Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2014. 11. 29- 2019. 07. 04


Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról


Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.  cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése


1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2834. Tardos, Rákóczi Ferenc utca 10.

2. § (1) A közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése: Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A közös önkormányzati hivatal székhelye: 2834. Tardos, Rákóczi Ferenc utca 10.

(3) A közös önkormányzati hivatal kirendeltsége: Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal Vértestolnai Kirendeltsége, 2833. Vértestolna, Petőfi Sándor u. 67.


2. Hatáskör átruházás


3. § A képviselő-testület a bizottságokra, a polgármesterre, a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeleteket az 1. melléklet tartalmazza.


3. A képviselő-testület ülései


4. § (1) A képviselő-testület munkatervében megjelölt időpontban (a továbbiakban: rendes ülés) ülésezik.

 (2) Az alakuló ülés, a rendes ülés, a rendkívüli ülés, a közmeghallgatás  hivatalos helyszíne: Tardosi Közös  Önkormányzati Hivatalának tanácsterme.


4. A rendes ülés


5. § (1) A képviselő-testület évente legalább 7 alkalommal rendes ülést tart.

(2) Az ülés napját a tárgyhó utolsó hetének szerdai munkanapjára, 18 órára kell ütemezni.

(3) A képviselő-testület július és augusztus hónapban nem tart ülést.


5. Rendkívüli ülés


6. § (1) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívására vonatkozó indítványt írásban vagy elektronikus formában a polgármesternél terjeszthető elő.

(2) A rendkívüli ülésen kizárólag az a napirend tárgyalható, amelyet a rendkívüli ülés tartására vonatkozó indítvány megjelölt.6. A képviselő-testület munkaterve


7. § (1) A munkatervet a polgármester a tárgyidőszakot megelőző év december 15-ig terjeszti a képviselő-testület elé. A munkatervet legkésőbb a beterjesztéstől számított 15 napon belül fogadja el a képviselő-testület.

(2) A munkaterv-tervezet összeállításakor kötelező javaslattevők:

a) az alpolgármester,

b) a települési képviselő,

c) a képviselő-testület bizottsága,

d) jegyző,

e) önkormányzat által alapított intézmény vezetője.

(3) A javaslattevők javaslatukat írásban a tárgyidőszakot megelőző év december 5. napjáig juttatják el a polgármesternek.

8. § (1) A munkatervet a polgármester állítja össze a beérkezett javaslatok alapján, aki saját javaslattal is kiegészítheti azt. A figyelembe nem vett javaslatok esetén a képviselő-testület ülésén részletes tájékoztatót tart a polgármester a figyelembe nem vett javaslatok indokairól.

(2) A munkaterv tartalmi elemei a következők:

a) az ülések tervezett időpontja, napirendje,

b) a napirend előterjesztőjének neve,

c) annak a napirendnek a megjelölése, amelyet valamely bizottság nyújt be,

d) a napirend előkészítésében résztvevő megnevezése, és

e) a közmeghallgatás időpontja.

7. Meghívó


9. § (1) A rendes ülések meghívóját és a kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testület tagjai részére az ülés előtt legalább 5 nappal kell kézbesíteni, írásos és elektronikus formában.  A tanácskozási joggal meghívottak részére a rendes ülés meghívóját szintén az ülés előtt 5 nappal kell kézbesíteni, írásos és elektronikus formában.

(2) A rendes ülésekre meg kell hívni a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét és a civil szervezetek vezetőit.

(3) A rendkívüli ülésekre történő meghívás történhet írásban, szóban, elektronikus úton, olyan módon, hogy az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják a képviselők, a bizottságok képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagjai, az intézményvezetők, valamint a napirendi pontban érintett személyek, szervek képviselői az ülésre szóló meghívót.

(4) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal a napirend témájától függően meg kell hívni:

a) a bizottságok képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagjait,

b) intézmények vezetőit,

c) egyházak képviselőit,

d) Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét,

e) a civil szervezetek vezetőit.

(5) A képviselő-testületi ülés helyéről, idejéről, napirendjéről a polgármester az önkormányzat hirdetőtábláján, a helyi kábeltelevízióban és a helyi Gorba Rádióban tájékoztatást tesz közzé. A tájékoztatást az ülés előtt legalább 5 nappal el kell helyezni.

10. § A meghívó mellékletét képezi az előterjesztés, szükség esetén a kérelem, egyéb javaslat. 

11. § Az előterjesztés írásban és szóban is beterjeszthető. Az előterjesztés tartalmazza a tényállást, valamint lehetőség szerint döntési alternatívákat. A rendelet tervezetek, a gazdasági és vagyoni ügyek csak írásban terjeszthetők elő.8. Előterjesztés


12. § (1) Előterjesztésnek minősül:

a) minden a munkatervbe felvett és új – tervezett napirenden kívüli – dokumentum;

b) a képviselő-testület vagy a képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt rendelet-tervezet, határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató.

(2) Előterjesztést a polgármester, alpolgármester, a jegyző, a bizottság elnöke, a képviselők, illetve az intézményvezetők tehetnek.

(3) Az előterjesztés első sorban írásban kerül benyújtásra. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 10. napig kell a jegyzőhöz eljuttatni.

(4) Az ülés vezetője halaszthatatlan esetben szóbeli sürgősségi előterjesztést is engedélyezhet (szóban vagy írásban). Sürgősségi előterjesztés akkor terjeszthető be, ha határidő mulasztás vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem terjeszthető be. A sürgősségi előterjesztést legkésőbb az ülés napirendjének megszavazásáig lehet előterjeszteni, melyet az előterjesztéskor meg is kell indokolni.

(5) Az előterjesztés tartalmi és alaki követelményei:

a) Az előterjesztés első része tartalmazza:

aa) a címet vagy tárgyat, az előzmények ismertetetését, különös tekintettel a tárgykört érintő korábbi képviselő-testületi döntéseket,

ab) az előkészítésben részt vevők nevét, véleményét,

ac) mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek lehetővé teszik a minősítést, és a döntést indokolják,

b) Az előterjesztés második része tartalmazza:

ba) az egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot,

bb) a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét.9. Az ülés vezetése


13. § (1) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén az ülést az ügyrendi bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A polgármester, az alpolgármester, és az ügyrendi bizottság elnöke (a továbbiakban együtt: ülést vezető) állandó feladatai az ülés jellegétől függetlenül:

a) az ülés megnyitásakor számszerűen megállapítja a határozatképességet és azt az ülés teljes időtartama alatt folyamatosan vizsgálja,

b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,

d) minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát,

e) döntésre alkalmas módon összegzi az elhangzott javaslatokat,

f) az előterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról az elhangzás sorrendjében, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, és

g) a szavazás eredményének megállapítása után kihirdeti a határozatot.

(2) A polgármester, a képviselők kezdeményezhetik valamely napirendi pont elnapolását, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását. A települési képviselő az ülés napirendjének megszavazása előtt kezdeményezheti rendelet megalkotását, vagy határozat meghozatalát. Amennyiben az ülés napirendjébe nem kerülnek a javaslat(ok), a következő képviselő-testületi ülés napirendjébe kötelezően fel kell venni a képviselő javaslatát, javaslatait.

(3) Ügyrendi javaslat legfeljebb egy perc időtartamban a képviselő-testületi ülés során bármikor tehető, amely az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat.

14. § (1) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek, amelyekre még a vitát megelőzően válaszolni kell.

(2) Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés csak akkor tehető, ha az új információt tartalmaz.

(3) A vita lezárására a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra, ezt követően további hozzászólásra nincs lehetőség.

15. § (1) A nyilvános ülésen a képviselő-testület tagjain kívüli személyek (a továbbiakban: hallgatóság) a kijelölt helyen a helyiség jobb és bal oldalán elhelyezett széksorokon foglalhatnak helyet.

(2) A hallgatóság a napirendekhez hozzászólhatnak.

(3) A polgármester legfeljebb 5 perc időtartamú hozzászólási jogot biztosít a hallgatóság minden egyes tagjának.


10. A tanácskozás rendjének fenntartása


16. § (1) Az ülést vezető feladata a tanácskozás rendjének fenntartása.

(2) A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a feladatai a következők:

a) a tanácskozás időtartama alatt mindvégig törekszik a vita gyors, érdemi eldöntésére, és

b) figyelmezteti a hozzászólót, ha eltért a tárgyalt témától.


11. Döntéshozatal


17. § (1) A képviselő-testület döntéseit – határozat, rendelet – kézfeltartás útján történő szavazással hozza.

(2) A szavazatok igen, nem, illetve tartózkodó tartalmúak lehetnek.

(3) Önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti:

a) a képviselő;

b) a polgármester;

c) az alpolgármester,

d) a bizottság elnöke,

e) a jegyző.

(4) A kezdeményezést a polgármesternél kell benyújtani.

(5) Az önkormányzati rendelet-tervezet elkészítése a jegyző feladata.

(6) A rendelet tervezet előkészítése és képviselő-testületi elfogadása az alábbiak szerint történik:

a) A rendelet-tervezetet a jegyző készíti el. A tervezet előkészítésével a tárgy szerint illetékes önkormányzati bizottság részt vesz, ha a rendelet tárgya érinti a feladat-és hatáskörét.

b) A tervezetet megvitatás céljából a bizottság elé kell terjeszteni, amely azt megvitatja, az a) pontban meghatározott esetben. Erre az ülésre a jegyzőt és szükség szerint más külső szakembereket is meg kell hívni.

c) A jegyző – a polgármester és a bizottság egyetértése esetén – a rendelet-tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti.
12. Nyílt, név szerinti és a titkos szavazás


18. §  A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

19. § (1) A név szerinti szavazás esetén a polgármesternek a települési képviselők névsorát betűrendben kell felolvasni.

(2) A települési képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak.

(3) A polgármester szavazatát mindig utolsóként adja le.

20. § (1) A titkos szavazás lebonyolítása előtt a 3 fő települési képviselőből álló szavazatszámláló bizottságot kell alakítani.

(2) A bizottság elnökét a képviselő-testület a szavazás előtt megválasztja.

(3) A szavazólap elkészítéséről a bizottság elnöke gondoskodik. A szavazólapot a lepecsételt urnába kell helyezni a titkos szavazáskor.

(4) A képviselő-testület tagjainak a nevét a polgármester felolvassa, majd a polgármestertől a szavazólapot átveszik a települési képviselők. A polgármester mindig utoljára veszi fel a szavazólapot.

21. § A szavazólap kitöltését követően a lepecsételt urnába kell helyezni. A szavazás lezárását követően a szavazatszámláló bizottság tagjai összeszámolják a leadott szavazatokat. A szavazás végeredményét a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a képviselő-testülettel.


13. A rendelet kihirdetése


22. § (1) Az önkormányzati rendeletet a Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel hirdeti ki.

(2) A kihirdetés időpontja a hirdetőtáblára történő kifüggesztés napja. Az önkormányzati rendeletet 5 napra kell kifüggeszteni.

(3) Az önkormányzati rendelet egy példánya a községi könyvtárban is megtalálható.


14. Közmeghallgatás


23. § (1) A közmeghallgatás időpontjáról a képviselő-testület munkatervében rendelkezik. Közmeghallgatás összehívása előtt a polgármester tájékoztatást tesz közzé a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 10 nappal a következő helyeken:

a) az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel,

b) elektronikus formában az önkormányzat honlapján történő megjelenítéssel és

c) a helyi kábeltévén keresztül.

(2) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell.

(3) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat a közmeghallgatáson nem válaszolható meg, a meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a polgármester vizsgálja, és 15 napon belül írásban megválaszolja a kérdezőnek. A válaszról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

24. § A közmeghallgatáson a képviselő-testület önálló napirendeket is megtárgyalhat.15. Jogszabálysértés jelzése


25. § (1) A  jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek és szervének, ha a döntés meghozatala előtt, vagy a döntés meghozatalát követően jogszabálysértést észlel, vagy a képviselő-testület, és szerve működése jogszabálysértő.

(2) A jegyző észrevételét:

a) jegyzőkönyvhöz csatolja, vagy

b) a képviselő-testület ülésen a jegyzőkönyvbe mondhatja, vagy

c) írásban tájékoztatást küld a polgármesternek, bizottság vagy társulás elnökének.

                                                          

16. Bizottságok


26. § (1) A Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságot és Szociális Bizottságot létre.

 (2) Az Ügyrendi Bizottság 3 képviselő tagból áll. Az Ügyrendi Bizottság feladata:

 1. a vagyonnyilatkozatok kezelése, nyilvántartása, ellenőrzése, vizsgálata,
 2. a méltatlansági és összeférhetetlenségi ügyekben eljárás,
 3. a 30 napon belül nem megszüntethető összeférhetetlenség esetén a lemondó nyilatkozás átvétele, kezelése.

(3) A Szociális Bizottság 5 tagból áll, amelyből 3 képviselő, 2 nem képviselő-testületi tag. A Szociális Bizottság feladata:

a) benyújtja a szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendelettervezeteket és véleményezi a térítési díjjal kapcsolatos rendeletet,

b) minden év október első péntekén megszervezi a Tisztelet és Törődés Napját, az idősek köszöntésének rendezvényét.


17. A bizottságok működésének közös szabályai


27. § (1)  A bizottságok önálló munkatervet készítnek minden év február 15-ig.

(2) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az elnököt – távollétében – az elnökhelyettes helyettesíti.

(3) A bizottságok munkájába külső szakértőt vonhatnak be.

(4) A bizottságok napirendjéhez előterjesztők lehetnek a bizottságok tagjai.

(5) Az előterjesztést, a bizottság ülésének időpontját megelőzően legalább 3 nappal a bizottság elnökének kell benyújtani.

(6) Az előterjesztést szóban vagy írásban is előterjeszthető.

(7) Írásbeli előterjesztést kell készíteni:

a) rendeletalkotással,

b) költségvetési szerv alapítással, megszüntetéssel, átszervezéssel, és

c) társulás alakításával, megszüntetésével

kapcsolatos ügyekben.

28. § (1) A bizottság tanácskozási rendjére, döntéshozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) A bizottsági ülés helyéről, időpontjáról, napirendjéről az ülést megelőző 5. naptól a bizottság elnöke tájékoztatást tesz közzé az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel,

b) elektronikus formában az önkormányzat honlapján történő megjelenítéssel és

c) a helyi kábeltévén keresztül.


18. Az önkormányzat szervei


 1. § (1) Az önkormányzat szervei:
 1. 1  főállású polgármester
 2. 1 társadalmi megbízatású alpolgármester, melyet a képviselők közül választanak,
 3. ügyrendi bizottság,
 4. szociális bizottság,
 5. 1 jegyző,
 6. Tardosi  Közös önkormányzati hivatal,

(2) Az önkormányzat a következő társulásokban vesz részt:

a) Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

b) Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás


19. A jegyzői, aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk


30. § A jegyzői, aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk estére a jegyzői feladatokat  legfeljebb hat hónap időtartamra az igazgatási előadó látja el.


20. Egyéb működési kérdések és a falugyűlés tartásának szabályai


31. §  A települési képviselők az ülésteremben a tanácskozás ideje alatt mobiltelefont nem használhatnak.

 1. § A képviselő személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettségének elmulasztása esetén kettő hónapon át tiszteletdíjának 50 %-ára jogosult.
 2.  § A képviselő-testületi ülésről, bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv két példányban készül, melyet a község könyvtárában, valamint a közös önkormányzati hivatalban kell elhelyezni.

34. § (1) A falugyűlést a polgármester hívja össze, legalább 50 választópolgár írásbeli kezdeményezésre. A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. A kezdeményezésen meg kell jelölni a napirendet.

(2) A falugyűlés összehívásáról a polgármester hirdetmény közzétételével tájékoztatót tesz közzé az önkormányzat hirdetőtábláján. A kezdeményezés benyújtását követő 30 napon belül kerül sor a falugyűlés összehívására. A falugyűlésen ismertetni kell a pénzügyi gazdálkodás helyzetét.

(3)       A falugyűlés napirendjére csak olyan kérdések vehetők fel, melyek:

a) településrendezéssel, településfejlesztéssel,

b) a település kultúrájával,

c) a település  oktatásával

kapcsolatos ügyekkel kapcsolatos javaslatok, kérdések.

(4) A falugyűlést a polgármester vezeti. 

(5) A falugyűlés a hirdetményben közzétett napirendeket tárgyalja.

(6) A megjelentek véleményüket személyenként 5 perc időtartamban fejthetik ki. Egy személy több alkalommal is hozzászólhat.

(7) Amennyiben több vélemény vagy hozzászólás nem érkezik, a polgármester összefoglalja röviden az elhangzottakat és a falugyűlést berekeszti.


21. A települési nemzetiségi önkormányzat testületi működésének biztosítása


35. § (1) Tardos Község Önkormányzata a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez ingyenes teremhasználatot biztosít a Közösségi Házban – Tardos, Rákóczi Ferenc utca 19. – annak nyitvatartási ideje alatt. A helyiségben ezen idő alatt telefon, internetkapcsolat, számítógép, nyomtató áll rendelkezésre díjmentesen.

(2) A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

a) gazdálkodásának végrehajtásával,

b) a testületi ülések előkészítésével, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítésével és postázásával,

c) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésével, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátásával,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátásával

kapcsolatos feladatokat a Tardosi  Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(3) A képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében e célra biztosított összeg erejéig a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez önkormányzati támogatást nyújthat.

(4) A Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát. Ennek valamint a (2) bekezdésben meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a szlovák nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével a helyi önkormányzatot terheli.


22. Az Önkormányzat alaptevékenységének funkciók szerinti besorolása, megnevezése és felsorolása


36.§ Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását, megnevezését és felsorolását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


23. Záró rendelkezések


37. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti:

1. Tardos Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2007. (IV.1.) önkormányzati rendelet,

2. Tardos Község Önkormányzatának a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2008. (II.18.) önkormányzati rendelet.
                    Csabán Béla                                         Szakmáry Lászlóné   

                    polgármester                                                 jegyző
1. melléklet a 11/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethezÁtruházott hatásköröket szabályozó önkormányzati rendeletek:


 1. Az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 5/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet.


 1. Az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 5/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet.


 1. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2005. (XI.1.) önkormányzati rendelet.


 1. Szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 12/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet.


 1. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezésről szóló 12/2012. (VI.7.) önkormányzati rendelet.


 1. A közterületek használatáról szóló 8/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelet.


g.Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelet.

       

A polgármesterre átruházott munkáltatói jogkörök:


Teljes munkáltatói jogkörrel rendelkezik a polgármester: a védőnő, a művelődésszervező, takarítónők (2 fő), munkagépkezelő felett.

                        Csabán Béla                                      Szakmáry Lászlóné   

                       polgármester                                              jegyző
2. melléklet a 11/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
Tardos Község Önkormányzata alaptevékenységének funkciók szerinti besorolása megnevezése és felsorolása


Sorszám

Kormányzati funkciók szerinti besorolás

Megnevezés


A

B


1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége


2.

013320

Köztemető- fenntartás és –működtetés

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények5.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás6.

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek7.

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

8.

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
9.

064010

Közvilágítás

10.

066010

Zöldterület-kezelés

11.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások12.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
13.

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

14.

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése


15.

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
16.

082044

Könyvtári szolgáltatások

17.

083040

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása
18.

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

19.

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

20.

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások21.

107051

Szociális étkeztetés

22.

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
23.

041232

Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
24.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
25.

041236

Országos közfoglalkoztatási program
26.

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

27.

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

28.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai  


                   Csabán Béla                                          Szakmáry Lászlóné   

                    polgármester                                                 jegyző