Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XII.29.)

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Hatályos: 2015. 01. 01- 2019. 03. 31

Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében lejárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 143.§ (4) bekezdés f) pontjában, és a 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról  a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet hatálya Géderlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint bizottságának nem képviselő tagjaira terjed ki.


      (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.


2.§


(1) A képviselő, a bizottság nem  képviselő tagja e minőségében megbízatása keletkezése napjától annak megszűnéséig, e rendelet szerint jogosult tiszteletdíjra.


       (2) A képviselőt bizottsági tagságáért, elnökségéért további tiszteletdíj nem illeti meg.


       (3) Az önkormányzati képviselő  havonta bruttó 15.000,- forint tiszteletdíjra jogosult.


(4)  A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja bizottsági ülésenként, tényleges részvétel esetén bruttó 5.000,-Ft.


3. §


(1) A képviselő-testületi ülésről, illetve a bizottsági ülésről való igazolatlan távollét esetén a tiszteletdíj    mérsékelhető, illetve megvonható.


(2) Amennyiben a képviselő, a bizottsági tag a testületi ülésről előzetes bejelentés nélkül marad távol, illetve távollétét az ülés megkezdéséig nem jelezte, a következő havi tiszteletdíját 50 %-kal mérsékelni kell, melyről a polgármester javaslatára a képviselő-testület határozattal dönt.


(3) A testületi ülésről való távolmaradás akkor tekinthető igazoltnak, ha a képviselő, a  bizottsági tag betegsége, munkahelyi elfoglaltsága vagy hivatalos kiküldetése miatt nem tud részt venni az ülésen és azt az ülést megelőzően, a polgármesternek, vagy bizottsági elnöknek bejelenti.

4. §


     (1) A tiszteletdíj havonta utólag kerül kifizetésre, melynek számfejtéséről a jegyző gondoskodik.


      (2) A tiszteletdíj fedezetét a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben kell biztosítani.5. §


      (1) Jelen rendelet 2015. január 1-én lép hatályba. 


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzat képviselőinek tiszteltdíjáról és költségértéséről szóló 7/1998.(VI.30.)Ör.sz. rendelet, és az azt módosító 6/2004. (II. 12.) önkormányzati rendelet.


Géderlak, 2014. december 15.
Katona György                                                                     Czabainé Csada Márta

polgármester                                                                                     jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. december 29.                                              

                                                                                              Czabainé Csada Márta

jegyző