Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2023. 01. 01

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

2023.01.01.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: vízgazdálkodásról szóló törvény) 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérése mellett a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet célja és hatálya

1. § A rendelet célja Hosszúpereszteg község földtani közegének, és a felszín alatti vizeinek védelme. Ennek érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.

2. § A rendelet hatálya Hosszúpereszteg község közigazgatási területén lévő azon ingatlanok tulajdonosaira, használóira, természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elvezetése és ártalommentes elhelyezése szennyvízcsatorna hálózat útján nem megoldott.

II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje

3. § (1) Hosszúpereszteg Községi Önkormányzat a közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja a község teljes közigazgatási területén.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantását, szállítását csak a jogosultságot nyert közszolgáltató végezheti. A közszolgáltatás végzésének feltétele a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján az önkormányzattal megkötött hatályos szerződés.

(3) E rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt Szabó Norbert egyéni vállalkozót, 9633.Simaság, Deák F. u. 11. Tel:+36/30/9726-414; e-mail: szabonorbert@gmail.hu kell érteni.[1]

(4)1 A közszolgáltatási szerződés 2024. december 31-ig jön létre.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadását, ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő műszaki létesítményekkel ellátott, hatósági engedéllyel rendelkező, szennyvíztisztító telep Szombathelyen található.

III. Fejezet

1. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

4. § (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és az ártalmatlanítás céljából történő átadásra vonatkozó közszolgáltatást.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint haladéktalanul saját költségén köteles gondoskodni.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására szolgáló gépjárművek tárolására engedélyezett telephellyel kell rendelkezni a közszolgáltatónak.

(4) A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyező telepre történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell.

5. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és szállítására vonatkozó szerződés a tulajdonos és a szolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számítva 2 munkanapon belül elvégezni.

(2) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), vagy telefonon.

(3) A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott közszolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg.

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő adatait (név, születési dátum valamint a lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli.

(5) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles az igénybevevő aláírásával igazoltatni.

(6) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni.

(7) A közszolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonost e rendeletben előírtaknak megfelelően igénybe veszi-e a közszolgáltatást.

(8) A közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő tulajdonossal szemben a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

2. Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei

6. § (1) Közcsatorna hiányában a tulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, környezetkárosítás nélküli ideiglenes tárolásáról és annak szükség szerinti elszállíttatásáról a közszolgáltatást ellátó szolgáltató igénybevételével gondoskodni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa olyan módon köteles végezni, hogy az közegészségügyi és környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne okozzon. Azzal az ingatlantulajdonossal szemben, aki az előírásoktól eltérően gyűjti a háztartási szennyvizet a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján kell eljárni.

(3) A tulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.

(4) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe venni.

(5) A tulajdonos köteles a kötelező munkák végzését tűrni, e célból a szolgáltatót – annak előzetes értesítése alapján – az ingatlanába beengedni, és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

(6) A tulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként szolgáltatási díjat köteles a szolgáltatónak számla ellenében megfizetni, és a számlát 5 évig megőrizni. A közszolgáltatás díjának legmagasabb mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(7) A tulajdonos a közszolgáltatás ellátása során köteles megadni az 5. § (4) bekezdésben rögzített személyes adatait.

IV. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

7. § (1) Az önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy:

a) a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e,

b) a tulajdonos a szállítást e rendeletben megjelölt szolgáltatóval végezteti-e,

c) a szolgáltató e rendeletben foglaltak alapján végzi a tevékenységét.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóközszolgáltatás díja
I. Természetes személy ingatlantulajdonosok, vagyonkezelők, vagy egyéb jogcímen használók,
valamint a költségvetési szerv és más tulajdonában álló ingatlant – a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti –
lakásbérleti jogviszony keretében bérlő természetes személyek tekintetében a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja:
Alapdíj: 2.448,-Ft/m3 + ÁFA
Ürítési díj: 552,- Ft/m3 + ÁFA
II. Az I. pont hatálya alá nem tartozó ingatlantulajdonosok, vagyonkezelők, vagy egyéb
jogcímen használók tekintetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja:
Alapdíj: 2.448,-Ft/m3 + ÁFA
Ürítési díj: 552,- Ft/m3 + ÁFA
1

A 3. § (4) bekezdése a Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.