Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2014. 11. 15 - 2015. 02. 27

Gyöngyös Város Képviselő-testületének

15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete


Gyöngyös Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról


Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján szervezetének és működésének részletes szabályaira vonatkozóan a következőket rendeli el.


I. fejezet


Önkormányzati jelképek, elismerések


 1. §


 1. Az Önkormányzat hivatalos megnevezése:

      Gyöngyös Város Önkormányzata

      Székhelye: Gyöngyös, Fő tér 13.


 1. Gyöngyös Város Önkormányzatának jelképei a város címere és zászlaja, leírásukat, használatuk rendjét az erről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.


 1. Az Önkormányzat által adományozható kitüntetések alapításának és adományozásának szabályait az erről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.


Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai


2. §


 1. A Képviselő-testület döntése alapján a külföldi önkormányzatokkal együttműködés (testvérvárosi kapcsolat) létesíthető, az Önkormányzat nemzetközi önkormányzati szervezethez csatlakozhat.


 1. A kapcsolat létesítéséhez és megszüntetéséhez a Képviselő-testület minősített többséggel meghozott döntése szükséges.


 1. Gyöngyös város testvérvárosai: a dániai Ringsted, az ausztriai Zeltweg, a romániai Kézdivásárhely, a finn Pieksämäki és a lengyelországi Sanok.


II. fejezet


Az Önkormányzat feladat- és hatásköre


3. §


 1. Az Önkormányzat köteles ellátni a törvényben meghatározott kötelező önkormányzati feladatokat, ezen túlmenően önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe.


 1. Az Önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét és együttműködik a közösségekkel. A Képviselő-testület a polgármesteren, az alpolgármesteren és a bizottságokon, valamint a képviselőkön keresztül tart kapcsolatot velük, a vonatkozó döntések előkészítésébe bevonja őket.


4. §


 1. Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei: a polgármester, a Képviselő-testület bizottságai, a Mátrafüredi Részönkormányzat Testülete, a Polgármesteri Hivatal, a jegyző, illetve – a Képviselő-testület döntése alapján - az önkormányzati intézmények, továbbá az önkormányzat részvételével alakult önkormányzati társulások látják el. Az önkormányzati intézmények megnevezését, címét a 3. függelék tartalmazza.


 1. A Képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátását saját intézményein, illetve a részvételével alakult önkormányzati társulás(ok) által fenntartott intézményeken túl többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok útján, más gazdálkodó vagy civil szervezetekkel kötött ellátási szerződések, megállapodások útján, szolgáltatások vásárlásával biztosítja.


 1. A Képviselő-testület a közszolgáltatások szervezésében, a területfejlesztésben és a gazdaságszervező munkában együttműködik az adott feladat ellátása érdekében társulás(ok)ba tömörült települések önkormányzataival.


 1. A Képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a Mátrafüredi Részönkormányzat Testületére, a jegyzőre, továbbá a részvételével alakult önkormányzati társulás(ok)ra ruházhatja. A hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja. Hatáskör átruházásához minden esetben minősített többségű szavazat szükséges. Az átruházott hatáskörök jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza. .


 1. Az átruházott hatáskör gyakorlásáról a polgármester, a bizottságok elnökei, a Mátrafüredi Részönkormányzat Testületének vezetője, valamint a jegyző a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámolnak. A társulások átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a Polgármester a társulási tanácsban végzett munkájáról szóló beszámoló keretében évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a Képviselő-testületet.


 1. A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházhatók át az Mötv. 42 §-ban foglalt hatáskörök.


 1. A törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormány-rendeletben biztosított közigazgatási, hatósági jogkörben eljáró polgármestert, jegyzőt, illetve a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét a Képviselő-testület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

III. fejezet


Gyöngyös Város Önkormányzata szervei és működésük


A Képviselő-testület


5. §


 1. A Képviselő-testület

a)   hivatalos megnevezése: Gyöngyös Város Képviselő-testülete

b)   székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.


 1. A Képviselő-testület tagjainak száma: 15 fő. A Képviselő-testület tagjainak névsorát, a támogató párt- és társadalmi szervezeteket, valamint lakcímüket az 1. függelék tartalmazza.


(3) A Képviselő-testület feladat- és hatáskörét ülésein gyakorolja. A Képviselő-testület évente legalább tíz alkalommal ülésezik, a munkatervében meghatározott hónapokban nyári szünetet tart.

A testületi ülés összehívása


6. §


(1)   A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az általa ezzel megbízott alpolgármester hívja össze. Az Mötv. 44. §-ában foglalt esetben az ülést a polgármester 15 napon belüli időpontra hívja össze.


(2)   A képviselő-testületi ülés jellegéből fakadóan: alakuló, munkaterv szerinti (soros), rendkívüli, közmeghallgatás, illetve ünnepi lehet. Az ünnepi ülés megtartásának nem feltétele a határozatképesség.


(3)   Az újonnan megválasztott képviselő-testület alakuló  ülését a választást követő 15 napon belüli időpontra a megválasztott polgármester hívja össze. Az alakuló ülést a polgármester vezeti az alábbiak szerint:


 1. az ülés ünnepélyes megnyitása után a Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választás végleges eredményét;
 2. a megbízólevelek átadása után az önkormányzati képviselők és a polgármester esküt tesznek, majd a polgármester elmondja székfoglaló beszédét;
 3. a Képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással megválasztja az alpolgármestert; megállapítja a polgármester és az alpolgármester illetményét;
 4. a Képviselő-testület megválasztja a pénzügyi bizottságot és létrehozza a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, amelyet megbíz az SZMSZ felülvizsgálatával, a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos és az összeférhetetlenségi eljárások lebonyolításával,   
 5. a Képviselő-testület kialakítja bizottsági szervezetét, szükség szerint módosítja az SZMSZ-t.


(4)   A munkaterv szerinti ülések a munkatervben elfogadott napon, 9.00 órakor kezdődnek. Az ülések legfeljebb 20.00 óráig tartanak. A Képviselő-testület – minősített többségű szavazattal – dönthet az ülés 20.00 óra után történő folytatásáról.


(5)   A képviselőknek a meghívót, és a Képviselő-testület és annak bizottságai által tárgyalandó napirendek teljes anyagát, továbbá a bizottságok külső tagjainak és a meghívottaknak a meghívót és az őket érintő napirendek előterjesztéseit úgy kell kézbesíteni, hogy legalább 3 munkanappal az ülést megelőzően megtörténjen a kézhezvétel. A kézbesítés a képviselők és a bizottságok külső tagjai részére elektronikus formában, a Testületi  Működést Támogató Rendszeren (TMTR) keresztül történik. A TMTR bármely okból történő meghibásodása esetén a Jegyző köteles gondoskodni az ülés anyagának papíralapon, vagy más alkalmas elektronikus adathordozón történő teljes körű kézbesítéséről.


(6)   A Képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és tervezett napirendjéről a Polgármesteri Hivatal a lakosságot az ülés előtt legalább öt nappal értesíti. A lakosság tájékoztatása a Polgármesteri Hivatal Fő térre néző ablakában elhelyezett hirdetménnyel, a helyi sajtó útján, továbbá az Önkormányzat honlapján történik. A meghívót elektronikus formában meg kell küldeni


 1. a Városi Könyvtárnak és a Mátrafüredi Teleháznak,
 2. a Városi Televíziónak,
 3. a helyi rádió(k) szerkesztőségének,
 4. a Heves Megyei Hírlapnak


       azzal, hogy a nyilvános ülés előterjesztései az Önkormányzat honlapján megtekinthetők.


(7)  A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét a fentieken kívül egy hirdetési újságban is közzé kell tenni.


(8) Rendkívüli ülést a polgármester hívhat össze. Össze kell hívni a Képviselő-testület ülését az Mötv. 44. §-ban meghatározott esetekben, az indítvány benyújtását követő 15 napon belüli időpontra.


 1. Rendkívüli ülésre a Képviselő-testület – indokolt esetben -, rövid úton személyes értesítéssel vagy telefonon, írásos előterjesztés nélkül is összehívható.


 1. Szabályellenesen – nem a 6.§ (1), (3) és (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – összehívott vagy összegyűlt ülés, illetve annak döntései érvénytelennek tekintendők.


(11) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés jellegét, helyét, kezdési időpontját, és a javasolt napirendi pontokat, a 13. § (3) bekezdésében meghatározott sorrendben.


7. §


 1. A Képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal vesznek részt:


 1. a jegyző,
 2. az aljegyző,
 3. a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői,
 4. a főépítész,
 5. a bizottságok nem képviselő tagjai, az adott bizottság feladatkörébe tartozó napirend tárgyalásakor,
 6. a Roma, továbbá Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnöke,
 7. az Önkormányzat könyvvizsgálója,
 8. a Heves Megyei 2. sz. OEVK országgyűlési képviselője,
 9. önkormányzati intézmények vezetői, amelyek tevékenységét a napirend tárgya érinti
 10. a tevékenységi körüket érintő napirendek tárgyalásánál:
  1. a Közművelődési Tanács elnöke,
  2. a Városi Szociális és Egészségügyi Tanács elnöke,
  3. az óvodai Munkaközösségek vezetői,
  4. Mátraaljai Munkaadók Egyesülete képviselője,
  5. Polgárőrség helyi szervezete(i) képviselője,
  6. Gyöngyösi Kolping Család Egyesület képviselője,
  7. Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület képviselője,
  8. Összefogás Mátrafüredért Egyesület képviselője,
  9. Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület képviselője,
  10. Gyöngyös Város Barátainak Köre
  11. azon egyéb szervezetek képviselői, amelyek véleményalkotása az érintett napirend tárgyalásánál jelentőséggel bír.


 1. az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság vezető tisztségviselője, és felügyelő bizottságának tagjai, az adott társaságot érintő napirend tárgyalásakor,

      11. valamint azok, akiket a polgármester ilyen joggal meghív.

 1. Az ülésen tanácskozási joggal való részvétel a meghívott esetleges akadályoztatása esetén – kivéve az (1) bekezdés 1-2. és 4. pontjaiban felsoroltakat –, az általa ezzel megbízott személyt illeti meg.


8. §


 1. A Képviselő-testület nyilvános üléséről hang- és képfelvétel készíthető.


(2)   A Képviselő-testület zárt ülésének eseteire, valamint a zárt ülésen részt vevők személyére vonatkozóan az Mötv. zárt ülésre irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni. A feladatkörüket, megbízatásukat érintő napirendek tárgyalása során a Polgármesteri Hivatal vezető megbízású köztisztviselőit, valamint az Önkormányzat könyvvizsgálóját szakértőnek kell tekinteni.


(3) A nyilvános ülésen jelenlévő állampolgárok hozzászólását a polgármester engedélyezi legfeljebb két percben, a vita lezárását követően, még a döntés meghozatala előtt. Az állampolgári jogon történő hozzászólás lehetősége a Képviselő-testület tagjait nem illeti meg.


(4) Az intézményvezetők megbízása során az intézmény tevékenységi körére vonatkozó törvényi rendelkezések, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletekben meghatározott eljárási szabályok betartásával jár el.


(5)  Az érintett nyilatkozata alapján zárt ülésen tárgyalandó személyi ügyek esetében az érintette(ke)t a napirend tárgyalását megelőzően írásban nyilatkoztatni kell arra vonatkozóan, hogy ügyüknek nyilvános vagy zárt ülési tárgyalását kérik. Amennyiben több érintett szerepel az adott személyi ügy kapcsán, és bármelyikük nem egyezik bele a nyilvános ülésbe, vagy az érintett nyilatkoztatása bármely ok miatt meghiúsul, az adott napirend csak zárt ülésben tárgyalható.


Munkaterv


9. §


 1. A Képviselő-testület éves munkatervét a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, előkészítéséhez javaslatot kér a képviselőktől és a bizottságoktól, a Mátrafüredi Részönkormányzat Testületétől, illetve a Roma, valamint a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületétől. A munkatervet úgy kell összeállítani, hogy az tükrözze az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak folyamatos áttekintését.

(2)  A munkatervnek tartalmaznia kell:


 1. a testületi ülések jellegét, tervezett időpontjait, napirendjeit
 2. a napirendek előterjesztőit, előadóit, valamint az előkészítésben részt vevő bizottságokat, egyéb szervezeteket
 3. azokat a napirendeket, amelyek előkészítése során közmeghallgatást kell tartani
 4. azokat a témákat, amelyeket valamely bizottság nyújt be
 5. az előterjesztések elkészítésének határidejét
 6. utalást lakossági fórum, településrészi tanácskozás szükség szerinti megtartására.


(3) Az elfogadott munkatervet az Önkormányzat honlapján kiemelt módon kell közzétenni, és hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítani kell.


Testületi előterjesztések


10. §


 1. A Képviselő-testület döntéseit írásos előterjesztés alapján hozza meg, amely csak az előterjesztés tárgya szerint érintett bizottság(ok) véleményével tűzhető napirendre.


 1. A 39. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével bizottsági vélemény nélkül is megtárgyalásra bocsátható az az előterjesztés, amely a (4) bekezdés második fordulata alapján kerül kiosztásra, illetve előadásra, és az érintett bizottság(ok) az idő rövidsége miatt véleményezésre nem volt összehívható, valamint bármely esetben, ha a bizottság az előterjesztés véleményezésére nem tartott igényt.


 1. Előterjesztést nyújthat be a Képviselő-testülethez a polgármester, az alpolgármester, bármelyik képviselő vagy bizottság, a jegyző, az aljegyző, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői, a főépítész, továbbá akit a Képviselő-testület vagy a polgármester erre felkér, illetve akit jogszabály erre felhatalmaz.


 1. Az ülést megelőzően legalább 14 nappal a képviselők legalább egynegyede (4 fő) a TMTR-en keresztül, vagy a bizottságok írásban vagy jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel kezdeményezhetik az általuk kidolgozott, az ülés összehívásának indokát is tartalmazó előterjesztés napirendre tűzését, amelyet a Képviselőtestület köteles a napirendi javaslatok közé felvenni. Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztésnek és határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását. Kivételesen szóbeli előterjesztés is a Képviselő-testület elé terjeszthető, ezt utólag írásba kell foglalni.


 1. Az ülés meghívóján nem szereplő előterjesztések – sürgősségi indítványok – napirendre tűzéséhez a képviselők minősített többségű szavazata szükséges.


 1. Az előterjesztések elkészítése során törekedni kell arra, hogy azok – mellékletek nélküli - terjedelme ne haladja meg az 5 oldalt. Ez alól kivétel a gazdasági program, az önkormányzati koncepciók és a rendelettervezetek indoklási része.


 1. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a tárgy meghatározását, a javasolt döntés indokainak bemutatását, az előkészítésben részt vevők megnevezését, továbbá az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot, ennek alternatíváit, a végrehajtásért felelős szerv vagy személy megnevezését, valamint a végrehajtás határidejét.


 1. Azokat az előterjesztéseket, vagy mellékleteiket, melyek zárt ülésen történő tárgyalását törvény előírja, illetve lehetővé teszi és azt az előterjesztő a „Zárt ülésre javasolt!” minősítéssel látja el, csak a zárt ülés résztvevőinek szabad megküldeni. E rendelkezés nem érinti a Képviselő-testületnek azt a jogát, hogy az előterjesztést a javaslattól eltérően – ha azt törvény nem zárja ki –, nyílt ülésen vitassa meg. A zárt ülésre szánt előterjesztéseket a zárt ülés résztvevői kötelesek bizalmasan kezelni, figyelemmel a személyes adatok és az üzleti titkok védelmét szolgáló vonatkozó jogszabályi előírásokra.


 1. Nem terjeszthető a Képviselő-testület elé olyan rendelet-tervezet vagy határozati javaslatot is tartalmazó előterjesztés, melyet a jegyzőnek előzetes törvényességi vizsgálat céljából nem mutattak be.


 1. A Képviselő-testület elé kerülő – bizottság által előzetesen megtárgyalt – rendelet-tervezetek érdemi megváltoztatására, kiegészítésére irányuló módosító javaslatokat írásban, legkésőbb az ülést megelőző napon 9.00 óráig lehet a polgármesterhez eljuttatni.

Határidőben benyújtottnak tekintendő az a módosító indítvány is, amelyet ezen időpontig az indítványt tevő képviselő a TMTR-ben rögzít és továbbít.  


(11) A rendelettervezet bizottsági véleményezése során megfogalmazott módosító javaslatokat – a bizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonatával – a testületi ülés napján legkésőbb 8 óráig, a testületi ülés napján ülésező bizottság javaslata esetén a testületi ülés megkezdéséig lehet eljuttatni a polgármesterhez. A módosító javaslatokat a TMTR-ben kell feldolgozni, illetve valamennyi képviselő számára hozzáférhetővé tenni. A rendelet-tervezet vitájában kizárólag olyan, szóban előterjesztett módosító javaslatot lehet megvitatni és szavazásra bocsátani, amely kapcsolódik az előterjesztett tervezetben foglalt szabályozáshoz, valamint törvényességi és szakmai szempontból további vizsgálatot, előkészítést nem igényel.


A testületi ülés vezetése, menete és rendjének fenntartása


11. §


 1. A Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az általa ezzel megbízott alpolgármester  vezeti.


12. §


 1. Az ülés kezdetén a polgármester megállapítja, és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet.


 1. Az ülés elején, napirend előtt kerülnek előterjesztésre az alábbiak:

a) polgármester, valamint az alpolgármester tájékoztatója a legutóbbi ülés óta a testület képviseletében tett intézkedéseikről, a fontosabb eseményekről, ahol ez indokolt, ezek rövid lényegének ismertetésével,

b) jelentések a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

c) jelentések az átruházott hatáskörben hozott döntésekről,

d) az ülést megelőzően írásban benyújtott interpellációkra adott válaszok,

e) az ülésre benyújtott interpellációk,

f) a munkatervben meghatározott testületi ülésen a képviselők a városi rendőrkapitányhoz és a városrendészet vezetőjéhez intézett kérdések.


 1. Ezt követően a polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. A napirendi pontokat lehetőség szerint az alábbi sorrendben kell megtárgyalni:

1. rendeletek,

2. határozati javaslatot is tartalmazó előterjesztések,

3. beszámolók, tájékoztatók,

4. képviselők kérdései, indítványai.


 1. Rendelettervezet kizárólag nyilvános ülésben kerülhet napirendre. A Képviselő-testület megváltoztathatja a napirendi pontok sorrendjét, napirendi pontokat összevonhat, vagy külön napirendi pontként rendelheti el az egyes előterjesztések tárgyalását, egyes előterjesztéseket a napirendre fel-, vagy arról levehet, illetve meghatározza azokat a napirendi pontokat, amelyeket – ha erre törvény lehetőséget ad –, zárt ülésen kíván tárgyalni. Erről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.


(5)  A polgármester minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát.


(6) A vita megnyitása előtt az előterjesztő vagy az előadó legfeljebb három perces szóbeli kiegészítést fűzhet az előterjesztéshez, majd a bizottsági vélemények hangzanak el legfeljebb 3 percben, amelynek a kisebbségi véleményt is tartalmaznia kell. Ezt követően az előadóhoz és az előterjesztőhöz a Képviselő-testület tagjai napirendenként egy alkalommal, legfeljebb két percben kérdést intézhetnek. A kérdésekre a vita előtt kell választ adni, a válaszadás során törekedni kell a rövid, lényegre törő előadásra.


(7) Választásra, kinevezésre irányuló eljárás esetén a pályázók meghallgatása a többi pályázó távollétében egyenként történik, amelynek során a Képviselő-testület lehetőséget biztosít pályázata szóbeli kiegészítésére, majd a Képviselő-testület tagjai a pályázóhoz kérdéseket intézhetnek. A bizottsági vélemények ismertetésére és a vitára már valamennyi pályázó jelenlétében kerül sor.


(8)  A vitában a képviselők napirendenként legfeljebb két alkalommal, személyenként összesen 5 perc időtartamban tehetik meg hozzászólásaikat, észrevételeiket. A tanácskozási joggal meghívottak napirendenként egy alkalommal, legfeljebb 3-3 percben szólhatnak hozzá a vitához.


 1. A vita lezárására, vagy az ülés elnapolására a Képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. A vita lezárására tett javaslatról, valamint az ülés elnapolásáról és az új ülés időpontjáról a Képviselő-testület azonnal, vita nélkül, minősített többséggel határoz. Az a képviselő, aki a vita lezárására irányuló javaslat előtt már szólásra jelentkezett, még élhet hozzászólási jogával.


 1. A napirend feletti vita lezárása után a napirend előadója észrevételt tehet a hozzászólásokra.


(11) A jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, vagy működés észlelése esetén jelzési kötelezettsége van a Képviselő-testület felé. Amennyiben a jegyző a javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni, úgy a vita lezárása után, de még a döntés előtt szót kell adni neki.


(12) A polgármester a javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a bizottságok által megfogalmazott, majd sorrendjükben a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, ezeket követően pedig az eredeti előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetről, illetve határozati javaslatról szavazzon a testület.


(13) A tanácskozás lefolytatásával összefüggő (ügyrendi) kérdésben a képviselők soron kívül szót kérhetnek, legfeljebb egy percben.


13. §


(1) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata. Ennek keretében


 1. rendreutasíthatja azt, aki a tanácskozás során méltatlan magatartást tanúsít


b)   ismétlődő rendzavarás esetén, figyelmeztetés után a terem elhagyására kötelezheti a rendbontót, kivéve a képviselőt


c)   figyelmezteti azt a hozzászólót, illetve megvonja a szót attól, aki eltért a tárgyalt napirendtől, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása, vagy túllépi a hozzászólások meghatározott időtartamát


d)   rendreutasíthatja azt a képviselőt, aki az ülés méltóságát magatartásával sérti, a testületet vagy annak tagjait sértő kifejezésekkel illeti, és bántó kijelentéseit rögtön vissza nem vonja (széksértés)


 1. egy perces hozzászólást adhat annak, aki a vitában az ellene szóló, sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani (személyes megszólíttatás).


(2) A széksértést elkövető képviselőt a Képviselő-testület – egyszerű többséggel meghozott döntésével - 5.000.- Ft-tól 10.000.- Ft-ig terjedő rendbírsággal sújthatja, melyet a képviselő tiszteletdíjából kell levonni.


(3) A Képviselő-testület ülésén a tanácskozás zavartalanságának fenntartása érdekében tilos telefonálni. Egyebekben a mobil telefon-használat kizárólag „néma üzemmód” alkalmazása mellett történhet.


Határozathozatal


14. §


 1. A Képviselő-testület határozatképességére, határozathozatalára, és a képviselő döntéshozatalból kizárására az Mötv. erre irányadó rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.


 1. A képviselő legkésőbb a döntés meghozataláig köteles bejelenteni személyes érintettségét a Képviselő-testület felé. Amennyiben a Jogi és Ügyrendi Bizottság vizsgálata alapján megállapítható módon a képviselő elmulasztja személyes érintettségének bejelentési kötelezettségét, úgy a Bizottság ezirányú döntésétől kezdődően 3 hónapig - képviselői alapdíját és bizottsági tiszteletdíját is tartalmazó – összes tiszteletdíjának 50 %-ára jogosult.
 2. Ha a képviselő-testületi ülést határozatképtelenség miatt el kell napolni, úgy azt a polgármester nyolc napon belüli időpontra köteles ismételten összehívni.


15. §


(1) Minősített többségű – azaz legalább 8 egyetértő – szavazat szükséges a következő esetekben:


 1. önkormányzati rendeletalkotás


 1. a szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás kérdésében hozott döntések


 1. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, illetve kiválás


 1. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás


 1. közfeladat önkéntes felvállalása, megszüntetése, átadása, illetve átvétele


 1. helyi népszavazási kezdeményezés elutasítása, helyi népszavazás elrendelése, illetve a helyi népi kezdeményezés napirendre tűzése
 2. intézmény alapítása, , megszüntetése,  fenntartói jog átadása, átvétele


 1. a Képviselő-testület feloszlása,


 1. a tárgyévet követő évek költségvetése terhére történő kötelezettség-vállalás


 1. gazdasági társaság alapítása, átalakítása, végelszámolása, társaságban  való részvétel kérdésében történő döntés


 1. sürgősségi indítványok napirendre tűzése


 1. képviselőnek döntéshozatalból való kizárása


 1. képviselő, vagy bizottság nem képviselő tagja összeférhetetlenségének, méltatlanságának, képviselői megbízatás megszűnésének megállapítása, képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi büntetés kiszabása


 1. vita lezárása, illetve az ülés elnapolása


 1. az ülés 20.00 óra utáni folytatása


 1. rendelet-tervezet két fordulóban tárgyalása


 1. üzleti érdek sérelmére tekintettel zárt ülés elrendelése (Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pont)


 1. Képviselő-testület hatáskörének átruházása


 1. kitüntetés adományozása


 1. az önkormányzati vagyon elidegenítése bruttó 12 millió forint érték felett, illetve egyéb anyagi kötelezettség-vállalás bruttó 15 millió forint érték felett


 1. közbeszerzési döntés meghozatala.


(2)   A szavazás eredményét az ülés levezetője állapítja meg. Azt a javaslatot, amely nem kapta meg a megfelelő többségű egyetértő szavazatot, ugyanazon az ülésen csak kivételes esetben, a következő napirend megkezdéséig, a testület bármely tagjának önkormányzati érdeksérelemre hivatkozó javaslatára – a Képviselő-testület minősített többségű döntése alapján – lehet újból szavaztatni. Ezen rendelkezés alkalmazásában önkormányzati érdeksérelem az Önkormányzat jogszabályon alapuló kötelező, továbbá önként vállalt feladatai megvalósulásának sérelme. A szavazást egy alkalommal az Mötv. 48. § (5) bekezdésében foglalt esetben is meg lehet ismételni.    


A szavazás módja


16. §


(1)   A Képviselő-testület döntéseit nyílt vagy titkos szavazással hozza meg.

(2) A nyílt szavazás esetén a szavazás szavazógép használatával történik, a Képviselő-testület tagjai a névre szóló pulton található „igen”, „nem” és „tartózkodik” gomb valamelyikének megnyomásával adhatják le szavazataikat. A választópolgárok tájékoztatását névszerinti kijelző tábla biztosítja.


(3) A szavazógép tárolja a szavazás számszerinti, százalékos, valamint névszerinti eredményét. A nyilvános ülésen történő nyílt szavazás szavazógép által tárolt eredménye nyilvános, az bárki részéről megtekinthető. A szavazás eredményét a jegyzőkönyv hitelesítését követő 30 napig meg kell őrizni, ezt követően törlésre kerül.


(4) Név szerinti szavazást kell elrendelni a képviselők legalább egynegyedének (4 fő)  indítványára, és közbeszerzési döntések esetén. Név szerinti szavazás rendelhető el bármelyik képviselő javaslatára. . E kérdésben a Képviselő-testület egyszerű többséggel, vita nélkül határoz.  Név szerinti szavazás során a jegyző egyenként, ABC- sorrendben szólítja a képviselőket, akik az eldöntendő kérdésre adott hangos „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” válasszal szavaznak. A jegyző a szavazatot a képviselők névsorán feltünteti, a szavazatokat összeszámlálja. A szavazás eredményét az ülés vezetője hirdeti ki. A névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. Nem rendelhető el név szerinti szavazás az Mötv. 48. § (3) bekezdésében foglalt esetekben.


(5) Zárt ülésben tárgyalandó ügyek esetében a Képviselő-testület bármelyik képviselő indítványára titkos szavazást tarthat, amelyről egyszerű többséggel, vita nélkül határoz. A titkos szavazás a szavazógép „titkos szavazás” számítógépes programjának alkalmazásával történik. A képviselők a nyílt szavazásnál leírtak alapján adhatják le szavazatukat, azonban annak csak számszerű eredményét rögzíti a számítógép, nem állapítható meg az egyes képviselők szavazatának minősége. 


(6)   Titkos szavazás során biztosítani kell a szavazógép szavazógombjainak eltakarhatóságát, valamint azt, hogy a névszerinti kijelző tábla a szavazás folyamán a leadott szavazatok számát és minőségét ne mutassa.


(7) Abban az esetben, ha a számítógépes program meghibásodása miatt a titkos szavazás nem végezhető el az (5) bekezdésben foglaltak szerint, a szavazás – amelyet a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjai bonyolítanak le – külön helyiségben, megfelelő szavazólap(ok) kitöltésével, és azok urnába történő bedobásával történik. 


(8)  A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választásra, kinevezésre, vezetői megbízásra, kitüntetés odaítélésére irányuló döntés során, amennyiben több pályázó, vagy jelölt van, a titkos szavazásnál a képviselő több jelöltre is szavazhat. Minden jelöltről szavazni kell. Az a jelölt nyeri el a Képviselő-testület támogatását, aki a részszavazások során a minősített többséget megszerzi és a legtöbb szavazatot kapja. Amennyiben a szavazás eredményeként a Képviselő-testület egyik jelöltet sem támogatja, vagy a támogatott jelöltek között szavazategyenlőség áll fenn, a 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján van lehetőség ismételt szavazásra. Az ismételt szavazáskor csak a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre kell szavazni.


(9) A Jogi és Ügyrendi Bizottság a titkos szavazásról a (7) bekezdésben foglalt módszer alkalmazása esetén jegyzőkönyvet készít, amelyet a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.


A kérdés és az interpelláció gyakorlásának rendje


17. §


 1. A képviselő a Képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől, jegyzőtől, a bizottságok elnökeitől és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei vezetőitől önkormányzati ügyekben egy alkalommal, összesen legfeljebb 2 percben felvilágosítást kérhet (kérdés), amelyre az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban (elektronikus levélben) érdemi választ kell adni. A képviselő kérdését az önkormányzati e-mail címéről a Polgármesteri Hivatal központi elektronikus postafiókjára küldött „Képviselői kérdés” tárgymegjelölésű elektronikus levélben is felteheti.


 1. Interpelláció a Képviselő-testület hatáskörébe, illetve az általa átruházott hatáskörbe tartozó kérdésben írásban terjeszthető elő, amelyet az interpelláló az ülésen legfeljebb 3 percben szóban ismertethet.


 1. Az interpellációt legkésőbb 2 nappal a soron következő ülés előtt 14.00 óráig kell benyújtani a jegyzőhöz vagy a polgármesterhez a TMTR-en keresztül, vagy papír alapon.


 1. A bizottság elnökéhez intézett interpellációt a bizottság megtárgyalja, véleményezi. Amennyiben az interpellációra írásban adnak választ, a válasz másolatát egyidejűleg minden képviselőnek meg kell küldeni és annak elfogadása tárgyában a következő képviselő-testületi ülésen születik döntés. 1. Az ülés kezdetén a polgármester közli a települési képviselők által írásban benyújtott kérdések, interpellációk tárgyát. A szóbeli kérdéseket a települési képviselők a nyilvános ülés napirendjeinek megtárgyalását követően tehetik meg. .


 1. Az interpellációra az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban, a TMTR-en keresztül érdemi választ kell adni. Az interpellációra adott szóbeli válasz időtartama legfeljebb három perc lehet. A válasz elfogadására vonatkozó nyilatkozatra – függetlenül az interpelláló képviselők számától – legfeljebb három perc áll az interpelláló(k) rendelkezésére. Az interpelláció címzettje legfeljebb három percben reagálhat a nyilatkozatra. Amennyiben az interpelláló a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról – egyszerű többséggel - a Képviselő-testület vita nélkül dönt.


 1. A Képviselő-testület – ha a választ nem fogadja el –, az interpelláció alapján részletesebb vizsgálatot rendel el. Ezzel – a tárgytól függően – a polgármestert, vagy bizottságai valamelyikét bízhatja meg, illetve ideiglenes bizottságot hozhat létre. A vizsgálat elrendelése esetén lehetőséget kell adni arra, hogy az interpelláló képviselő a vizsgálatban részt vehessen.Jegyzőkönyv


18. §(1)  A Képviselő-testület ülése jegyzőkönyvének elkészítésére, tartalmára, a törvényességi ellenőrzést ellátó szervezet részére történő megküldésére, közzétételére az Mötv., valamint a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2)   A jegyzőkönyv egy példányát a jegyző megküldi a Városi Könyvtárnak, valamint a Képviselő-testületbe képviselőt delegáló pártoknak és szervezeteknek, amennyiben utóbbiak azt igénylik.


(3)   A jegyzőkönyv tartalmazza, illetve mellékletét képezik a meghívó, az írásos előterjesztések, az elfogadott rendeletek, a jelenléti ív, valamint a név szerinti szavazásról készült szavazási ív. A képviselő kérelmére az írásban is benyújtott hozzászólást mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyv közhitelességének és egységességének biztosítása a jegyzőkönyvet alkotó dokumentumok összefűzésével kerül biztosításra.  

(4)   A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – a Képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájában, vagy az Önkormányzat honlapján keresztül tekinthetnek be. 


(5)   A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül, amelynek megismerhetősége szempontjából – a honlapon történő közzététel kivételével - a (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. A képviselő-testületi ülések előterjesztései, jegyzőkönyve, az ülésen készült hangfelvétel, és a számítógép szavazásról tárolt adatainak kezelésére, megőrzésére, selejtezésére vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatában és Irattári Tervében foglaltak irányadók. A TMTR-ben kezelt és tárolt adatokról minden testületi ülést követően biztonsági mentést kell végezni (dvd), amely adathordozó kezelésére, megőrzésére, selejtezésére vonatkozóan ugyancsak az Iratkezelési  Szabályzatban és Irattári Tervben foglaltak alkalmazandók.


A Képviselő-testület bizottságai


19. §


(1)   A Képviselő-testület állandó és – szükség szerint – ideiglenes (ad-hoc) bizottságokat hozhat létre. Az állandó bizottságok – tagjaik sorából – 3 tagú albizottságot hozhatnak létre, szakmai vélemények, javaslatok, állásfoglalások kialakítása céljából. Az albizottság elnöke kizárólag a Képviselő-testület tagja lehet. Az albizottság működésének szabályait a bizottság határozza meg ügyrendjében.


(2)  A Képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, szervező és ellenőrzési feladatokat ellátó- a képviselő-testület által döntési jogkörrel felruházható- egymással mellérendeltségi viszonyban álló önkormányzati szervek. Állandó bizottságok a következők:


 1. Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság                                              5 fő
 2. Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság                                             5 fő
 3. Jogi és Ügyrendi Bizottság                                                                             5 fő
 4. Oktatási és Kulturális Bizottság                                                                     5 fő
 5. Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sportbizottság                                                      5 fő 

6.   Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság    5 fő.(3) A bizottságok feladatkörükben


a) közreműködnek a tevékenységi körükhöz tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok kidolgozásában, előkészítésében   


b) javaslatot tesznek a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintő személyi kérdésekben

c) gyakorolják a Képviselő-testület rendeletében számukra megállapított átruházott  hatáskört


 d) feladatkörükben ellenőrzik a Polgármesteri Hivatalnak a Képviselő-testület döntései előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját 

e)  javaslatot tesznek a szakterületükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó egyének vagy közösségek kitüntetésére.


(4) A bizottságok részletes feladatait a 3. melléklet tartalmazza.


A bizottságok szervezete és felépítése


20. §


 1. A bizottság létszámát, ügykör szerinti feladatait és hatásköreit a Képviselő-testület állapítja meg. A bizottság elnökét és tagjait a Képviselő-testület választja meg, a bizottság összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja. A Képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak névsorát, a támogató pártszervezeteket, valamint lakcímüket a 2. függelék tartalmazza.


 1. A bizottság elnökét és – elnökkel együtt számított - tagjainak több mint felét a Képviselő-testület tagjai közül kell választani.


 1. A bizottság ülésein a bizottság képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak.


 1. Egy képviselő legfeljebb két állandó bizottságnak lehet tagja. A bizottság nem képviselő tagja csak egy állandó bizottságba választható.


 1. A bizottság feladatkörét és hatásköreit ülésein gyakorolja. Az ülést a bizottság elnöke – együttes vagy összevont ülés esetén elnökei – hívja össze. A bizottság ülését a polgármester indítványára is össze kell hívni.


 1. A bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet bármelyik képviselő, valamint az, akit a bizottság elnöke az ülésre meghív.


 1. A bizottság határozatképességére, határozathozatalára és zárt ülés tartására a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni.


 1. A bizottság titkos szavazás esetén – tagjai sorából – háromfős szavazatszedő bizottságot választ, amely a titkos szavazást szavazólap alkalmazásával bonyolítja le.


 1. A bizottsági tag döntéshozatalból való kizárására, valamint a bizottság döntésének felfüggesztésére az Mötv. erre irányuló rendelkezéseit kell alkalmazni.


 1. A bizottság elnökének akadályoztatása esetén az ülés összehívásával, levezetésével és a jegyzőkönyv aláírásával kapcsolatos teendőket az általa esetenként megbízott képviselő tag látja el.


 1. A bizottság működésének ügyviteli feladatait, döntéseik végrehajtását a Polgármesteri Hivatal ügykör szerint illetékes belső szervezeti egysége látja el. A bizottság munkájának koordinálásáért, az ülések technikai előkészítéséért és a döntések nyilvántartásáért a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája a felelős.


 1. Amennyiben a Képviselő-testület két, vagy több bizottságára együttesen ruházza át valamely hatáskörét, az érintett bizottságok együttes ülést tartanak. Együttes ülés esetén a bizottságoknak külön-külön is határozatképesnek kell lenniük. Az együttes ülés vezetése a bizottságok elnökeinek megállapodása alapján történik. A bizottságok közös – erre utaló jelöléssel ellátott - határozatot hoznak.


 1. Amennyiben a képviselő-testületi ülés előkészítése során valamely napirendet két vagy több bizottság egy ülés keretében véleményez (összevont bizottsági ülés), a határozatképességre, az ülés vezetésére a (12) bekezdésben foglaltak irányadók, az egyes bizottságok állásfoglalásukat külön-külön szavazással alakítják ki.


 1. A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét és a hozott döntéseket. Az átruházott hatáskörben hozott döntést határozati formába kell foglalni. A határozatokat naptári évenként külön-külön, folyamatos sorszámmal kell ellátni, utalva a meghozatal pontos dátumára és a bizottság nevének rövidítésére is. Az együttes bizottsági ülésről egységes, összevont jegyzőkönyv készül, a bizottságok határozataikat közösen – erre utaló jelöléssel – hozzák.


 1. A jegyzőkönyvet – amelyet 15 napon belül kell elkészíteni –, a bizottság elnöke – együttes ülés esetén elnökei – és egy tagja írja alá. A jegyzőkönyv egy-egy példányát kapja a bizottság elnöke, valamint a Jegyzői Iroda, és rajta keresztül az önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv.


 1. Az ideiglenes bizottság összetételére és működésére az állandó bizottságra vonatkozó szabályok megfelelően irányadók, azzal, hogy ügyrend megállapítására nem kerül sor.


 1. A bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, mely tartalmazza feladatait, a Képviselő-testület által átruházott hatásköreit, valamint működése részletes szabályait. A bizottságok ügyrendje a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye alapján hozott képviselő-testületi jóváhagyással érvényes, és ezen rendelet 5/A – 5/G. függelékét képezi.


 1. §


 1. A Képviselő-testület a bizottsági elnökök és tagok, valamint a Mátrafüredi Részönkormányzat Testületének vezetője és tagjai részére – havonta folyósítandó – tiszteletdíjat állapít meg, amelynek mértéke a 29. § (5) bekezdésében meghatározott képviselői alapdíjnak a)  bizottsági elnök esetében, függetlenül egyéb bizottsági tagságától                     90%-a

       b)  bizottsági képviselő tag esetében, ha több bizottság tagja

(kivéve elnökök)                                                                                            45 %-a 

       c)  bizottsági képviselő tag esetében, ha egy bizottságnak tagja                 38 %-a 

       d)  bizottsági nem képviselő tag esetében                                                             38 %-a 

       e)  Mátrafüredi Részönkormányzat Testületének vezetője esetében           90 %-a

       f)  Mátrafüredi Részönkormányzat Testületének tagja esetében              27,5 %-a 


(2)     Az albizottságok tagjait külön díjazás nem illeti meg.

 1. A 29. § (10) bekezdés c)-d) pontjában foglaltakat a bizottságok külső tagjaira is alkalmazni kell.  


Mátrafüredi Részönkormányzat


22. §


 1. A mátrafüredi lakosok sajátos helyi érdekeinek hatékonyabb érvényesítése érdekében – a településrész területi elkülönülését figyelembe véve –, a Képviselő-testület Mátrafüredi Részönkormányzatot hoz létre.


(2)   A Mátrafüredi Részönkormányzat illetékességi területe Gyöngyös Város rendezési terveiben megjelölt mátrafüredi elkülönült belterület.


(3)  A Mátrafüredi Részönkormányzat Testülete öt tagból áll. Vezetője a gyöngyösi 1. számú települési egyéni választókerület képviselője. Négy tagját (továbbiakban: választott tagok) a mátrafüredi választópolgárok jelölése alapján a mátrafüredi választópolgárok közül választja meg a Képviselő-testület a (4) – (13) bekezdésben foglaltak szerint. A választott tagok jelölésére irányuló eljárásban jelöltet ajánlhat, illetve jelölt lehet az a választópolgár, akinek lakóhelye a (2) bekezdés szerinti illetékességi területen van.


(4) A jelöltek ajánlása a polgármester által - a Képviselő-testület alakuló ülését, illetve a Részönkormányzat bármely okból történő megszűnését követő 15 napon belül eredményesen összehívott és általa vezetett ajánlógyűlésen történik, amelyre meg kell hívni a Képviselő-testület tagjait, illetve szükség szerint a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Az ajánlógyűlés akkor tekinthető eredményesen összehívottnak, ha a településrész bejelentett lakóhellyel rendelkező választópolgárainak több, mint 5 %-a jelen van. Amennyiben a jelölőgyűlésen a szükséges számú lakos nem jelenik meg, a jelölőgyűlést 15 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni.


(5)   Az ajánlás szóban és írásban tehető, amelyet vita és szavazás nélkül vesz tudomásul az ajánlógyűlés. Az ajánlógyűlésen kell kihirdetni a lehetséges jelöltek jelölésére irányuló településrészi szavazás (továbbiakban: szavazás) időpontját is, amely nem lehet korábban az ajánlógyűléstől számított 14. napnál.    


(6)   Az ajánlás akkor érvényes, ha az ajánlott választópolgárok az ajánlás elfogadásáról és büntetlen előéletükről szóló írásos nyilatkozatukat benyújtják a jegyzőhöz, legkésőbb a szavazást megelőző 9. nap 12 óráig. Az érvényes ajánlásokról készült nyilvántartást (továbbiakban: nyilvántartás) a jegyző a helyben szokásos módon Mátrafüreden közzéteszi, és gondoskodik a szavazólapok elkészítéséről.


(7)   A nyilvántartás közzétételétől a szavazás megkezdésének időpontjáig a lehetséges jelöltek kampányt folytathatnak, ennek keretében pl. gyűlést tarthatnak, plakátot készíthetnek. Plakátot közterületen kizárólag a hivatalos hirdetőtáblákon szabad elhelyezni. 


(8)   A szavazás az ajánlógyűlésen kihirdetett napon 8 órától 17 óráig tart. Szavazni kizárólag személyesen, az erre kijelölt helyiségben, személyazonosításra és a lakóhely megállapítására alkalmas érvényes dokumentumok bemutatása mellett, jelenléti ív aláírásával lehet. Az aláírás megtagadása a szavazást nem akadályozza, de ennek tényét az íven rögzíteni kell.


(9)  A szavazás lebonyolításáért, a rend fenntartásáért az erre a célra alakult, a polgármester által megbízott szavazatszámláló bizottság felelős, amelynek tagjai a mátrafüredi székhellyel rendelkező civil szervezetek egyenlő arányban delegált képviselői (legfeljebb 2-2 fő), valamint – a bizottság elnökeként - a gyöngyösi 1. számú települési egyéni választókerület települési képviselője. A tagok személyét legkésőbb a szavazás napját megelőző 5. napig kell bejelenteni a polgármesternél. A bizottság mellett a jegyző, vagy megbízottja jegyzőkönyvvezetőként működik. (10) A mozgásában gátolt választópolgár részére – kérésére - mozgóurnát kell biztosítani. A mozgóurna iránti igényeket a szavazást megelőző 2. napon 12 óráig a jegyzőhöz, a szavazás napján 14 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell bejelenteni. A mozgóurnával történő szavazás lebonyolítását legalább két szavazatszámláló bizottsági tagnak kell végezni oly módon, hogy a bizottság határozatképessége nem kerülhet veszélybe. Szükség esetén a szavazatszámláló bizottság (9) bekezdés szerinti bejelentett létszámát ki kell egészíteni 5 főre, a hiányzó tagokat a Jogi és Ügyrendi Bizottság bízza meg tagjai sorából.


(11) Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltekre, és közülük legfeljebb 4 főre, a nevük melletti körbe írt egymást metsző két vonallal lehet. A választópolgárok a kitöltött szavazólapokat urnába helyezik.  


(12) A szavazás befejezését követően a szavazatszámláló bizottság felbontja az urná(ka)t, és összeszámolja a szavazólapokon az egyes lehetséges jelöltekre leadott szavazatokat. A számlálás eredményét jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet valamennyi bizottsági tag és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít; igény esetén a jegyzőkönyv hitelesített másolata a jelöltek számára biztosítható. A szavazás érvényes, ha a településrész bejelentett lakóhellyel rendelkező választópolgárainak több, mint 25 %-a megjelent a szavazáson. A szavazás jegyzőkönyvbe foglalt eredményének kihirdetésére a szavazás napjának 18 órájára összehívott településrészi gyűlésen kerül sor.


(13) Az e rendeletben foglalt szabályok megsértésére, valamint az eredmény jogszerűtlen megállapítására hivatkozással kifogást lehet benyújtani a sérelmezett tevékenységtől, illetve döntéstől számított 1 napon belül a polgármesterhez. A kifogásnak tartalmaznia kell a bizonyítékok megjelölését, valamint a kifogást benyújtó nevét, pontos címét. A kifogás tárgyában a polgármester haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül dönt, szükség esetén a Jogi és Ügyrendi Bizottság bevonásával. 


(14) A Képviselő-testület a soron következő ülésén a szavazás folytán kialakult sorrend alapján választja meg a Részönkormányzat tagjait, a szavazás eredménye a Testületet köti. A Részönkormányzat választott tagjának bármely okból történő kiesése esetén helyére a szavazás során következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A Részönkormányzat megszűnik, ha tagjainak száma 3 fő alá csökken.


(15) A választott tagok megválasztására irányuló eljárás (ajánlás, jelölés, választás) során értelemszerűen alkalmazni kell a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben foglalt eljárási alapelveket.


(16)   A részönkormányzati tagok jelölésével kapcsolatos eljárás technikai lebonyolításáért a jegyző felelős. A szavazás jegyzőkönyvét a Polgármesteri Hivatal irattárában kell megőrizni a választási iratokra irányadó módon. A szavazólapok és a jelenléti ív biztonságos őrzéséről és a szavazás napját követő 30 nap utáni megsemmisítéséről a jegyző köteles gondoskodni.

23. §


(1) A Részönkormányzat a 2. mellékletben foglalt átruházott döntési hatásköröket, továbbá a 3. mellékletben részletezett, a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésével, azok végrehajtásával kapcsolatos jogköröket gyakorolja. Ha a Képviselő-testület állandó bizottságai a mátrafüredi településrész mindenkori költségvetési mérlegében szereplő előirányzatokat befolyásoló, vagy mátrafüredi vonatkozásokat is tartalmazó településfejlesztési, településrendezési, infrastrukturális ellátottságot, idegenforgalmi fejlesztéseket, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, közoktatási, közművelődési ellátottságot, forgalomszabályozást érintő, illetve sporttárgyú koncepcionális kérdéseket tartalmazó napirendet tárgyalnak, álláspontjukat, illetve döntésüket a Részönkormányzat Testülete véleményének ismeretében kell kialakítaniuk, illetve meghozniuk, amennyiben az a bizottsági ülés időpontjában rendelkezésre áll.


(2) Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kell kimutatni a Részönkormányzat illetékességi területére vonatkozó bevételi és kiadási tételeket. A Részönkormányzat működésével, tevékenységével kapcsolatos számviteli, nyilvántartási, utalványozási és az ehhez kapcsolódó egyéb pénzügyi feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.


(3) Ahol a rendelet a Képviselő-testület állandó bizottságára, annak elnökére vagy tagjára, a bizottság működésére tartalmaz rendelkezéseket, azokat – a 21. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - a Mátrafüredi Részönkormányzat Testületére, annak vezetőjére vagy tagjára, és működésére is értelemszerűen alkalmazni kell.


Polgármester


24. §


(1) Gyöngyös város polgármestere megbízatását főállásban látja el. Eskütételére, jogállására az Mötv. rendelkezései irányadók.


  (2) A polgármester tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A polgármester illetményét a Képviselő-testület határozatában az Mötv-ben foglalt mér-tékben, összegszerűen állapítja meg. Jutalmazására a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőr-zési Bizottság tesz javaslatot.


  (3) A Képviselő-testület határozatában a polgármester és az alpolgármester részére – meg-bízatásának időtartamára – költségtérítést állapít meg az Mötv-ben foglalt mértékben.


  (4) A polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére, az összeférhetetlenség esete-ire, valamint a köztartozás-mentesség igazolásával összefüggő eljárásra az Mötv. rendelkezései irányadók.


25. §


(1) A polgármester feladata különösen:


a) a város fejlődésének elősegítése,

b) a helyi közszolgáltatások fejlesztésnek támogatása,

c)   a város vagyonának megőrzése és gyarapítása,

d) a véleménynyilvánítás a város életét érintő kérdésekben,

e) nyilatkozat adása a hírközlő szerveknek,

f) gondoskodás a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények munkáját, céljait hitelesen és tárgyilagosan bemutató, a város érdekének megfelelő propaganda tevékenység kialakításáról,

g)  az önkormányzat nemzetközi tevékenységének irányítása,

h)  a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülésének a biztosítása,

i)   a képviselő-testület működési feltételeinek megteremtése, munkájának megszervezése, összehangolása,

j)   a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtása, a végrehajtás megszervezése és ellenőrzése,

k)  együttműködés a Mátrafüredi Részönkormányzat Testülete vezetőjével, továbbá a Roma és a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Testülete elnökével,

l)   a lakosság önszerveződő közösségeinek a támogatása, a pártokkal és civil szervezetekkel való együttműködés kialakítása,

m) a nyilvánosság megteremtése, a helyi fórumok szervezése,

n)  az önkormányzati saját intézmények működésének ellenőrzése, segítése,

o)  az európai integrációs folyamat helyi önkormányzati feladatainak irányítása,

p)  önkormányzati társulásokban, érdekképviseleti szervezetekben való képviselet biztosítása.


(2) A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában történő önkormányzati képviseletet a Polgármester akadályoztatása esetén – megbízással, beszámolási kötelezettséggel - a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester látja el.


(3) A polgármester a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai körében:


a)   segíti a képviselők munkáját,

b)   összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit,

c)   képviseli az önkormányzatot,

d)   szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,

e)   az önkormányzati rendeleteket, valamint a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvet - a jegyzővel együtt- aláírja,

f)    ha a Képviselő-testület döntését az Önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a Képviselő-testület a benyújtás napjától számított 15 napon belül minősített többséggel dönt, a kezdeményezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van

g)   ha a Képviselő-testület határozatképtelenség, vagy határozathozatal hiánya miatt két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, - az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök kivételével - döntést hoz.

h)   amennyiben törvény másként nem rendeli, a Képviselő-testület átruházható hatáskörébe tartozó, a két ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan ügyekben -  a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – dönt.


(4) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő főbb feladatai:


 1. indítványozhatja a bizottság összehívását,
 2. felfüggeszti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit.


(5)  A Polgármesteri Hivatal irányítása körében a polgármestert megillető jogokra és kötelezettségekre az Mötv. erre irányuló rendelkezései alkalmazandók. 26. §


(1) A polgármester ellátja a törvény vagy törvény felhatalmazása alapján a kormányrendelet által ráruházott közigazgatási hatósági hatásköröket, törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján a kormányrendeletben előírt esetekben – honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben – részt vesz a közigazgatási feladatok helyi végrehajtásában.


(2) A polgármester a közigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el.


A Polgármesteri Hivatal


27. §


(1)   A Képviselő-testület egységes hivatalának hivatalos elnevezése és címe:

       Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal, 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.


(2)  A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) feladata:


 1. A Képviselő-testület által meghatározott önkormányzati ügyek előkészítése


 1. az önkormányzati döntések végrehajtása


 1. a Képviselő-testület és a bizottságok, valamint a képviselők működésével kapcsolatos adminisztrációs teendők ellátása


 1. a vezetést segítő törzskari funkciók ellátása


 1. a jogszabályban előírt közigazgatási és a jegyző által átruházott államigazgatási feladatok ellátása, e döntések végrehajtásának megszervezése


28. §


 1. A Hivatal belső szervezeti egységei:

    Jegyzői Iroda

     Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság

     Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság

     Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság


 1. Vezető megbízású köztisztviselőnek minősül a jegyző, az aljegyző, az igazgatók és helyetteseik, az irodavezetőka főépítész, és a személyzeti vezető.


 1. A képviselő-testület önkormányzati tanácsadói és főtanácsadói munkaköröket hozhat létre a Hivatalban a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására. Fölöttük a munkáltatói jogokat közvetlenül a Polgármester gyakorolja.


 1. A Hivatal munkarendje:


a) hétfő, kedd, szerda és csütörtöki napokon:                   7.30-tól 16.00 óráig,

b) pénteken:                                                                     7.30-tól 13.30 óráig.


(5)  A Hivatal ügyfélfogadása:


a) hétfőn és szerdán:                                                         7.30-tól 16.00 óráig,

b) pénteken:                                                                     7.30-tól 13.30 óráig.


(6) A Hivatal belső szervezeti egységeinek tagolódását, és az általuk ellátott részletes feladatokat a polgármester és a jegyző által megállapított szervezeti és működési szabályzat szabályozza.


IV. fejezet

Az önkormányzati képviselő


29. §


 1. A képviselők jogállására, jogaira és kötelezettségeire az Mötv.  rendelkezései irányadók.  


 1. A képviselő a Képviselő-testület üléseiről – illetve azon bizottság üléseiről, amelynek elnöke, vagy tagja – való távollétét előzetesen a polgármesternek, bizottsági ülés esetén a bizottság elnökének jelenti be.


 1. A képviselőket a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és a Polgármesteri Hivatal dolgozói munkaidőben kötelesek – lehetőleg soron kívül – fogadni.


 1. A képviselő a képviselői munkájához igénybe veheti a Hivatal épületén belül kialakított, a szükséges informatikai felszereltséggel ellátott helyiséget, továbbá a TMTR alkalmazásával kapcsolatban kizárólagos használatába adott személyi számítógépet (laptop, internet hozzáférés, elektronikus postafiók).  Igény esetén hivatali helyiség használata, valamint az elektronikus postafiók a bizottságok külső tagjai részére is biztosított.


 1. A Képviselő-testület tagját – kivéve a polgármestert és az alpolgármestert –, megválasztásának időpontjától, megbízatásának megszűnéséig – havonta folyósítandó – tiszteletdíj (alapdíj) illeti meg, amelynek összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap és a 2,2 szorzószám kerekített szorzata. A képviselőt megillető tiszteletdíj kifizetésre kerülő havi összegét – a (6)-(8) bekezdésekben foglaltak figyelembe vételével – a jegyző határozza meg. 


 1. Az adott, munkaterv szerinti képviselő-testületi, vagy bizottsági ülésre járó díj 25%-kal csökkentett része illeti meg a képviselőt abban a hónapban, amelyben bármilyen okból – kivéve a Képviselő-testület, vagy a polgármester megbízásából eredő, önkormányzati érdeket szolgáló távollétet, továbbá a testületi ülés megkezdése előtt a polgármester vagy a Jegyzői Iroda felé jelzett és utólag orvosilag igazolt távolmaradást - képviselő-testületi ülésen, vagy azon bizottság ülésén, amelynek tagja, nem vett részt. A távolmaradás okának minősítéséről a polgármester dönt. Döntését, az érintett képviselő kérésére a Képviselő-testület felülbírálhatja.


 1. Távolmaradásnak minősül és az alapdíj 25 %-ának megvonásával jár az is, ha a képviselő – függetlenül attól, hogy jelen van-e az ülésen, vagy annak egy részéről távol van - a hozott döntések több mint felének szavazásában nem vesz részt. Ezen rendelkezés alkalmazásában az elfogadott napirend kapcsán született, az ügy érdemében hozott, határozattal záruló döntéseket kell figyelembe venni.


 1. A Képviselő-testület éves munkatervében nem szereplő ülések és az ezeket előkészítő bizottsági ülések rendkívüli ülések. A rendkívüli ülésekről és a rövid úton - telefonon, 5 napon belüli időre - összehívott ülésekről távol maradt képviselőt és bizottsági tagot megilleti a tiszteletdíj.


 1. A (8) bekezdésben foglaltak szerint illeti meg a tiszteletdíj a képviselőt és a bizottsági tagot akkor is, ha a munkaterv szerinti ülés, illetve az ezt előkészítő bizottsági ülés bármely okból több napon keresztül, folytatólagosan kerül lebonyolításra.


 1.  A képviselő természetbeni juttatásként jogosult:

            a) Gyöngyös város központi belterületén közlekedtetett menetrendszerinti helyi járatú  

                autóbusz vonalszakaszain éves összvonalas bérletre,

            b) a képviselő-testületi ülés napján egyszeri, térítésmentes étkezésre,

            c) Gyöngyös város területén kialakított fizető parkolók ingyenes használatára,

            d) Gyöngyösi Uszoda és Termálstrand ingyenes használatára.


(11) A képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére, az összeférhetetlenség eseteire, valamint a köztartozás-mentesség igazolásával összefüggő eljárásra az Mötv. rendelkezései irányadók.”


(12) A vagyonnyilatkozatot a Jogi és Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvánosságát a Jegyzői Irodán történő betekintés lehetősége biztosítja, melyről a helyben szokásos módon kapnak tájékoztatást az állampolgárok.


A képviselőcsoportok


30. §

(1)   Az ugyanazon párthoz, választási szövetséghez, társadalmi szervezethez (a továbbiakban együtt: párt) tartozó képviselők képviselő-testületi tevékenységük összehangolására – legalább háromfős – képviselőcsoportot (továbbiakban: frakció) hozhatnak létre.


(2)   Az ugyanazon párthoz tartozó képviselők csak egy frakciót alakíthatnak és egy képviselő csak egy frakciónak lehet tagja.


(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában azt a képviselőt kell az adott párthoz tartozónak tekinteni, aki

 1. a párt tagja, vagy
 2. a párt támogatásával indult a választáson, vagy
 3. olyan független, illetve függetlenné vált képviselő, akinek csatlakozását a képviselő-csoport elfogadta.

(4)   A frakció megalakulása bármely határozatképes képviselő-testületi ülésen, a polgármesternek írásban jelenthető be.


 (5) A megalakulással kapcsolatos bejelentés tartalmazza a frakció elnevezését, vezetőjének, illetve más tisztségviselőjének nevét, valamint a frakció névsorát.


(6) A frakcióval kapcsolatos bármilyen jellegű időközbeni változást – három napon belül – a polgármesternek kell bejelenteni.

(7) A képviselő a frakcióból kiléphet, illetve a frakció tagját kizárhatja. A kilépett, vagy kizárt képviselőt függetlennek kell tekinteni, aki csak hat hónap elteltével csatlakozhat újra frakcióhoz.


(8) A frakció megszűnik, ha tagjainak száma három fő alá csökken, illetve ha ezt a frakció határozatában kimondja. A frakció volt vezetője a megszűnés tényét három napon belül köteles bejelenteni a polgármesternek.

(9) A frakció a Képviselő-testület működésével kapcsolatos jogait vezetője, vagy az általa kijelölt tagja útján gyakorolja. A frakcióvezető

  a) javaslatot tehet a Képviselő-testület bizottságainak számára, elnevezésére, elnökei személyére, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tisztségviselőire, delegációk tagjaira

      b)  a képviselő-testületi ülésen napirend előtt két perc időtartamban felszólalhat


c) a képviselő-testületi ülés napirendjének vitája során legfeljebb 3 percben kifejtheti a frakció véleményét, álláspontját


 1. a képviselő-testületi ülés napirendjének tárgyalását követően – a rendeletek, illetve határozatok egészéről történő szavazás előtt – legfeljebb 5 perc szünetet kérhet, majd legfeljebb két perc időtartamban kifejtheti a frakció véleményét. .


Alpolgármester


31. §


(1)   Gyöngyös városban a polgármester munkáját egy fő, a képviselők közül választott főállású alpolgármester segíti. Az alpolgármester választására, jogállására, megbízatása megszűnésére, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére, az összeférhetetlenség eseteire, valamint a köztartozás-mentesség igazolásával összefüggő eljárásra az Mötv. rendelkezései irányadók.

      

 1. Az alpolgármesterre képviselő-testületi hatáskör nem ruházható át.


Roma, továbbá Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat


32. §


(1) Gyöngyös Városban a választópolgárok által közvetlenül választott Roma Nemzetiségi Önkormányzat, továbbá Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban együtt: Nemzetiségi Önkormányzat) működik. A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete három képviselőből áll. Tevékenységét a saját hatáskörében kidolgozott és elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján végzi.


(2) Gyöngyös Város Önkormányzata saját költségvetéséből a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez támogatást adhat


(3) A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke tanácskozási joggal részt vesz Gyöngyös Város Képviselő-testületének ülésein és gondoskodik a nemzetiségek jogainak érvényesítéséről


(4) A Nemzetiségi Önkormányzat Gyöngyös Város Képviselő-testületétől és szerveitől nemzetiségi ügyekben tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet, intézkedést kezdeményezhet.


(5) A Polgármesteri Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges jogi és egyéb szakmai, valamint adminisztratív és technikai segítséget megadja, ügyviteli feladatait ellátja. A testületi működés feltételei biztosításának részletes meghatározását a Gyöngyös Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzatok között létrejött, a 4/A – 4/B. függelék szerinti együttműködési megállapodások tartalmazzák


Jegyző, aljegyző


33. §


 1. A jegyző és az aljegyző kinevezésére, a Képviselő-testület munkájának elősegítése körében ellátandó átfogó feladataira az Mötv. erre irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az aljegyző a jegyző általános helyettese, és ellátja a jegyző által meghatározott önálló feladatokat.


 1. A jegyző köteles jelezni a Képviselő-testületnek, a bizottságoknak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel. Ilyen észrevételét – ha azt a Képviselő-testület nem veszi figyelembe –, az ülés jegyzőkönyvének felterjesztésekor a jegyzőkönyvhöz csatolja.


(3)   A Képviselő-testület döntései előkészítése, azok végrehajtása körében a jegyző

       a)    rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a testületnek, a  bizottságoknak az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról

b)    a polgármester irányításával rendszeresen gondoskodik a Képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztések előkészítéséről

c)    tájékoztatja a Képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal munkájáról, az ügyintézésről.


(4)     A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat ellátó köztisztviselő személyét a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői közül, legfeljebb 6 hónapra a polgármester, tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester határozza meg. 


Lakossági fórumok


34. §


(1)  A Képviselő-testület a lakosság és a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, fontosabb döntéseinek előkészítése során, véleményük megismerése érdekében  lakossági  fórum,  településrészi  tanácskozás,  illetve  közmeghallgatás megtartását és – szükség szerint – a rendelet-tervezetek közszemlére tételét rendelheti el.


(2)   Lakossági fórum, illetve településrészi tanácskozás megtartását a településrész képviselői vállalhatják. Tematikus lakossági fórumot a polgármester, valamint a listán választott képviselők is tarthatnak.


(3)   A lakossági fórum és a településrészi tanácskozás megtartásáról, annak helyéről, időpontjáról, illetve napirendjéről az érintett terület lakosságát hirdetmény útján, a Képviselő-testület tagjait pedig minden esetben személyes meghívó megküldésével kell értesíteni.


(4) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább egyszer, előre meghirdetett általános közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás alapvető célja a - Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, nagyobb horderejű döntésekkel kapcsolatos –, lakossági vélemények előzetes megismerése.


(5) A Képviselő-testület közmeghallgatás tartásáról a Szervezeti és Működési Szabályzatban, éves munkatervében, illetve eseti határozatában rendelkezik. A lakosság hirdetmény útján értesül helyéről és időpontjáról, azon bárki, időbeli korlátozás nélkül fejtheti ki véleményét, közérdekű kérdést, illetve javaslatot tehet.


V. fejezet

Az Önkormányzat költségvetése és gazdasági programja  


35. §


 1. Az Önkormányzat költségvetését az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az önkormányzati gazdálkodásra irányadó egyéb jogszabályok alapján, az állami költségvetési törvényben foglaltakra figyelemmel kell elkészíteni, jóváhagyni és végrehajtani.


 1. A Képviselő-testület költségvetését rendeletben állapítja meg. A rendelettervezet beterjesztését megelőzően a rendelkezésre bocsátott központi költségvetési irányelvek, az Önkormányzat kötelezően előírt és önként vállalt feladatainak elemzése, és a helyzetfelmérésen alapuló gazdasági koncepciót kell összeállítani, melynek keretében:


a)   számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bővítésének lehetőségeit,


b)   meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos és célszerű megoldásának alternatíváit,


 1. egyeztetni kell az igényeket, célkitűzéseket a lehetőségekkel és ennek alapján a sorrendiséget meghatározni.


(3)  A költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása két fordulóban történik, az első fordulót követően – a tervezet legalább 10 napra történő közszemlére tétele mellett - közmeghallgatást kell tartani.


(4) A Képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra gazdasági programot, fejlesztési tervet határoz meg. A gazdasági programot, fejlesztési tervet az alakuló ülést követő 6 hónapon belül fogadja el, vagy a meglévő programot felülvizsgálja a Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján. A gazdasági program elkészítéséhez, felülvizsgálatához ki kell kérni a jogszabályokban meghatározott szervezetek véleményét.


(5) A gazdasági programmal szemben támasztott követelmények:


a) a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban jelezze a fő fejlesztési irányokat a sorrendiség meghatározásával,

b)   tartalmazza az egyes közszolgáltatások, önként vállalt feladatok biztosítására, színvonalának javítására irányuló fejlesztési elképzeléseket,

b) külön jelenítse meg a vagyon- és költséggazdálkodást.


(6) A program végrehajtásáról a Képviselő-testület által meghatározott időszakonként, de legalább a Képviselő-testület megbízatása alatt két ízben be kell számolni.


Az Önkormányzat vagyongazdálkodása


36. §


(1) Az Önkormányzat vagyona a tulajdonából és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok megvalósítását szolgálják. Az Önkormányzat vagyonával való rendelkezési jog gyakorlásának szabályait az erről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.


VI. fejezet


Az Önkormányzat döntései


37. §


 1. Az Önkormányzat döntései:

             a) önkormányzati rendelet,

                                  b) az elfogadott napirend kapcsán született, az ügy érdemében hozott önkormányzati határozat, ezen belül a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben meghatározott normatív határozat,

             c) a tanácskozás lefolytatásával összefüggő (ügyrendi) döntések.


 1. Az Önkormányzat rendeleteit és határozatait naptári évenként külön-külön, folyamatos sorszámmal kell ellátni – rendelet esetében a kihirdetés, a határozat esetében pedig a meghozatal dátumára utalva –, a következők szerint:


 1. az önkormányzati rendeletek jelzése:

       Gyöngyös Város Képviselő-testületének szám/év (hó/nap) önkormányzati rendelete …. - ról


 1. az önkormányzati határozatok jelzése:

Gyöngyös Város Képviselő-testületének szám/év (hó/nap) önkormányzati határozata.


 1. Az önkormányzati rendeletekről és határozatokról a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája elektronikus nyilvántartást vezet a TMTR-ben..


 1. Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt normatív határozatok kihirdetésére a rendeletek kihirdetésére irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni.


Önkormányzati rendeletalkotás


38. §


 1. Az Önkormányzat rendeletalkotási tevékenységére az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglaltak, továbbá a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását szabályozó ágazati jogszabályok rendelkezései irányadók.


 1. Az önkormányzati rendelet hiteles szövege – a kihirdetésről szóló hirdetménnyel együtt –a helyben szokásos módon, azaz a Polgármesteri Hivatal Fő térre néző ablakában történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre, és a Városi Könyvtárban, valamint a Mátrafüredi Teleházban kerül elhelyezésre. A hatályos rendeleteket az Önkormányzat honlapján is meg kell jelentetni.  

39. §


(1) A rendelet alkotását, módosítását, kiegészítését a 10. § (3) bekezdésben foglaltak kezdeményezhetik. A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. A polgármester – a Polgármesteri Hivatal bevonásával –, a kezdeményezést véleményezi, majd a tervezetet a Képviselő-testület elé terjeszti.


(2)   A Képviselő-testület állást foglalhat a rendelet tervezetének előkészítéséről, főbb elveiről. Meghatározhatja az előkészítés menetét, az egyeztetés és a vitafórumok rendjét. Az előkészítéssel megbízhatja valamely bizottságát, vagy az előkészítésre külön bizottságot hozhat létre. Nem terjeszthető a képviselő-testület elé olyan rendelet-tervezet, amelyet a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalt meg.


(3)   A szakmai előkészítés a jegyző feladata. Ehhez a Képviselő-testület szükség esetén külső szakértőt is felkérhet.


(4)  A Képviselő-testület az állampolgárok szélesebb körét érintő rendelet-tervezetek esetében minősített többséggel dönt arról, hogy a tervezetet két fordulóban tárgyalja-e.


 1. A Képviselő-testület kétfordulós tárgyalás esetén az első fordulóban dönthet a megvitatott tervezet 10 napos közszemlére tételéről, a második fordulóban a lakossági és bizottsági vélemények ismeretében dönt a tervezet végleges elfogadásáról.


 1. A Képviselő-testület döntése alapján az egyes rendelet-tervezetek érdemi vitája előtt közmeghallgatást kell tartani.


40. §


(1) A Képviselő-testület a rendeletek megalkotása során lehetőséget biztosít a társadalmi egyeztetésre annak érdekében, hogy a lakosság széles rétegeit érintő jogalkotás az érintett társadalmi csoportok véleményalkotásán alapuljon. A társadalmi egyeztetést általános és közvetlen egyeztetés formájában kell lefolytatni a (2) – (4) bekezdésben foglaltak szerint.


(2) Az általános egyeztetés érdekében az Önkormányzat honlapján (TMTR-funkció) a soron következő képviselő-testületi ülésre előkészített rendelettervezeteket az állampolgárok számára közzé kell tenni a 6. § (6) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával. A közzétett rendelettervezetekről bárki véleményt nyilváníthat, ahhoz javaslatot tehet a Polgármesteri Hivatal központi elektronikus elérhetőségén keresztül. A névtelen véleményeket azok figyelembe vétele nélkül törölni kell. A beérkezett véleményeket a rendelettervezet előkészítéséért felelős megvizsgálja, és a bizottsági-testületi vitában ismerteti.


(3) A véleményező adatainak jogszerű kezelése az adott rendelettervezet előkészítéséért felelős szervezeti egység, ennek hiányában a jegyző feladata. A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint megadottnak kell tekinteni. A véleményező nevét és elektronikus levélcímét legfeljebb az adott rendelet hatályba lépésének napjáig, a hatályba nem lépő rendeletek esetében legfeljebb 6 hónapig lehet kezelni.


(4) A közvetlen egyeztetés megvalósítása érdekében az Önkormányzat megállapodás alapján biztosítja az együttműködést azokkal a szervezetekkel, amelyek tevékenységük során meghatározott érdekcsoportok, szakmai közösségek érdekeit képviselik, és tevékenységüket egy adott jogterület szabályozása érinti. A megállapodás megkötésére a polgármester jogosult. A megállapodásban rögzíteni kell az együttműködési területeket, és a véleményezés technikai megvalósításának módját. Az érintett szervezetek az Önkormányzat honlapján keresztül (TMTR) ismerhetik meg a rendelettervezeteket, és az adott napirend keretein belül, közvetlenül a TMTR-en keresztül fűzhetik hozzá véleményüket a tervezetekhez. A véleményeket a döntéshozók részére a TMTR-ben hozzáférhetővé kell tenni.

41. §


 1. A rendelet tervezete előkészítés után nyújtható be a Képviselő-testületnek, indokolásával és várható fontosabb következményeinek vizsgálatával együtt. A polgármester, a jegyző, vagy az előkészítő bizottság vezetője tájékoztatja a Képviselő-testületet az előkészítésnél felvetett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokról is.


 1. Az elfogadott rendelet hiteles szövegének szerkesztéséről, valamint az egyes rendeletek és módosításaik egységes szerkezetbe foglalásáról, és annak a városi honlapon, továbbá a Nemzeti Jogszabálytárban történő megjelenítéséről a jegyző folyamatosan gondoskodik.


Helyi népszavazás, népi kezdeményezés


42. §


(1) A helyi népszavazás, népi kezdeményezés részletes szabályait az erre irányuló önkormányzati rendelet tartalmazza.VII. fejezet


Vegyes és záró rendelkezések


43. §


 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 2. Hatályát veszti
  1. Gyöngyös Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ)

       2. az SZMSZ módosításáról szóló 25/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet

       3. az SZMSZ módosításáról szóló 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelet

4. az SZMSZ módosításáról szóló 32/2011. (X.20.) önkormányzati rendelet

5. az SZMSZ módosításáról szóló 8/2012. (III.2.) önkormányzati rendelet

6. az SZMSZ módosításáról szóló 23/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet

7. az SZMSZ módosításáról szóló 14/2014.(X.30.) önkormányzati rendelet. 
 1. Ahol e szabályzat alapdíjról, tiszteletdíjról rendelkezik, ott az adott összegeket 100 Ft-ra lefelé kerekítve kell elszámolni.
 2. Gyöngyös Város Képviselő-testülete hatályos rendeleteiben szabályozott bizottsági átruházott hatáskörök esetében ezen rendelet 19. § (2) bekezdésében szabályozott állandó bizottságok a működési körükbe tartozó feladat- és hatásköröket gyakorolják. 
Gyöngyös, 2014. november 14.
                             Hiesz György                                                       Dr. Kozma Katalin

                             polgármester                                                                jegyző

1. melléklet


az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyös Város Képviselő-testületének átruházott hatáskörei


A Képviselő-testület az alábbi hatásköröket ruházza át:


I. A polgármesterre:

1. önkormányzati segély iránti kérelmek elbírálása az alábbi esetekben:

•     létfenntartási gondok enyhítése, többletkiadások rendezése céljából  

•     várandós anyaként gyermeke megtartása érdekében, a gyermek fogadása elősegítésére,

•     az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítésére,

•     a gyermek nevelésbe vételének megszüntetését követő családjához való visszahelyezés esetén a gyermek lakhatási körülményeinek javítása érdekében

•     elemi kár enyhítésére

•     gyógyszersegélyként

•     elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként

•     általános és középiskolás gyermekek és fiatal felnőttek tankönyv- és tanszerellátásához

•     óvodai, alsó- és középfokú oktatási, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap- és szakosított ellátást nyújtó intézményben ellátásban részesülő gyermek, fiatal felnőtt étkezési térítési díj támogatásaként.

2.    tüzelőanyag támogatás iránti kérelmek elbírálása.

3.    adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálása, adósságcsökkentési támogatás visszafizetésének elrendelése, részletfizetés engedélyezése,

4.    méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmek elbírálása,

5.   lakbértámogatás iránti kérelmek elbírálása

6.   szociális ellátások szükség szerinti felülvizsgálata,

7. szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő kötelezése a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, természetbeni szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére való kötelezés,

8.  szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevő részére méltányosságból történő részletfizetés engedélyezése,

9.    a gyermekjóléti ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő kötelezése a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénz egyenérték     megfizetésére, személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az intézményi térítési díj összegének megfizetésére. A visszatérítés méltányosságból való elengedése, illetve csökkentése,

10.  önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek  esetében a bérbeadói jogok és bérbeadói hozzájárulások gyakorlása,

11. lakásépítés és –vásárlás helyi támogatásával kapcsolatos ügyekben a jelzálogjog jogosultja nevében történő nyilatkozattétel, törlesztés felfüggesztéséről szóló döntés

12. önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények esetében a beiratkozási időszak meghatározása és közzététele,

13. önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények házirendjében, illetve más belső szabályzataiban foglaltak jogszerűségének ellenőrzése,

14. köznevelési intézmények házirendjének jóváhagyása,

 1. jogszabálysértő intézményvezetői döntés megsemmisítése, intézményvezető új döntés meghozatalára való kötelezése,
 2. egyetértési jog gyakorlása az iskolai téli és tavaszi szünet időpontjainak megváltoz-tatásához,
 3. egyetértésével a nevelési-, oktatási intézmények vezetői rendkívüli szünetet rendelhetnek el,
 4. az óvodai beíratásoknál, ha a jelentkezők száma meghaladja az óvodába felvehető gyermekek számát, a felvételhez bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a gyermekek felvételére,
 5. önkormányzati segély, illetve a hajléktalan személynek szállás biztosítása, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyeztetné,
 6. szociális intézmény házirendjének jóváhagyása,
 7. egészségügyi alapellátás finanszírozására irányuló szerződés megkötése, amennyiben a feladatot az Önkormányzat látja el,
 8. az önkormányzati költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,
 9. önkormányzati intézményekben működő érdekképviseleti fórumok működési szabályzatának jóváhagyása,
 10. átmenetileg szabad pénzeszközök – ideértve a kötvénykibocsátásból származó, célhoz kötött, felhasználásig szabad forrásokat is – legfeljebb 3 hónapos időtartamra történő lekötése, valamint átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett szabad pénzeszközök felhasználásának engedélyezése,
 11. forgalomképes önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon elidegenítése, megterhelése, használatba adása és gazdasági társaságba történő bevitele, illetve a tulajdonjog változásával járó bármilyen más jogügylet bruttó 2,5 millió Ft-ig, kivéve a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok elidegenítését; mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok cseréje településrendezéssel érintett ingatlanok megszerzése érdekében, vagy birtok-összevonási céllal értékhatár nélkül;  az Ipari Park területén a Gyöngyösi Ipari Park Kft. részére történő elidegenítés esetén értékhatár nélkül,
 12. pénzügyi kötelezettségvállalás bruttó 5 millió Ft-ig,
 13. korlátozottan forgalomképes vagyonkörből a műemlékileg védett, a városképi jelentőségű ingatlanok, a védett természeti területi emlék tulajdonjog-változással nem járó, egyéb módon történő hasznosítása, (a Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi, illetve az Oktatási és Kulturális  Bizottság véleményének figyelembevételével),
 14. döntés a forgalomképes önkormányzati vagyon ingyenes tulajdonba adásáról, ingyenes használatba adásáról, valamint az önkormányzat követeléseiről való lemondásról bruttó 250 eFt alatt, kivéve a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok
 15. dönt az Önkormányzat közbeszerzéseiről közösségi értékhatárig,
 16. írásbeli hozzájárulást ad ahhoz, hogy az Ipari Park Fejlesztő Kft. a Képviselő-testület külön döntése nélkül értékesíthesse azt az ingatlanát, amelyre az elfogadott üzleti tervben meghatározott Ft/m2 értékesítési árral azonos, vagy azt meghaladó összegű vételi ajánlat érkezett,
 17. dönt az önkormányzat mindenkori költségvetésében az Ipari Park fejlesztésére biztosított előirányzat felhasználásáról, önkormányzati vagyon szerzéséről;


költségvetési szervek részére:

32.az évközi és az éves beszámolók, valamint az egyes adatszolgáltatások beküldési határidejének meghatározása,

33. az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklásának részletes tartalmi és formai követelményeinek előírása,

34. a költségvetési beszámoló összeállításához szükséges adatszolgáltatás űrlapjának megküldése,

35. a költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata és tájékoztatásuk annak jóváhagyására

36. a költségvetési szerv alaptevékenységének jellege szerinti szakágazatba sorolása és intézkedés törzskönyvi nyilvántartásba vételéről,

37. kulturális intézmények továbbképzési tervének fenntartói jóváhagyása,

38. az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatok forrásainak kiegészítéséhez támogatás igénylése,

39. helyi adó esetében az adóellenőrzés határozattal történő elrendelése,

40. hatósági feladatokat ellátó állatorvos kinevezésének és körzete kialakításának véleményezése,

41. gondoskodik a kóbor ebek befogásáról, őrzéséről, megsemmisítéséről, valamint a beteg állatok kiirtásáról, az állati hulladék ártalmatlanná tételéről,

42. a megyei földművelésügyi hivatal intézkedése ellen kifogást emelhet,

43. kéknyelv betegség esetén elrendelt zárlat alatt rendszeres szúnyogirtást végez, melyről a lakosságot értesíti,

44. együttműködik a hegyközségi szervezetekkel, részükre köteles a tevékenységükhöz szükséges tájékoztatást megadni,

45. a közlekedési hatóság rendelkezése alapján jel, jelzés, reklámtábla, vagy egyéb tárgy - kötelezett költségére történő - eltávolítása,

46. közút beszennyezése, közúti jelzés hozzájárulás nélküli elhelyezése, eltávolítása esetén az eredeti állapot helyreállítására való felszólítás,

47. az önkormányzat kezelésében lévő közúton álló járművek elszállítása, - közút lezárása, forgalmának korlátozása,

48. közutak nyilvántartása,

49. a közterület-használati megállapodások megkötése,

50. építési engedélyezési eljárás során a közterület forgalmi célú igénybevételéhez (parkoló kialakításához) tulajdonosi hozzájárulást ad, dönt parkoló-építési hozzájárulás megfizetéséről vagy parkoló-fejlesztési terv alapján parkoló megépítéséről,

51. dönt az útkezelői kötelezettség megszegésével okozott kár megtérítéséről,

52. közút forgalmi rendjének kialakítása, a forgalmi rend szükség szerinti módosítása a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzetekben,

53. évente tájékoztatja a lakosságot a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról,

54. intézkedik a vízminőségi kár elhárításáról,

55. a Városi Környezetvédelmi Alap egyes feladatainak éves felhasználásáról való döntés bruttó 6 millió Ft-ig,

56. Városi Környezetvédelmi Alapból képzett 10% tartalék felhasználásról való döntés,

57.  önkormányzati tulajdonban álló földre (földrészletre) vonatkozó földhasználati megállapodás megkötése,

58.  önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földrészletek, mezőgazdasági művelésre alkalmas belterületi beépítetlen ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bérleti (haszonbérleti) szerződések megkötése,

59. közvilágítási berendezés létesítéséről, üzemeltetéséről való gondoskodás,

60. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok esetében, I. fokú építésügyi hatósági ügyben a szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása,

61. a menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedésre vonatkozó menetrend jóváhagyása,

62.  ingatlan-nyilvántartásba az Önkormányzat javára bejegyzett elővásárlási jog gyakorlásáról való lemondás,

63. a költségvetési rendeletben pályázati önerő céljára meghatározott pénzeszközök felhasználása bruttó 10 millió Ft-ig,

64. általános tartalék, illetve intézmény-felújítási tartalék terhére kötelezettségvállalás bruttó 1.000 e Ft-ig,

65. rendkívüli esetekben az intézményi felújításokhoz jóváhagyott keretösszeg terhére kötelezettségvállalás,

66. nem önkormányzati fenntartású intézmények kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához előzetes írásbeli engedély megadása rendkívüli esetben,

67. telekalakítási eljárás esetén dönt a forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes önkormányzati ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról és elidegenítéséről, abban az esetben, ha a rendezés célja az ingatlan nyilvántartás közelítése a természetbeni állapothoz, továbbá, ha a rendezés megfelel a helyi építési szabályzatban foglaltaknak, vagy annak hiányában a jogszabályban rögzített építési előírásoknak.

68. képviselő kiesett munkabérének megtérítése

69. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása, többségi tulajdonban lévő társaságok esetében az erre irányuló szavazati jog testületi hozzájárulás nélkül történő gyakorlása,

70. a Mátrafüred-sástói Ifjúsági Tábor hasznosításáról szóló beszámoló elfogadása, esetleges költségvetési többlet felhasználásához felhatalmazás,

71. dönt az egyházak, a polgárőrségek, a helyi média és a rendőrségi feladatok támogatására megállapított keret felhasználásáról

72. dönt a közérdekű kötelezettségvállalás elfogadásáról. 1. Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra:


 1. a lakás bérlőjének kijelölése a lakásbérletre érvényes ajánlatot tevők közül,
 2. bérlakás bérlője lakáscserére irányuló igényének elbírálása, cserelakás bérlőjének kijelölése,
 3. 3. dönt a pályázat útján bérbe adandó bérlakások bérlőjének kijelöléséről, a pályázat nyertesének kiválasztásáról,
 4. dönt a bérlőkijelölésről,
 5. lakásépítés-, vásárlás helyi támogatásának odaítélése.
 6. szociális és karitatív szervezetek támogatása,
 7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megállapítása, ösztöndíjra való szociális rászorultság éves felülvizsgálata, ösztöndíj folyósítás megvonása,
 8. a Szociális Kerekasztal résztvevői összetételének módosulása esetén a változás jóváhagyása;
 9. bölcsődék (családi napközi) nyári zárásának jóváhagyása.
 10. dönt az egészségügyi tevékenységet ellátó civil szervezetek támogatásáról.

III. Az Oktatási és Kulturális Bizottságra és az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sportbizottságra  együttesen


 1. döntés a Drogprevenciós Alap felhasználásáról,
 2. a Drogprevenciós Program végrehajtásáról, a Helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájáról szóló beszámoló elfogadása,
 3. döntés a DADA program megvalósításához biztosított keret felhasználásáról,IV.  Jogi és Ügyrendi Bizottságra:

1.         Dönt a föld tulajdonjoga megszerzése tárgyában a helyi földbizottság által kiadott állásfoglalás ellen beterjesztett kifogásról (2013. évi CXXII. törvény 68. § (5) bekezdés).


V. Az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sportbizottságra:

 1. a költségvetésben idegenforgalmi tevékenység támogatására, valamint sport- és ifjúságpolitikai célra biztosított alapok, előirányzatok felosztása.VI. Az Oktatási és Kulturális Bizottságra:

1. óvodák működési körzetének, az óvodák nyitvatartási rendjének meghatározása és közzététele,

 1. külön költségvetési támogatást nem igénylő, közneveléssel kapcsolatos pályázatok véleményezése,
 2. pedagógiai célfeladatokra, a pedagógiai szakmai szolgáltatás, eszközfejlesztés és informatikai fejlesztési feladatokra biztosított keretösszeg felosztása,
 3. az óvodák téli és nyári zárása rendjének jóváhagyása,
 4. dönt a köznevelési intézményekben a nevelési év közbeni maximális osztály- és csoportlétszám átlépésének engedélyezése tárgyában
 5. a muzeális gyűjtemény és muzeális emlék tulajdonjog-változással nem járó, egyéb módon történő hasznosítása, (pl.: kiállításra történő ideiglenes átadása),
 6. kulturális feladatok, civil szervezetek támogatása,
 7. kiadványkeret felhasználásának véleményezése,
 8. GYKKK Vachott Sándor Könyvtára könyvtárhasználati szabályzatának elfogadása.
VII. Az Oktatási és Kulturális Bizottságra és a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra együttesen:

 1. költségvetési intézmény helyiséghasznosítási tevékenységét érintően dönt a kedvezményes (ingyenes) igénybevételben részesülők köréről és a kedvezmény mértékéről.


VIII. A Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra:

1.    forgalomképes önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon elidegenítése, megterhelése, használatba adása és gazdasági társaságba történő bevitele, illetve a tulajdonjog változásával járó bármilyen más jogügylet bruttó 2,5 – 4 millió Ft között, kivéve a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok elidegenítését;

2.   forgalomképtelen önkormányzati vagyon egyéb módon történő hasznosítása, (bérlet, használat, illetve üzemeltetés visszterhes szerződéssel való átengedése) – az illetékes bizottsággal közösen,

3.   döntés a forgalomképes önkormányzati vagyon ingyenes tulajdonba átadásáról, ingyenes használatba adásáról, valamint az Önkormányzat követeléseiről való lemondásáról, bruttó 250 ezer és 1 millió Ft között, kivéve a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas ingatlanok

4.   pénzügyi kötelezettségvállalás bruttó 5 – 7,5 millió Ft-ig,

5.   gyakorolja a közbeszerzéssel összefüggő testületi hatásköröket abban a hónapban, amikor a Képviselő-testület nem tart munkaterv szerinti ülést,

6.    helyi adókkal kapcsolatos méltányossági kérelmek ügyében hozott határozatok ellen irányuló fellebbezések elbírálása,

7.   adóalany által szolgáltatott, az adó megállapításához szükséges adatok körének meghatározása,

8.    önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás rendjének jóváhagyása,

9. általános tartalék, illetve intézmény-felújítási tartalék terhére kötelezettségvállalás bruttó 2.000 e Ft-ig,

10. önkormányzati biztos kirendelése költségvetési intézményekhez,

11. a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra átruházott 1 – 3. hatáskört a bizottság, amennyiben Mátrafüredet is érinti, a Mátrafüredi Részönkormányzattal közösen gyakorolja.

12. a költségvetési rendeletben pályázati önerő céljára meghatározott pénzeszközök felhasználása bruttó 20 millió Ft-ig.IX A Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságra:

 1. Bányakapitányság kérésére a tájrendezési terv jóváhagyását megelőzően hozzájárulás, illetve annak megtagadása
 2. helyi közutak osztályba sorolása a településrendezési tervek figyelembe vételével,
 3. közút forgalmi rendjének a kialakítása (kivéve Mátrafüred),
 4. forgalmi rend szükség szerinti, de legalább ötévenkénti felülvizsgálata, esetleges mó-dosítása,
 5. vízkorlátozásra vonatkozó terv jóváhagyása és a vízfogyasztás rendjének megállapítása,
 6. kisebb földrészletek megközelítéséhez szükséges úthálózat (dűlőutak) kialakításának jóváhagyása,
 7. a Városi Környezetvédelmi Alap egyes feladatainak éves felhasználásáról való döntés bruttó 6-20 millió Ft között,
 8. felhasználási terv készítése a Városi Környezetvédelmi Alapba ténylegesen befolyt bevételek felhasználására,
 9. dönt a parkoló-építési hozzájárulás felhasználásáról,
 10. a Városi Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatás pályázati feltételeinek meghatározása,
 11. a Városi Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatásra benyújtott pályázatok elbírálása, a pályázati cél megvalósulásának ellenőriztetése,
 12. előzetesen véleményezi a villamosenergia-korlátozás sorrendjének megállapítását,
 13. zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítandó körzetek meghatározása,
X. A Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságra, valamint a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra együttesen:

 1. a folyamatban lévő önkormányzati beruházásokról tájékoztató elfogadása,
 2. szennyvíz-, játszótér-, mezőgazdasági út-felújítási és egyéb középtávú program időarányos végrehajtásáról tájékoztató elfogadása.


XI. A Mátrafüredi Részönkormányzatra:

(Az SZMSZ 22.§ (2) bekezdésében meghatározott illetékességi területre vonatkozóan)

 1. dönt az Önkormányzat költségvetésében a Részönkormányzat működéséhez biztosított önkormányzati támogatás felhasználásáról,
 2. a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra átruházott 1 – 3. hatáskört együttesen gyakorolja a bizottsággal, amennyiben az önkormányzati vagyonra vonatkozó döntés Mátrafüredet is érinti,
 3. illetékességi területén dönt a forgalmi rend kialakításáról, felülvizsgálatáról.


XII. Az Önkormányzat részvételével alakult önkormányzati társulásokra – a társulási megállapodásban meghatározott módon:

1.   intézményvezető kinevezése, megbízása

2.   társulás által fenntartott intézmény vonatkozásában alapítói jogok gyakorlása


2. melléklet

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelethezAz Önkormányzat által közszolgálatban foglalkoztatott,

a 2007. évi CLII. tv. szabályai szerint vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek
jegyző

aljegyző

önkormányzati fenntartású intézmények vezetői3. melléklet

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelethez


Gyöngyös Város Önkormányzata állandó bizottságainak feladatai


A bizottságok speciális feladatai:


I. Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság

1.   segíti az önkormányzat szociális ellátási kötelezettségéből adódó feladatok végrehajtását,

2.   figyelemmel kíséri a város szociális ellátórendszerének működését, javaslatot tesz annak módosítására, mind az alapellátás, mind a szakellátás tekintetében,

3.  kapcsolatot tart az intézményekkel és segíti azok munkáját,

 1. figyelemmel kíséri a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat
 2. figyelemmel kíséri az Önkormányzat egészségügyi feladatainak ellátását, az alap- és szakellátás helyzetét, indokolt esetben javaslatot tesz
 3.  véleményezi az alábbi témájú önkormányzati rendeleteket:

                 szociális ellátások,

                 gyermekjóléti alapellátások,

                 egészségügyi ellátórendszer működése

                 lakások, helyiségek bérlete,

                 önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások, helyiségek elidegenítése,

                 városi önkormányzat vagyonával való rendelkezési jog gyakorlása,

                 lakástulajdon megszerzésének helyi támogatása,

                 Gyöngyös Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata,

                 Gyöngyös Város Önkormányzata költségvetése, pénzmaradvány felosztása,

 1. véleményezi az önkormányzati bérlakások elidegenítése iránti kezdeményezést,
 2. véleményezi az önkormányzati bérlakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról szóló javaslatot,


II. Jogi és Ügyrendi Bizottság


 1. ellátja a képviselő-testületi tagok vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat
 2. vizsgálja és döntésre előkészíti a polgármester által elé terjesztett összeférhetetlenségi indítványokat,
 3. az önkormányzati választást követően  előkészíti az önkormányzat SZMSZ-ének felülvizsgálatát, a későbbiekben – indítványra - vizsgálja annak hatályosulását,
 4. megtárgyalja és törvényességi szempontból véleményezi az önkormányzati rendeletek tervezeteit,
 5. megtárgyalja és véleményezi a Képviselő-testület döntési jogkörébe tartozó közbeszerzések ajánlati felhívását,
 6. megtárgyalja és jogi szempontból véleményezi a képviselő testület elé terjesztendő Alapító Okiratokat, szerződéstervezeteket és egyéb jogi okmányokat,
 7. testület elé terjesztés előtt jogi véleményével látja el a bizottságok ügyrendjeit.


III. Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sportbizottság:


1. Az idegenforgalommal kapcsolatos feladatok:


1.1. az Idegenforgalmi Koncepcióban megfogalmazott célok megvalósításának elősegítése, nyomon követése, és szükség szerint felülvizsgálat kezdeményezése,

1.2. vélemény nyilvánítás az üdülőkörzet fejlesztési koncepciójáról, programjáról,

1.3. az idegenforgalom helyi fejlesztésének támogatása, az idegenforgalom alakulásának elemzése, kapcsolattartás idegenforgalommal összefüggő tevékenységet folytató civil szervezetekkel, és gazdasági szereplőkkel,.

1.4. a város éves rendezvénytervének véleményezése.


    2. A sporttal kapcsolatos feladatok:


2.1. figyelemmel kíséri és ellenőrzi Gyöngyös Város Sportkoncepciójában kitűzött feladatok végrehajtását, közreműködik annak felülvizsgálatában,

2.2. figyelemmel kíséri Gyöngyös város sport életét, kiemelt figyelmet fordítva az egész-ségnevelési feladatokra, a tömegsportra és az utánpótlás nevelésre,

 1. segíti a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás nevelés, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolítását,
 2. közreműködik az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységben.


3. Az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok:


3.1. ifjúságpolitikai ügyekben véleményt nyilvánít,

3.2. segíti és véleményezi a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját,

3.3. figyelemmel kíséri és ellenőrzi Gyöngyös Város Ifjúsági Koncepciójában valamint Drogprevenciós Programjában kitűzött feladatok végrehajtását.


IV. Oktatási és Kulturális Bizottság:


1. Az oktatással kapcsolatos feladatkörök:

1.1. együttműködve a Képviselő-testülettel, a Polgármesteri Hivatallal és a köznevelési intézményekkel, segíti a gondoskodást a helyi közszolgáltatások körében az óvodai nevelésrőlamely magába foglalja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd és más fogyatékos tanulók ellátását is,

1.2. kiemelt figyelemmel kíséri és segíti Gyöngyös Város Önkormányzatának köznevelési  feladat-ellátási, intézmény-hálózat működési és fejlesztési tervében foglalt célok és feladatok megvalósulását,

1.3. közreműködik az intézmények óvodai nevelési programjaiban foglalt nevelési-oktatási célok megvalósulásának, a programok végrehajtásának értékelésében, a pedagógiai- szakmai munka eredményességének megállapításában,

1.4. részt vesz a köznevelési  intézményekben folyó gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység, valamint a gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedések ellenőrzésében,

1.5. segíti az óvodalátogatási kötelezettség teljesítését és közreműködik az ezzel kapcsolatos feladatok ellenőrzésében,

1.6. kiemelt figyelmet fordít a tanuló ifjúság körében tapasztalható káros szenvedélyek prevenciójára és hangsúlyozza az egészséges életmódra nevelés fontosságát,

1.7. figyelemmel kíséri a fogyatékos gyermekek, tanulók különleges gondozáshoz való jogának érvényesülését,

1.8. támogatja a tanulmányi versenyek, vetélkedők, pedagógiai rendezvények szervezését,

1.9. az Önkormányzat önként vállalt köznevelési  feladatai ellátását segíti, valamint az etnikai kisebbséghez tartozók köznevelését  támogatja,

1.10. figyelemmel kíséri az intézményvezetői álláshelyekre kiírt pályázati eljárással kapcsolatos teendőket, közreműködik a döntések előkészítésében,

1.11. feladatkörébe tartozó valamennyi előterjesztést véleményezi, maga is előterjesztéseket készít, illetve átruházott hatáskörben döntéseket hoz.

1.12. ifjúságpolitikai ügyekben véleményt nyilvánít,

1.13. segíti és véleményezi a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját.


2. A közművelődéssel kapcsolatos feladatkörök:


2.1. a Kulturális Koncepció teljesítésének figyelemmel kísérése, évenkénti értékelése,

2.2. a Közművelődésről szóló önkormányzati rendelet hatályosulásának elősegítése,

2.3. a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészi értékek létrehozásának, megőrzésének segítése,

2.4. a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása,

2.5. javaslattétel közterületi név megállapítására, megváltoztatására,

2.6. javaslattétel önkormányzati intézmények elnevezésére,

2.7. javaslat művészeti alkotásnak közterületen való elhelyezésére,

2.8. javaslat kidolgozása lakóhelyi közművelődési tevékenység feltételeinek biztosítására,

2.9. javaslattétel önkormányzati közművelődési intézmény létesítésére, vezetőjének személyére, közművelődési intézmény megszüntetésének véleményezése,

2.10. a közművelődés helyi irányításáról vélemény kialakítása

V. Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság:

Az Önkormányzatnál és intézményeinél

1. amennyiben ilyen készül, véleményezi az éves költségvetési koncepciót;

2. véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit; véleményezi az éves pénzmaradvány felosztását;

3. figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;

4.  figyelemmel kíséri a költségvetési kiadások alakulását, különös tekintettel az intézmények működési, valamint a kommunális, a felújítási és a felhalmozási költségekre;

5.   vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését6. véleményezi a likviditási terveket;

7.   figyelemmel kíséri a likviditás önkormányzati szintű alakulását, szükség esetén megszorító intézkedések indokoltságát;

8.   véleményezi a költségvetés évközi módosítását;

9.   javaslatot tesz a polgármester jutalmazásra,

10. véleményezi a gazdasági társaságok üzleti terveit és éves beszámolóikat,

11. véleményezi az önkormányzat és intézményei gazdasági tevékenységét vizsgáló előterjesztéseket;

12. véleményezi a gazdasági kihatású önkormányzati döntések tervezetét; az ilyen tárgyú előterjesztéseket;

13. véleményezi az Önkormányzat ármegállapító jogkörébe tartozó javaslatokat,  illetve az önkormányzati intézmények térítési díjait;


Ellenőrzi

14. a költségvetés végrehajtását, az önkormányzati támogatások felhasználását, a közbeszerzési eljárások előkészítését, a közbeszerzésen kívüli beszerzéseket.

15. a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő-testületi döntések előkészítésére, ill. végrehajtására irányuló munkáját,

16. más bizottságok, illetve a Mátrafüredi Részönkormányzat Testülete tevékenységét,

17. a Képviselő-testület által átruházott hatáskörök gyakorlását önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben,

18. az önkormányzati feladatok végrehajtásához felhasznált pénzeszközök kifizetésének jogszerűségét,

19. szolgáltatási, feladatellátási szerződés keretében vállalt kötelezettségvállalások teljesítését, a szolgáltatás pénzügyi-gazdasági vonatkozásainak hatályosulását.
VI. Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság:


1. véleményezi az önkormányzat éves költségvetésének tervezetét,

2. véleményezi a környezetvédelemről, a környezetvédelmi alap felhasználásáról, a közműves vízellátásról és csatornázásról, a közterületek használatáról, a temetők rendjéről, az önkormányzat közbeszerzési szabályzatáról szóló rendeletek, szabályzatok  módosítására tett előterjesztéseket,

3.   felülvizsgáltatja a településrendezési terveket, a szükséges módosítások után véleményezi és a Képviselő-testület elé terjeszti,

4.   meghatározza a fejlesztési irányelveket, kidolgoztatja a fejlesztési sorrendet, elkészítteti a rövidtávú és középtávú fejlesztési tervet, és azt a Képviselő-testület elé terjeszti,

5.   javaslatot tesz a településfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi keret felhasználására,

6.   elkészítteti a város infrastrukturális állapotát rögzítő dokumentumokat,

7.   javaslatot tesz az infrastruktúrára fordítható pénzügyi keret felhasználására,

8.   figyelemmel kíséri és véleményezi a hulladék-gazdálkodási, szennyvízkezelési, ivóvíz-szolgáltatási, köztisztasági, temető-fenntartási, parkfenntartási feladatok elvégzését, 9.            részt vesz a Képviselő-testület épített és természeti környezet, valamint környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos döntéseinek előkészítésében,

10. javaslatot tesz a természetvédelemre és üdülőterületekre fordítható pénzügyi keret felhasználására,

11. javaslatot tesz a környezetvédelem helyi koncepciójára, annak célkitűzéseire,

12. javaslatot tesz a levegő, a víz és a talaj szennyezettség elemzésének elkészítésére, meghatározott települési helyszínek vonatkozásában,

13. javaslatot tesz az átlag felett károsított területek elemzésének elkészítésére,

14. javaslatot tesz intézkedési terv készítésére a szennyezés mértékének csökkentésére és megszüntetésére,

15. ellenőrzi az intézkedési terv előírásainak érvényesítését,

16. javaslatot tesz rendszeres környezetszennyezési mérések elvégzésére,

17. közegészséget veszélyeztető, valamint maradandó környezeti károsodás veszélyét hordozó tevékenység esetén kezdeményezi a kárt okozó szervezet működésének betiltását,

18. részt vesz a képviselő-testület földművelésügyi igazgatással kapcsolatos döntéseinek előkészítésében,

19. javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági ingatlanok hasznosítására,

20. részt vesz a képviselő-testület bányászattal, villamos-, illetve gázenergia felhasználásával kapcsolatos döntéseinek előkészítésében,

21. részt vesz a képviselő-testület közlekedési és vízügyi igazgatással kapcsolatos döntéseinek előkészítésében,

22. részt vesz a képviselő-testület távközléssel kapcsolatos döntéseinek előkészítésében,

23. részt vesz a képviselő-testület tűzvédelemmel kapcsolatos döntéseinek előkészítésében,

24. véleményezi önkormányzati ingatlan értékesítését abban az esetben, amikor az ajánlatot tevő előzetes nyilatkozatában utal arra, hogy az ingatlanon 5 millió Ft-ot meghaladó infrastrukturális fejlesztést kíván végezni,

25. előzetesen véleményezi a településfejlesztéssel, -rendezéssel, kommunális ellátással és környezetvédelemmel kapcsolatos közbeszerzési és közszolgáltatási ajánlati felhívásokat,

26. véleményezi a településfejlesztéssel, -rendezéssel, kommunális ellátással és környezetvédelemmel kapcsolatos közbeszerzési és közszolgáltatási ajánlatokat,

27. előkészíti a képviselő-testület területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos döntéseit, meghatározza a terület- és településfejlesztési irányelveket, kidolgoztatja a fejlesztési sorrendet, elkészítteti a rövidtávú és középtávú fejlesztési tervet, és ezt a Képviselő-testület elé terjeszti,

28. előzetesen véleményezi a képviselő-testület területfejlesztési társulásokkal, az azokban való részvétellel kapcsolatos döntéseit,

29. véleményezi a területfejlesztési támogatási pályázatokat,

30. javaslatot tesz emlékművek, emléktáblák elhelyezésére, valamint emlékhelyek létesítésére,

31. javaslatot tesz a közterületek elnevezésére, illetve elnevezésük megváltoztatására,

32. véleményezi a földrajzi nevek megállapítását és megváltoztatását,

.


VII. A Mátrafüredi Részönkormányzat:


Javaslattételre jogosult:

 1. vízfogyasztás és korlátozás rendje,
 2. kommunális feladatok ellátásával kapcsolatos fenntartási, üzemeltetési munkák,
 3. lakóhelyi közművelődési tevékenység támogatása,
 4. közterület felhasználás és ellenőrzés vonatkozásában.


Véleményezésre jogosult:

5. Valamennyi, az illetékességi területét érintő, képviselő-testületi hatáskörbe tartozó döntést illetően. 


Egyetértési jogot gyakorol:

6. az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kimutatott, Mátrafüredet érintő kiadási előirányzatok össztelepülési szintű közös felhasználása vonatkozásában, valamint közös felhasználás esetén a Képviselő-testület által bonyolított beszerzések, közbeszerzések ajánlati felhívásának megfogalmazása során.


 1. függelék 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelethez


GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJAI


Hiesz György polgármester                  MSZP-DK-EGYÜTT             Gy., Pillangó u. 23.


Besze Andrea                                      JOBBIK                                 Gyhalász, Honvéd út 10.

Bús Árpád Zsolt                                  JOBBIK                                 Verseny u. 8..

Eperjesi László                                    FIDESZ-KDNP                      Gy., Petőfi u. 178.

Faragó Tamás                                     JOBBIK                                 Gy., Gothárd u. 18.

Ferenczy Tamás                                  JOBBIK                                 Gy., Honvéd u. 7.

Kévés Tamás                                      JOBBIK                                 Gy., Eötvös tér 11.

Kiss Tivadar                                        FIDESZ-KDNP                      Gy., Őrálló u. 52.

Kovács Zoltán                                    JOBBIK                                 Gy., Olimpia u. 1. 

Dr. Ördög István                                 FIDESZ-KDNP                      Gy., Május 1. lépcső 5.

Percze László                                      MSZP-DK-EGYÜTT             Gy., Dobó I. u. 10.

Sári István                                           MSZP-DK-EGYÜTT             Gy., Aranysas u. 52.

Szén Gabriella                                    MSZP-DK-EGYÜTT             Gy., Szövetkezeti u. 1.

Tóth Szabolcs                                    MSZP-DK-EGYÜTT              Gy., Farkas T. u. 8.

Dr. Végh Attila                                    MSZP-DK-EGYÜTT             Gy., Belváros tér 4.    


 1. függelék 


az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelethez


GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK TAGJAI 


Egészséggyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság


Elnök:                          Besze Andrea

Belső tagok:                 Ferenczy Tamás                     

                                    Kiss Tivadar                                       

Külső tagok:                Horváthné Pataki Renáta

                                    Szabó Sándor


Jogi és Ügyrendi Bizottság


Elnök:                          Dr. Végh Attila

Belső tagok:                 Bús Árpád Zsolt

          Szén Gabriella

Külső tagok:                Boári István

                                    Szabóné Harkó Rózsa                        Oktatási és Kulturális Bizottság


Elnök:                          Dr. Ördög István                                

Belső tagok:                 Bús Árpád Zsolt

         Sári István

Külső tagok:                Hatalyák Péter

                                    Jaros Norbert


Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sportbizottság


Elnök:                          Kévés Tamás  

Belső tagok:                 Kovács Zoltán

                                    Szén Gabriella 

Külső tagok:                Domjánné dr. Nyizsalovszki Rita

                                    Rab Gábor      

Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság


Elnök:                          Tóth Szabolcs

Belső tagok:                 Faragó Tamás

                                    Kiss Tivadar   

Külső tagok:                Ruzsin Csabáné

                                    Boros Vince                           


Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság


Elnök:                          Eperjesi László

Belső tagok:                 Percze László

                                    Sári István       

Külső tagok:                Balla Imre

                                    Dr. Tatár László


Mátrafüredi Részönkormányzat


Elnök:                          Faragó Tamás

Tagok                          ………………………………

                                   ...……………………………

                                   ………………………………

                                   ………………………………
3. függelék  


az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

15./2014 (XI.14.) önkormányzati rendelethezGyöngyös Város Önkormányzata által fenntartott intézményekGyöngyös Város Óvodái

Gyöngyös, Platán u. 1/1.


Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ

Gyöngyös, Barátok tere 3.


Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi Hálózat

Gyöngyös, Visonta u. 2.


Dobó Úti Bölcsőde

Gyöngyös, Dobó u. 2.


4/A. függelék


az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

15/2014 (XI.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyös Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat

között létrejött együttműködési megállapodás

4/B. függelék


az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyös Város Önkormányzata és a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

között létrejött együttműködési megállapodás

5/A-5/G. függelék


az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelethez
Gyöngyös Város Képviselő-testülete állandó Bizottságainak

valamint a Mátrafüredi Részönkormányzatnak az Ügyrendjei

6. függelék


az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

15/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelethez


Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó kormányzati funkciók


011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok   

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016030 Állampolgársági ügyek

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

025090 Egyéb védelmi ügyek

031030 Közterület rendjének fenntartása

041140 Területfejlesztés igazgatása

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

042180 Állat-egészségügy

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

047310 Turizmus igazgatása és támogatása

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek

054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

061010 Lakáspolitika igazgatása

061020 Lakóépület építése

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

072313 Fogorvosi szakellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

076010 Egészségügy igazgatása

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése         

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

084031 Civil szervezetek működési támogatása

084032 Civil szervezetek programtámogatása

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

109010  Szociális szolgáltatások igazgatása