Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.5.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2024. 01. 02

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.5.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

2024.01.02.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Beleg Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő köztemetőre, annak fenntartásával és rendjével kapcsolatos összes tevékenységre.

2. § (1) Az önkormányzat tulajdonát képezi a belegi 026/B hrsz. alatti 2965 m2 nagyságú köztemető.

(2) A köztemetőt az önkormányzat üzemelteteti.

2. A temetkezési helyekre és a temetkezésre vonatkozó szabályok

3. § (1)1 A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki. Az új sírhelytáblák kijelölése során külön parcellát kell kijelölni a sírboltoknak, a felnőtt egyes és kettes sírhelyeknek és a 10 éven aluli gyermeksírhelyeknek.

(2) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni.

(3) A sírhelyeket - a díszsírhelyek kivételével – a temetés alatt álló sírhelytáblákban folytatólagos sorrendben kell felhasználni. Kivételesen a korábban kialakított sorokban levő és megfelelő méretű temetési helyre is ki lehet jelölni a sírhelyet.

(4) A temető üzemeltetője a temető kialakított sírhelytábláiban jogosult elkülönítve kezelni olyan sírhelyeket, melyek díszsírhelyként szolgálhatnak a későbbiekben.

3. Szociális temetés

4. §2

5. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) sírbolt esetén 60 év,

b) koporsós temetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,

c) urnafülke, urnasírhely esetén 10 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog díjának mértékét az 1. mellékletben foglaltak alapján kell megállapítani.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítására (újraváltására), ugyanazok a díjak és szabályozások vonatkoznak, mint megváltás esetén.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható, újraváltható. A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama az (1) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de az (1) bekezdés b) és d) pontja esetében legalább 10 év, az (1) bekezdés a) pontja esetében legalább 30 év, míg az (1) bekezdés c) pontja esetében legalább 5 év. Ha az újraváltás időtartama a megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja nem lehet magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél.

(5) Amennyiben a használati idő leteltét követően a sírboltot 5 év, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.

(6) Lezárt temető vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a használati idő lejártáig - kegyeleti szempontokból – csak a rendelkezésre jogosult által idegeníthető el, helyezhető át más sírhelyre.

6. § (1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:

a) felnőtt egyes sírhely: 210 cm hosszú, 200 cm mély, 90 cm széles,

b) felnőtt kettes sírhely: 210 cm hosszú, 200 cm mély, 190 cm széles,

c) gyermeksírhely: 130 cm hosszú, 160 cm mély, 60 cm széles,

d) urna földbe temetésénél: 80 cm hosszú, 100 cm mély, 60 cm széles,

e) sírbolt 2 koporsó elhelyezéséhez: 310 cm hosszú, 210 cm mély, 190 cm széles,

f) sírbolt 4 koporsó elhelyezéséhez: 310 cm hosszú, 220 cm mély, 300 cm széles,

g) sírbolt 6 koporsó elhelyezéséhez: 310 cm hosszú, 220 cm mély, 380 cm széles,

(2) A sírok egymástól való oldal-távolságának 60 cm-nek, a gyermeksíroknál 30 cm-nek kell lennie.

(3) Mélyített, 230 cm mély felnőtt sírhelybe tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsós temetés végezhető el úgy, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. Koporsós felnőtt sírhely rá-és mellétetés esetén a sírhely használati ideje meghosszabbodik, ezért a használati díj időarányos részét meg kell fizetni.

(4) Felnőtt egyes koporsós sírba elhelyezett koporsóra négy urna, kétkoporsós sírhelyre nyolc urna, egyes mélyített koporsós helyre rátemetés nélkül szintén nyolc urna temethető el keszonban.

(5) Felnőtt sírhely díjának befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába 10 éven aluli gyermek is temethető, ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sírhely méreteivel azonosnak kell lennie.

(6) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túlmenően a két férőhelyes sírboltba további hat, a négy férőhelyes sírboltba tíz urna helyezhető el.

(7)3

7. § (1) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet, kivéve hogy arra a jegyző hagyományőrzés céljából engedélyt ad.

(2) Rátemetés esetén a temettetőnek kell gondoskodnia a síremlék megbontásáról és újbóli biztonságos felállításáról.

(3) Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy végrendeletileg nem rendelkezett, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el.

(4) A sírbolt tulajdonosának (birtokosának) kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetve gyermekkoporsóban a sírboltba visszahelyezhető. Ebben az esetben a maradványok csak egy urnahelynek számítanak.

(5) Az elhunytakat a temető területén belül új sírhelyre, urnafülkébe, urnasírhelybe áthelyezni, áthelyeztetni csak a temető üzemeltetőjének előzetes hozzájárulásával lehet.

(6) Lejárt sírhely újraértékesítése esetén az eltemettetőnek a fellelt csontmaradványokról való rendelkezés lehetőségét biztosítani kell.

(7) Amennyiben az eltemettető a csontmaradványok mélyebbre ásását választja, vagy a maradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett dönt, úgy a sírhelydíjat a rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat kell előzetesen az üzemeltetőnek megfizetnie.

(8) Lezárt temetőből és sírhelytáblából a holttestmaradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a használatban lévő temetőbe. Az exhumálást csak az illetékes tisztiorvos engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni. Lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye is szükséges.

8. § (1) Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azon személyeknek, akik a község közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a köztemetőben díszsírhelyet vagy dísz urnahelyet adományozhat.

(2) A díszsírhely vagy dísz urnahely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelybe az elhalt özvegye és közvetlen felmenő és lemenőági hozzátartozói a temetési szabályok betartásával, a költségek viselése mellett eltemethetők.

9. § (1) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani.

(2) Nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.

(3) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni, azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.

3. A temetők működési rendje

10. § (1) A temetők nyitva tartása:

a) nyári időszámítás esetén 6 – 21 óráig,

b) téli időszámítás esetén 7 – 17 óráig,

c) október 31.-én, november 1.-én és 2.-án 6 – 22 óráig.

(2) A temetőből a nyitvatartási idő után külön felszólítás nélkül távozni kell.

(3) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírok között nem tárolható, azt a temetőnél elhelyezett konténerbe kell lerakni.

(4) A sírhelyek kerítéssel nem körül határhatóak.

(5) A temetőben gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad, ügyelve arra, hogy az tűzveszélyt ne okozzon.

(6) A temető területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák kivételével – tilos.

(7) Az urnafülkék (kolumbáriumok) előrészén a közízlést sértő virágtartók, díszítések vagy feliratok nem helyezhetők el.

11. § (1) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.

(2) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(3) A temetőbe gépjárművel behajtani és ott közlekedni tilos.

(4) A (3) bekezdésben foglalt tiltás nem vonatkozik:

a) a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezőkre,

b) a 70 éven felüliekre,

c) azokra a személyekre, akik háziorvosi igazolással igazolják, hogy mozgásukban korlátozottak,

d) az engedélyezett munkálatokat végzőkre.

(5) A temetési szertartások időpontja előtt 15 perccel, valamint a ravatalozási idő alatt a temetőbe gépjárművel behajtani tilos, kivéve a (4) bekezdésben előírtak figyelembevételével az adott temetésre érkező hozzátartozók.

(6) A panaszok ügyintézése az üzemeltető feladata és kötelessége.

4. Sírhelygondozás

12. § (1) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, a szükséges állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzésével gondoskodni arról, hogy a sírjel, vagy sírbolt a biztonságos temetőhasználatot ne veszélyeztesse.

(2) A temetkezési hely birtokosa vagy megbízottja által végezhető munkák:

a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,

b) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a kétméteres magasságot.

(3) A (2) bekezdés szerinti tevékenységeket csak a rendeletben maghatározott sírhely méretein belül lehet végezni.

13. § (1) A temetőben munkát végző vállalkozóknak regisztráltatniuk kell magukat az üzemeltetőnél, melynek során igazolniuk kell a tevékenység végzésére való jogosultságot.

(2) A regisztrált vállalkozók az általuk végzett munkát kötelesek az üzemeltetőnek a munkavégzés előtt minimum egy munkanappal bejelenteni. Az engedély nélkül végzett munka egyszeri írásbeli felszólítást, annak eredménytelensége esetén a temetőben való munkavégzés megtiltását vonhatja maga után.

(3) Sírbolt építését, síremlék állítását, valamint az egyéb munkálatokat a munkavégzés időpontjának és várható időtartamának megjelölésével, az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(4) Az előírt hozzájárulás hiányában vagy attól eltérően végzett munkálatok esetén, továbbá a 11. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető:

a) a sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére,

b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi vagy elvégezteti, és annak költségét áthárítja a sírhely birtokosára.

(5) A sírjel vagy sírbolt és síremlék helyreállításáig, illetve arra az üzemeltető által fordított költség megtérítéséig a temetési helyre további temetés nem történhet.

5. Temetkezési szolgáltatók

14. § (1) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

(2) A köztemetőn belül az elhunyt hűtése, új sírhely nyitása az üzemeltető feladata. Ezen szolgáltatásokat ellenérték fejében az üzemeltető biztosítja a temetkezési szolgáltatóknak.

(3) Az engedéllyel és szerződéssel rendelkező temetkezési szolgáltatók díját e rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján kell megállapítani.

(4) Ünnepnapokon történő temetéshez az üzemeltető külön hozzájárulása szükséges. Ünnepnapokon és munkaszüneti napokon, valamint a munkanapokon 16 óra utáni temetések esetében a szolgáltatatók által fizetendő (3) bekezdés szerinti díjakat 50 %-kal emelt összegben kell megállapítani.

6. Nyilvántartások vezetése

15. § (1) A temető fenntartója új parcellák megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről.

(2) A temetőtérképet a nyilvántartó könyvekkel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása, a sírok átminősítése csak az önkormányzat engedélyével történhet, a térkép egyidejű módosításával.

(3) A temetői dokumentációk biztonságos tárolásáról, megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.

7. Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2)4

17. § Hatályát veszti

a) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 10/2000. (X.24.) számú. rendelete,

b) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 10/2000. (X.24.) számú rendelete módosításáról szóló 17/2004. (XI.30.) rendelete,

c) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 10/2000. (X.24.) számú rendelete módosításáról szóló 23/2005. (XII.30.) rendelete,

d) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 10/2000. (X.24.) számú rendelete módosításáról szóló 16/2007. (XII.18.) rendelete,

e) Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 10/2000. (X.24.) számú rendelete módosításáról szóló 18/2009. (IX.11.) rendelete.

18. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. melléklet

Az igénybevétel jellegétől függő nettó díjösszegek forintban

A

B

1.

Sírhely megváltása belegi lakóhellyel rendelkező, 14 évesnél fiatalabb elhunyt esetében


1.000

2.

Egyes sírhely megváltása és újraváltása

5.000

3.

Kettes sírhely megváltása és újraváltása

8.000

4.

Kettőnél több elhunyt befogadására alkalmas sírhely megváltása és újraváltása, a kettes sírhely díjára számított plusz díjtétel elhunytanként5.000

5.

Sírbolthely megváltása és újraváltása 2 személyes sírbolt esetében

60.000

6.

Sírbolthely megváltása és újraváltása 4 személyes sírbolt esetében

80.000

7.

Sírbolthely megváltása és újraváltása 6 személyes sírbolt esetében

100.000

8.

Egy urna behelyezésére szolgáló urnafülke megváltása és újraváltása


5.000

9.

Két urna behelyezésére szolgáló urnafülke megváltása és újraváltása

10.000

10.

Egyes urnasírhely megváltása és újraváltása

5.000

11.

Több urna behelyezésére szolgáló, önállóan kialakított urnasírhely megváltása és újraváltása, az egyes urnasírhely díjára számított plusz díjtétel elhunytanként5.000

Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők díja

12.

Vállalkozók alkalmankénti temető igénybevételének díja megkezdett naponként

1.650

Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak

13.

Halott hűtési díj 48 órára halottanként

2.500

14.

Halott hűtési díj 48 órát meghaladóan, minden megkezdett nap után elhunytanként


1.000

15.

Temetői létesítmények használati díja

14.000

16.

Gyermeksírhely hantolás nélküli sírásási díja (14 éves korig)

6.000

17.

Egyes sírhely hantolás nélküli sírhelyásási díja nem téli időszakban

7.000

18.

Kettes sírhely hantolás nélküli sírhelyásási díja, amennyiben azonos időpontban kerül kiásásra mindkét sírhely


12.000

19.

Urnasírhely sírhelyásási díja

3.000

20.

Lejárt, újból meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhely előkészítési díja a csontmaradványok mélyebbre ásásával, egyéb módon történő elhelyezésével16.000

1

A 3. § (1) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. §-t a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § (7) bekezdését a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Módosította a 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. február 24. napjával. Módosította a 30/2015. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2015. november 10. napjával. Módosította a 20/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2016. szeptember 16. napjával. Hatályos 2016. szeptember 17. napjától.Módosította a 15/2018. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2018. november 27. napjával. Hatályos 2018. november 28. napjától.Módosította a 12/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2020. december 1. napjával. Hatályos 2020. december 2. napjától. A 16. § (2) bekezdése a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 16. § (2) bekezdését a Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.