Karancsalja Község Önkormányzata

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő – testületének 1/2014. (II.20 .) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2014. 04. 21 - 2022. 07. 31

Karancsalja Község Önkormányzata

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő – testületének 1/2014. (II.20 .) önkormányzati rendelete

2014.04.21.

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) Korm. rendelet 24. § - 28. §-a valamint a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

A rendelet hatálya

1. § . (1) A rendelet hatálya Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületére

(továbbiakban: Képviselő-testület), a Polgármesterre, a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal), a Jegyzőre és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, nem intézményesített szakfeladatokra terjed ki.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
- Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit – 2014. évi költségvetésének

- Bevételi főösszegét 257.256 eFt-ban
- Kiadási főösszegét 257.256 eFt-ban
Ezeken belül :
- a felhalmozási célú bevételt 25.609 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadást 25.609 eFt-ban
ebből:
- a beruházások összegét 14.632 eFt-ban
- a felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 452 eFt-ban
- az egyéb fejlesztési célú pe.átad. 209 eFt-ban
- Dolgozók lakásépítésére, vásárlására 400 eFt-ban
támogatási kölcsön nyújtása
- Beruházásokhoz kapcsolódó áfa befizetés 9.916 eFt-ban
- a működési célú bevételt 219.504 eFt-ban
- a működési célú kiadásokat 231.647 eFt-ban
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat 81.869 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 16.961 eFt-ban
- a dologi jellegű kiadásokat 44.737 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 29.500 eFt-ban
- működési célú támogatás értékű kiadásokat 54.697 eFt-ban
- működési célú pénzeszk. átadást 1.530 eFt-ban
- tartalékot 2.353 eFt-ban
- tárgyévi hiány 12.143 eFt-ban
- előző évek pénzmaradványa 12.143 eFt-ban
ebből:
- a felhalmozási célú pénzmaradvány 0 eFt-ban
- a működési célú pénzmaradvány 12.143 eFt-ban
- költségvetési létszámkeretet 45 főben állapítja meg.
(2) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) Működési hiányt 2014. évben az Önkormányzat nem tervez. Amennyiben az év közbeni, nem tervezett események hatására hiány keletkezne, ennek finanszírozása éven belül
hitelfelvétellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

3. § Az Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat címrendjét a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza

6. § Az Önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi működési célú bevételeit és kiadásait az 5/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 5/b. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2014. évi szakfeladatonkénti kiadási és bevételi előirányzatait – az Áht. által előírtak szerinti bontásban – a 6. számú melléklet tartalmazza .

9. § Az Önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásait feladatonkénti bontásban az 7. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat hiteltörlesztésének ütemezését a 13. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat tartalékai

12. § (1) A Képviselő – testület az Önkormányzat tartalékait 3.889 eFt összegben hagyja jóvá, mely teljes összegben működési tartalékot képez.

(2) Az Önkormányzat tartalékainak felosztását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Több éves kihatással járó feladatok

13. § Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatait a 10. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat – azok jellege, mértéke, összege illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel – a 11. sz. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Előirányzat felhasználási ütemterv

15. § A Képviselő-testület a 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

Gördülő tervezés

16. § Az Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 14. számú melléklet szerint állapítja meg.

Költségvetési létszámkeret

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 45 főben állapítja meg.

Ebből :
- Köztisztviselők és polgármester tervezett átlag létszáma: 11.96 fő,
- Közalkalmazottak tervezett átlag létszáma: 1 fő,
- Mtk. hatálya alá tartozó alkalmazottak tervezett átlag létszáma: 3,19 fő,
- Közfoglalkoztatás tervezett átlag létszáma: 28,67 fő.

A költségvetéshez kapcsolódó vegyes rendelkezések

18. § A Képviselő-testület az Önkormányzatnál dolgozó köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban, a közalkalmazottak pótlékalapját 20.000 Ft-ban állapítja meg.

19. § A képviselők tiszteletdíja 2014. évben 40.000 Ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja 60.000 Ft/hó 2014. évben.

20. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál dolgozók részére a 2014. évre járó cafeteria juttatást az alábbiak szerint állapítja meg:

- köztisztviselők és a védőnő részére: bruttó 200.000 Ft/fő/év
- óvodai dolgozók részére: bruttó 200.000 Ft/fő/év
(2) A munkavállalók ezen keretösszegek függvényében nyilatkoznak arról, hogy 2014 évben milyen juttatásokat szeretnének igénybe venni.

21. § A Képviselő-testület a munkába járáshoz szükséges buszbérletek árának – közlekedési költségtérítés címén történő – térítése mértékét 86 %-ban állapítja meg. Ez alól kivételt képeznek az 5 km-es távolsági buszbérletek, melyek árának 100 %-a kerül megtérítésre.

22. § (1) A Képviselő-testület a községháza nagytermének bérleti díját alkalmanként az alábbiak szerint állapítja meg:

- rendezvények esetén:
- fűtési szezonban: 45.000 Ft,
- fűtési szezonon kívül: 35.000 Ft
- vásárok és egyéb, munkaidő keretein belüli használat esetén: 7.000 Ft.
(2) A kisterem bérleti díja
- fűtési szezonban: 15.000 Ft,
- fűtési szezonon kívül: 10.000 Ft.

23. § . A Képviselő-testület a közműfejlesztési hozzájárulás összegét ingatlanonként

1. csatornahálózatnál 60.000 Ft + áfában
2. vízhálózatnál: 150.000 Ft + áfában
állapítja meg egyösszegű befizetés és részletfizetés (max. 6 részlet) esetén is.

24. § . Az ANIFER-ST Kft. által üzemeltetett konyhákon a gyermek és felnőtt étkeztetés napi nyersanyagköltsége ( Ft-ra kerekítve) és az intézményi térítési díj összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Nyersanyag intézményi 69 % rezsi
költség Ft/adag térítés Ft/adag térítés Ft/adag
ÁFA-val
- Napfény Óvoda
3x étkezés 219 219+59= 370 +ÁFA
278
Nyersanyag intézményi 69 %-os rezsi
költség Ft/adag térítés Ft/adag térítés Ft/adag
ÁFA-val
- Diák étkeztetés
3x étkeztetés 279 279+75= 472+ÁFA
354
Menza 205 205+55= 346+ÁFA
260
- Szociális étkezés 247 247+67= 417+ÁFA
314

25. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, ennek keretein belül az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók, átcsoportosíthatók.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt (minimum negyedévenként) a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletét legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve legkésőbb a zárszámadást tárgyaló képviselő-testületi ülést megelőző ülésen december 31-i visszamenőleges hatállyal - módosítja.

Az intézmény előirányzat felhasználási hatáskörében a személyi kiadások előirányzatát dologi kiadásokra, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett átcsoportosíthatja.
(5) A Képviselő-testület a 8. és 9. §-ban jóváhagyott felújítási és fejlesztési feladatok közül a beszerzések megvalósítását - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményekre bízza a megállapított előirányzaton belül.
(6) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére 50.000 Ft értékhatár felett maximum 200.000 Ft-ig előzetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években, sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat. A Polgármester jogosult saját hatáskörben a költségvetésben jóváhagyott kerete terhére írásbeli kérelem alapján egyösszegű, vissza nem térítendő támogatást adni.

26. § . (1) Az önkormányzat költségvetési szerveitől nem vonhatja el a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

27. § A Képviselő-testület a Polgármester javaslata alapján dönt a tartalék és a céltartalék felhasználásáról.

28. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A nem működési célú kifizetésekről a Polgármester a következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet

29. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása során év közben létrejött hiány finanszírozási módja az éven belüli hitelfelvétel. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg, a hitelfelvételről testületi döntés szükséges. A hitelügylet lebonyolítását a Polgármester végzi.

30. § Az Önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a legtakarékosabb gazdálkodást folytatni, kiadásainak csökkentése érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.

31. § Az Önkormányzat intézményei havonta előlegre jogosultak, melyből havi kiadásaikat fedezik. Az intézményvezetők kötelesek előlegeiket azon célra felhasználni, melyre azt igényelték. A felvett előleggel kötelesek 30 napon belül elszámolni. Az intézményvezetők előre látható, havi kiadásaik várható összegét kötelesek írásban a Polgármesternek benyújtani, az előre nem látható, havi előleg keretein belül nem fedezhető kiadásaikat pedig akkor, mikor az felmerül. Az előleg kifizetését a Polgármester engedélyezi. A szakmai jellegű beszerzések és szolgáltatások számláin a szakmai teljesítést igazolni kell az intézmények vezetőinek.

32. § . A folyamatos gazdálkodás érdekében a közös fenntartású intézmények, a közösen felvállalt feladatok finanszírozásához tervezett átvett pénzeszközt rendszeres számlázással kell biztosítani.

33. § . Kötelezettséget vállalni 100.000,- Ft felett csak írásban lehet.

34. § Az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladatok elvégzését – indokolással ellátott - írásos költségvetés-tervezet benyújtása után a Polgármester hagyja jóvá. Ezen feladatok megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

35. § Az intézményvezetők kötelesek az általuk készített pályázatokat – amennyiben azok önerőt igényelnek – jóváhagyás céljából a Polgármesternek benyújtani.

36. § . A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, ha bármelyik intézmény pályázati, vagy egyéb támogatást nyer el, akkor az elnyert támogatás mértékétől függően – a támogatás lehívását követően - az alábbi jutalomalap képezhető, melynek felhasználásáról a polgármester és a jegyző dönt. A jutalom kifizetését megelőzően a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

- Ha a pályázaton elnyert összeg a 100.000,- Ft-ot nem haladja meg, a jutalom mértéke az elnyert támogatás 10 %-a.
- Ha a pályázaton elnyert összeg 100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjed, a jutalom mértéke az elnyert támogatás 5 %-a, de minimum 10.000,-Ft.
- Ha a pályázaton elnyert összeg az 1.000.000,- Ft-ot meghaladja, de az 10.000.000,- Ft-ot nem éri el, a jutalom mértéke az elnyert támogatás 3 %-a, de minimum 50.000,-Ft.
- Ha a pályázaton elnyert összeg az 10.000.000,- Ft-ot meghaladja, a jutalom mértéke az elnyert támogatás 1 %-a, de minimum 300.000 Ft.
- A nem nyert pályázatokért járó juttatás a Képviselő-testület döntése alapján történik

37. § A várt bevételek elmaradása esetén az intézmények kiadásait – amennyiben lehetséges – arányosan csökkenteni kell.

38. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetésben nem szereplő, szükséges kiadásokat teljesítheti.

39. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és e tartozást nem képes egy hónap alatt 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

40. § (1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2014. január 1. napjától- visszamenőleg – hatályosak.