GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2014 (X.21..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 3/2011. (III. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2014. 10. 22 - 2014. 11. 18

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1. §         Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011. (III. 7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdésében a „Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság” szövegrész „Ügyrendi Bizottság” szövegrészre módosul.


2. §        A Rendelet 7. § (4) bekezdésében a „Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság” szövegrész „Ügyrendi Bizottság” szövegrészre módosul.


3. §        A Rendelet 7. § (6) bekezdésében a „Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottságnak” szövegrész „Ügyrendi Bizottságnak” szövegrészre módosul.


4. §        A rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozza létre:

 1. Ügyrendi Bizottság - 3 fő
 2. Pénzügyi Bizottság – 5 fő
 3. Szociális Bizottság - 5 fő

A bizottsági tagok névsorát az 1. függelék tartalmazza.”


5. §        A Rendelet 9. § (8) bekezdésében a „Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság” szövegrész „Ügyrendi Bizottság” szövegrészre módosul.


6. §        A Rendelet 20. § (8) bekezdésében a „Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság” szövegrész „Ügyrendi Bizottság” szövegrészre módosul.

7. §        A Rendelet 43. § (2) bekezdésében a „Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság” szövegrész „Ügyrendi Bizottság” szövegrészre módosul.


8. §        A Rendelet 2. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


9. §    Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


1. melléklet a 14/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2011. (III. 7.) önkormányzati rendelethez


A képviselő-testület bizottságainak

feladat-és hatásköre


A/ Ügyrendi Bizottság


Ügyrendi Bizottság létszáma 3 fő.


Az ügyrendi bizottság feladat- és hatásköre:

 1. közreműködik az önkormányzat Szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatában, javaslatot készít a módosításra, illetve új szabályzat alkotására,
 2. vizsgálja a hatályban lévő SZMSZ hatályosulását,
 3. figyelemmel kíséri a bizottságok működésének szabályszerűségét,
 4. véleményezi az önkormányzat elé kerülő rendelet tervezeteket,
 5. véleményezi a közbeszerzési tárgyú előterjesztéseket,
 6. ellátja az önkormányzat titkos szavazás során a szavazatszámláló bizottság feladatait,
 7. ellátja a polgármester és a képviselők összeférhetetlenségével kapcsolatos feladatokat.
 8. ellátja a polgármester és képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat

ezzel kapcsolatosan ellátja:

 1.  képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtését, - a vagyonnyilatkozatok nyilvántartását,
 2.  a vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását, vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a képviselő-testület hivatalán keresztül,
 3. a vagyonnyilatkozottal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében:

8.3.1.  a képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok írásbeli bejelentésére,

 8.3.2 a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése és az ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése,

8.3.3 a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselőtestület soron következő ülésén való tájékoztatás.


A következő előterjesztések csak az Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nyújthatóak be:

 1. az Önkormányzat rendelettervezetek,
 2. Az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról szóló előterjesztés


A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait, külön részletezve a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását, a nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét.B/ Pénzügyi Bizottság


A Pénzügyi Bizottság létszáma 5 fő.


A bizottság feladat- és hatásköre:

 1. véleményezi az éves költségvetésirendelet-tervezetet, annak módosítását, a költségvetés végrehajtásáról évközi tájékoztatókat, valamint a zárszámadási rendelet tervezetet,
 2.  észrevételt tehet az előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terv adataival kapcsolatban, javaslatot tehet az abban foglaltak módosítására, ellenőrzi az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti gazdálkodást,
 3. javaslatot tehet a likviditási helyzet javítására,
 4. részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésében,
 5. ellenőrzi a beruházások végrehajtását,
 6. ellenőrzi a végrehajtott leltározások valódiságát, szabályszerűségét,
 7. az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási területet érintő rendeletei tárgyában javaslatokat tehet,
 8. javaslatot tesz a polgármester illetményére, költségtérítésére, jutalmazására.
 9. vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.


A következő előterjesztések csak a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásával nyújthatóak be:

 1. az éves költségvetésirendelet-tervezetet, annak módosítását, a költségvetés végrehajtásáról évközi tájékoztatókat, valamint a zárszámadási rendelet tervezetet,
 2. Az Önkormányzat hitelfelvételéről  szóló előterjesztés


A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait.


C./ Szociális Bizottság:


A Szociális Bizottság létszáma 5 fő.


 1. véleményezi a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása alapján megalkotásra kerülő önkormányzati rendelet-tervezeteket, javasolhatja azok felülvizsgálatát.


Átruházott hatáskörben dönt:

 1. önkormányzati segély kérelmekről, kivéve ha a kérelmező elemi kár elhárítása miatt kér támogatást,
 2. a gyermekek napközbeni ellátását igénybe vevő gyermek egyéni rászorultsága alapján a törvény által nyújtott normatív kedvezményeken túli egyedi kedvezményekről
 3. a hatáskörébe tartozó, általa megállapított, de jogosulatlanul felvett szociális és gyermekvédelmi juttatások visszafizetésének elrendelése kérdésében


A következő előterjesztések csak a Szociális Bizottság állásfoglalásával nyújthatóak be:

 1. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztés


A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait.