiben a temető területén bárki ezzel ellentétes magatartást tapasztal, úgy azt köteles bejelenteni a temető üzemeltetőjének, aki a bejelentésre a szükséges intézkedést köteles azonnal megtenni.

(3) A temető területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák, a temető őrzésében részt vevő kutyák kivételével – tilos.

19. § (1) A temetőbe gépjárművel, segédmotor kerékpárral, kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. A tiltás nem vonatkozik a mozgásukban korlátozottakra. A vállalkozók és temetkezési szolgáltatók munkavégzés céljából csak az Önkormányzat, mint üzemeltető engedélye alapján hajthatnak be.

(2) A temetőben gépjárművel közlekedés esetén a megengedett sebesség 5 km/óra.

(3) A temetőbe gépjárművel való behajtás díjtalan.

13. Záró rendelkezések

20. § (1) Jelen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti 8/2013. (IX. 23.) számú rendelet.

1. melléklet a 9/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez a 9/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 9/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez a 9/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez a 9/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelethez3

1

A 12. § (5) bekezdését a Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 14. § (1) bekezdését a Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. mellékletet a Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.