Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2014. 10. 01- 2022. 11. 09

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

2014.10.01.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 6.§ (4) bekezdésében, valamint a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) Jelen rendelet hatálya kiterjed:

a) a Sorkifalud 038., 074/3. és 0236. hrsz. alatt nyilvántartott temetőkre (a továbbiakban: köztemető),

b) az a) pont alatti köztemetőkben tartózkodó, vagy ott tevékenységet folytató természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) A köztemetők fenntartásáról és az üzemeltetéséről Sorkifalud Község Önkormányzata gondoskodik.

(3) A ravatalozók rendszeres takarítási, illetve szükség szerinti fertőtlenítési munkáinak elvégzéséről az önkormányzat a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

A köztemetők használatának és igénybevételének szabályai

2. § (1) A köztemető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a köztemető nyitvatartási idejét, az üzemeltető megnevezését, pontos címét, a ravatalozó takarító nevét, címét, elérhetőségét.

(2) A köztemető nyitvatartási ideje:

a) a téli időszámítás időtartama alatt minden nap 7 órától 18 óráig,

b) a nyári időszámítás időtartama alatt minden nap 6 órától 21 óráig.

c) az október 28. napjától, november 7. napjáig terjedő időszakban – az a) pontban foglaltaktól eltérően – a temető este 22 óráig látogatható.

(3) A nyitvatartási idő alatt a köztemetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja, 12 éven aluli gyermek a köztemetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

(4) A köztemető útjain gépjárművel a temetkezési szolgáltatást-, a közszolgáltatást végzők, a köztemetőben munkálatokat végző vállalkozók, valamint mozgásukban korlátozott látogatók közlekedhetnek.

(5) A látogatók gépjárműveiket – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – csak az erre a célra a köztemetőn kívül kijelölt területen helyezhetik el.

(6) A köztemető tisztántartása, a hulladék rendszeres elszállítása, a zöldterület gondozása, annak rendszeres nyírása az önkormányzat feladata.

(7) A köztemető környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése, minden látogató kötelessége.

(8) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet, a köztemetőben végzendő munka időpontját - annak megkezdése előtt – az önkormányzatnak (9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.) be kell jelenteni.

(9) A köztemetőben munkát végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a köztemető létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

(10) A (9) bekezdésben foglalt vállalkozók a köztemető hulladéklerakóját nem használhatják. Tevékenységük befejezését követően a visszamaradt hulladékot 3 napon belül kötelesek elszállítani, tevékenységük környezetében az eredeti állapotot helyreállítani.

(11) Temetési helyet felnyitni csak a köztemető fenntartójával történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet.

Kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai

3. § (1) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló, a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el.

(2) A köztemetőben a sírok növényzettel való beültetését és gondozását úgy kell végezni, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatónak a kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.

(3) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. A gyomirtáshoz gyomirtó szer használata nem megengedett.

(4) A sírboltok, sírok melletti ülőpad az önkormányzat előzetes engedélyével helyezhető el.

(5) A sírboltok, és a sírok bekerítésére szolgáló bármilyen szegélyek, síremlékek csakis a sírhelyen helyezhetők el.

(6) A sírokra olyan növényzet ültethető, amely terjedelménél fogva a sírhely méretein oldalirányba nem nyúlik túl, a talajtól számított magassága a 2 métert nem haladja meg.

(7) A sírhely gondozása során keletkezett hulladékot a kijelölt helyre kell vinni.

(8) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni.

(9) A köztemető közhasználatú területein - ideértve a sírok közvetlen környezetét is - növények telepítésére csak a köztemető fenntartójának előzetes egyetértésével kerülhet sor.

Temetési helyek, sírjelek

4. § (1) A köztemetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely,

c) sírbolt (kripta),

d) urnasírhely,

e) urnafülke (kolombárium).

(2) A temetési helyek mérete (hosszúság x szélesség x mélység):

a) egyes sírhely esetében: 210 x 80 x 200 cm,

b) kettős sírhely esetében: 210 x 180 x 200 cm,

c) gyermek sírhely esetében: 100 x 50 x 200 cm

d) sírbolt esetében az építési hatóság engedélye szerint,

e) urnasírhely esetében: 80 x 60 x 80 cm,

f) urnafülke esetében: 30 x 30 cm

(3) A sírhelyek közötti távolság minimum 30 cm, maximum: 100 cm.

(4) A temetési hely megjelölésére szolgáló sírjel nem foglalhat el e rendeletben meghatározott temetési helynél nagyobb területet, legnagyobb magassága 2 méter lehet.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog

5. § (1) A temetési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta. A rendelkezési jog (használati idő) az alábbiak szerint alakul:

a) egyes sírhely használati ideje: 25 év,

b) kettős sírhely használati ideje: 25 év,

c) gyermeksírhely használati ideje: 25 év,

d) sírbolt (kripta), használati ideje: 60 év,

e) urnasírhely használati ideje: 25 év,

f) urnafülke (kolombárium) használati ideje: 25 év.

(2) A sírhelyek megváltási díjait jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Temetési hely

6. § (1) Az elhunytakat az elhalálozás sorrendje szerint következő sírhelyre kell temetni, kivéve a kettes sírhelyeket. Indokolt esetben az önkormányzat ettől eltérhet:

- az elhunyt végintézkedése esetén,
- idős vagy mozgásában korlátozott eltemettető kérése esetén,
- az önkormányzat saját halottjának tekintett elhunyt esetében.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt eltérésekre csak akkor kerülhet sor, ha a sírhely olyan sírhelytáblában található, amely használatba vételének a tv. 10. § (3) bekezdésére tekintettel nincs akadálya.

7. § (1) Rátemetésre vonatkozó engedélyt csak akkor lehet adni, ha a sírhelytáblát még nem zárták le és a későbben eltemetett részére sírhely és urnasírhely esetén a 25 év nyugvási idő biztosítható.

(2) A rátemetésre vonatkozó engedély a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartás mellett adható meg.

8. § (1) Sorkifalud Község Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a település közélete területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat.

(2) A díszsírhely használati ideje a köztemető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelybe – a vonatkozó szabályoknak megfelelően a költségek viselése mellett- az elhunyt özvegye felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők.

A kegyeleti közszolgáltatások, illetve a köztemetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának feltételei

9. § (1) A kegyeleti közszolgáltatások igénybevételéért díjat nem kell fizetni az önkormányzat számára.

(2) A temetkezési szolgáltatók – az általuk végzett egyes temetkezési szolgáltatások jellegéhez is igazodóan – azonos feltételekkel az erre irányuló bejelentés sorrendjének megfelelően veszik igénybe azokat a temetői létesítményeket, az azt szolgáló infrastruktúrát, az önkormányzat által biztosított szolgáltatásokat.

(3) Az önkormányzatnak olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a (2) bekezdés szerinti igények nyomon követhetők.

(4) Nem a temetkezési szolgáltatások körébe tartozó vállalkozói tevékenységek (kőfaragó, sírgondozó, emlékkészítő, stb.) végzését a vállalkozók a munkavégzés megkezdése előtt legalább egy munkanappal kötelesek bejelenteni az önkormányzatnál.

(5) A vállalkozók a köztemetőben munkanapokon és csak nyitvatartási időben végezhetnek munkát.

(6) Az önkormányzat a létesítmények igénybevételét – más szolgáltató részéről történő korábbi lefoglalás esetét kivéve – nem tagadhatja meg.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sorkifalud Község Önkormányzati Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 5/1999. (X. 30.) önkormányzati rendelete.