Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 05. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az Államháztartásról szóló- 2011. évi CXCV. Törvény 23.§, 24.§, alapján- figyelembe véve e jogszabály, valamint az Államháztartás működésének rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben meghatározottakat- a 2014. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

 A rendelet hatálya a Képviselő-testületre valamint az Önkormányzati Hivatalra terjed ki.


                                        

                                                


A költségvetés előirányzatai

2.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2014. évi költségvetését[1]


                                          

                                               61 529 e Ft bevétellel

                                               76 672 e Ft kiadással

                                                15 143 e Ft hiánnyal

                                  

állapítja meg.


          A hiány fedezete az előző évi maradvány. Működési célú: 12 084 e Ft, felhalmozási célú 3 059 e Ft.

Az önkormányzat költségvetési bevételei


3.§ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint állapítja meg:[2]


A rendelet 3. § - ban megállapított I.II.III.IV. V. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  


           

  1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                             36 002 e Ft


                          1. Intézményi működési bevételek                     3 957 e Ft

                          2. Közhatalmi bevételek:                                    5 993 e Ft

                                    Igazgatási szolgáltatási dij                           56 e Ft

                          2.1.  Helyi adók:   magánszem.kommun.adó        800 e Ft

                                                         iparűzési adó                       3 837 e Ft

                                                        építményadó                             900 e Ft

      2.2. Átengedett közhatalmi adók

                                  Gépjárműadó                             400 e Ft

                                  Talajterhelési dij                         0 e Ft                           

               


II. TÁMOGATÁSOK

  1. Önkormányzatok működési támogatása                                      12 186 e Ft 

                             

      III.   VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                          10 973 e Ft 

1. Működési célú pénzeszköz átvétele                               13 866 e Ft

2. Felhalmozási célú pénzeszköz                                                0 e Ft

  1. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK  VISSZATÉRÜLÉSE                              984 e Ft


  1. Finanszírozási bevételek                                                                           15 596 e Ft  

Maradvány igénybevétele(előző évi)                                                       15 143 e Ft       Működési célú: 12 537 e Ft, Felhalmozási célú 2 606 e Ft)                    

                   Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                    453 e Ft


Tárgyévi bevételek összesen:                                                           76 672 e Ft

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

4. §.  A 2.§-ban megállapított  kiadási főösszeg előirányzatait a Képviselő-testület a 2.  melléklet szerint határozza meg:[3]


Az önkormányzati Hivatal feladatonkénti előirányzatai a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, állami, államigazgatási feladatokat tartalmazza.

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


                 Működési kiadások előirányzata összesen:                                           48 086 e Ft  


                             Ebből: - személyi juttatásokat                                     13 916 e Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékokat                      2 752 e Ft

                                       - dologi kiadásokat                                             26 064 e Ft

                                       - elvonások, befizetések                                           72 e Ft

                                       - működési célú pénzeszköz átadásokat               3 955 e Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai                               1 327 e Ft


(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a következők szerint

       határozza meg:                                                                                                

                  Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:                                     28 133 e Ft

                  ebből:

                            -    Beruházások                                                    22 779 e Ft

                           -    Felújítások                                                          3 554 e Ft

                            -    egyéb felhalmozási célú kiadás                        1 770 e Ft

Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait címenként, ezen belül feladatonként a 3 sz. melléklet rögzíti.

           A kiadások bemutatására szolgál a 2. 3. és 4. melléklet.

                  

Tárgyévi kiadás összesen:                                                              76 672 e Ft


   5.§

A képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutató mérlegét a 3.) melléklet alapján állapítja meg.


6.§

A 4.) melléklet szerint a képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak 2014. évben hitelállománya nincs.

Költségvetési létszám

7.§

Sopronnémeti Község Önkormányzatánál az alábbiak szerint alakul a foglalkoztatás az 5.) melléklet szerint:

  • teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma :

                                    falugondnoki szolgáltatás:   1 fő

                                    közfoglalkoztatás:     7 fő

                 TÁMOP keretében  hivatal segéd  1fő 5 hó 0,4 fő

                                                          

8.§

A Képviselő-testület a 6. )melléklet szerint megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból származó kötelezettsége

2014. évben keletkezni fog.A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


9.§

(1)  A képviselő-testület az Államháztartási törvény 34. §. (1)-(2) bek. alapján a jóvá-                      hagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft értékhatárig a                polgármesterre ruházza át. Az esetenkénti felhasználás a 100 e Ft-ot nem  haladhatja  meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester a képviselő-testületi ülésen beszámol.  A költségvetési rendelet módosítására a polgármester  ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3)Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármesteri előterjesztésében, a költségvetési rendelet módosításával. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.    


Záró rendelkezések

10.§

(1)  Ez a rendelet 2014. 02. 12-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 01. napjától kell alkalmazni.

  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Sopronnémeti, 2014. február  10.

[1]

A rendelet szövegét a 4/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. május 1-től

[2]

A rendelet szövegét a 4/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2015. május 1-től

[3]

A rendelet szövegét a 4/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2015. május 1-től

Mellékletek