Kötegyán község képviselő testületének 1/2016 (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 25 - 2016. 04. 17

Kötegyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2016. évi költségvetésrőlKötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


1.§ (1) A költségvetési rendelet (továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed az önkormányzatra (Képviselő-testületre és Bizottságaira), valamint a Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda Intézményére, mint költségvetési szervére.


(2) Az önkormányzat címrendjében az önkormányzat és költségvetési szerve (Óvoda Intézmény) címet alkotnak a hozzájuk kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal. Az önkormányzat címszáma 1., a költségvetési szervének címszáma: 2.


(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat továbbá a 2016. évi gazdálkodás főbb szabályait.


(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:


 1. az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:


aa) az önkormányzat által fenntartott Óvoda Intézmény üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerű takarékos gazdálkodás követelményeire,


ab) az önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, a szociális alapszolgáltatások társulás útján történő ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,


ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel,


 1. az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:


ba) elsődlegesen a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani,


bb) a 2016. évben induló beruházások esetében a gazdasági programban foglaltak figyelembe kell venni,


bc) a felhalmozási célú feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, amely során a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.


(5) A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselő-testülete, Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, Polgármestere, Jegyzője - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és eseti jellegű gazdasági beszámoltatása révén ellenőrzi. Az önkormányzat és a költségvetési szervek ellenőrzésének megszervezéséért a – Sarkad és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása által megbízott belső ellenőr közreműködése alapján - az önkormányzati hivatal vezetője a felelős. 1. A bevételek és kiadások főösszege, a hiány mértéke és finanszírozás módja


2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

Kötegyán Község Önkormányzata

 1. a költségvetési bevételi főösszegét                                                   389.584 e Ft-ban,
 2. a költségvetési kiadási főösszegét                                                    389.584 e Ft-ban,


     Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda Intézménye

 1. a költségvetési bevételi főösszegét                                                     22.520 e Ft-ban,
 2. a költségvetési kiadási főösszegét                                                      22.520 e Ft-ban,


Mindösszesen


 1. a költségvetési bevételi főösszegét                                                   412.104 e Ft-ban,
 2. a költségvetési kiadási főösszegét                                                    412.104 e Ft-ban,


állapítja meg.


 1. Költségvetési bevételek:      

                                                                                                                                  e Ft.

 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  320.602
 • önkormányzatok működési támogatása                    134.324
 • működési célú kiegészítő támogatások                       18.112
 • egyéb működési célú támogatások                           121.909
 • közhatalmi bevételek                                                 17.700
 • egyéb működési bevételek                                         28.557


 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           19.654


 1. Finanszírozási bevétel                                                                                   49.328


 1. Bevétel összesen:                                                                                        389.584
 1. Költségvetési kiadások

           

I.              Személyi juttatások                                                                          156.037

II.              SZHA                                                                                                  26.545

 1.             Dologi kiadások                                                                                 71.783


 1.            Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                 2.400


 1.             Egyéb működési célú kiadás Ah-on belülre                                       18.083


 1.            Egyéb működési célú kiadás Ah-on kívülre                                        12.810


 1.       Beruházás                                                                                               28.669


 1.       Felújítás                                                                                                   1.400


 1.                  Finanszírozási kiadások                                                                71.857
 • államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése            4 998
 • központi, irányító szervi támogatások                                  66 859

Kiadások összesen:                                                                                          389.584

                                                                      

(2) Az önkormányzat által engedélyezett létszám 139 fő amelyből:

a) a közalkalmazottak létszáma                                      12 fő,

b) a Mt. hatálya alá tartozók létszáma                               5 fő,

       c) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma       122 fő.           


(3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


3.§ (1) Az önkormányzati szinten összesített működési célú költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2. melléklete, a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(2) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti részletezését a rendelet 4. és 5. melléklete tartalmazza.


(3) A működési kiadások előirányzatokat kormányzati funkcióként, gazdálkodó szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a rendelet 7, 7/a, 7/b, 7/c, 7/d, 7/e, mellékletei tartalmazza.


(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(5) A rendelet 12. melléklete az Eu-s támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeinek és kiadásainak összegét tartalmazza (jelenleg tartalom nélkül).


(6) A rendelet 8. melléklete az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét tartalmazza.


 1. Tartalék előirányzatok


4.§ Az önkormányzata költségvetési rendeletében általános illetve céltartalékot nem képez. 1. Előre nem tervezhető bevételek, kiadások


5.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv feladataik színvonalasabb ellátása érdekében, az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.

A költségvetési szerv esetében ehhez a gazdálkodási feladatát ellátó kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetőjének ellenjegyzése szükséges. Az olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szervalapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv, alapító okirata szerinti tevékenysége ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.


(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben az irányító szerv előzetes hozzájárulása szükséges.


(3) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési-kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.


(4) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás a költségvetési szervnél nem biztosított, a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.


(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a Képviselő- testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, életveszélyt, súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 500 000 Ft összeghatár erejéig dönthet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester- kiadási főösszeget nem érintő- előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. 1. Az önkormányzat és a költségvetési szerve gazdálkodása


6.§ (1) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester, a költségvetési szerv feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetője a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat-megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a Képviselő-testületi döntés alapján lehet.


(2) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester, az önkormányzat költségvetési szerve feladat körébe tartozó feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetője a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat-megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a Képviselő-testületi döntés alapján lehet.  


(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai főösszegét nem léphetik túl.


(4) Az előirányzat az önkormányzat és a költségvetési szerve költségvetésébe beépül, ha központi támogatást, meghatározott célra átvett pénzeszközből realizált bevételi többletet év közben az Országgyűléstől, a Kormánytól, valamely költségvetési fejezettől, vagy elkülönített állami pénzalaptól kap, vagy többlettámogatásban részesül, ennek realizált összegével előirányzat módosítást hajt végre a Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésében. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb 2017. március 31-ig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.


(5) A költségvetési szerv előirányzat feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. A jogkör tartalmát a Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatallal kötött megállapodás tartalmazza.


(6) Az önkormányzat költségvetési szerve a hatáskörébe tartozó előirányzat változásairól minden hónap 10-ig információt szolgáltat az önkormányzatnak és Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalnak, hogy az előirányzat változások a nyilvántartásokon rögzítésre kerüljenek.


(7) A Képviselő-testület a költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat változásaival a 2016.évi költségvetési rendeletét legkésőbb 2017. március31-ig december 31-i hatállyal módosítja.


7.§ (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.


(2) Feladatmutató-változást a költségvetési szerv- jóváhagyott előirányzatán felül- minden esetben csak a Képviselő- testület előzetes engedélyével hajthat végre.


(3) Amennyiben a feladatmutató-változás a költségvetési szerv költségvetési rendeletben megállapított bevételi és kiadási főösszegét érinti, a feladatmutató-változás engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre.


(4) A feladatmutató csökkenéséről a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a feladatmutató-csökkenésre jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.


(5) Költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.


8.§ (1) Az önkormányzat, a költségvetési szerv pót előirányzati kérelemmel nem fordulhat a Képviselő-testület felé, amíg az adott összegre a kiemelt előirányzaton belül fedezet áll rendelkezésre.


(2) Jogszabályi változásokból, vagy önkormányzati döntésekből fakadó többletkiadás fedezetét akkor is biztosítani kell, ha az önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetése nem fedezet hiányos.


(3) Az önkormányzat, a költségvetési szervek költségvetésükben nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - gazdasági esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően a realizálódott bevétel összegével megegyező összegű bevételi előirányzat emelése mellett emelhetik kiadási előirányzataikat a Képviselő-testület döntése alapján.


9.§ (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester számára biztosítja az önálló jogi személyiségű önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítást a hivatal pénzügyi vezetőjének ellenjegyzése mellett.


(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a jogszabályban meghatározottak betartása mellett jogosult a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett. A  kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtását megelőzően a költségvetési szerv vezetője  indokolással, pénzügyi számításokkal alátámasztott jelentést terjeszt elő a polgármesternek,  aki azt  a törvényességi  és  gazdaságossági szempontból felülvizsgálja.


10.§ Az önkormányzat és a költségvetési szerv 2015. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradványok elvonásra kerülnek, azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.


11.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a megállapított személyi juttatásból foglalkoztatható 2016. évre engedélyezett - közfoglalkoztatott létszámot is tartalmazó - létszám előirányzatát a rendelet 5/a. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzatnak és az önkormányzati költségvetési szervének az irányító által a költségvetési rendelettel engedélyezett létszám-előirányzata év közben csak a Képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám-növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a Képviselő-testület, ha az intézménynél tartós bérmegtakarításból ennek fedezete nem áll rendelkezésre.


(3) A saját hatáskörben végrehajtott létszámcsökkentésről a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni, a csökkenéssel jelentkező személyi juttatás megtakarítás felhasználására irányuló igénnyel egyidejűleg.


(4) Feladatelmaradás esetén a polgármester a személyi juttatást és az ehhez kapcsolódó munkaadói járulékokat zárolja. A zárolt előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.


(5) Az önkormányzatnak, a költségvetési szervnek lehetősége van szakmai feladatainak ellátása érdekében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére. A dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra szerződés külső személlyel, szervezettel csak a jogszabályban meghatározott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthető.


(6) A Sarkadkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Kötegyáni Kirendeltsége köztisztviselőinek illetmény kiegészítése az I. és II. besorolási osztályban egyaránt 20 %.


(7) A polgármester a 2016. évben bruttó 200 000,- Ft összegű cafetéria juttatásban részesül.


12.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a polgármester átruházott hatáskörben dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, ajánlattételi felhívás elkészítéséről és megküldéséről.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire (együtt beszerzéseire) vonatkozó szabályokat Kötegyán Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata tartalmazza.


(3) A beszerzésekre vonatkozó szerződéseket, megrendeléseket az önkormányzat esetében a polgármester írja alá az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzésével, költségvetési szerv esetén a költségvetési szerve vezetője az önkormányzat pénzügyi vezetőjének ellenjegyzésével.


13.§ Az önkormányzat és költségvetési szervének az éves elemi költségvetési előirányzatai részletes kimunkálását (indokolását) legkésőbb az önkormányzat költségvetésének jóváhagyását követő 10 munkanapon belül kötelesek elkészíteni.


14.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény 85. §-ban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti készpénzben történő teljesítésre vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzat pénzkezelési szabályzata tartalmazza, melyet a költségvetés végrehajtása során a költségvetési rendelet hatálya alá tartozók kötelesek betartani. 1. Korlátozó és egyéb intézkedések


15.§ (1) Az önkormányzat központi támogatásaihoz információt az önkormányzat és annak költségvetési szerve szolgáltat, az igénybevétel alapjául szolgáló nyilvántartások vezetése is a hatáskörébe tartozik (ágazati statisztikai jelentések, analitikus nyilvántartások).


(2) A téves adatszolgáltatásból, az előírt nyilvántartások előírásoknak nem megfelelő vezetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek miatt a Képviselő-testület a költségvetési szerv kiadási előirányzatait csökkenti.


(3) A költségvetési szervtől a 2016. évben túligénylés miatt, vagy jogosulatlanul igénybe vett, illetve fel nem használt és következő évre le nem kötött állami hozzájárulás összegét december 31-i hatállyal a költségvetés módosításakor el kell vonni.


16.§ Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerve költségvetésük végrehajtása során - a saját bevételeik teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhatnak fizetési kötelezettséget és fizethetik ki.


17.§ Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerve szellemi és anyagi infrastruktúrájukat magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni, a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.


18.§ Az önkormányzat, a költségvetési szerve, az önkormányzatot, a költségvetési szervet, gazdasági társaságot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti. Pénzkövetelés behajtásánál a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező.


19.§ A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.


20.§ (1) Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás állománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.


(2) Amennyiben az intézmény 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles azt jelenteni és adatot szolgáltatni az önkormányzat jegyzőjének.


(3) Az önkormányzati biztost – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg. 1. Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások


21.§ (1) A Képviselő-testület az e rendelet 8. mellékletében meghatározott és részletezett kiadási előirányzat mértékéig támogatja a rendelet 8. mellékletében nevesített nyilvántartásba vett társadalmi civil szervezeteket az arról szóló megállapodás megkötését követően.


(2) Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb, az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatásban részesülő szervezetek - az államháztartáson belüli szervezetek kivételével - a kapott pénzeszközről a támogatási szerződésben meghatározott módon és időpontig, de legkésőbb tárgyévet követő február 28-ig kötelesek elszámolni

(4) Az államháztartáson belüli szervezetek a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kötelesek elszámolni.


(5) Az önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel. 1. Európai Uniós támogatás


22.§ Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerve európai uniós támogatásból megvalósuló projektet, illetve annak kiadásait és bevételeit a 2016. évben a pályázatok kiírásának megfelelően tervezi 12. melléklet (jelenleg adatot nem tartalmaz).


 1. Végrehajtási szabályok


23.§ Az önkormányzat esetében a polgármester, az önkormányzati költségvetési szerv esetében annak vezetője a felelős a költségvetés végrehajtásáért.


24.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.


25.§ A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerinti évenkénti bontásban a rendelet 11. melléklet tartalmazza.


26.§ Az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 13. melléklete tartalmazza.


27.§ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak- kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti - megbontását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.


28.§ Az éves gazdálkodásról a polgármester zárszámadási rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, a költségvetési évet követő négy hónapon belül. 1. Záró rendelkezések


29.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezéseit 2016. január 1-jétől alkalmazni kell.           


                       

     Nemes János sk.                                                                    Szokai Dániel sk.

       polgármester                                                                               jegyzőKihirdetési záradék:A rendeletet 2016. február 25. napján kihirdettem.             Szokai Dániel sk.

       jegyző