Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(X.31.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2014. 11. 01 - 2016. 11. 01

Arló Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testületének


13/2014. (X. 31.)

önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról


Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Fejezet


Jelképek, elismerő címek és testvértelepülések


1. §


(1) Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jelképei:

a) a nagyközség címere

b) a nagyközség zászlaja

c) a nagyközség lobogója.


(2) Az önkormányzati jelképekkel és használatukkal kapcsolatos szabályokat az Önkormányzat külön rendeletben szabályozza.2. §(1) Az Önkormányzat által alapított elismerő címek:

         a) Arló Nagyközség Díszpolgára

         b) Arló Nagyközség Tiszteletbeli Polgára


(2) Az Önkormányzat által alapított kitüntetések:

         a) Arló Nagyközségért Emlékplakett

         b) Életmű Díj

         c) Szakmai Elismerő Oklevél

         d) Iskolánk Büszkesége.


(3) Az Önkormányzat által alapított címek és kitüntetések adományozásával kapcsolatos szabályokat az Önkormányzat külön rendeletben szabályozza.3. §


Az Önkormányzat testvértelepülései:

 1. HNÚSTA város (Szlovákia) 2000. június 1.
 2. KOROND község (Románia) 2001. november 23.
 3. BERETKE község (Szlovákia) 2007. június 30.II. Fejezet


Az Önkormányzat, a képviselő-testület és szervei


1. Az önkormányzat, a képviselő-testület és szervei elnevezése,

székhelye, bélyegzői


4. §


(1) Az Önkormányzat elnevezése:

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

     Székhelye: Arló, Ady Endre út 162.


(2) Az Önkormányzat képviselő-testületének elnevezése:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

     Székhelye: Arló, Ady Endre út 162.


(3) A Képviselő-testület bizottságai, elnevezése:

a) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének         Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottsága (a továbbiakban:       ÜSzOB)

          Székhelye: Arló, Ady Endre út 162.

b) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: PTB)

          Székhelye: Arló, Ady Endre út 162.


(4) A Képviselő-testület hivatalának elnevezése:

ARLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

(a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)

Székhelye: Arló, Ady Endre út 162.


(5) Arlói Polgármesteri Hivatal Jegyzője

      Székhelye: 3663 Arló, Ady Endre út 162.5. §


(1) Az Önkormányzat körbélyegzője

Körbélyegző, középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzat elnevezését és sorszámát.


(2) Arló Nagyközség Pecsétje

Körbélyegző, középen tartalmazza Arló címerét, körben az „Arló Nagyközség Pecsétje” feliratot.


(3) A Polgármesteri Hivatal körbélyegzője

Körbélyegző, középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a „Polgármesteri Hivatal Arló” feliratot és sorszámát.


 1. Arló Nagyközség Jegyzője pecsétje

Körbélyegző, középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az „Arló Nagyközség Jegyzője” feliratot.2. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal elérhetőségei


6. §


 1. Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.arlo.hu


 1. A Polgármesteri Hivatal telefonszáma:           +36 48/544-000,

                                                                        544-002,

                                                                         444-190,

                                      Fax száma:     +36 48/544-540,

                                      Email: postmaster@onkormarlo.t-online.hu

                                                 titkarsag@onkormarlo.t-online.hu

    


III. Fejezet


A Képviselő-testület feladat- és hatáskörei, működése


3. Feladat- és hatáskörök


7. §


(1) A Képviselő-testület által a polgármesterre ruházott önkormányzati hatásköröket az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott hatásköröket a 2. melléklet tartalmazza.


(3) A hatáskör gyakorlója köteles a támogatások megállapításánál az elfogadott éves költségvetésben biztosított kereteken belül gazdálkodni, az év közbeni átcsoportosításokat szükség esetén a Képviselő-testület elé terjeszteni, illetve azt kezdeményezni.


(4) Az átruházott hatáskörök gyakorlója az önkormányzat éves munkatervében megjelölt időközönként beszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testületnek. 1. Az alakuló ülés szabályai


8. §


Az alakuló ülés folyamata:

a) helyhatósági választások eredményének ismertetése,

b) testületi tagok és a polgármester eskütétele, megbízólevelek      átadása,

c) napirend elfogadása,

d) SZMSZ megalkotása vagy felülvizsgálata,

e) alpolgármester megválasztása, eskütétele,

f) polgármester, alpolgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb   juttatásai,

g) bizottságok, bizottsági tagok megválasztása,

h) bizottság nem képviselő tagjai eskütétele,

i) képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások megállapítása.9. §


Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:

                            a) a választás időpontját,

                            b) helyszínét,

                            c) a jelen lévők felsorolását,

                            d) a szavazás eredményét,

                            e) a szavazást lebonyolító bizottság elnökének és                                                 tagjainak aláírását.5. A települési képviselők jogai és kötelezettségei


10. §


(l) Kérdés és interpelláció tárgyát a képviselő az ülést megelőző 2 nappal köteles írásban benyújtani a polgármesterhez. Ezt szóban a Képviselő-testület előtt megismétli.

A kérdésre adott válasz felett a Képviselő-testület nem dönt, és nem nyit vitát.

(2) Az interpellációra adott válaszról, amennyiben az interpelláló nem fogadja el, arról a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület elutasítása esetén a következő testületi ülésen a válaszadó újból válaszol.

(3) Kérdéseket, interpellációkat a testületi ülés napirendi pontjai után kell megválaszolni.

(4) A kérdések, interpellációk tárgyát a napirendek felsorolása után közli a polgármester.

(5) A Képviselő-testület az interpelláció alapján részletes vizsgálatot rendelhet el, esetleg bizottságot kérhet meg a vizsgálatra és biztosítja az interpelláló részvételét is.


11. §


A Képviselő köteles:

a) tevékenyen részt venni a Képviselő-testület munkájában,

b) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára,

c) felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, és a különböző vizsgálatokban,

d) írásban vagy szóban bejelenteni, ha a Képviselő-testület vagy a bizottságának ülésén vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van,

e) bejelenteni személyes érintettségét a döntéshozatalnál,

f) folyamatos kapcsolattartáson túl a választópolgároknak a falugyűlésen tájékoztatást nyújtani képviselői tevékenységéről.


12. §


(1) A törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület csökkenti, illetve megvonja.


(2) Az a képviselő, bizottsági tag és alpolgármester, aki:

           a) bármilyen okból nem jelenik meg az ülésen és nem vesz részt             a döntéshozatalban, tiszteletdíjban nem részesíthető,

     b) az eskütételt követő 3 hónapon belül a kormányhivatal képzésén nem vesz részt, a 3. hónap után - legfeljebb azonban 12 hónapig - nem részesül tiszteletdíjban, amíg a képzési kötelezettségének eleget nem tesz,

          c) a választópolgárokkal szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének nem teszt eleget, a falugyűlést követő hónaptól - legfeljebb azonban 12 hónapig – 50%-os tiszteletdíj megvonásban részesül, amíg a tájékoztatási kötelezettségének eleget nem tesz.13. §


(1) A 11. § e) pontjának megszegése esetén az ülés vezetője – ha tudomása van róla – felszólítja a képviselőt, hogy jelentse be érintettségét.


(2) Ha a képviselő úgy nyilatkozik, hogy személyesen nem érintett az ügyben, de a testület tagjainak megítélése alapján a személyes érintettség fennáll, a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt a képviselő kizárásáról.6. A Képviselő-testület ülései


14. §


(1) A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott ütemezés szerint évente legalább 10 ülést tart.


(2) A Képviselő-testület ülésének helye a székhelye. Esetenként dönt arról, ha következő ülését a székhelyétől eltérő helyen tartja.


(3) A Képviselő-testület falugyűlését és közmeghallgatását a település Faluházában tartja.


(4) A lakosságot a Képviselő-testület üléséről a jegyző az ülés időpontját megelőzően legalább 4 nappal tájékoztatja. A tájékoztatás módja:

a) meghívó kifüggesztése az Önkormányzat hirdetőtáblájára,

b) a meghívó megjelentetése a falu-tv-ben,

c) az önkormányzat honlapján.15. §


 1. A munkatervben nem szereplő ülés rendkívüli ülésnek minősül.


 1. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha:

a) a Képviselő-testületnek döntenie kell hatáskörébe tartozó ügyekben,

b) azonnali döntést igénylő ügyekben a polgármester indítványára.


 1. Rendkívüli ülés összehívására irányuló kezdeményezést a polgármesterhez kell az ülés tervezett időpontja előtt 15 nappal írásban benyújtani. Az indítványhoz csatolni kell az ülés időpontjára és a napirendjére vonatkozó javaslatot.


 1. A polgármester az ülést legkésőbb az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül, lehetőség szerint az indítványban javasolt időpontra hívja össze.


 1. A Képviselő-testület ülése szóban is összehívható rendkívüli ülés esetén.16. §


(1) Ha az érintett beleegyezésétől függ a nyilvános vagy zárt ülés tartása:

 1. az érintett a testületi ülésen személyesen kérheti a zárt ülés tartását,
 2. az érintett nyilatkozatot tehet írásban, ha kéri a zárt ülés tartását.


(2)Az írásbeli kérelmet a testületi ülést megelőző időpontig a polgármesternek vagy a jegyzőnek kell eljuttatni.7. Ülések tervezése, előkészítése


17. §


(1) A Képviselő-testület üléseit munkaterv szerint tartja.


(2) A munkatervre javaslatot tehetnek:

         a) bizottságok,

         b) intézményvezetők,

         c) közszolgáltatást nyújtó intézmények vezetői,

         d) önszerveződő közösségek vezetői,

         e) nemzetiségi önkormányzat.


(3) A javaslatokról a polgármester köteles tájékoztatni a testületet, ha a javaslat nem kerül be a munkatervbe.


(4) A Képviselő-testület munkatervét a megelőző év utolsó ülésén fogadja el.


(5) A munkaterv tartalmazza:

         a) az ülés hónapja,

         b) a tárgyalandó napirendi pontok,

         c) indítványok, javaslatok.8. Az előterjesztések


18. §


(1) Az előterjesztés általában írásbeli, melynek tartalmi elemei:

     a) tárgy meghatározás,

     b) meg kell jelölni pontosan, hogy a témakör szerepelt-e már                           korábban napirenden, ha igen, milyen döntés született,

     c) a meghozandó döntés indokainak bemutatása,

     d) az előkészítésben résztvevők megnevezése,

     e) határozati javaslat.


(2) Határozati javaslat követelményei:

     a) egyértelműen megfogalmazott legyen,

b) az alternatív döntésre előkészített feladatok egymástól jól    elkülönültek legyenek,

c) meg kell nevezni a végrehajtás felelősét,

d) meg kell jelölni a végrehajtás határidejét,

e) korábbi hatályban lévő döntésre utalás.


(3) A polgármester dönt az előterjesztés írásban történő kiadásáról, mely történhet nyomtatott, illetve digitális formában. Az előterjesztéseket és határozati javaslatokat az ülést legalább 4 nappal megelőzően kell megkapnia a testületi tagoknak, kivéve a rendkívüli ülés előterjesztését és határozati javaslatát.


(4) Amennyiben valamely napirendi javaslat az időközben felmerült szoros határidő, az önkormányzat érdeke, vagy pályázat miatt a 18. § (3) bekezdésében meghatározott határidőben nem terjeszthető elő, a sürgősség tényének rövid indokolásával, legkésőbb az ülés kezdetét megelőzően az előterjesztésre jogosult szóbeli vagy kötelezően írásban előterjesztendő napirend esetén írásbeli előterjesztésként sürgősségi indítványt nyújthat be. A sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről egyszerű többséggel a képviselő-testület határoz.


(5) A bizottságok által benyújtandó, és bizottsági állásfoglalással           benyújtandó előterjesztések felsorolását a rendelet 3. melléklete      tartalmazza.


(6) Minden előterjesztéshez a jegyző ellenjegyzése szükséges.9. A Képviselő-testület ülésének összehívása, vezetése,

tanácskozás rendje


19. §


(1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület ülését az ÜSzOB elnöke hívja össze és vezeti.


(2) Tartós akadályoztatásnak minősül a szabadság kivételével a 30 napot meghaladó távollét.


(3) A nyilvános ülésre meghívót kapnak:

       a) érintett bizottság külső tagjai,

       b) önkormányzati intézményvezetők,

       c) helyi pártszervezetek képviselői,

       d) a nemzetiség képviselője és a nemzetiségi önkormányzat képviselője,

       e) valamennyi önszerveződő közösség képviselője,

       f) egyház képviselője,

       g) helyi média képviselője.


(4) A meghívó tartalmazza:

       a) az ülés helyét,

       b) időpontját,

       c) napirendet,

       d) dátumot,

       e) meghívó nevét és

       f) aláírását.


(5) A meghívót a tervezett ülés előtt legkésőbb 4 nappal kell megkapnia a testületi tagoknak és a további meghívottaknak, kivéve a rendkívüli ülés esetét.


(6) Szóbeli meghívásra telefonon a 15. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben kerülhet sor.


(7) Határozatképtelen ülést 7 napon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni a képviselők számára.


(8) A Képviselő-testület az ülés időtartamának elhúzódása esetén dönthet arról, hogy az ülést félbeszakítja és a következő munkanapon a meg nem tárgyalt napirendekkel az ülést tovább folytatja.20. §(1) Az ülés megnyitásakor a polgármester megállapítja a számszerűséget, határozatképességet, tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követő fontosabb intézkedésekről.


(2) Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyről a testület vita nélkül határoz.


 1.   Minden előterjesztés fölött külön-külön nyit vitát. Az előterjesztőkhöz a Képviselő-testület tagjai és a meghívottak kérdést intézhetnek, melyre a vita előtt kell választ adni.


 1. Jogszabály által meghatározott esetben a könyvvizsgáló ismertetheti véleményét, az előterjesztéssel kapcsolatban állást foglaló bizottság pedig ismerteti véleményét.


 1. A vita lezárására, a hozzászólások korlátozására a Képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet, a javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül határoz.


 1. A vita lezárása után a napirendi pont előadója válaszol a hozzászólásokra.


(7) Törvénysértő, jogszabályt sértő döntés meghozatala előtt a jegyző javaslatára a polgármester újra vitát indít.


(8) A polgármester a módosító indítványokat az eredeti javaslatot         megelőzve bocsátja szavazásra. A Képviselő-testület a módosító     indítványokról a javaslat tételének sorrendjében dönt.

A módosító indítványok elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.


(9) A módosító indítványt előterjesztője a szavazás megkezdése előtt visszavonhatja.


(10) A tanácskozás rendjéért a polgármester felel:

       a) figyelmezteti a hozzászólót, aki eltér a tárgytól,

       b) tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő magatartás esetén                                         figyelmezteti a rendbontót,

       c) ismétlődő rendzavarás esetén a Képviselő-testület jóváhagyásával a                         terem elhagyására kötelezheti a nem testületi tag rendbontót.


(11) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el és a polgármester engedélyével hozzászóláshoz juthatnak.

        A hozzászólás 3 perctől több nem lehet.

A tanácskozás rendjét sértő magatartás esetén a polgármester figyelmezteti a résztvevőket, ismétlődő rendzavarás esetén kötelezheti az érintettet a terem elhagyására.


(12) A polgármester ülés közben szünetet rendelhet el, a testületi ülés végén bezárja az ülést.10. A szavazás módja


21. §


(1) A szavazás kézfelemeléssel történik.

A szavazatokat a jegyző számolja össze, a hivatali dolgozó segítségével.


(2) A képviselő-testület esetenként név szerinti szavazást is elrendelhet.


(3) Név szerinti szavazást kell elrendelni:

a) hitel felvételénél,

b) adó megállapításánál,

c) a képviselő-testület bármely tagjának indítványára, ha azt a testület megszavazza,

d) a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtt minősített többséggel a testület feloszlatása esetén.


(4) Névszerinti szavazásnál a jegyző egyenként olvassa a képviselők nevét, akik nevük felolvasása után igennel, nemmel vagy tartózkodással szavaznak.


(5) Névszerinti szavazásról készült listát a polgármester és a jegyző írja alá         

      és a Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni.


(6) A képviselő-testület esetenként titkos szavazást is elrendelhet.


(7) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólappal és urnában történő    

      elhelyezéssel történik.


(8) A szavazatok megszámlálását az ÜSzOB végzi.11. A Képviselő-testület döntései


22. §


(1) Az önkormányzati rendelet alkotását és határozat meghozatalát kezdeményezhetik:

a) képviselő-testületi tagok,

b) képviselő-testület bizottságai,

c) Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

d) önszerveződő közösségek képviselői,

e) jegyző.


(2) A rendeletalkotásra és a határozat meghozatalára vonatkozó kezdeményezést a polgármesternek nyújtják be.


(3) A polgármester - a jegyző útján - a kezdeményezést tartalmazó indítványt a Képviselő-testület elé terjeszti.


(4) A Képviselő-testület a rendelettervezet előkészítésével általában a jegyzőt bízza meg, szükség esetén a rendelet tárgya szerinti szakértőt kér fel.


(5) A jegyző köteles a rendelettervezetet az ÜSzOB és az ágazatilag illetékes bizottság elé terjeszteni előzetes véleményezésre.


(6) A polgármester és a jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet az előkészítés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő javaslatokról.


(7) A rendelet elfogadását követően annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti.23. §


(1) A kihirdetés helyben szokásos módja:

az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés.


(2) A jegyző a kihirdetett önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet,             mely tartalmazza:

 1. a rendelet számát,
 2. kihirdetésének idejét,
 3. a rendelet címét,
 4. módosításait.24. §


A Képviselő-testület a 25. § (l) bekezdésében meghatározottak kivételével a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.25. §


(l) Minősített szavazattal - a megválasztott helyi képviselők több mint felének szavazatával - dönt a Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben szabályozott eseteken kívül:

      a) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos döntések,

      b) kitüntetések, elismerő címek meghatározása, használatuk    szabályozása, díszpolgári cím adományozása,

      c) titkos szavazás elrendelése.


(2) Amennyiben egy javaslat nem kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt ügyrendi javaslatra, szünet elrendelése után a polgármester újból szavazásra bocsáthatja a javaslatot.


(3) Ha a Képviselő-testület a (2) bekezdésben szabályozott eljárásában újból   nem hoz döntést, akkor az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell tűzni, ha a döntésre törvényi kötelezettség teljesítése miatt van szükség.26. §


(1) A határozat tartalmazza:

         a) Képviselő-testület döntését,

         b) a végrehajtásra szolgáló határidőt és 

         c) a végrehajtásért felelős megnevezését.


(2) E §-ban foglaltakat az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokra a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.


(3) A jegyző a kihirdetett önkormányzati határozatokról nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

 • Az ülés idejét,
 • a határozat számát,
 • a határozat tárgyát,
 • kihirdetésének idejét,
 • a határidejét,
 • a felelős nevét.27. §


A Képviselő-testület számozott határozat nélkül, de jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt:

a) napirend elfogadása,

b) ügyrendi kérdések,

c) képviselői kérdésekre, interpellációkra adott válaszok,

d) név szerinti szavazás elrendelése,

e) titkos szavazás elrendelése

f) sürgősségi indítvány napirendre vétele

esetén.12. A jegyzőkönyv


28. §


(l) A Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv 3 példányban készül. Egy példányt – a zárt ülés kivételével - a nyilvánosság biztosítása érdekében a nagyközség könyvtárában kell elhelyezni.


(2) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az Mötv. 52. § (1) bekezdés a)-m) pontjaiban foglaltakat, továbbá

a) az ülésről távol maradt képviselők nevét, a távollét okát,

b) napirendi pontonként az előterjesztők nevét,

c) szóbeli előterjesztések rövid tartalmát,

d) az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat és kérdéseket, valamint az azokkal kapcsolatos válaszokat, határozatokat,

e) a képviselő kérésére véleményének rögzítését.


(3) A jegyzőkönyvet a polgármester távollétében az ülést levezető, a jegyző távollétében a jegyzőt helyettesítő köztisztviselő és a jegyzőkönyvvezető írja alá.


(4) A jegyzőkönyv eredeti példányához csatolni kell:

a) a meghívót,

b) a jelenléti ívet,

c) a képviselő kérésére az írásban benyújtott hozzászólást.


(5) A jegyzőkönyvet a jegyző évente bekötteti.


(6) A választópolgárok – a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztéseibe és ülésének jegyzőkönyvébe.


(7) A jegyzőkönyvbe való betekintést a polgármesternél lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyv a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben tekinthető meg. A jegyzőkönyvről másolat kérhető.13. Lakossági fórumok


29. §


 1. Az önkormányzat évente egy-egy alkalommal köteles közmeghallgatást és falugyűlést tartani.


 1. A közmeghallgatás időpontja minden év első féléve, a falugyűlés ideje a második félév.


 1. A közmeghallgatás és a falugyűlés időpontját a képviselő-testületi ülés meghirdetésére vonatkozó szabályok szerint kell közzétenni.


 1. A lakossági fórumokat a polgármester vezeti. Tartós távolléte esetén a falugyűlés vezetésére a képviselő-testület vezetésére vonatkozó szabályok az irányadóak.30. §


A település egészét érintő koncepcionális döntéseknél a polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyetértésével az adott előterjesztést a falugyűlés elé kell vinni.14. Helyi népszavazás, népi kezdeményezés


31. §


A népszavazásról, népi kezdeményezés szabályairól az Önkormányzat külön rendeletben szabályozottak szerint dönt.
IV.  Fejezet


A Képviselő-testület bizottságai, a polgármester, alpolgármester,

jegyző és a Polgármesteri Hivatal


15. A Képviselő-testület bizottságai


32. §


A képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozza létre:

a) ÜSzOB                               2 fő   képviselő

                                          1 fő   nem képviselő

b) PTB                                    3 fő   képviselő

                                               2 fő   nem képviselő33. §


 (1) Az ÜSzOB:

 1. ellátja a titkos szavazással kapcsolatos feladatokat,
 2. közreműködik az önkormányzati rendeletek megalkotásában, különös tekintettel a Szervezeti és Működési Szabályzatokra (a továbbiakban: SzMSz),
 3. javaslatot tesz az intézményi struktúra kialakítására, az intézmények alapító okiratainak módosítására, SzMSz-ek tartalmára,
 4. ellenőrzi az alapító okirat és SzMSz szerinti működést,
 5. javaslatot tesz az önkormányzati társulásokhoz történő csatlakozásra, tagsági jogviszonyokra,
 6. javaslatot tesz az egészségügyi intézmények, intézményrendszer hatékony működtetésére,
 7. javaslatot tesz az egészségügyi vállalkozási szerződések tartalmára,
 8. ellenőrzi az egészségügyi vállalkozásokkal kötött szerződések érvényesítését,
 9. javaslatot tesz fegyelmi eljárás kezdeményezésére az önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyekben,
 10. az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének a megállapítására irányuló kezdeményezést a polgármester indítványára kivizsgálja,
 11. ellátja a polgármester munkáltatásával kapcsolatos munkajogi feladatokat,
 12. hatáskörébe tartozik a mindenkori szociális ellátások helyi szabályozásáról, a gyermekek védelméről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendeletekben meghatározott feladat,
 13. javaslatot tesz a szociális feladatellátás hatékony működésére, és ellenőrzi azokat az érintett intézményeknél,
 14. javaslatot tesz a költségvetési koncepció kialakítására,
 15. javaslatot tesz a kisebbséggel kapcsolatos ügyekben,
 16. ellenőrzi az oktatási koncepciók, pedagógiai programok hatályosulását,
 17. az oktatási intézmények pedagógiai programjának véleményeztetése, az oktatás-politikai koncepció kialakításának segítése,
 18. javaslatot tesz az oktatással kapcsolatos hatékony feladatellátásra,
 19. javaslatot tesz a közművelődési feladatellátás szervezésére,
 20. közművelődési koncepció elkészítésének segítése,
 21. a kulturális élet, a civil szervezetek szerepvállalásának támogatása.


(2) A PTB:

 1. közreműködik a települési gazdálkodás szervezésében, a költségvetési koncepció kialakításában, a települési önkormányzat éves költségvetésének elkészítésében,
 2. az önkormányzat a PTB útján is gondoskodik intézményei pénzügyi ellenőrzéséről,
 3. ellenőrzi az önkormányzat által alapított vállalkozások, szervezetek pénzügyi tevékenységét az önkormányzati feladatellátás mértékéig,
 4. véleményezi az önkormányzat gazdálkodását, figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, vagyonváltozásra, értékeli az azt előidéző okokat,
 5. véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit,
 6. előkészíti a költségvetési átcsoportosításokat,
 7. javaslatot tesz hitelek felvételére, vizsgálja a hitelfelvétel indokait, gazdasági megalapozottságát,
 8. ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati fegyelem megtartását,
 9. előkészíti a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntést, nyilvántartja, kezeli és ellenőrzi a vagyonnyilatkozatokat, gondoskodik azok őrzéséről,
 10. javaslatot tesz az intézményi struktúra kialakítására,
 11. javaslatot tesz a létszámgazdálkodásra,
 12. javaslatot tesz az önkormányzat vagyonával kapcsolatos döntésekre,
 13. településrendezési és fejlesztési terv elkészítésének, felülvizsgálatának szakmai előkészítése, véleményezése,
 14. a költségvetést érintő beruházások, fejlesztések szakmai szempontú véleményezése, ellenőrzése,
 15. önkormányzati ingatlanvagyon-gazdálkodással kapcsolatos szakmai javaslatok kidolgozása,
 16. környezetvédelmi koncepció készítésének segítése, előkészítése,
 17. javaslatot tesz a települési környezetvédelmi program, természetvédelem feladatai ellátásához,
 18. ellenőrzi a kommunális szolgáltatások működtetését,
 19. a lakossági kötelező közszolgáltatási feladatokkal kapcsolatos döntés-előkészítés,
 20. javaslatot tesz önkormányzati társulásokra, tagsági viszonyokra,
 21. javaslatot tesz önkormányzat által alapított vállalkozások, szervezetek működésére.


(3) A Képviselő-testület egyes feladatai eredményesebb ellátására szükség szerint további bizottságokat hozhat létre.34. §


 1. A bizottság ülésének összehívásáról, az ülés vezetéséről a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság megbízott tagja gondoskodik.


 1. Az ülések összehívását a bizottság tagjai is kezdeményezhetik.


 1. A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vesz a jegyző vagy az általa meghatalmazott személy.


 1. A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá.16. A polgármester


35. §


 1. A polgármester a megbízatását főállásban látja el.


 1. A polgármester munkarendje heti 40 óra munkaidő keret, mely a pihenőidőt (ebédidőt) tartalmazza.


 1. A polgármester ügyfélfogadási rendje:


- hétfő

1300 órától  1600  óráig

- szerda

800 órától  1200 óráig és 1300 órától 1600 óráig17. Az alpolgármester


36. §


 1. A Képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.


 1. Az alpolgármester tiszteletdíját a Képviselő-testület állapítja meg.18. A jegyző


37. §


(1) A jegyző munkarendje heti 40 óra munkaidő keret, mely a pihenőidőt       (ebédidőt) tartalmazza.

              

 (2) A jegyző ügyfélfogadási rendje:


- hétfő

1300 órától  1600  óráig

- szerda

800 órától  1200  óráig és 1300 órától  1600  óráig


(3) A jegyzőnek az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatait a Polgármesteri Hivatal SzMSz-e tartalmazza.


(4) Köteles a jogsértő javaslatra vagy döntésre a figyelmet felhívni.


(5) A jegyzői tisztség betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat a polgármester által legfeljebb hat hónapra megbízott, megfelelő képesítéssel rendelkező közszolgálati tisztviselő látja el.
19. A Polgármesteri Hivatal


38. §


A Képviselő-testület önálló Polgármesteri Hivatalt tart fenn.V. Társulások, nemzetközi kapcsolatok


39. §


 1. Az Önkormányzat a 9. sz. függelékben felsorolt társulásokban vesz részt.


 1. Az Önkormányzat Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez biztosítja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott személyi és tárgyi feltételeket a roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban szabályozott módon.


 1. Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatot a testvértelepólésekkel tart.40. §


 1. Az Önkormányzat szükség szerint vesz részt hatósági igazgatási társulásokban, közösen tart fenn más önkormányzatokkal létesítményeket, intézményeket.


 1. Az igazgatási társulások, közös fenntartású intézmények működését a Képviselő-testületek külön megállapodásban rögzítik.VI. A Képviselő-testület és intézményei gazdálkodása


20. Pénzügyi tárgyú rendeletek


41. §A Képviselő-testület tárgyévi költségvetését és zárszámadását rendelettel állapítja meg.21. Az Önkormányzat intézményeinek gazdálkodása


42. §


(1) A Polgármesteri Hivatal önálló gazdálkodási jogkörrel és felelősséggel rendelkező költségvetési szerv.


(2) Az Önkormányzat többi intézménye önálló költségvetéssel rendelkezik, amely felett kötelezettségvállalással bír.22. Az Önkormányzat vagyona


43. § 1. Az Önkormányzat vagyonát tételesen a vagyonrendelet tartalmazza.


 1. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez.
VII. Fejezet


 Záró rendelkezések


44. §


 1. Ez a rendelet 2014. november 1-jén lép hatályba.


 1. Hatályát veszti a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete, valamint a képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2005. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Vámos Istvánné dr. sk.                                                        Klisóczkiné Papp Andrea sk.                                       polgármester                                                                                                      jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2014. október 31-én.


A kiadmány hiteléül:

Solymosi Katalin

Vezető főtanácsos