Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (XI.7.) önkormányzati rendelete

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2014. 11. 15- 2019. 10. 29

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) be-

kezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. § (1) E rendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed a települési önkormányzati képviselőkre.


       (2) Nem terjed ki a Rendelet hatálya a társadalmi megbízatású polgármesterre és a társadalmi megbízatású al-

            polgármesterre, akiknek tiszteletdíjáról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tör-

            vény 71. §-a és 80. § (2) bekezdése rendelkezik.


2. § (1) A települési képviselők az önkormányzati feladatok végrehajtásában való tevékenységük elismeréseként, brut-

            tó 24.200,-Ft/hó tiszteletdíjra jogosultak.


       (2) A megállapított tiszteletdíjak folyósításáról az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.


       (3) A tiszteletdíjak pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület költségvetésében meghatározott előirányzat képezi.


3. § (1) A Rendelet 2014. november 15. napján lép hatályba, a 2. § (1) bekezdésébe foglalt rendelkezését visszame-

            nőleg, 2014. oktber 12. napjától kell alkalmazni.


       (2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület a települési önkormányzati

            képviselők tiszteletdíjáról szóló, 3/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete.