Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(X.10.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2015. 01. 01- 2016. 12. 31

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § a) pontjában  kapott felhatalmazás alapján,  Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Helyi iparűzési adó


1.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke  az adóalap 1 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000.-Ft.


           

2.Magánszemély kommunális adója


2.§ (1)Mentes a magánszemély kommunális adója alól

  1. az egyéb nem lakás céljára szolgáló épület,
  2. a nem mencshelyi bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemély tulajdonában lévő lakás, kivéve, ha az adófizetésre kötelezett lakcíme azért            szűnt meg, mert egészségi állapota, fogyatékossága miatt egészségügyi, szociális intézménybe kellett költöznie,
  3. a telek.


 (2) Mentes a magánszemély kommunális adója alól az az adótárgy, amely az építményadó hatálya alá tartozik.3. § Az adó évi mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként: 6.000 Ft.


3. Építményadó


4. §  Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.


5. §  Az adó mértéke :   450.-Ft/m2.


6. § ( 1) Mentes az építményadó alól az a lakás, amely tulajdonosa, bérlője a magánszemély kommunális adóját fizeti.


(2) Mentes az építményadó kötelezettség alól a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjármű tároló és melléképület,       kivéve amelynek helyiségeiben vállalkozási tevékenységet folytatnak vagy vállalkozási tevékenységhez használják.


     (3) Mentes az építményadó alól a 30 négyzetmétert meg nem haladó, magánszemély tulajdonában lévő külterületi épület.4. Telekadó


7. § Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.


8. § Az adó mértéke 100.-Ft/m2.


9. §  (1) Mentes a telekadó  alól a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével


  1. a beépített ingatlan, az építményhez tartozó földrészlet nagyságától függetlenül, amennyiben ugyanazon a helyrajzi számon van nyilvántartva,
  2. az építési tilalom alatt álló telek egésze,
  3. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre nem szánt belterületi ingatlan,
  4. a helyi Építési Szabályzatban beépítésre szánt területként nyilvántartott övezetben lévő olyan telek, amely a legkisebb beépíthető teleknagyságot nem éri el,

e)  az a telek,  amely olyan  közterülethez kapcsolódik, ahol a víz, csatorna és villamos közmű gerincvezeték  nem került kiépítésre.


(2) Mentes az adó megfizetése alól a belterületi lakótelekkel rendelkező magánszemély tulajdonos vagy ilyen lakótelekre vonatkozó vagyoni értékű joggal rendelkező magánszemély, ha a telket lakóépülettel beépíti a jogerős építési engedély kiadásának évétől a jogerős használatba vételi engedély megszerzéséig, de legfeljebb 5 évig. A mentesség feltételeinek nem teljesítése esetén az adót visszamenőlegesen meg kell fizetni.5. Záró rendelkezések


10. §  (1) Ez a rendelet 2015. január 1. napján  lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelete.
                   Dr. Loványi Róbert Benedek                                  Henn Ferencné

                                polgármester                                                      jegyzőKihirdetve:

2014. október 10.
Henn Ferencné

jegyző