Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete

a településképi véleményezési eljárásról szóló 10/2013. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 02. 19 - 2018. 01. 21

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2014. (II.18.)  önkormányzati rendelete


a településképi véleményezési eljárásról szóló

10/2013. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításárólSzentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. §-ában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településképi véleményezési eljárásról szóló 10/2013. (V.14.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


(1) Az R. 3.§ (2) bekezdése kiegészül az alábbi új ponttal:


“ao) továbbá minden olyan jellegű építés, mely településképi szempontból kiemelt, az épített környezet esztétikájára jelentős hatással van, ill. a jellemző települési karaktertől eltérő építészeti megoldást tartalmaz, elsősorban a lapostetős vagy kis hajlásszögű tetővel fedett építmények elhelyezése esetén (a gazdasági területeken való elhelyezés kivételével).”


2. §


(1) Az R. 5.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:


„(6) A településképi véleményezési eljárás előtt előzetes főépítészi egyeztetésre, valamint tervtanácsi konzultációra van lehetőség, amely során a kérelmező tájékozódhat a véleményezés tárgyának elbírálási szempontjairól, valamint a véleményezési dokumentáció munkarészeire vonatkozó tartalmáról.”


3. §


(1) Az R. 1. számú melléklete helyében jelen rendelet mellékletében szereplő korrigált sorszámozású táblázat kerül.


4. §


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(3) E rendelet előírásait a hatályba lépése napját követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni.Szentendre, 2014. február 13.                                    dr. Dietz Ferenc                                                                             dr. Molnár Ildikó

                                       polgármester                                                                                címzetes főjegyző
Záradék:

A rendelet 2014. február 18-án kihirdetésre került.

                                                                                                                                              dr. Molnár Ildikó

                                                                                                                                              címzetes főjegyző

10/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet melléklete1. számú melléklet a 10 /2013. (V.14.) önkormányzati rendelethez


Településképi véleményezés alá tartozó esetek

az épületek, építmények rendeletetése és mérete alapján,

új épület, vagy bővítés, átalakítás során létrejövő épület eseténAz épület, építmény rendeltetése


A

B

Ha a telken belül létesítendő épületek, építmények száma (db) több mint:

Ha az épület, építmény szintterülete (m2) nagyobb, mint:

1.

Egylakásos lakóépület

1

300

2.

Többlakásos lakóépület

1

300

3.

Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, szállás)

1

300

4.

Üdülőépület

1

150

5.

hivatali (iroda) épület (iroda, igazgatási épület)

1

300

6.

kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi), szolgáltató épület (bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedet piac, lakossági fogyasztásicikk-javító hely, szervizállomás)

1

100

7.

szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület (szálloda, motel, panzió, fogadó, egyéb nyaraló-pihenő otthon, tábor, valamint étterem, kávéház, büfé)

1

300

8.

oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, közművelődésre használt épület

1

300

9.

közlekedési és hírközlési épület

1

100

10.

ipari épület, raktár

1

300

11.

mezőgazdasági célra használt gazdasági és raktárépület (istálló, magtár, pince, üvegház)

1

300

12.

egyéb nem lakóépület (sport, üzemanyagtöltő)

0

150

13.

toronyjellegű építmény, ha a legmagasabb pontja a rendezett terepszinttől meghaladja a 6 m-t (hírközlési torony, kémény, víztorony)

0

0

14.

közterületen elhelyezendő pavilon, vendéglátó létesítmény terasza

0

0

15.

többszintes parkoló

0

0

16.

egyéb építmény (reklámtartó, szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal, zászlórúd, utcabútor)

0

0