Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2014. 12. 01 - 2018. 02. 15

Damak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


(1) Damak községi Önkormányzat Képviselő-testülete tiszteletdíjat állapít meg – a polgármester és az alpolgármester kivételével – a képviselőnek a képviselő-testületben végzett tevékenységéért.


(2) A képviselők tiszteletdíjának mértéke: havi 47.000 Ft.


(3) A képviselő költségeinek megtérítését az Mötv. 35.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint igényelheti.


2.§


A képviselők, bizottsági tagok egyéb juttatásra nem jogosultak.


3. §


(1) A képviselő-testület tagját a tiszteletdíj nem illeti meg, ha feladatai ellátásában egy hónapon túl akadályoztatva van.


(2) A tiszteletdíjat egy hónapra meg kell vonni a képviselőtől, ha a képviselő-testület munkáját önhibájából elhanyagolja, két egymást követő testületi ülésen előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt.


(3) A tiszteletdíj megvonására vonatkozó előterjesztést a polgármester döntésre a képviselő-testület elé terjeszti.


4. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet rendelkezéseit 2014. november 1. napjától kell alkalmazni.


(3) Hatályát veszti az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 8/2006 (X.9) önkormányzati rendelet.


                                                           Némethné Fodor Szilvia

                                                           jegyző megbízásából:
             Baranyay Barnabás                                                 Eperjesi Józsefné

             polgármester                                                            aljegyző