Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2023. 09. 01

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 14/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelete

a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2023.09.01.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Hangony Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat)

(2) Az önkormányzat székhelye: 3626 Hangony, Rákóczi út 130.

(2a)1

(3) Az önkormányzati jogköröket gyakorló testület megnevezése: Hangony Községi Önkormányzata Képviselő-testülete

(4) Az önkormányzat weblapjának címe: www.hangony.hu

(5) Az önkormányzat működése Hangony község közigazgatási területére terjed ki

(6) Az önkormányzat bélyegzői:

a)2 Az önkormányzat kör alakú bélyegzőjén a Magyarország hivatalos címere szerepel “Községi Önkormányzat Hangony” felirattal,

b) A polgármester kör alakú bélyegzőjén a Magyar Köztársaság hivatalos címere szerepel “HANGONY Község Polgármestere” felirattal

c) A téglalap alakú bélyegzőjén: KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3626 HANGONY, Rákóczi F. út 130. Tel: 48/448-001 Fax: 48/448-024

II. Fejezet

A képviselő-testület működése

A képviselő-testület

2. § A képviselő-testület választott tagjainak száma 7 fő (polgármesterrel együtt). A választott képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. függelék tartalmazza.

A Képviselő-testület feladatai és hatásköre

3. § (1) A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) megfogalmazott kötelező feladatain kívül saját bevételi forrása terhére, egyedi döntés alapján önként vállalt feladatokat is ellát.

(2) Az önkormányzat által ellátandó feladatok kormányzati funkciók szerinti felsorolását a 2. függelék tartalmazza.

(3) A képviselő-testület által átruházott hatásköröket az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a hatáskör címzettje köteles évente egy alkalommal a képviselő-testületnek beszámolni.

A képviselő jogállása

4. § (1) A települési képviselő köteles:

a) írásban vagy szóban a polgármesternek, illetve a bizottság elnökének bejelenteni, ha a képviselő-testület ülésén, illetve a bizottság ülésén részt venni nem tud, vagy egyéb megbízatása teljesítésében akadályoztatva van;

b) a képviselő-testület vagy bizottság megbízásából történő eljárásról a következő ülésen beszámolni.

(2) Ha a bizottság tagja a bizottság üléséről indokolatlanul, sorozatosan távol marad, úgy a bizottság javaslatára a képviselő-testület dönt a bizottsági tagság megszüntetéséről.

(3) A képviselő a képviselő-testület ülésén írásban kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. Az írásban benyújtott kezdeményezést a képviselő-testület a soron következő ülésén köteles megtárgyalni.

(4) A képviselő köteles a napirendi pont tárgyalása kezdetén - közeli hozzátartozójára is kiterjedően – bejelenteni személyes érintettségét.

(5) A személyesen érintett képviselő – érintettségének jelzése mellett – bejelentheti, hogy az adott döntéshozatalban nem kíván részt venni.

(6) A személyes érintettség bejelentésére vonatkozókötelezettség elmulasztásának kivizsgálására – annak ismertté válását követően azonnal – a képviselő-testület ügyrendi vizsgálat lefolytatását rendeli el. A vizsgálat lefolytatása a képviselő-testület összeférhetetlenségi és ügyrendi ügyekben feladat és hatáskörrel rendelkező bizottsága hatáskörébe tartozik.

(7) A bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselő személyes meghallgatását, bizonyítékai előterjesztését.

(8) A bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a képviselő-testület soron következő ülésén előterjeszti. A képviselő-testület külön határozattal dönt a személyesen érintett képviselő részvételével hozott határozat érvényben tartásáról.

(9) Amennyiben a képviselő személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a Képviselő-testület bármely képviselő indítványára a mulasztó képviselőt figyelmeztetésben részesíti.

Felvilágosítás kérése

5. § (1) A képviselőnek joga van felvilágosítást kérni a képviselő-testület vagy szervei hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben.

(2) Az felvilágosítás kérés valamely probléma felvetése és kifejtése a képviselő-testület ülésén vagy ezzel kapcsolatos kérdés megfogalmazása a képviselő-testület bizottságának elnökéhez, a polgármesterhez, alpolgármesterhez és a jegyzőhöz.

(3) Felvilágosítást szóban és írásban lehet előterjeszteni a napirendek megtárgyalását követően.

(4) Ha az interpelláció benyújtására a képviselő-testület ülését megelőzően legalább 5 nappal kerül sor, úgy arra a soron következő ülésen érdemben válaszolni kell. Az ülés kezdetekor ad tájékoztatást a polgármester a képviselők által már benyújtott kérdésekről.

(5) A képviselő-testület hozzájárulhat ahhoz, hogy az interpellált személy indokolt esetben tizenöt napon belül írásban is válaszolhat. Az írásbeli választ minden képviselőnek meg kell küldeni. Elfogadásáról a következő ülésen kell dönteni.

(6) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozata után a Képviselő-testület dönt.

(7) Ha a választ a képviselő-testület nem fogadja el, dönt a további teendőkről. Az interpelláció alapján részletesebb vizsgálatot rendelhet el.

(8) Az interpelláció kivizsgálásába az interpelláló képviselőt be kell vonni.

(9) Az interpellációról a jegyző nyilvántartást vezet.

A képviselő-testület munkaterve

6. § (1) A képviselő-testület üléseit munkaterv szerint tartja. A munkatervet az előre látható feladatok meghatározására éves időtartamra kell elkészíteni. A munkatervet a jegyző állítja össze, s azt a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot tehet

a) a bizottság,

b) a jegyző,

c) a képviselő.

(3) A beérkezett javaslatokról a polgármester az előterjesztésben akkor is tájékoztatja a Képviselő-testületet, ha azokat a munkaterv tervezetének összeállítása során nem vették figyelembe.

(4) A munkatervbe fel kell venni a bizottság, illetve a megválasztott képviselők több mint negyede által javasolt előterjesztést.

(5) A munkatervnek tartalmazni kell

a) a hónap megjelölését,

b) a napirend tárgyát, előterjesztőjét,

c) a közmeghallgatás időpontját.

A képviselő-testület ülése és összehívásának rendje

7. § (1) A képviselő-testület évente 10 rendes ülést tart, míg szükség szerint rendkívüli ülés is összehívható a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(2) Az ülések helye általában az Önkormányzat székhelye, de kihelyezett ülés esetében a meghívóban közölt hely.

(3) A képviselő-testület valamennyi típusú ülését a polgármester hívja össze. Az ülést a polgármesteri tisztség betöltetlensége, illetve a polgármester tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze. Az ülést a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze.

(4) Az ülés összehívása írásbeli meghívó útján történik. A meghívót az ülés kitűzött időpontját megelőzően legalább 3 nappal korábban kell a képviselők részére megküldeni. Az írásbeli meghívót az ülés összehívására jogosult írja alá.

(5) Az írásbeli meghívónak tartalmaznia kell: - az ülés helyét és kezdésének időpontját, - a javasolt napirendi pontokat és az előterjesztők neveit.

(6) Az írásbeli meghívóhoz mellékelni kell a tárgyalni kívánt napirendi pontok előterjesztéseit, határozati javaslatait, illetve azon írásos anyagokat, amelyek a legeredményesebb döntés meghozatalához segítséget nyújtanak.

(7) Rendkívüli ülés összehívása történhet legalább az ülés napját megelőző napon szóbeli értesítés útján, vagy távbeszélőn keresztül is.

(8) Az ülés időpontjáról a község lakosságát a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: „Hivatal”) hirdetőtábláján, az ülés időpontját megelőző legalább 3 nappal korábban, rendkívüli ülés esetén az ülés összehívásának időpontjában kifüggesztett, az ülés időpontját, helyét és napirendjét tartalmazó meghívóval a jegyző értesíti. Több önkormányzat közös képviselő-testületi ülése esetén, amely a település közigazgatási határain kívül található (más településen), helyben a település hirdetőtábláin hirdetményben föl kell tüntetni az ülés helyét, idejét, napirendi pontjait.

(9) Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a Hivatal napirenddel érintett ügyintézőjét

b) a napirendi ponthoz kapcsolódóan felkért szakértőket,

c) akiket a polgármester, a képviselő-testület indokoltnak tart,

d) a napirend által érintett intézmények, szervezetek vezetőit.

(10) Határozatképtelenség esetén ugyanazon napirend megtárgyalására a képviselő-testület ülését 8 napon belüli időpontra újból össze kell hívni.

Az ülés vezetése

8. § (1) A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti az ülést. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a korelnök vezeti az ülést.

(2) Az elnök ülésvezetési feladatai, jogkörei:

a) az ülés megnyitása, berekesztése, szünet elrendelése;

b) határozatképesség megállapítása és annak folyamatos figyelemmel kísérése, az ülésről távolmaradó képviselők előzetes bejelentéséről a képviselő-testület tájékoztatása;

c) napirendi javaslat előterjesztése;

d) az ülés vezetése, a szó megadása bejelentkezési sorrendben, javaslat a szó megtagadására.

e) a szó megvonása

f) az ülés rendjének biztosítása

g) javaslattételi jog az ülés félbeszakítására;

h) a Szabályzat rendelkezéseinek betartása és betartatása;

i) szavaztatás;

j) a szavazás eredményének megállapítása.

(3) Az elnök rendre utasíthatja azt a felszólalót, aki eltért a tárgyalt témától, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezést használ, az üléshez méltatlan magatartás tanúsít.

(4) Az elnök egyidejűleg megvonja a szót attól a felszólalótól, akit másodszor utasít rendre.

(5) Amennyiben a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely lehetetlenné teszi a tanácskozás folytatását, az elnök javaslatot tehet az ülés meghatározott időre történő félbeszakítására.

A tanácskozás rendje

9. § (1) Az ülés napirendjéről vita nélkül a képviselő-testület határoz.

(2) A képviselő-testület olyan halaszthatatlan döntést igénylő előterjesztést is napirendre vehet, melyre tekintettel a képviselő-testület rendkívüli ülése is összehívható lenne. A napirendre vétel önálló napirendi pontként történik.

(3) A napirendi pont tárgyalása egy alkalommal elnapolható. A javaslat felől a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(4) A hozzászólás a jelentkezések sorrendjében történik.

(5) A hallgatóság számára a hozzászólási jogot a polgármester biztosítja.

(6) Jogszabálysértő döntések, működés jelzésére a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben ő bármely kérdésben törvényességi észrevételt kíván tenni. A hozzászólás joga ebben az esetben a jegyzőtől nem tagadható meg.

Előterjesztés

10. § (1) A képviselő-testület napirendi pontjának előterjesztője

a) polgármester

b) bizottság

c) képviselő

d) jegyző

e.) roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, tagja
g) a polgármester által felkért más személy lehet.
(2) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztés összeállításáért annak előadója, törvényességéért a jegyző a felelős.
(3) Az előterjesztés készülhet írásban illetőleg a testületi ülésen szóban is előadható. Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) az előterjesztés megnevezését;
b) az előterjesztés készítőjét;
c) az előterjesztés tárgyát;
d) a határozati javaslatot, illetve a rendelet tervezetét;
e) a határidőt, a végrehajtásért felelős megnevezését.
(3) Tájékoztató-jelentés határozati javaslat nélkül is előterjeszthető.
(4) Végrehajtásért felelősként a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Hivatal ügyintézője, a bizottság elnöke, vagy képviselő jelölhető meg.
(5) A képviselők számára az ülésre szóló meghívóval együtt kell kézbesíteni az előterjesztéseket, illetve a polgármester engedélye alapján az a képviselő-testületi ülésen kiosztható.

A szavazás

11. § (1) Az ülés elnöke az előterjesztett javaslatokat külön-külön bocsátja szavazásra. A módosító javaslatról való szavazás megelőzi az előterjesztett javaslatról való szavazást. Ha az egymást kizáró javaslatok közül a képviselő-testület az egyik javaslatot elfogadja, a többiről nem kell szavazást elrendelni.

(2) A képviselő-testület a döntéseit kézfelemeléssel hozza.

(3)

(4) Minősített többség - a megválasztott képviselők több mint felének szavazata - szükséges a Mötv-ben megfogalmazottakon kívül:

a) fegyelmi eljárás megindítása

b) fegyelmi büntetés kiszabása

c) kitüntetés adományozása

esetén.

(5) A képviselő-testület titkos szavazással dönt mindazon esetekben, amikor jogszabály azt kötelező jelleggel előírja A képviselő-testület titkos szavazással dönthet amennyiben azt legalább 4 képviselő kezdeményezi.

(6) Titkos szavazás során a technikai eszközök biztosításáról a jegyző gondoskodik. A szavazás lebonyolítása az Ügyrendi Bizottság feladata. A bizottság elnöke a titkos szavazás eredményéről tájékoztatja a testületet.

(7) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza:

a) a szavazás helyét, napját,

b) a képviselő-testület jelen lévő tagjainak nevét,

c) a szavazás során felmerült körülményeket.

(8) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet csatolni kell a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvhöz.

(9) A polgármester, illetve a képviselők egynegyede indítványozhatja név szerinti szavazás tartását, amelyről a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.

(10) Név szerinti szavazásnál a jegyző abc sorrendben felolvassa a Képviselő-testület tagjainak névsorát, akik nevük felolvasásakor „igen”, „nem”, „tartózkodom” kijelentéssel szavaznak.

(11) A névszerinti szavazásról készült listát a polgármester és a jegyző írja alá, és a Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

A képviselő-testület döntései, azok közzététele

12. § (1) Az önkormányzati rendelet és az önkormányzati normatív határozatok kihirdetése a Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel valósul meg.

(2) A képviselő-testület számozott határozat nélkül, de jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt a polgármesteri tájékoztatóról, ügyrendi kérdésekről, továbbá képviselői kérdésekre adott válaszokról.

A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

13. § (1) A képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyvnek az Mötv 52. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül tartalmaznia kell a bejelentéseket, kérdéseket és az azokra adott válaszok lényegét.

(2) Képviselő-testületi jegyzőkönyvek füzetként való összetűzéssel kerülnek összefogásra.

A közmeghallgatás és lakossági fórum

14. § (1) Képviselő-testület közmeghallgatást tart a munkatervében meghatározott hónapban.

(2) A képviselő-testület falugyűlést tarthat, közérdekű kérdésben, jelentősebb a községet érintő döntések előkészítésére az állampolgárok és a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatására, véleményének kikérése céljából.

(3) A közmeghallgatás és falugyűlés helyéről és időpontjáról a település lakosságát Hangony község hirdetőtábláin hirdetményben, más érdekelteket postai úton meghívóval legalább 8 nappal megelőzően tájékoztatni kell.

IV. Fejezet

Az önkormányzat szervei, jogállása, feladatai

A polgármester, alpolgármester

15. § (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

(2) A polgármester ügyfélfogadást tart minden hét szerdáján 09.00 órától - 16.00 óráig.

(3) Az önkormányzatot 2 fő alpolgármester képviseli.

a) 1 fő alpolgármester megválasztott képviselő,

b) 1 fő alpolgármester a települést képviselő külső személy, akit a képviselő - testület választ meg a polgármester javaslatára,

c) A polgármester szabadága kivételét a képviselő - testületnek a soron következő ülésen bejelenti. A polgármester szabadságát az alpolgármester követi figyelemmel.

16. § A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére saját tagjai közül egy alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el tisztségét, valamint egy fő társadalmi megbízatású külsős – nem a képviselő-testület tagjai közül választható – alpolgármestert választhat, aki a polgármester irányításával látja el feladatát.

Állandó bizottság

17. § A képviselő - testület állandó jelleggel működő bizottságként Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságot és Településműködtetési- és Fejlesztési Bizottságot hoz létre.

(1) Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság feladatai és személyi összetétele:

a) a bizottság 5 fő tagból áll, melynek összetételét a 3. függelék tartalmazza.

b) feladata a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése,

c) feladata a titkos szavazás lebonyolítása,

d) feladata az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatok ellátása,

e) feladata a méltánytalansággal kapcsolatos feladatok ellátása,

f) feladata az önkormányzat éves költségvetési tervezetének, pénzügyi beszámolóinak, valamint fejlesztési-, beruházási tervének előzetes pénzügyi elbírálása, véleményezése és a képviselő - testület elé terjesztése.

(2) Településműködtetési- és Fejlesztési Bizottság feladata és személyi összetétele:

a) a bizottság 5 fő tagból áll, melynek összetételét a 4. függelék tartalmazza.

b) feladata a település működésével kapcsolatos javaslatok előzetes elbírálása, véleményezése és a képviselő - testület elé terjesztése.

Ideiglenes bizottság

18. § (1) A képviselő-testület ideiglenes (ad hoc) bizottságot hozhat létre, melynek feladatát és létszámát esetenként határozza meg.

(2) Az ideiglenes bizottság a meghatározott feladat elvégzéséről szóló beszámoló elfogadásával, vagy a meghatározott idő elteltével szűnik meg.

A bizottság működésének alapvető szabályai

19. § (1) A bizottsági ülést a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a legidősebb bizottsági tag hívja össze és vezeti az ülést.

(2) A bizottság ülésére meghívott a polgármester.

(3) A bizottság működésére a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A jegyző

20. § (1) A képviselő-testület hivatalát a jegyző vezeti.

(2)3 A jegyzőt akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti.

A képviselő-testület hivatala

21. § (1)4 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 84. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkört Hangony Községi Önkormányzat, Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata, Domaháza Község Önkormányzata és Kissikátor Község Önkormányzata által kötött megállapodás alapján a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) látja el.

(2) A Hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a képviselő-testület külön döntésében határozza meg.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat és együttműködési feltételek

22. § (1) Az önkormányzat a nemzetiségi egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, különösen a hagyományok őrzése és gyarapítása, a nemzetiségek kulturális autonómiájának a települési nemzetiségi önkormányzatok által történő megvalósítása és megőrzése érdekében együttműködik a nemzetiségi önkormányzattal.

(2) A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (a továbbiakban: Njtv.) meghatározott kezdeményezést, javaslatot, tájékoztatás kérést a polgármesterhez nyújthatja be. A polgármester az Njtv-ben előírtak szerint köteles a kezdeményezés, javaslat tárgyában történő döntéshozatal, illetve tájékoztatás megadása iránt intézkedni. Amennyiben lehetséges, a képviselő-testület a kezdeményezés, javaslat, tájékoztatás kérés megadásáról a soron következő legközelebbi ülésén dönt.

(3) A nemzetiségi önkormányzat az Njtv-ben rögzített egyetértési és vélemény-nyilvánítási jogának gyakorlása során az egyetértés tárgyában hozott döntést, a kialakított és írásba foglalt véleményt a polgármesternek köteles megküldeni legkésőbb a képviselő-testület soron következő ülésének napján.

(4) Az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együttműködésének szabályait együttműködési megállapodásban rendezik.

(5) Az önkormányzat biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéshez szükséges személyi feltételeket akként, hogy a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt ügyintézői gondoskodnak.

(6) Az önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzat hatékony érdekérvényesítéséhez, törvényben meghatározott egyéni és közösségi jogainak gyakorlásához biztosítja a működésükhöz szükséges tárgyi feltételeket, munkavégzésükhöz külön irodát, a testületi és egyéb ülésekhez a tanácstermet, melyek részletes szabályait a (4) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás tartalmazza.

V. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása

23. § (1) A képviselő-testület gazdálkodását a hatályos jogszabályok figyelembevételével végzi.

(2)5 A képviselő-testület által fenntartott intézmény: Hangonyi Szamóca Mini Bölcsőde.

VI. Fejezet

Társulások

24. § Az önkormányzat szükség szerint vesz részt hatósági igazgatási társulásokban, közösen tart fenn más önkormányzatokkal létesítményeket, intézményeket. Az igazgatási társulások, közös fenntartású intézmények működését a Képviselő-testületek külön megállapodásban rögzítik. Az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat által létrehozott társulásokat és a társulásokra átruházott hatásköröket.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatról szóló 13/2008 (XII.30.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet6

A képviselő-testületnek a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke

1. Munkáltatói jogok gyakorlása a közalkalmazotti munkaviszonyban, munkaviszonyban és egyéb foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott nem intézményi alkalmazottak felett.

2. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet szerinti támogatások megállapítása a rendelet 2. § (5) bekezdés alapján.

3. A közterület használatára vonatkozó engedély kiadásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök.

4. A polgármester jogosult:

a) a közmunka programba nem tartozó 500.000,- Ft értékhatárt meg nem haladó vagyontárgy vásárlásának és beszerzések jóváhagyására,

b) megkötni a vagyontárgyakra vonatkozó bérleti szerződéseket,

c) megkötni a biztosítási szerződéseket,

d) elővásárlási jog gyakorlásához szükséges nyilatkozatok, valamint egyéb tulajdonosi nyilatkozatok megtétele,

e) a pályázati forrás felhasználásával megvalósítandó projektek 3.000.000.- Forint összeghatárt el nem érő elemeinek vonatkozásában az ajánlattételi felhívásra felkértek kiválasztására, valamint a beérkezett ajánlatok elbírálására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására.

5. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. §-ában foglalt településkép-érvényesítési eszközök alkalmazása.

1. függelék7

A képviselő-testület tagjainak felsorolása

1. Kovács Szilárd polgármester

2. Bartók László alpolgármester

3. Tiszáné Tanicsár Mária települési képviselő

4. Berta Tamás települési képviselő

5. Kovács Róbert települési képviselő

6. Tengely Endre települési képviselő

7. Urbán Sándor települési képviselő

2. függelék8

Önkormányzat által ellátandó feladatok kormányzati funkciók szerinti besorolása

1. Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

2. Az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

Kormányzati funkció szám

Megnevezés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104044

Biztos Kezdet Gyerekház

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

3. függelék

A Hangony Községi Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának személyi összetétele
Elnök: Kovács Róbert Zoltán települési képviselő
Elnökhelyettes: Berta Tamás települési képviselő
Tag: Tiszáné Tanicsár Mária települési képviselő
Külső bizottsági tag: Hrivnyák Levente
Külső bizottsági tag: Szőke Szilárd

2. melléklet

A képviselő-testületnek a társulásokra átruházott hatáskörök jegyzéke

I. Ózd Kistérség Többcélú Társulása

1. Szociális szolgáltatások és ellátások:

a) Házi segítségnyújtás biztosítása (Szt. 63. §)

b) Családsegítés biztosítása (Szt. 64. §)

c) Szenvedélybetegek közösségi ellátásának biztosítása (Szt. 65/A. §)

d) Támogató szolgálat működtetése (Szt. 65/C. §)

e) Nappali ellátás biztosítása (Szt. 65/F. §)

f) Ápolást, gondozást nyújtása idősek otthonában (Szt. 68. § (1)-(2))

g) Átmeneti elhelyezés nyújtása éjjeli menedékhely hajléktalan személyek részére és átmenti szállás nyújtása hajléktalan személyek részére (Szt. 84. § (1)-(2))

2. Gyermekjóléti alapellátás:

a) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása (Gyvt. 38. §, 39. §, 40. § (1)-(2), 40/A. §)

b) Bölcsődei ellátás biztosítása (Gyvt. 42. §)

3. Egészségügyi alapellátást célzó szolgáltatások keretében alapellátási – felnőtt és gyermek - ügyeleti szolgáltatások biztosítás és a hétvégi ügyelethez kapcsolódó diszpécser szolgálat működtetése.

4. Belső ellenőrzési feladatok ellátása

II. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzat Társulás

Gondoskodik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33-34. §-ában és a 37-37/A. §-ában meghatározott hulladékgazdálkodási feladat és hatáskörök ellátásáról.

4. függelék9

A Hangony Községi Önkormányzat Településműködtetési- és Fejlesztési Bizottságának személyi összetétele

1. Elnök: Tiszáné Tanicsár Mária települési képviselő

2. Elnökhelyettes: Urbán Sándor települési képviselő

3. Tag: Tengely Endre települési képviselő

4. Külső bizottsági tag: Tanicsárné Eke Enikő

5. Külső bizottsági tag: Lestál Gábor

1

Az 1. § (2a) bekezdését a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be. Az 1. § (2a) bekezdését a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (6) bekezdés a) pontja a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 20. § (2) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 21. § (1) bekezdése a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 23. § (2) bekezdése a Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet 1. függelék a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. függelék a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet 2. függelék a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet 4. függelék a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 4. függelék a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.