Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2022. 12. 01

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

2022.12.01.

Etyek Nagyközség Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Etyek Nagyközség közigazgatási területén megvalósuló. a rendelet II. részében meghatározott, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő cselekményt megvalósító természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő az a magatartás, amely sérti vagy veszélyezteti a közösségi együttélés e rendeletben meghatározott alapvető szabályait és azt a képviselő-testület e közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősítette.

(3) A rendelet szabályai nem alkalmazhatók azon magatartási szabályok megsértése esetén, amelyet magasabb szintű jogszabály szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nyilvánít. továbbá amelyre magasabb szintű jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

2. Eljárási szabályok

2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására és közigazgatási bírság kiszabására a jegyző átruházott hatáskörben jogosult.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárást hivatalból vagy bármely személy vagy szervezet jelzése alapján kell lefolytatni.

(3)2 E rendelet hatálya alá tartozó magatartások miatt indult eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

3. § (1)3 A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben közigazgatási szankcióként a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény szerinti figyelmeztetést, annak alkalmazhatatlansága esetén közigazgatás bírságot kell kiszabni.

(2)4 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személy esetén 200.000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2 millió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3)5 A pénzbírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyára, a jogsértés jellegére.

(4)6 ) Ha elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú és a jogsértés a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a jegyző felhívja a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást elkövetőt a jogszabálysértésre, és a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel, legalább 20 napos határidő megadásával végzésben kötelezi annak megszüntetésére.

(5)7 A jegyző (3) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott határidő eredménytelen leteltét követően a (1)-(2) bekezdés alapján közigazgatási bírságot szab ki a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértővel szemben.

II. Fejezet

EGYES KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK

3. Közterület rendjének megsértése

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) a közterület használat egyes kérdéseiről szóló 11/2013.(V.31.) számú önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közterületet a jogszabályban meghatározott rendeltetésétől eltérően, a jogszabályban előírt hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja,

b) az utcai bútorokat, berendezéseket (ideértve a kerti padokat, virágtartó edényeket, vízvételi helyeket is) rendeltetésellenesen használja, felállítási helyükről elmozdítja,

c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást megakadályozza,

d) üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli járművét közterületen tárolja.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki közterületen szeszes italt fogyaszt, kivéve

a) a vásárok, az egyéb közterületi rendezvények területét a vásár, a rendezvény időtartama alatt,

b) a vendéglátóhelyek jogszerűen létesített teraszainak, előkertjeinek területét.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a közterületek elnevezéséről, valamint azok jelöléséről szóló 8/2008. (III.28.) számú önkormányzati rendeletet megsértve

a) utcanév táblát, emléktáblát eltakar, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszünteti,

b) utcanév táblát, emléktáblát jogtalanul kihelyez vagy eltávolít,

c) a házszámtábla kihelyezését elmulasztja.

4. Állattartás szabályainak megsértése

5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki a felügyelete alatt álló ebet a település külterületi lakott területén felügyelet nélkül kóborolni hagyja.

5. Etyek Nagyközség nevének és jelképeinek megsértése

6. §8

7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a település címerét vagy zászlaját a 21/2005. (X.26.) számú önkormányzati rendeletben foglaltakat megsértve, jogosulatlanul, engedélytől eltérően vagy a település közösségét sértő módon használja.

6. Köztisztaságra és települési szilárd hulladékra vonatkozó előírások megsértése

8. § (1)9 A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról szóló önkormányzati rendeletet megsértve nem gondoskodik

a) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti, melletti közterület (járda, zöldsáv) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, az ott lévő növényzet ápolásáról, a fű nyírásáról, gyommentes állapotának folyamatos fenntartásáról,

b) az ingatlanáról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló vagy oda benövő ágak, bokrok és sövények megfelelő nyeséséről oly módon, hogy biztosított legyen a gyalogos, illetve a közúti forgalom zavartalansága, a közúti jelzések és az úttartozékok láthatósága,

c) az ingatlana előtti, melletti közterületre ültetett növényzet gondozásáról, megfelelő nyeséséről és – amennyiben az járda- vagy útkereszteződést is érint – a járda- vagy útkereszteződések esetén a beláthatóság biztosításáról 0,8 és 2,5 méter magasság között,

d) az ingatlana előtti, melletti járdaszakasz hó- és síkosság-mentesítéséről,

e) az ingatlana előtti, melletti közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek – kivéve élővízfolyások – tisztán tartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról az úttestig terjedő teljes területen,

f) az ingatlanának tisztán tartásáról, gyommentesítéséről.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a)10 Etyek Nagyközség közterületein hulladékot eldob, vagy a közterületet más módon beszennyezni, oda engedély nélkül hulladékot (építési és más törmeléket, kerti nyesedéket, egyéb hulladékot) lerak, a közterületen lévő berendezési tárgyat, fát vagy egyéb növényt beszennyez, rongál. Az árkokba, csatornákba, folyókákba, - különösen a Magyar-kút területére, Boti tóba és környező vízfolyásokba - átereszekbe zöldhulladékot, zöldnyesedéket, falevelet, egyéb hulladékot elhelyez,

b)11 közterületen hulladékot nem az arra a célra rendszeresített hulladékgyűjtő edényzetbe helyez el,

c)12 a közterület rendeltetésétől eltérő célra (különösen építési, szerelési, árusítási munkákra) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét legalább 2 méteres körzetben nem tartja tisztán. A hulladékot az elszállítás időpontjáig nem konténerben vagy elkerített helyen, közterület-használati engedély nélkül tárolja,

d)13 közterületen a gépjárművet mos,

e)14 bármely szállítmány fel- vagy lerakásával, valamint szállításával a közterületet beszennyezi, a szennyeződés előidézője azt a fel- vagy lerakás elvégzése után azonnal nem takarítja el, és az anyagok lerakásánál, mozgatásánál a zöldterületen lévő felszerelési tárgyak, fák, cserjék, egyéb növények megrongálódnak,

f)15 járműbehajtó átereszeit nem tartja tisztán, a csapadékvíz-elvezető árkokat betömi, a víz elfolyását korlátozza, vagy megakadályozza. A közterületre, csapadékvíz-elvezető árokba, csapadékvíz-elvezető csatornába szennyvizet ereszt,

g)16 a csapadékvizet az ingatlanokról a közterületre, közútra, járdára vezeti,

h)17 a közterületen engedély nélkül hulladékot rak le, hulladékot hagy el,

i)18 a kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 4/2021. (IV.1.) önkormányzati rendelet előírásait megszegi.

7. A temetők használatával kapcsolatos szabályok megsértése

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) a sírgondozás kivételével a temetőben előzetes bejelentés nélkül munkát végez,

b) a temető területén keletkezett szemetet, elszáradt virágot, koszorút nem a kijelölt szemétlerakóba helyezi el,

c) síremlék építése során fölöslegessé vált föld, építési anyag elszállítására és a munkák során igénybe vett terület rendbetételére vonatkozó kötelezettségét megszegi,

d) a temetőben arra nem kijelölt helyen fát ültet, a sírok közötti utakra növényt telepít,

e) a sírokat kerítéssel határolja körül vagy padot, más ülőalkalmatosságot a temető üzemeltetője hozzájárulása nélkül létesít,

f) a temetők területére állatot – a vakvezető kutya és szolgálati kutya kivételével –visz be,

g) a temetőben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt vagy nem a kegyeletnek megfelelő magtartást tanúsít,

h) a temetőt nyitvatartási időn kívül látogatja.

8. A zöldterületek használatával kapcsolatos szabályok megsértése

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) az önkormányzat hozzájárulása nélkül a közhasználatú zöldterületekre fát, bokrot, cserjét vagy más növényzetet ültet,

b) gépjárművel a közhasználatú zöldterületre ráhajt, azon parkol,

c) a játszótéri berendezéseket rongálja, rendeltetésével ellentétes módon használja.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. § Ez a rendelet 2014. február 01. napján lép hatályba.

1

A bevezető az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdése az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdése az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdése az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (5) bekezdését az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 6. §-t az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 8. § (1) bekezdése az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. § (2) bekezdés a) pontja az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. § (2) bekezdés b) pontja az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. § (2) bekezdés c) pontja az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. § (2) bekezdés d) pontja az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. § (2) bekezdés e) pontja az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 8. § (2) bekezdés f) pontja az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. § (2) bekezdés g) pontját az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.

17

A 8. § (2) bekezdés h) pontját az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.

18

A 8. § (2) bekezdés i) pontját az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.