Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatásáról és a házszámok megállapításának egyes szabályairól

Hatályos: 2014. 09. 13 - 2017. 12. 31

Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatásáról

és a házszámok megállapításának egyes szabályairól*


Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja, hatálya

1. §

(1)     A rendelet célja a közterület-nevek, valamint a házszámok megállapításának, és azok jelölésének szabályozása.


(2)     Gyöngyös város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni, csak e rendelet szabályai szerint lehet.


Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

 1. Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan természetbeni beazonosítását segíti.
 2. Utca: út, utca, országos közút, sor, sétány, lépcső, köz, körút
 3. Tér: tér, tere,
 4. Egyéb közterület: lakótelep, üdülő-telep, dűlő
 5. Közterület: jogszabály által így meghatározott, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, vagy amelyet az ingatlan-nyilvántartás a 2. pont szerint utcaként, 3. pont szerint térként, vagy a 4. pont szerint egyéb közterületként tart nyilván.
 6. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti meghatározás.


Közterületek elnevezésének, megváltoztatásának általános szabályai

3. §

 1. Minden olyan közterületet el kell nevezni, amiről postacímmel ellátott, vagy ellátható ingatlan főbejárata nyílik, vagy nyílhat.
 2. Az újonnan létesített közterület nevét lehetőség szerint a közterület kialakítását jóváhagyó rendezési terv jóváhagyásával együtt, amennyiben ez nem lehetséges a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani.
 3. Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak beállnak, a már meglévő, de névvel el nem látott, vagy „névtelen” megnevezésű közterület névvel kell ellátni, a feltétel beálltát követő 60 napon belül. 
 4. Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a nyelvi és nyelvhelyességi követelményekre, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többi közterület nevétől írásban is, hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.
 5. A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat – nem lehet.
 6. Élő személyről közterületet elnevezni nem szabad.
 7. Az idegen és a nehezen kiejthető, a meglévő nevekkel összekeverhető, megtévesztő szavakat az elnevezéseknél kerülni kell.
 8. Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás), ha nincs a 4.§ (1) bek. szerinti eltérő döntés
 9. A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


A közterületek elnevezésének, megváltoztatásának eljárási szabályai

4. §

 1. A közterületek jogi jellegének és nevének megállapítása és megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
 2. A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
 1. a polgármester, és helyettesei,
 2. a Képviselő-testület bizottságai,
 3. a helyi önkormányzat képviselője,
 4. településrészi önkormányzat,
 5. nemzetiségi önkormányzatok,
 6. jegyző, mint építési hatóság,
 7. az érintett közterületen lakóhellyel rendelkező – legalább tíz – nagykorú állampolgár,
 8. az érintett közterületen telep-, vagy fióktelephellyel rendelkező vállalkozás.
 1. A javaslatokat a Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, és a kormányrendeletben meghatározottak szerint a Földrajzinév-Bizottság véleményezi.
 2. A javaslatokról lakossági fórum is tartható.
 3. A Jegyző köteles a közterület nevének megállapításáról, vagy megváltoztatásáról szóló képviselő-testületi határozatot a helyben szokásos módon közzétenni.

Közterületnév táblák elhelyezésének szabályai

6. §

 1.      A közterület jogi jellegét és nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni.
 2. A névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az Önkormányzat feladata és költsége.
 3. A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén, valamint az utcakereszteződésnél minden sarokingatlanon el kell helyezni.
 4. A névtáblákat a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. Növényzetre közterületnév tábla nem helyezhető el.
 5. A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében a megváltoztatástól számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla közelében kell felszerelni. A régi névtáblát egy év elteltével az elhelyezésre a 6. § (2) szerinti kötelezett távolítja el.
 6. Amennyiben a közterületnév tábla megrongálódik, vagy megsemmisül,ezt a tábla elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdonosa köteles írásban jelezni a Jegyzőnek.


Házszám megállapítására, megváltoztatására vonatkozó szabályok

7. §

 1. A névvel ellátott közterületeken a beépíthető és a beépített ingatlanokat házszámmal kell ellátni. Egy adott közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, a házszámot a főbejárat felőli közterületre kell megállapítani.
 2. Az utcák házszámozása a városközponttól kezdődően, a központi belterületen a város központi belterületi határa felé haladva növekszik, ezt az irányt követve az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.
 3. Az úszó településrészi belterületek vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti szabályt úgy kell alkalmazni, hogy a számozás a településrészen áthaladó, 2. § 2. pontja szerinti utcák esetén a központi belterület felé eső határ felől emelkedik. Nem átmenő utcák esetén a (2) bekezdés szerint kell eljárni a településrészeken található belterületeken. 
 4. Terek és egyéb közterületek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.
 5. Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a számok alátöréseként arab számok alkalmazhatók:
 1. Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és az ingatlanon újabb számozandó ingatlanok létesülnek, akkor a meglévő házszám arab számokkal történő alátörésével kell az új házszámokat megállapítani.
 2. Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámot változatlanul hagyva, akkor a meglévő házszám arab számokkal történő alátörésével kell az új házszámokat megállapítani.
 1. Ha társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása már megtörtént, az ingatlan eredeti házszámából kiindulva, lépcsőházanként kell megállapítani a házszámot, a meglévő házszám arab számokkal történő alátörésével.
 2. Ha társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása még nem történt meg, a házszámot lépcsőházanként kell megállapítani.
 3. Társasházaknál az ajtószámot 1-gyel kezdődően folyamatos számozással, emeletszint megjelöléssel kell megállapítani.

(9)     Egy teleknek több házszámot adni nem szabad.


8. §

 1. A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetekben, olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozza. Ilyen esetnek minősül, ha:
 1. az ingatlan házszáma a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, vagy csak helyrajzi számmal meghatározott,
 2. több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban,
 3. az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,
 4. ingatlan megosztására, vagy ingatlanok egyesítésére került sor.
 1. Ha a közterületen több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok számozása hibás, akkor a közterületet vagy annak egy részét a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.
 2. Ha a társasház vagy az abban lévő lakások számozása hibás, vagy a beazonosítás körülményes, a társasház lakásait a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.


Házszámot, helyrajzi számot jelző tábla elhelyezésére vonatkozó szabályok

9. §

 1. A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan közterület felőli gyalogos-főbejáratánál jól látható módon kell elhelyezni. Amennyiben az ingatlan nem az utcanév táblán megjelölt közterület felől nyílik, a házszámot jelző táblát a házszámozás alapjául fekvő közterület felőli oldalon is ki kell helyezni.
 2. Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem lenne olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni.
 3. Amennyiben a beépített vagy a beépíthető ingatlan házszámmal nem rendelkezik, annak tulajdonosa az (1) és (2) bekezdés szerinti helyre táblát kell elhelyezzen, saját költségén, feltüntetve azon az ingatlan helyrajzi számát.

Házszám megállapítására vonatkozó eljárási szabályok

10. §

 1. A házszámokat az önkormányzat jegyzője határozatban állapítja meg.
 2. A házszámtábla, és a 9. § (3) bekezdés szerinti helyrajzi számot jelölő tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.
 3.  A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám változtatásához jogos érdeke fűződik.
 4. A házszámozási eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

11. §

 1. A házszámtáblával, helyrajzi számot jelölő táblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa a jelen rendeletben foglalt tábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatályba lépését követő fél éven belül köteles eleget tenni.
 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Gyöngyös Város Tanácsa „Lakóházak külső és belső rendjéről” szóló 2/1977.sz. rendelete.
 3. Ez a rendelet a hatálybalépést megelőző szabályok alapján megállapított közterület elnevezések és házszámok érvényességét nem érinti.
             Faragó László                                                                     Dr. Kozma Katalin

             polgármester                                                                                   jegyző


*A rendeletet a Képviselő-testület a 2014. szeptember 11-ei ülésén fogadta el.