Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról

Hatályos: 2023. 01. 01

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatásról

2023.01.01.

Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Kondorfa község közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosára, akinek az ingatlanán közüzemi csatornahálózatba vagy külön jogszabályban meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelő vagy -tisztító berendezésbe, létesítménybe nem vezetett háztartási szennyvíz keletkezik;

b) a Kondorfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által szervezett és fenntartott, a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásra.

2. §1 E rendelet alkalmazásában

a) egyedi zárt szennyvíztároló: a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 9. pontja szerinti fogalom.

b) háztartási szennyvíz: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja szerinti fogalom;

c) ingatlantulajdonos: az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója;

d) közszolgáltatási díj: az ingatlanon keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz egységnyi térfogatára (m3) vetített egytényezős díj, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza;

e) közszolgáltató: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységet ellátó szervezet, amellyel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött;

f) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. melléklet 37. pontja szerinti fogalom.

2. A közszolgáltatás ellátásának rendje

3. §2 (1) A közszolgáltatás magába foglalja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

a) egyedi zárt szennyvíztárolóból történő begyűjtését,

b) hatósági engedéllyel rendelkező közúti járművel történő elszállítását és

c) kijelölt ártalmatlanító átadási helyen történő elhelyezését.

(2) A közszolgáltatás megszervezéséről és fenntartásáról az önkormányzat a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján, a Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik.

(3) A közszolgáltató a Lenti Hulladékkezelő Kft. (székhelye: 8960 Lenti, Templom tér 9.).

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatást Kondorfa község teljes közigazgatási területén ellátja.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átadási helye a ZALAVÍZ Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által működtetett Zalaegerszeg és Lenti települési szennyvíztisztító telep, valamint a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. által üzemeltetett Körmend települési szennyvíztisztító telep.

(6)3 A (3) bekezdésben meghatározott közszolgáltató a közszolgáltatást 2027. március 31-ig látja el.

(7) A közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés jogszabályban meghatározottakon túl tartalmazza

a) a szerződő felek megnevezését, székhelyét, nyilvántartási számát és adószámát,

b) a közszolgáltatás időtartamát,

c) a felek jogait és kötelezettségeit, együttműködésük módját,

d) a közszolgáltatás ellátásának igazolási és ellenőrzési módját.

4. § (1) Az ingatlantulajdonos a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást köteles rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal igénybe venni.

(2) Mentesül az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség alól az ingatlantulajdonos, ha az ingatlanán ivóvízfogyasztás nem volt, és ennek tényét a közszolgáltató részére igazolható módon bejelenti. Ez a rendelkezés az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra is alkalmazandó.

(3) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.

(4)4 A közszolgáltatást az ingatlantulajdonos rendeli meg a közszolgáltatótól. A közszolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül, az ingatlantulajdonossal a megrendeléskor egyeztetett időpontban begyűjti és elszállítja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet.

(5) A közszolgáltató a közszolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg, kivéve ha

a) az elszállítandó szennyvíz nem háztartási szennyvíznek minősül, vagy

b) a közszolgáltatás teljesítését az ingatlantulajdonos megakadályozza.

(6) A közszolgáltatás elvégzését az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által kiállított számlán aláírásával igazolja.

5. § Az önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy

a) az ingatlantulajdonos a kötelező közszolgáltatás keretében a keletkezett háztartási szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e,

b) a közszolgáltató a tevékenységét az e rendeletben foglaltak alapján végzi-e.

3. A közszolgáltatás díja

6. § (1)5 A közszolgáltatási díj

a) természetes személy ingatlantulajdonos esetén 3.225,2 forint/m3,

b)6 nem természetes személy ingatlantulajdonos esetén 7.866,- forint/m3.

(2) A közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási díj mértékénél magasabb díjat nem érvényesíthet.

(3) Az ingatlanon keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének számításánál a közszolgáltató által elszállításra átvett szennyvíz mennyiségét kell alapul venni.

(4) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatást igénybe vevő, a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, a közszolgáltató által kiállított számla alapján a közszolgáltatónak fizeti meg.

(5)7 Az önkormányzat díjkedvezményt és díjmentességet nem állapít meg.

(6)8 Az önkormányzat a központi költségvetésről szóló törvényben az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége után igénybe vehető, feladathoz kötött támogatás terhére a közszolgáltatási díjból kedvezményt nyújthat.

(7)9 Az önkormányzat a (6) bekezdésben meghatározott kedvezmény vagy mentesség esetén a különbözetet díjkompenzáció formájában a közszolgáltató részére megtéríti a Vgtv. 44/D. § (8) bekezdése alapján, az erre vonatkozó szerződés szerint.

(8) A közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó közszolgáltatási díj felülvizsgálatát kezdeményezheti a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig, a költségelemzés alapján készített díjkalkulációjának az önkormányzat részére történő megküldésével.

(9)10

4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

7. § (1) A közszolgáltató

a) a közszolgáltatás igénybevételének módját,

b) elérhetőségeit,

c) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti ügyfélszolgálata működési rendjét, félfogadási idejét, valamint

d) a közszolgáltatási díjat

tartalmazó tájékoztatót köteles az önkormányzat részére megküldeni, amelyet az önkormányzat a helyben szokásos módon közzétesz.

(2) A közszolgáltató az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott adatokban bekövetkezett változásról, legkésőbb 8 nappal a változást megelőzően, módosított tartalmú tájékoztató megküldésével értesíti az önkormányzatot.

8. § (1)11 A közszolgáltató az elszállított háztartási szennyvíz mennyiségéről ingatlanonként naprakész nyilvántartást vezet, és abból a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Társulásnak adatot szolgáltat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást, és az ingatlantulajdonos 4. § (2) bekezdés szerinti bejelentését a közszolgáltató három évig megőrzi.

(3)12 A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az ingatlantulajdonos természetes személyazonosító- és lakcím adatait kizárólag a közszolgáltatás ellátásához és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli.

5. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

9. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéig köteles gondoskodni az ingatlanán keletkezett háztartási szennyvíz zárt rendszerű gyűjtéséről.

(2) Tilos a háztartási szennyvíz gyűjtését szolgáló közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot vagy egyéb olyan anyagot, tárgyat elhelyezni, amely a szennyvíz begyűjtését, az azt végző vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvízbefogadó létesítmény rendeltetésszerű működését és műtárgyainak állagát sérti vagy veszélyezteti.

(3) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezett háztartási szennyvizet kizárólag a közszolgáltatónak adhatja át.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzését tűrni. E körben köteles különösen

a) a közszolgáltatót az ingatlanára beengedni,

b) a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára biztosítani.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás igénybevételét igazoló, a közszolgáltató által kiállított számlát 5 évig megőrizni.

(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevétele során köteles a 8. § (3) bekezdés szerinti adatait a közszolgáltatónak megadni.

(7)1314 Ha az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos tevékenységét e rendelettől eltérő módon végzi, a jegyző a Vgtv. 44/J. §-a és a Kr. 18. §-a szerinti közszolgáltatási bírság kiszabását kezdeményezheti.

6. Záró rendelkezések

10. § (1) A közszolgáltató a 7. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatót első alkalommal 2015. február 1-ig küldi meg.

(2)15 A közszolgáltatás tartalmára, az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogaira és kötelezettségeire az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Vgtv. és a Kr. az irányadó.

11. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

12. § Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

1

A 2. § a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Módosította az 5/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2020.07.21-től.

4

A 4. § (4) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § (1) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdés b) pontja a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. § (5) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (6) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (7) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (9) bekezdését a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 8. § (1) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 8. § (3) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja szerint módosított szöveg.

13

Módosította az 5/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2020.07.21-től.

14

A 9. § (7) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 10. § (2) bekezdése a Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja szerint módosított szöveg.