Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2014(VIII.27.)önkormányzati rendelete

a Közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2023. 06. 02

Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2014(VIII.27.)önkormányzati rendelete

a Közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

2023.06.02.

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdése és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 51. § (5) bekezdésében és a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1Értelmező rendelkezések

1. §

A közterület elnevezésének szabályai

2. § (1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) Az új elnevezésnél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket.

(5) 5

(6) A közterület elnevezését a megállapítástól számított 5 éven belül nem lehet megváltoztatni, kivéve jogszabálysértő közterületnév esetében.

(7) A közterületnév előtagból és a közterület jellegére utaló utótagból áll.

(8) [2] Közterületet elnevezésekor kizárólag vezetéknevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség általánosan ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.

(9) A közterület megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

(10) A közterület jellegének- városrendezés, beépítés vagy más módon történő –megszűnésével külön döntés nélkül a közterületnév is megszűnik.

(11) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két, vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterület rész(ek)nek- az elkülönüléstől számított 90 napon belül- más nevet kell adni.

(12) A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.

3. § (1) A közterület elnevezésére, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés írásban a (3) bekezdés szerinti tartalommal az önkormányzathoz nyújtható be.

(2) A közterületnév megállapítását, vagy módosítását kezdeményezheti:

1. polgármester

2. a képviselő-testület bizottsága

3. helyi önkormányzat képviselője

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a kezdeményezés okát (mire irányul: új közterület elnevezésre vagy meglévő elnevezés megváltoztatására)

a) b) az elnevezés megváltoztatásának szükségességét,

a) c) a javasolt elnevezés indokát,

a) d) a javasolt elnevezés kapcsolódásának megindokolását a közterület környezetéhez, a városon belüli elhelyezkedéséhez,

a) e) a javasolt elnevezés városhoz kötődését,

a) f) utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra.

(4) A kezdeményezés szerint javasolt elnevezést általános lakossági véleményezésre 15 napra közzé kell tenni az önkormányzat hirdetőtábláján, a város honlapján.

(5) Amennyiben a kezdeményezés meglévő közterületnév módosítására irányul, úgy a módosítással érintett közterületen élő lakosságot vélemény-nyilvánítás céljából írásban kell megkeresni, melyre legalább 15 napos határidőt kell rendelkezésükre bocsátani.

(6) A közzététel ideje alatt beérkezett javaslatokat a szakmai véleménnyel együtt a jegyző készíti elő és terjeszti a Képviselő-testület elé döntésre.

(7) A közterület elnevezés és megváltoztatás előkészítő munkáit a Polgármesteri Hivatal látja el.

4. § (1) A közterület nevét a közterületnév-tábla jelöli.

(2) Közterületnév-táblát kell elhelyezni a közterület kezdetén.

(3) A közterületnév-táblát az épületen, vagy kerítésen, vagy külön tartószerkezeten kell jól látható helyen elhelyezni.

(4) A polgármester köteles gondoskodni új elnevezés, illetve módosítást követően a közterületnév-tábla kihelyezéséről a képviselő-testület döntését követő 90 napon belül.

Házszám meghatározása

5. § (1) A házszámokat az önkormányzat jegyzője határozatban állapítja meg, melyet a jogerőre emelkedést követően az ingatlan-nyilvántartási átvezetésre megküld a területileg illetékes járási földhivatal felé.

(2) 6

(3) Az ingatlan házszámát megváltoztatni csak abban az esetben lehet ha:

a) az ingatlan házszáma a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, vagy nem helyesen szerepel, csak helyrajzi számmal meghatározott, vagy

a) b.) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban, vagy

a) c.) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található, vagy

a) d.) ingatlan megosztására, vagy

a) e.) ingatlanok egyesítésére került sor.

(4) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám változtatásához jogos érdeke fűződik.

(5) 7

(6) Telekmegosztás után a megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) házszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában a latin ábécé nagybetűivel (szám/A/B/C) alátörést kap.

(7) Telekegyesítés után keletkezett ingatlan az egyesített ingatlanok legkisebb sorszámát tartja meg.

(8) A házszámozást új utca esetén annak földhivatali átvezetését követő döntés megérkezésétől számított 30 napon belül el kell végezni.

(9) Házszámozással még nem érintett, elnevezett közterületen a számozást 1 számmal kell kezdeni, majd az egész számok kihagyása nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó belterületi földrészig, a (10) bekezdésben foglaltak szerint.

(10) Az ingatlanok számozását út, utca, körút esetében úgy kell megállapítani, hogy a számok növekedése a városközpontból kifelé haladó irányt kövesse, és

a) az utca bal oldalán a páros,

b) az utca jobb oldalán páratlan számokat kell alkalmazni.

(11) Saroktelek esetében csak arra az utcára kell házszámot adni, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

(12) Egy teleknek több házszámot adni nem lehet.

(13) Tömbtelken kialakított többszintes épületnél minden lépcsőházat önálló házszámmal kell ellátni.

(14) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartozni.

A házszámtábla kihelyezés szabályai

6. § (1) A házszámtáblát a házzal szemben állva közterületről, illetve a magánútról jól látható helyen, a házfalra vagy az utcai kerítésre kell elhelyezni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni. A tábla kihelyezését a használatbavételi engedély jogerőre való emelkedését követő 60 naptári napon belül, a szükséges cserét 30 naptári napon belül köteles a tulajdonos elvégezni.

(3) Amennyiben az ingatlan házszáma hivatalból indult eljárás során változik meg, a házszámtáblát az ingatlan tulajdonosa részére az Önkormányzat ingyenesen biztosítja.

(4) A házszámtáblán a ház számozásán kívül a közterület neve is szerepelhet, más szót vagy szöveget szerepeltetni tilos.

(5) Az elhelyezett házszám-tábla megrongálása, beszennyezése, számozásának megváltoztatása vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg eltávolítása – karbantartás, csere kivételével – tilos.

Záró rendelkezés

7. § (1) Ez a rendelet 2014. szeptember 01-jén lép hatályba.

(2) Azon ingatlanok tulajdonosa, ahol az ingatlan házszámozása hiányzik, e rendeletben foglalt kötelezettségüknek 2014. december 31-ig kötelesek eleget tenni.

1

A(z) 1§-t a(z) 12/2023(VI.01) 2§-a hatályon kívül helyezte.

2

A(z) 2§ (1) bekezdést a(z) 12/2023(VI.01) 3§-a hatályon kívül helyezte.

3

A(z) 2§ (2) bekezdést a(z) 12/2023(VI.01) 3§-a hatályon kívül helyezte.

4

A(z) 2§ (3) bekezdést a(z) 12/2023(VI.01) 3§-a hatályon kívül helyezte.

5

A(z) 2§ (5) bekezdést a(z) 12/2023(VI.01) 3§-a hatályon kívül helyezte.

6

A(z) 5§ (2) bekezdést a(z) 12/2023(VI.01) 7§-a hatályon kívül helyezte.

7

A(z) 5§ (5) bekezdést a(z) 12/2023(VI.01) 8§-a hatályon kívül helyezte.