Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IX. 10.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2014. 09. 11- 2023. 05. 12

Kétvölgy Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. § (1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének és a házszám megállapításnak az egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési, tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat.

 

(2) Kétvölgy község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

 

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

 

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.

 

c) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

II. FEJEZET

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

3. § (1) Kétvölgy község belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.

 

(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll.

 

(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

 

(4) A község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

 

(5) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.

 

(6) Ha egy közterület településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik – az elkülönüléstől számított egy éven belül – új nevet kell adni a közterületnek.

 

(7) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

4. § (1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.

 

(2) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

 

(3) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Kétvölgy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a hatáskörébe tartozik.

 

(4) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

 

5. § (1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

 

(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.

 

(3) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.

III. FEJEZET

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

 

6. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

 

(2) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.

 

(3) A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a község központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek és az utca bal oldalán a páros, jobb oldalán a páratlan számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.

 

(4) A csak egyoldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.

 

(5) Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.

(6) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

 

(7) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott számozás adott közterületen nem lehetséges, vagy a már kialakult helyzet indokolja, a házszámozás más, egyedileg meghatározott módon is történhet.

 

7. § (1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak.

 

(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni.

 

(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

 

(4) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar ABC ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni.

 

8. § (1) E rendelet 6-7. §-ainak rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását nem érintik.

 

(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

 

9. § (1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg.

 

(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.

 

(3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik.

 

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.

 

(5) A házszám-megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

10. § Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.

 

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről – hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel - a jegyző gondoskodik.