GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2013. (IV. 30. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól

Hatályos: 2024. 01. 01

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2013. (IV. 30. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól

2024.01.01.

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőire.

2. §1 (1)2 A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2024. évben az illetményalap összege 55 000 Ft.

(2)3 A hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 2024. évben:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén 20 %,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén 20 %.

3. § (1) A Kttv. 152. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző, mint a hivatali szervezet vezetője a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg

(2) Jelen §-ban meghatározott juttatásokra az adott évben kifizethető keretösszeget a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg.

(3) Amennyiben az adott költségvetési évre a képviselőtestület a juttatásokra előirányzatot nem állapított meg, vagy a megállapított keret kevésnek bizonyul, a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet.

(4) A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező pénzmaradvány a következő évben a képviselőtestület döntése alapján – meghatározott mértékben és arányban – használható fel az e rendelet tárgyát képező juttatásokra.

3/A. § A fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő részére a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott legmagasabb mértékű bankszámla-hozzájárulás ad a munkáltató.

4. § (1) Jelen rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 2. §-a 2013. december 31-én hatályát veszti.

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselőtestületének a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 12/2001. (XI. 30.) rendelete

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon gondoskodik.

1

A 2. § a Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.