Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2022. 05. 28

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről

2022.05.28.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában, a 41. § (4) bekezdésének tekintetében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

I. Fejezet

Bevezető rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásokra és azok elkövetése esetén alkalmazható jogkövetkezményekre.

(2) E rendeletet kell alkalmazni azon természetes, jogi és jogi személyiséggel nem rendelkező személyekre, akik, vagy amelyek Szőlősgyörök község közigazgatási területén belül a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást tanúsítanak.

(3) Nem alkalmazható e rendelet és nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás, ha:

a) az adott magatartás bűncselekményt, vagy szabálysértést valósít meg,

b) törvény, vagy kormányrendelet az adott magatartás tekintetében közigazgatási bírság kiszabását rendeli el.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti, vagy veszélyezteti, s jelen rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít,

2. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti terület,

3. rendezvény: előre meghatározott célból, helyen és időben, szervezett formában megtartandó (különösen szórakoztató, kulturális, karitatív, szabadidős, sportjellegű) összejövetel;

4. nagytestű eb: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eb,

5. reklámhordozó: minden olyan eszköz, ideértve típusától, jellegétől, működésétől függetlenül a reklámberendezést és a reklámfelületet is, amelynek segítségével az emberi tudatra befolyást gyakorló információk vizuálisan, hallással, ízleléssel, illat-, szagérzékeléssel, tapintással, vagy ezek kombinációjával bármely természetes személy számára észlelhetővé válnak és képzettársításra ösztönöznek. A szerkezetileg több elemből álló reklámhordozó egynek számít,

6. reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik, és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi,

7. dohányzás: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 1. § b) pontja szerinti cselekmény,

8.1

9. szilárd hulladék:

a) háztartási hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 21. pontja szerinti,

b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,

c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű, és összetételű hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 22. pontja szerinti veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék,

10. utcai éneklés: közterületen hangszer nélkül, pusztán az emberi hanggal létrehozott tevékenység,

11. utcai zenélés: közterületen hangosító berendezés nélkül vagy hangosító berendezéssel, hangszerrel folytatott zenélés, feltéve, hogy ez a tevékenység nem tartozik bele a rendezvény 3. pontban foglalt fogalmi ismérveibe,

12. üzlet: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti épület, vagy épületrész,

13. többlakásos lakóépület: minden olyan lakóépület, melyben legalább két darab önálló rendeltetési egység (lakás) található.

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok

3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése esetén a közigazgatási bírság felső határa – a jogsértő személyétől függően – természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet

(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri, akkor vele szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot lehet kiszabni.

(3) A helyszíni bírság kiszabására a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal arra felhatalmazott köztisztviselője jogosult.

4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője folytatja le a közigazgatási eljárást és szabja ki a közigazgatási bírságot.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatti eljárás hivatalból, vagy bejelentés alapján indulhat. A bejelentést írásban, vagy szóban bárki megteheti, a szóbeli bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3) A bejelentésnek lehetőség szerint tartalmaznia kell a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító ismert személy adatait, a magatartásnak, az elkövetés helyének, idejének, továbbá körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelölésével. A rendelkezésre álló bizonyítékokat csatolni kell a bejelentéshez.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás nem indítható a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak az eljáró hatóság tudomására jutásától számított 30 napon túl.

5. § E rendelet hatálya alá tartozó magatartások miatt indult eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásait kell alkalmazni.

5. A közigazgatási bírság, valamint a helyszíni bírság kiszabására és önkéntes befizethetőségére vonatkozó rendelkezések

6. § Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot kizárólag akkor lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme), vagy vagyona van.

7. § E rendelet szerint kiszabott közigazgatási bírságot – a bírságról rendelkező döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – a döntéshez mellékelt postai befizetési nyomtatványon, vagy átutalással Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11743105-15398336-00000000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

MÁSODIK RÉSZ

A közösségi együttélés alapvető szabályai

III. Fejezet

Közrend elleni magatartások

6. Községi jelképek használatával összefüggő magatartások

8. § Aki a község címerét vagy zászlóját

a) engedély nélkül előállítja, forgalomba hozza, vagy engedély nélkül felhasználja,

b) annak használatára vonatkozó engedélyben előírt feltételeket megszegi,

c) a község közösségét sértő módon használja,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

7. Közterületnek minősülő zöldterületek és játszóterek rendeltetésüktől eltérő célra történő használata

9. § (1) Aki közterületnek minősülő zöldfelületet járművel történő behajtásra vagy parkolásra, használ, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

(2) Aki a játszóteret meg nem engedett módon, vagy nem játék céljára használja, a játszótér területére állatot visz, vagy enged be, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

IV. Fejezet

Köztisztasággal kapcsolatos magatartások

8. Ingatlanok tisztántartásával kapcsolatos magatartások

10. § Az ingatlantulajdonos, használó, aki nem gondoskodik:

a)2 az ingatlana előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület;

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai,

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, zöldfelületének kezeléséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

d) a telekingatlanáról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló, továbbá az elektromos légvezetékeket veszélyeztető ágak és bokrok megfelelő nyeséséről – úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, valamint a közúti forgalom, illetve forgalomirányító lámpa és tábla láthatóságát,

e) az épülete tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának megakadályozásáról, annak saját, vagy közterületen való elvezetéséről, a hó és jég okozta balesetveszély elhárításáról,

f) az épületek csapadékvizeit közterületekre kivezető, közterületen megépült csapadékvíz elvezető rendszere – járdába épített tisztítóaknák, folyókarácsok, kifolyócsövek, nyílt folyókák – karbantartásáról,

a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

9. Építkezésekkel összefüggő magatartások

11. § (1) Aki a közterületen az építőanyagot közterület-használati engedély nélkül tárolja, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

(2) Aki a közterületek felbontásának és a közúton folytatott munkálatok szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott váratlan közterületbontás esetén a közmű üzemeltetőjének a közterület felbontásának bejelentéséről nem gondoskodik, vagy nem igazolja írásbeli dokumentumokkal, hogy a váratlan közterület felbontás működési körén kívül eső, elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt következett be, és a közműhálózat rendeltetésszerű állapotának fenntartása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

10. Hó- és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos magatartások

12. § (1) Aki havat

a) útkereszteződésben,

b) úttorkolatban,

c) kapubejárat előtt, annak szélességében,

d) a járdasziget és a járda közé,

e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű-megállóhelyeknél a jármű megállóhelye és a járda közé, vízelzáró csapra, gázcsapra, víznyelő aknára,

f) a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély mellé,

g) az utakkal párhuzamos vízelvezető- és egyéb közterületi árokba felhalmozza,a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

(2) Aki 0 oC alatt (fagyveszélyes időszakban) közterületre lefagyást eredményező és ezzel csúszásveszély kialakulását előidéző folyadékot juttat, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

11. Települési szilárd hulladékkal összefüggő magatartások

13. § Aki a saját tevékenység során keletkezett hulladékot más tárolóedényében, vagy közterületi hulladékgyűjtő edényzetbe elhelyezi, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

V. Fejezet

Állatok tartásával kapcsolatos magatartások

12. Kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatos szabályok

14. § (1) Aki

a) kutyát többlakásos lakóépület udvarán és közös használatú helyiségeiben póráz nélkül vezeti,

b) többlakásos lakóépület udvarán és közös használatú helyiségeiben nem gondoskodik arról, hogy a kutyája sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen,

c) többlakásos lakóépület udvarán és közös használatú helyiségeiben a kutyájára az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete ellenére sem tesz szájkosarat, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

(2) Aki kutyát – segítő és terápiás jogosítvánnyal rendelkező, rendőrségi és jelzőkutyák kivételével –

a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe annak tulajdonosának tiltása ellenére, valamint ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,

b) oktatási és terápiás cél nélkül oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, bölcsődébe, óvodába, iskolába, diákszállásra, munkásszállásra,

c) élelmiszer feldolgozó üzembe, élelmiszer raktárba, beviszi,a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

(3) Aki

a) kutyát élelmiszert szállító járművön szállít,

b) harapós, vagy támadó természetű kutya szájkosarát a kutyafuttató helyeken eltávolítja, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

13. Egyéb állattartással kapcsolatos magatartások

15. § Aki állatát úgy tartja, vagy eteti, hogy azzal mások ingatlanára át jut, vagy azt – különös tekintettel a többlakásos lakóépületek erkélyeire, ablakpárkányaira, ilyen épületek közös használatú helyiségeire – beszennyezi, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

VI. Fejezet

Környezeti zaj okozással kapcsolatos magatartások

14. Utcai zenéléssel és utcai énekléssel összefüggő magatartások

16. § Aki

a) egészségügyi intézmények, közhivatalok homlokzatától számított 50 m-es körzetén belül munkanapokon 8.00 óra és 16.00 óra között,

b) nevelés-oktatási intézmények homlokzatától számított 50 m-es körzetén belül – a tanítási szünet időtartamát kivéve – 8.00 óra és 15.00 óra között a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

VII. Fejezet

Egyéb magatartások

15. Temető rendjének megszegése

17. § Aki

a) a köztemetőben a sírhelyeket kifalazza, kibetonozza, vagy azokat sírbolttá átalakítja,

b) a köztemetőben a hely csendjének, a kegyeletnek nem megfelelő magatartást tanúsít,

c) a fenntartó és az üzemeltető hozzájárulása nélkül, vagy attól eltérő módon a temetőbe építőanyagot beszállít, síremléket állít fel, más építési, bontási munkát végez, egyéb vállalkozási tevékenységet folytat, továbbá ezen és más munkálatok után a területet nem állítja teljes körűen helyre, a takarításról nem, vagy csak részben gondoskodik, a munkát szakszerűtlenül végzi, és ezzel a temető, vagy a síremlékek állagában kárt okoz,

d) az üzemeltető által meghatározott temetői rendet vagy önkormányzati rendeletben meghatározott temetkezési szolgáltatási rendet megsérti,

e) a köztemetőbe – kivéve ha a mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványával rendelkező mozgáskorlátozott és őket szállító személyek – gépjárművel behajt a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

16. Közműszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos magatartások

18. § (1) Aki a közműszolgáltatót

a) megakadályozza abban, hogy a mérőóra és mérőhely állapotát, a közmű hálózatot, a felhasználó vételezését ellenőrizze, valamint a mérőórát leolvassa,

b) meggátolja abban, hogy tartozás esetén a közműszolgáltatást korlátozza,

c) megakadályozza a közcsatornába történő szennyvíz bebocsátás szolgáltatási ponton történő ellenőrzésében a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

(2) Aki közkutat, ívó kutat nem az eredeti rendeltetés jellegének megfelelően használ, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

17. Házszám és utcanévtábla elhelyezésével kapcsolatos magatartások

19. § Aki

a) az utcanévtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza,

b) a kihelyezett utca névtáblát beszennyezi, szövegét megváltoztatja vagy olvashatatlanná teszi, vagy a kezelő hozzájárulása nélkül eltávolítja,

c) új építmény esetén a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül a házszámtáblát jól láthatóan nem helyezi ki,

d) címváltozásnál az új lakcímkártya kiadásától számított 30 napon belül nem gondoskodik az új címnek megfelelő házszámtábla jól látható kihelyezésről,

e) házszámtábla pótlását legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül nem teszi meg,a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

18. Reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésével kapcsolatos magatartások

20. § (1) Aki

a) reklámhordozót reklám célú közterület-használati megállapodás nélkül létesít,

b) plakátot nem a plakát elhelyezésre szolgáló reklámberendezésen helyezi el,

c) a közterületen üzletenként egy darab, oldalanként legfeljebb 1 m 2 reklámfelülettel rendelkező megállító-táblánál többet helyez el,

d) reklámhordozó folyamatos karbantartásáról nem gondoskodik,a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

(2) Aki köztéri szobron, emlékművön, szökő- és díszkúton, közterületen álló fán, utcai berendezési tárgyon reklámhordozót – kivéve a közterület-kezelője által engedélyezett hirdetőtáblát – helyez el, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

21. § (1) Az a reklámközzétevő, aki jogszabályi előírásokba ütköző tartalmú, illetve a közerkölcsöt sértő plakátot, hirdetést, feliratot haladéktalanul nem távolítja el, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

(2) Aki az idejét múlt hirdetményt 15 napon, választási plakátot a szavazást követő 30 napon belül nem távolítja el, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eltávolítási kötelezettség egyetemlegesen a reklámközzétevőt és azt terheli, akinek az érdekében a kihelyezés történt.

HARMADIK RÉSZ

Szabálysértést megalapozó rendelkezések

19. Szeszesital árusításával vagy a közterületen fogyasztással kapcsolatos szabályok

22. §3

NEGYEDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

20. Hatályba léptető rendelkezés

23. § E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

21. Átmeneti rendelkezés

24. § A rendeletben foglalt szabályokat a rendelet hatálybalépését követően elkövetett magatartások esetében kell alkalmazni.

1

A 2. § 8. pontját a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 10. § a) pontja a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 22. §-t a Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.