Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 11- 2014. 06. 20

Nagybaracska Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Nagybaracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya


1.§


A rendelet hatálya Nagybaracska Község Önkormányzatára és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.II. A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése


Bevételi, kiadási főösszegét                 283 741 ezer Ft-ban,


működési költségvetési bevételét              199 921 ezer Ft-ban,

felhalmozási költségvetési bevételét              9 807 ezer Ft-ban,


működési költségvetési kiadását               205 762 ezer Ft-ban,

felhalmozási költségvetési kiadását             77 979 ezer Ft-ban,


Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)                                                    - 74 013 ezer Ft-ban

működési költségvetési egyenlegét           -   5 841 ezer Ft-ban,

felhalmozási költségvetési egyenlegét       - 68 172 ezer Ft-ban,


állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.


3.§   


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat

a) költségvetési engedélyezett létszámkeretét 9 főben,

b) közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét 14 főben állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


4.§   


(1) A Képviselő-testület 2014. évre a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési engedélyezett létszámkeretét 12 főben állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


5.§   


(1) A Képviselő-testület 2014. évre a Nagybaracska Óvoda költségvetési engedélyezett létszámkeretét 9 főben állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a Nagybaracska Óvoda költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§   


Az önkormányzat összevont 2014. évi bevételeit és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


7.§   


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céljait és azok megvalósításához szükséges forrás összetételét a 6. melléklet szerint fogadja el.


8.§   


Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az önkormányzat saját bevételeit a 7. melléklet szerint határozza meg.III. Tartalék


9.§   


(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében 1 200 ezer Ft tartalékot állapít meg.


(2) A Képviselő-testület a tartalékot az év közbeni működési többletigények kielégítésére és az elmaradt működési bevételek pótlására használja fel.


(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.


(4) A polgármester a hozott döntésekről a rendelet módosításával egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek.IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai


10.§  


(1) A költségvetés végrehajtása során folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkenésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.


11.§  


(1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Az év közben engedélyezett központi költségvetésből származó pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján.


(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.


(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a jelen rendeletben elfogadott kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben módosítást hajthat végre.


12.§  


(1) A Polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja figyelemmel a következőkre

a) az első félévben a féléves beszámoló időpontját megelőzően,

b) a háromnegyed éves költségvetési tájékoztatót megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően,

c) az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.(2) Ha év közben az országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a központi költségvetésből származó támogatások előirányzatát zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követő legközelebbi – szükség esetén rendkívüli – ülésre a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


13.§  


A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő-testület a hitel felvételével kapcsolatos előzetes banki tárgyalások lefolytatására a Polgármestert bízza meg.


14.§  


A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult, az önkormányzat számla vezető hitelintézeténél. A betét elhelyezéséről és annak kamatbevételéről a Polgármester a Képviselő-testületet a féléves és a háromnegyed éves gazdálkodás alakulásáról szóló beszámoló keretén belül tájékoztatja.


15.§  


(1) A Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímű előirányzatán belül 4 000 ezer Ft keretet biztosít a civil szervezetek támogatására.


(2) Az Oktatási-Kulturális-Ifjúsági és Sport Bizottság dönt a civil szervezetek támogatására biztosított keret összegén belül a támogatások odaítéléséről.


(3) A Bizottság a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja a keret összeg terhére vállalt kötelezettségéről.V. Záró rendelkezések


16.§  


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
Nagybaracska, 2014. február 5.

                          Király Sándor                                                      Gallóné Petike Éva

                           polgármester                                                                jegyző

A rendelet kihirdetve: Nagybaracska, 2014. február 10.

                                                                                                    Gallóné Petike Éva

                                                                                                              jegyző