Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014(IX.16.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2008.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 17- 2014. 09. 17


Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2008.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 40. §. (2) és  41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet  2. melléklet 1.3 és 1.13 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

„A rendelet 6. §. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

a./ egyes sírhely

b./ kettős sírhely

c./ sírbolt (kripta),

d./ urnafülke. 

(2) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

a./ egyes sírhely: hosszúsága 210 cm, szélessége 90 cm, mélysége 250 cm

b./ kettős sírhely: hosszúsága 210 cm, szélessége 190 cm, mélysége 250 cm

c./ sírbolt (kripta):  az érvényes építési jogszabályi előírásoknak megfelelően,

d./ urnafülke: az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

(3) Hamvasztásos temetésnél a hamvakat tartalmazó urna elhelyezése urnafülkébe, sírhelybe vagy sírboltba történhet.”


2. §

A rendelet 7. §. (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

[(1) A 6. §. (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) a következő:/]

d./ urnafülke esetén 25 év.


3. §

A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.               Kovács Gábor sk.                                     Dr. Tóth Rita sk.

                  Polgármester                                                  Jegyző                                                                                                                                            


1. melléklet a 12/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez

1. A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzéséért valamint újraváltásáért fizetendő díjak

1.1. Egyes sírhely:              5.000 Ft

1.2. Kettes sírhely:           10.000 Ft

1.3. Sírbolt:                        6.000 Ft/m2

1.4. Urnafülke:                  20.000 Ft


2. Temetőfenntartási hozzájárulási díj: 1.000 Ft/óraZáradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (2) bekezdése valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 24. §. (4)-(5) bekezdése alapján a rendelet 2014. szeptember 16. napján a hirdető táblára történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Járdánháza, 2014. szeptember 16.                                                                                                                                                                     

                                                                                                Dr.Tóth Rita sk.

                                                                                                     Jegyző