Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról

Hatályos: 2014. 08. 30

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló

1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, valamint

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján


az Alaptörvény 32.  cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet célja, hogy


 1. meghatározza a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a műemlékvédelmi, községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra;
 2. megállapítsa az eltérő használatért fizetendő közterület használati díj mértékét és fizetésének módját.

2.§ (1)  A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, tevékenykednek.

 1. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Sorokpolány község közigazgatási területén Sorokpolány Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló és az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre.
 2. Egyéb ingatlanoknak a közhasználatra átadott területrészére – a képviselő-testület által jóváhagyott külön szerződés szerint – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
 3. Az önkormányzat tulajdonában álló közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet (továbbiakban: KHVM r.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ezek használatáért fizetendő igénybevételi díjakat e rendelet 2. melléklete alapján kell megállapítani.

3.§  (1) E rendelet alkalmazása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezései szerint kell eljárni.

 1. A közterület használati szerződésre a Ket. hatósági szerződésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.


 1. Közterület-használati szerződés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § (10) bekezdésében foglaltak alapján csak természetes személynek vagy az Nvt. alapján átláthatónak minősülő szervezettel köthető.
 2. A közterület használati szerződés megkötése tárgyában a polgármester önkormányzati hatósági jogkörben jár el.


4.§ (1) Közterület használati szerződést kell kötni:

 1. a közterület fölé 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére;
 2. mobil árusító és egyéb fülke, pavilon elhelyezésére;
 3. önálló hirdető berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezésére;
 4. alkalmi- és mozgó árusításra;
 5. vendéglátó-ipari előkert céljára;
 6. kitelepülés céljára;
 7. mutatványos tevékenység céljára;
 8. 90 napot meghaladó építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére;
 9. kiállítás, sport- és kulturális rendezvények céljára;
 10. zöldfelület igénybevételére;
 11. javító, szolgáltató tevékenység végzéséhez.

5.§ (1) Nem kell közterület használati szerződést kötni:

 1. a közút, járda és zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos közterület igénybevételhez;
 2. az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezését és irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez;
 3. a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai, távközlő hálózatok, valamint közműves berendezések, létesítmények, közművezetékek és tartozékaik elhelyezéséhez, hibaelhárítása érdekében végzett munkához;
 4. az önkormányzat és szervei, intézményei rendezvényeinek alkalmával az e rendezvényekhez kapcsolódó közterület használathoz;
 5. az élet-és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;
 6. a fegyveres- és rendészeti szervek, mentők, tűzoltók, vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért;
 7. a közszolgáltató szervezetek ezen tevékenységével összefüggő közterület használatára;
 8. szállított tüzelőanyag 10 napig közterületen történő tárolásához;
 9. az árusító saját házi kertjében, kiskertjében termesztett zöldség- és gyümölcs árusításához az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

ia) 1 m2-nél nem nagyobb terület elfoglalásával,

ib) a gyalogos- és járműforgalom zavarása nélkül,

ic) közegészségügyi, környezetvédelmi és köztisztasági követelmények betartásával;

id) a zöldség és gyümölcs érésének, betakarításának időszakában.


 1. az önkormányzat által létesített, illetve más hatósági eljárásban engedélyezett közcélú, közterületi létesítmények és köztárgyak elhelyezésére (tömegközlekedési várakozóhelység, szobor, díszkút, emlékmű, pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák stb.)
 2. az önkormányzat által kihelyezett hirdető berendezésekre és az ezeken elhelyezett, előzetesen bejelentett hirdetményekre;
 3. az önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási munkák során elfoglalt közterületekre;
 4. a humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység során elfoglalt közterületre;

6.§ (1) Nem köthető közterület használati szerződés:

 1. tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, az engedélyezett tűzijáték rendezése kivételével;
 2. közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához;
 3. a közút és járda felületének reklám céljára történő használatához;
 4. olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, közbiztonságot, egészséget veszélyeztetné, illetve a közerkölcsöt sértené;
 5. olyan reklámtábla, hirdetőtábla és egyéb berendezés elhelyezésére, amely a közlekedés biztonságát veszélyezteti, rontja a községképet;
 6. hirdetmény, hirdető berendezés elhelyezésére középületek falain, közterületek berendezési tárgyain, buszvárókban, közterületeken álló fákon, emlékműveken, szobrokon.


(2)  Megtagadható a közterület használati megállapodás megkötése, ha a kért közterület-használat:

 1. a lakosság nyugalmának túlzott mértékű zavarásával járna,
 2. veszélyeztetné a közrendet, a közbiztonságot,
 3. a közterület rendeltetésszerű használatának indokolatlan mértékű zavarásával járna,
 4. sértené a településképet, gátolná a települési esztétikai követelmények érvényesülését,
 5. a természeti és az építészeti környezet túlzott megterhelésével járna,
 6. veszélyeztetné a közegészségügyi előírások érvényesülését,
 7. indokolatlanul korlátozná a település közlekedését,
 8. a kereskedelempolitikai és turisztikai érdekek indokolatlan mértékű sérelmével járna.


A közterület használati szerződés


7.§ (1) A közterület használat iránti kérelmet – az 1. melléklet szerinti tartalommal – a közterületet használónak kell benyújtania.

(2)Közterület használati szerződés csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – köthető. A meghatározott időre szóló közterület használat legrövidebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 5 év lehet.

(3)Amennyiben a szerződés érvényét veszti, a közterületet használó köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – saját költségén helyreállítani.

(4)A közterület használati szerződés nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb –hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek, megállapodások beszerzését.

(5)Reklám- és tájékoztató tábla, hirdető berendezés elhelyezése iránti kérelméhez csatolni kell a tábla méreteit és megjelenését bemutató terveket, vagy fotókat, továbbá szükség esetén az építési vagy elvi építési engedélyt.


8.§ (1) A közterület használati szerződésnek tartalmaznia kell a Ket. 76. § (2a) bekezdésén kívül:

 1. A közterület használat célját, időtartamát, helyének és módjának, illetve egyéb feltételeinek pontos meghatározását;
 2. Utalást arra, hogy a szerződés nem mentesíti a használót a jogszabályokban előírt egyéb szükséges hatósági, szakhatósági engedélyek beszerzése alól;
 3. A szerződés érvényének megszűnése, vagy annak visszavonása esetére az eredeti állapot – kártalanítási igény nélküli – helyreállításának kötelezettségét;
 4. Díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét, fizetésének módját;
 5. Amennyiben vannak, a közterület használattal járó járulékos költségek (áram, víz stb) viselésének és megfizetésének módját; 
 6. A közterület használat időtartama alatt jelentkező szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását;
 7. Az esetleges szerzői jogdíj megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítésére szóló felhívást;
 8. Az 1 évnél hosszabb időtartamra szóló szerződések esetén annak kikötését, hogy a közterület használat díja tárgyév április 1-től a KSH által előző évre kimutatott infláció mértékével automatikusan megemelkedik.
 9. A közterület megállapodástól eltérő használatának jogkövetkezményeit.

A közterület használati díj mértéke, fizetésének módja


9.§   (1) A közterület használatáért díjat kell fizetni. A fizetendő díj mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A 6 hónapnál rövidebb időtartamra szóló közterület használat díját a szerződéskötéssel egy időben, egy összegben, az ennél hosszabb időtartam esetén a szerződésben foglaltak szerint kell megfizetni.

(3) A használó a díjat a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(4) A létesítményekkel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény m2-ben számított területét, továbbá a hozzá tartozó területen túlnyúló szerkezet (ponyva, tető stb.) területét együttesen kell figyelembe venni.

(5) Hirdetőtábla, hirdető berendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba venni.

(6) A közterület használati díjak évi, havi, vagy napidíjak. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.

(7) A közterület használója a közterület használati díjat mindaddig köteles megfizetni, amíg a használat megszűnését követően az eredeti állapotot helyre nem állította.


A közterület használati szerződés megszűnése,
a jogellenes használat következményei


10.§ (1) A közterület használati megállapodás érvénye megszűnik:

 1. a megállapodásban meghatározott idő elteltével, vagy feltétel bekövetkeztével;


 1. ha a használónak a közterületen folytatott tevékenységre való jogosultsága megszűnik;
 2. a jogosult halálával, vagy jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén annak jogutód nélküli megszűnésével;
 3. a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok olyan mértékű megváltozásával, amely a szerződés visszavonását indokolja;
 4. a megállapodásban, illetve a közterület használattal összefüggő tevékenységre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatti rendkívüli visszavonással;
 5. a jogosult részéről történő felmondással.


(2)Aki közterületet a szerződéstől eltérő módon használ, köteles a hatóság felhívására a jogellenes használatot haladéktalanul megszüntetni, illetve kötelezhető a közterület eredeti állapotának – kártalanítás nélküli – helyreállítására.

(3)Az önkormányzat a közterület eredeti állapotának helyreállítását – a kötelezettséget elmulasztó költségére – elvégeztetheti, amennyiben az a felhívásban megjelölt határidőre nem végzi el, illetve az azonnali helyreállítást élet-és balesetveszély, a közrend és közbiztonság fenntartása indokolja.

A közterület filmforgatási célú használata


11.§ (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendelet szabályait az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A közterület filmforgatási célú használatához szükséges hatósági szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

(3) A filmforgatási célú igénybevétel – vasárnap és ünnepnap kivételével – naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat és a 15 napot nem haladhatja meg. A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület használatát az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően annyi időtartamban kell újra biztosítani, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.

(4) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a hatósági szerződésben a következő feltételek teljesítését vállalja:

 1. a filmforgatás során folyamatosan biztosítja az érintett lakóingatlanok megközelíthetőségét és a település területén, valamint az azon áthaladó közlekedést nem lehetetleníti el,
 2. a lakosság tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról és az esetleges forgalomkorlátozásokról,
 3. az igénybe vett közterület folyamatos tisztán tartását és az eredeti állapot helyreállítását, a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
 4. a filmforgatással összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.


(5) Amennyiben a hatósági szerződés megküldésének időpontjában az érintett közterületre vonatkozóan érvényes közterület használati szerződés van, a hatósági szerződés jóváhagyását meg kell tagadni.

12.§ (1) A közterület filmforgatási célú használatának díja – e rendelet 2. számú mellékletétől eltérően – a használat célja szerint:

 1. forgatási helyszín 200 Ft / m2 / nap;
 2. technikai kiszolgálás 150 Ft / m2 / nap;
 3. stáb parkolás 100 Ft / m2 / nap.


(2) Mentes a díj fizetése alól a közérdekű célt szolgáló filmalkotás. Közérdekű célnak minősül az önkormányzat, önkormányzat intézménye és az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság által, vagy annak érdekében, valamint oktatási, tudományos és ismeretterjesztő célok érdekében végzett filmforgatás. A közérdekű célt a polgármester igazolja a kérelem benyújtását követően.

Záró rendelkezések


13.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


Sorokpolány, 2014. augusztus 27.

   


        Antal Lászlóné

        polgármester

          Horváth Zoltánné

            jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2014. augusztus 29. napján kihirdetésre került.


Horváth Zoltánné      

jegyző