Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

a természeti és építészeti értékek helyi védelméről

Hatályos: 2014. 04. 30 - 2017. 12. 30

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az épített és természeti értékek helyi védelme biztosítására az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§, illetve 57. § (2) bekezdésében, előírt feladatkörében, a 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) b) pontjában, valamint a 36.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet, illetve az épített és természeti értékek védelmére vonatkozó előírások figyelembe vételével, valamint e szakterületek szakmai követelményeivel összhangban a következő önkormányzati rendeletet alkotja:

A rendelet célja és hatálya


1. §


(1)   Jelen rendelet célja, hogy

 1. a kiemelt oltalmat igénylő, közérdekből védelemre érdemes helyi természeti, természet közeli területek, valamint az épített környezetben található építészeti értékek körét megállapítsa és azokat védetté nyilvánítsa,
 2. jogi eszközöket biztosítson a természetvédelem és művi értékvédelem helyi szintű szabályainak megállapításával a város területén található természetvédelmi területek és művi értékek megőrzéséhez és fenntartható fejlesztéséhez,
 3. elősegítse a város természeti, természet közeli területek és helyi értékek jellegzetességeinek, növény- és állatvilágának, földtani, víztani, valamint tájképi értékeinek megőrzését, illetve kutatását, oktatási és ismeretterjesztési célú hasznosítását,
 4. előmozdítsa a társadalom széleskörű szemléletformálását, illetve annak bevonását a természeti területek és helyi értékek hatékony megőrzésébe,
 5. a helyi természetvédelmi szabályozás eszközeit és gyakorlatát a nagyobb léptékű – a Veresegyház és térségre, illetve tágabb környezetére is kiterjedő – ökológiai folyamatok és természetvédelmi törekvések, térségi együttműködések szolgálatába állítsa,
 6. elősegítse a természeti és építészeti értékek tudat- és szemléletformáló erejének hasznosulását, illetve a helyi közművelődésben és oktatásban a helyi értékek és ezekkel kapcsolatos ismeretek átadását.


2. §


(1)   A rendelet hatálya a Veresegyház város közigazgatási területén levő összes – értéke miatt védendőnek, védelem alatt állónak minősített – természeti, természet közeli területre, valamint az épített környezetben található építészeti értékre kiterjed.

(2)   Ezen rendelet alapján helyi védelemben részesített értékek védelme a városban működő minden szervezet és a város minden polgárának kötelessége. Kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(3)   A rendelet hatálya nem terjed ki a kulturális örökség védelméről, valamint a környezet és természet védeleméről szóló törvény rendelkezései alapján országos védelem alá helyezett értékekre.


Értelmező rendelkezések, fogalom meghatározások


3.§


(1)   A természeti és természet közeli, valamint településképi és építészeti értékek helyi védelme lehet egyedi és területi.

(2)   Egyedi védelem alá tartozik:

a)    természeti, természet közeli környezetben található minden védendő növény, állat, földtani, vagy víztani  képződmény,

b)    az épített környezetben található építészeti, néprajzi, képző- vagy iparművészeti, ipartörténeti, régészeti érték, épület, épületrész, építmény építményrész, közterületen álló szobor, emlékmű, műtárgy.

(3)   Területi védelem alá tartozik:

a)    helyi természeti, természet közeli védelmi területnek minősülő minden olyan természetesen, vagy emberi tevékenység által létrejött környezet, melyben védett növény, gomba vagy állat él, valamint térség amely szárazföldi, vízi élővilág fennmaradásához szükséges,

b)        építészeti környezet olyan összefüggő része (településrész, utcakép, utcarész) amely a jellegzetes településszerkezet történelmi folyamatosságát képviseli, vagy ahol a település és környék arculatát meghatározó építmények, növények együttest alkotnak, illetve, ahol - ugyancsak védettnek minősíthető, vagy minősített - épület, épületrész, építmény, található


A helyi védelem irányítása


4. §


(1)   A helyi védelem irányítása (egyedi vagy területi védettséget élvező – értékek megóvásának érdekében történő döntések meghozatala) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2)   A helyi természeti értékek védelemmel összefüggő feladatait a jegyző látja el.

(3)   A helyi építészeti értékek védelemével összefüggő feladatait a főépítész látja el.Védetté nyilvánítás, és annak megszüntetése, védett értékek jelölése, nyilvántartása


5. §


(1)   A védetté nyilvánítására, illetve annak megszüntetésére magánszemély, civil szervezet vagy a Képviselő-testület tesz javaslatot.

(2)   A védetté nyilvánítási eljárás megindításáról a Képviselő-testület a javaslat megtételétől számított 30 napon belül dönt.

(3)   A védetté nyilvánításról, illetve annak megszüntetéséről a Képviselő testület rendelettel dönt.

(4)   A védetté nyilvánítást, vagy annak megszüntetését megelőzően értékvizsgálatot kell készíteni.

(5)   A védetté nyilvánítást nem befolyásolja, hogy a védetté nyilvánítandó érték kinek a tulajdonát képezi, de a döntést megelőzően a tulajdonost tájékoztatni kell a szándékról és annak hatásáról a területre vagy ingatlanra vonatkozóan és véleményét ki kell kérni.

(6)   A védelemben részesítést vagy a védelem megszüntetésének tényét a helyben szokásos módon közzé kell tenni, s erről külön írásban értesíteni kell:

 1. az ingatlan, vagy a terület tulajdonosát,
 2. az építésügyi hatóságot,
 3. az építmények esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt, természeti érték esetén az Országos Természetvédelmi Hatóságot.

(7)   Az épített környezet vonatkozásában a helyi egyedi védelem megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha a védelemben részesített építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel helyre nem állítható, vagy a helyreállításának költsége nem áll arányban annak értékével, illetve ha a helyi védelem okafogyottá vált.

(8)   A rendezési tervek készítése és felülvizsgálata során természeti és építészeti értékvizsgálati munkarészt is kell készíteni.


6. §


(1)   A védelem alatt álló területet, építményt, vagy természeti értéket a – Szabályozási tervlapokon, illetve a nyilvántartási térképeken meg kell jelölni.

(2)   A védett természeti területe és a védett építészeti értéket táblával is meg kell jelölni.

(3)   A jelzés elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.


7. §


(1)   A védett természeti terület és az abban található értékekről a jegyző nyilvántartást vezet.

(2)   A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

 1. a védelem szakszerű, rövid indoklását, fotódokumentációt, a helyi védelem védettségi kategóriáját, a terület helyrajzi számát, a védelemre javaslatot tevő nevét, a védelmet megállapító önkormányzati rendelet számát,
 2. egyedi védettség esetén: a védett érték pontos helyét (életterének helyrajzi számát), helyszínrajzot, életformáját,
 3. területi védelem esetén: a védett terület határát egyértelműen rögzítő helyszínrajzot,
 4. a védettség alatt álló területet a Szabályozási Terven fel kell tüntetni,
 5. egyedi érték esetében azokat a Helyi Építési Szabályzatban tételesen fel kell sorolni.

(3)   Az épített környezet védett értékeiről a főépítész törzskönyvet vezet. A törzskönyvnek tartalmaznia kell:

 1. a védelem szakszerű, rövid indoklását, fotódokumentációt, a helyi védelem védettségi kategóriáját, a helyrajzi számot, a védelemre javaslatot tevő nevét, a védelmet megállapító önkormányzati rendelet számát,
 2. egyedi védettség esetén: a védett érték pontos helyét (helyrajzi számát, utca, vagy házszám), helyszínrajzot, a védett érték rendeltetését és használatának módját,
 3. területi védelem esetén: a védett terület határát egyértelműen rögzítő helyszínrajzot,
 4. a védettség alatt álló értékeket a Szabályozási Terven fel kell tüntetni, illetve a Helyi Építési Szabályzatban tételesen fel kell sorolni.


A védettség alatt álló természeti és építészeti

értékek hasznosítása, fenntartása


8.§


(1)   A helyileg védett értékek fennmaradásának és megőrzésének módja elsősorban az eredeti rendeltetésnek megfelelő használat.

(2)   Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell közcélú felhasználásra.

(3)   A védett természeti területek és értékek megóvását, őrzését, fenntartását, kezelését, bemutatását, valamint helyreállítását – a természetvédelmi hatósági jogkör gyakorlójának irányításával – a természetvédelmi terület vagy érték tulajdonosa, kezelője látja el.

(4)   Természetvédelmi terület kezelésével, természetvédelmi kezelői feladatokkal más - arra alkalmas - szervezet is megbízható.

(5)   Az Önkormányzat jelen rendeletben meghatározott, a rendes gazdálkodás körébe tartozó tevékenység anyagi fedezetét a helyi környezetvédelmi alapon keresztül biztosítja. A rendes gazdálkodás körét meghaladó, a természet értékeinek megóvását szolgáló feladatok ellátásának anyagi fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében kell előirányozni.

(6)   Épületek esetén az épület állapotának megóvása a tulajdonos feladata, de a védett érték(ek) tulajdonosa - az érték(ek) megóvása érdekében - kérheti az önkormányzat támogatását.

(7)   A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti. Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához, vagy megsemmisüléséhez vezetne, úgy e használatot – a hatályos jogszabályok keretei között – az elsőfokú természetvédelmi és építésügyi hatóság korlátozhatja.

(8)   A helyileg védett értékeket a védett értékükhöz, jellegükhöz méltóan, a védett érték veszélyeztetését kizáró módon kell használni. Amennyiben a használat méltatlan a védett értékhez, úgy a tulajdonost – a hatályos jogszabályok keretei között – az elsőfokú természetvédelmi és építésügyi hatóság kötelezheti a méltatlan használat megszüntetésére.A védett értékek monitorozása, állapotának felülvizsgálata


9.§


 1. Az önkormányzat jogosult a védett érték állapotára vonatkozóan tájékozódni és ellenőrizni, hogy az ingatlan vagy terület tulajdonosa és kezelője jelen rendelet és a kezelési tervben meghatározottak alapján megfelelően kezeli a természetvédelmi területet és értéket.
 2. A helyi védettség alatt álló értékek állapotát és annak változásait folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A folyamatosan végzett vizsgálat célja, hogy a város értékeinek állapotáról és a védelem érdekében szükséges teendőkről a Képviselő-testület tagjai, továbbá a lakosság tájékozódhasson.
 3. A védettség alatt álló ingatlan vagy terület tulajdonosának, kezelőjének felkérésére — az arra szakértelemmel rendelkező szakember vagy szervezet bevonásával  a védett érték állapotát a döntéshozó ötévente felülvizsgálja.

(4)   A vizsgálat eredményeit és következtetéseit tartalmazó tájékoztatót a Jegyző terjeszti a Képviselő-testület elé.A védett természeti területekre vonatkozó előírások


10. §


(1)   A helyi védettség alá helyezett természeti területeken tilos:

 1. természeti értékek jelentős zavarásával, károsodásával járó munkálatok végzése (kivéve ha azok a kárelhárítási, vagy természetvédelmi céllal történnek),
 2. építési tevékenység és telekalakítás, kivéve azon eseteket, amennyiben az kifejezetten természetvédelmi célokat szolgál,
 3. gépjárművel történő behajtás (kivételt képez a természetvédelmi érdekből a természetvédelmi kezelő, illetve hatóság részéről történő behajtás),
 4. tűzgyújtás (kivéve, ha azt a természetvédelmi hatóság rendeli el),
 5. a terület - természeti értékek károsodásával járó - rendezvény és sportolás céljára történő igénybevétele,
 6. egyéb, a terület természeti jellegét veszélyeztető tevékenység

(2)   A védett természeti területen végzett munka az értékeket nem veszélyeztetheti, a terület jellegét nem változtathatja meg.

A védett építészeti értékekre vonatkozó előírások


11. §


(1)   Az elsőfokú építésügyi hatóság engedélye szükséges:

 1. a védett építményen külső, vagy belső felújítási, helyreállítási, átalakítási, bővítési, korszerűsítési, bontási, víz- és kertépítési, tájrendezési, vagy képző- és iparművészeti, restaurálási, továbbá a védett építmény jellegét és megjelenését bármely módon érintő egyéb munkálatok, illetve épületkutatás (falkutatás) végzéséhez;
 2. védett építmény igénybevételi, használati módjának megállapításához, vagy megváltoztatásához.

(2)   A védett épületek korszerűsítését, átalakítását, bővítését a védettség nem zárja ki, de az épület jellege nem változhat.

(3)   Az engedélyezési eljárás előtt ki kell kérni az önkormányzati főépítész szakmai véleményét.

(4)   Védett területeken (utcák, utcarészek, településrészek) lévő ingatlanokra építési engedély csak úgy adható meg, hogy ha a munkák az eredeti jelleget alapvetően nem változtatják meg. Ez mindenekelőtt az eredeti beépítési jelleg, az eredeti épületarányok, és az anyaghasználat figyelembevételét jelenti. Indokolt esetben, illetve ha a Helyi Építési Szabályzat másként rendelkezik, ettől el lehet térni.

(5)   Az értékvizsgálat alapja az értékvizsgálati tanulmány, amely

 1. történeti, esztétikai és szerkezeti értékvizsgálati fejezetből áll,
 2. a védett területen álló, de egyedileg nem védett épület esetén a (6) bekezdés a) pontjában meghatározottakon túl a tanulmány része a terület további felhasználását, a leendő beépítés jellemző paramétereit, a gépjárművek elhelyezését és a zöldfelület kialakítását tartalmazza.

(6)   Egyedileg védett építmény bontása csak a védelem megszüntetése után engedélyezhető.

(7)   A védelem megszüntetésének, vagy a részleges, illetve teljes bontás engedélyezésének feltételeként az elsőfokú építéshatóság az önkormányzati főépítész szakmai véleménye alapján az egyes épületrészeknek, homlokzati elemeknek, illetve tartozékoknak az új épületbe (épületeibe) történő beépítését, vagy azok megőrzését előírhatja. A megőrzésre előírt épülettartozékok átadhatók Veresegyház Város Önkormányzat részére.

(8)   Egyedileg nem védett, de építészetileg védett területen álló építmény bontása csak a főépítész jóváhagyásával lehetséges.


12. §


(1)   A 3.§ (2) bekezdés b) és (3) b) pontja szerinti védett épületeken végzett építési munkák esetén - a településképi véleményezéshez szükséges - a főépítészhez benyújtott dokumentációhoz, valamint az építési munkák engedélyezése iránti kérelemhez a vonatkozó jogszabályban előírtakon kívül csatolni kell:

 1. átalakítás esetén a jelenlegi állapot felmérési rajzait két példányban,
 2. homlokzatot érintő munkák esetében a színezésre vonatkozó javaslatot (színvázlatot) egy példányban,
 3. belső dekoratív (ornamentális és figurális) falfestések esetén ezek színhű vázlatait egy példányban,
 4. a munkák által érintett épületrészek jelenlegi állapotának fénykép dokumentációját egy példányban.

A védett értékek utáni adózás


13. §


(1)   A helyi védelemben részesített építmények –magánszemély esetében- tulajdonosai és kezelői a helyi adók kivetésekor kedvezményekben vagy adómentességben részesülhetnek.Záró rendelkezések


14. §


(1)   A helyi védettség alatt álló természeti értékek felsorolását és adatait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2)   A helyi építészeti értékek felsorolását és adatait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2)   Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a helyi természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról 15/2008. (V.21.) számú rendelet hatályát veszti.

(3)   A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.Veresegyház, 2014. április 29.                         Garai Tamás s.k.                                                 Pásztor Béla s.k.

                                 jegyző                                                            polgármesterZáradék:A rendelet 2014. április 30-án került kihirdetésre.
Garai Tamás

    jegyző