Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2014 (XI.7.)

Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2014. 11. 08- 2019. 11. 14

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról


Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.  cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a polgármesteri hivatal hivatalos elnevezése


1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Kisbér Város Önkormányzat

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.

2.      § A polgármesteri hivatal hivatalos megnevezése: Kisbéri Polgármesteri Hivatal


2. Hatáskör átruházás


3. § A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását Kisbér Város Önkormányzatának képviselő-testülete szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelete 8 §- 12 §- ig rögzített hatásköreit (ápolási díj, önkormányzati segély, közgyógyellátás) a Szociális, Kulturális, Ifjúsági Bizottságra, Hánta településrészen lakóhellyel, valamint tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező vonatkozásában a Hánta Bizottságra ruházza át.


3. A képviselő-testület ülései


4. § (1) A képviselő-testület munkatervében megjelölt időpontban (a továbbiakban: rendes ülés) ülésezik.

 (2) Az alakuló ülés, a rendes ülés, a rendkívüli ülés és a közmeghallgatás hivatalos helyszíne: Kisbér Város Polgármesteri Hivatalának díszterme.


4. A rendes ülés


5. § (1) A képviselő-testület évente legalább10 alkalommal rendes ülést tart.

(2) Az ülés napját a tárgyhó második hetének péntekére, 15.00 órára kell ütemezni.

(3) A képviselő-testület július és augusztus hónapban nem tart ülést.


5. Rendkívüli ülés


6. § (1) A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívására vonatkozó indítványt bármely települési képviselő írásban vagy elektronikus formában a polgármesternél terjesztheti elő.


6. A képviselő-testület munkaterve


7. § (1) Az éves munkatervet a polgármester a tárgyidőszakot megelőző év december 1-ig terjeszti a képviselő-testület elé. A munkatervet legkésőbb a beterjesztéstől számított 15 napon belül fogadja el a képviselő-testület.

(2) A munkaterv-tervezet összeállításakor a következő személyek javaslatait kell kikérni:

a) az alpolgármester,

b) a települési képviselő,

c) a képviselő-testület bizottságai.

(3) A javaslattevők javaslatukat írásban a tárgyidőszakot megelőző év november 20. napjáig juttatják el a polgármesternek.

8. § (1) A munkatervet a polgármester állítja össze a beérkezett javaslatok alapján, aki saját javaslattal is kiegészítheti azt. A figyelembe nem vett javaslatok esetén a képviselő-testület ülésén részletes tájékoztatót tart a polgármester a figyelmen kívül hagyás indokairól.

(2) A munkaterv tartalmi elemei a következők:

a) az ülések tervezett időpontja, napirendje,

b) a napirend előterjesztőjének neve,

c) annak a napirendnek a megjelölése, amelyet valamely bizottság nyújt be,

d) a napirend előkészítésében résztvevő megnevezése, és

e) a közmeghallgatás időpontja.

7. Meghívó


9. § (1) A rendes ülések meghívóját és a kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testület tagjai részére az ülés előtt legalább 5 nappal el kell juttatni elektronikus, vagy írásos formában.  A tanácskozási joggal meghívottak a rendes ülés meghívóját szintén az ülés előtt 5 nappal kapják meg elektronikus formában.

(2) A rendkívüli ülésekre történő meghívás történhet írásban, szóban, elektronikus úton, olyan módon, hogy azt az ülés előtt megkapják a képviselők, a bizottságok képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagjai, az intézményvezetők, valamint a napirendi pontban érintett személyek, szervek képviselői.

(3) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal a napirend témájától függően meg kell hívni:

a) a bizottságok képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagjait,

b) intézmények vezetőit, amennyiben a napirendben érintettek,

c) nemzetiségi önkormányzat elnökét.

(4) A képviselő- testület ülésének helyéről, idejéről, napirendjéről tájékoztatót tesz közzé az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az ülések előtt legalább 5 nappal.

10. § A meghívó mellékletét képezi az előterjesztés, szükség esetén a kérelem, egyéb javaslat. 

11. § Az előterjesztés írásban, szóban és elektronikus formában is beterjeszthető. Az előterjesztés tartalmazza a tényállást, valamint lehetőség szerint döntési alternatívákat. A rendelet tervezetek, a gazdasági és vagyoni ügyek csak írásban terjeszthetők elő.


8. Előterjesztés


12. § (1) Előterjesztésnek minősül:

a) minden a munkatervbe felvett és új – tervezett napirenden kívüli – dokumentum;

b) a képviselő-testület vagy a képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt rendelet-tervezet, határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató.

(2) Előterjesztést a polgármester, alpolgármester, a jegyző, a bizottság elnöke, a képviselők, illetve az intézményvezetők tehetnek.

(3) Az előterjesztés első sorban írásban kerül benyújtásra. Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 10. napig kell a jegyzőhöz eljuttatni.

(4) Az ülés vezetője halaszthatatlan esetben sürgősségi előterjesztést is engedélyezhet (szóban vagy írásban). Sürgősségi előterjesztés akkor terjeszthető be, ha határidő mulasztás vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem terjeszthető be. A sürgősségi előterjesztést legkésőbb az ülés napirendjének megszavazásáig lehet előterjeszteni, melyet az előterjesztéskor meg is kell indokolni.

(5) Az előterjesztés tartalmi és alaki követelményei:

a) Az előterjesztés első része tartalmazza:

aa) a címet vagy tárgyat, az előzmények ismertetetését, különös tekintettel a tárgykört érintő korábbi képviselő-testületi döntéseket,

ab) az előkészítésben részt vevők nevét, véleményét,

ac) mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek lehetővé teszik a minősítést, és a döntést indokolják,

b) Az előterjesztés második része tartalmazza:

ba) az egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot,

bb) a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét.


9. Az ülés vezetése


13. § (1) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén az ülést a pénzügyi bizottság elnöke hívja össze és vezeti. A polgármester, az alpolgármester és a pénzügyi bizottság elnöke (a továbbiakban együtt: ülést vezető) állandó feladatai az ülés jellegétől függetlenül:

a) az ülés megnyitásakor számszerűen megállapítja a határozatképességet és azt az ülés teljes időtartama alatt folyamatosan vizsgálja,

b) javaslatot tesz az ülés napirendjére,

d) minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát,

e) döntésre alkalmas módon összegzi az elhangzott javaslatokat,

f) az előterjesztésben és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról az elhangzás sorrendjében, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, és

g) a szavazás eredményének megállapítása után kihirdeti a határozatot.

(2) A polgármester, a képviselők kezdeményezhetik valamely napirendi pont elnapolását, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását. A települési képviselő az ülés napirendjének megszavazása előtt kezdeményezheti rendelet megalkotását, vagy határozat meghozatalát. Amennyiben az ülés napirendjébe nem kerülnek a javaslatok, a következő képviselő-testületi ülés napirendjébe kötelezően fel kell venni a képviselő javaslatát, javaslatait.

(3) Ügyrendi javaslat legfeljebb egy perc időtartamban a képviselő-testületi ülés során bármikor tehető, amely az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslat. Ügyrendi javaslat esetén a képviselő-testület vita nélkül határoz.

14. § (1) Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek 5 percben, amelyekre még a vitát megelőzően válaszolni kell.

(2) Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés csak akkor tehető, ha az új információt tartalmaz.

(3) A vita lezárására a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. A képviselő ugyanahhoz a napirendi ponthoz legfeljebb kétszer, a tanácskozási joggal meghívott egyszer szólhat hozzá. Az első hozzászólás legfeljebb 5 perc, a további hozzászólás 2 perc időtartamban történhet. Az időhatárt túllépő képviselőtől, illetve hozzászólótól az ülésvezető megvonhatja a szót. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra, ezt követően további hozzászólásra nincs lehetőség.

15. § (1) A nyilvános ülésen a képviselő-testület tagjain kívüli személyek (a továbbiakban: hallgatóság) a kijelölt helyen elhelyezett széksorokon foglalhatnak helyet.

(2) A képviselő-testület a polgármester javaslata alapján legfeljebb 5 perc időtartamú hozzászólási jogot biztosíthat a hallgatóság minden egyes tagjának.


10. A tanácskozás rendjének fenntartása


16. § (1) Az ülést vezető feladata a tanácskozás rendjének fenntartása.

(2) A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a feladatai a következők:

a) a tanácskozás időtartama alatt mindvégig törekszik a vita gyors, érdemi eldöntésére, és

b) figyelmezteti a hozzászólót, ha eltért a tárgyalt témától.


11. Döntéshozatal


17. § (1) A képviselő-testület döntéseit – határozat, rendelet – kézfeltartás útján történő szavazással hozza.

(2) A szavazatok igen, nem, illetve tartózkodó tartalmúak lehetnek.

(3) Önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti:

a) a képviselő;

b) a polgármester;

c) az alpolgármester,

d) a bizottság elnöke,

e) a jegyző.

(4) A kezdeményezést a polgármesternél kell benyújtani.

(5) Az önkormányzati rendelet-tervezet elkészítése a jegyző feladata.

(6) A rendelet tervezet előkészítése és képviselő-testületi elfogadása az alábbiak szerint történik:

a) A rendelet-tervezetet a jegyző készíti el. A tervezet előkészítésében a tárgy szerint illetékes önkormányzati bizottság részt vehet, amennyiben érinti feladat-és hatáskörét.

b) A tervezetet megvitatás céljából az illetékes bizottság(ok) elé kell terjeszteni, amely azt részletesen megvitatja. Erre az ülésre a jegyzőt és szükség szerint más külső szakembereket is meg kell hívni.

c) A jegyző – a polgármester és a bizottságok egyetértése esetén – a rendelet-tervezetet a képviselő-testület elé terjeszti.


12. Nyílt, név szerinti és a titkos szavazás


18. §  A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

19. § (1) A név szerinti szavazás esetén a polgármester a települési képviselők névsorát betűrendben kell felolvasni.

(2) A települési képviselők "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak.

(3) A polgármester szavazatát mindig utolsóként adja le.

20. § (1) A titkos szavazás lebonyolítása előtt a 3 fő települési képviselőből álló szavazatszedő bizottságot kell alakítani.

(2) A bizottság elnökét a képviselő-testület a szavazás előtt megválasztja.

(3) A szavazólap elkészítéséről a bizottság elnöke gondoskodik. A szavazólapot a lepecsételt urnába kell helyezni a titkos szavazáskor.

(4) A képviselő-testület tagjainak a nevét a polgármester felolvassa, majd a polgármestertől a szavazólapot átveszik a települési képviselők. A polgármester mindig utoljára veszi fel a szavazólapot.

21. § A szavazólap kitöltését követően a lepecsételt urnába kell helyezni. A szavazás lezárását követően az szavazatszedő bizottság tagjai összeszámolják a leadott szavazatokat. A szavazás végeredményét a szavazatszedő bizottság elnöke ismerteti a képviselő-testülettel.


13. A rendelet kihirdetése


22. § (1) Az önkormányzati rendeletet a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel hirdeti ki.

(2) A kihirdetés időpontja a hirdetőtáblára történő kifüggesztés napja. Az önkormányzati rendeletet 15 napra kell kifüggeszteni.

(3) Az önkormányzati rendelet egy példánya a városi könyvtárban is megtalálható.

(4) A nyilvánosság biztosítása érdekében az önkormányzati rendeletek a kihirdetést követő 8 napon belül a város honlapján is megjelennek.


14. Közmeghallgatás


23. § (1) A közmeghallgatás időpontjáról a képviselő-testület munkatervében rendelkezik. Közmeghallgatás összehívása előtt a polgármester tájékoztatást tesz közzé a közmeghallgatás időpontja előtt legalább 15 nappal a következő helyeken:

a) az önkormányzat hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel,

b) a elektronikus formában az önkormányzat honlapján történő megjelenítéssel.

(2) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre a képviselő-testület tagjainak lehetőleg azonnal válaszolni kell.

(3) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat a közmeghallgatáson nem válaszolható meg, a meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a polgármester vizsgálja, és 15 napon belül írásban megválaszolja a kérdezőnek. A válaszról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

24. § A közmeghallgatáson a képviselő-testület önálló napirendeket is megtárgyalhat.


15. Jogszabálysértés jelzése


25. § (1) A  jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntés meghozatala előtt, vagy a döntés meghozatalát követően jogszabálysértést észlel, vagy a képviselő-testület, bizottság, polgármester működése jogszabálysértő.

(2) A jegyző észrevételét:

a) jegyzőkönyvhöz csatolja, vagy

b) a képviselő-testület ülésen a jegyzőkönyvbe mondhatja, vagy

c) írásban tájékoztatást küld a polgármesternek, bizottság, vagy társulás elnökének.


16. Bizottságok


26. § (1) A Képviselő-testület

- Pénzügyi Bizottságot,

- Gazdasági, Műszaki Jogi Bizottságot,

- Szociális, Kulturális, Ifjúsági Bizottságot és

- Hánta Bizottságot

hoz létre.

 (2) A Pénzügyi Bizottság 3 fő képviselő és 2 fő képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagból áll. A Pénzügyi bizottság feladata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) foglaltakon túlmenően:

a)  részt vesz az önkormányzat éves költségvetése előkészítésében,

b) javaslatot készít az önkormányzati képviselő-testület számára a költségvetési maradvány felhasználására, előirányzatok közötti átcsoportosítására,

c) véleményezi az önkormányzati intézmények költségvetési javaslatát,

d) vizsgálja év közben az intézmények gazdálkodását,

e) közreműködik a zárszámadás előkészítésében, a pénzfelhasználás ellenőrzésében,

f) a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló a bizottság véleménye nélkül a képviselő-testület elé nem terjeszthető,

g) közreműködik az adó témájú helyi rendeletek kidolgozásában,

h) a képviselő-testület önkormányzati tulajdon hasznosítására vonatkozó döntése előtt a tárgyra vonatkozó állásfoglalását, véleményét a testület elé terjeszti,

i) vizsgálja az önkormányzati vagyonnal is működő vállalkozások eredményességét, közöttük a Magyar Királyi Lovarda működésének gazdasági, jogi, műszaki és szakmai kérdéseit,

j) közreműködik a munkahely-teremtést szolgáló vállalkozások letelepítésének segítésében.

k)Pénzügyi Bizottság nyújtja be a települési képviselők  tiszteletdíjával, juttatásaival kapcsolatos döntési javaslatokat.

(3) A Gazdasági, Műszaki, Jogi Bizottság 4 fő képviselő és 3 fő képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagból áll. A Gazdasági, Műszaki Jogi Bizottság feladata:

a) a vagyonnyilatkozatok kezelése, nyilvántartása, ellenőrzése, vizsgálata,

b) a méltatlansági és összeférhetetlenségi ügyekben eljárás,

c) a 30 napon belül nem megszüntethető összeférhetetlenség esetén a képviselői tisztségről történő lemondó nyilatkozat átvétele, kezelése,

d) ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal önkormányzati hatáskörből adódó műszaki feladatai végrehajtását,

e) figyelemmel kíséri a helyi építési szabályzat és szabályozási terv hatályosulását, valamint városfejlesztési kérdésekben előzetes állásfoglalást ad a képviselő-testület részére,

f) figyelemmel kíséri a városfejlesztési feladatok végrehajtását, a beruházások előkészítésétől megvalósulásukig, jelzéssel élhet a képviselő-testület felé, ha a beruházások ellentétesek a helyi építési szabályzattal és szabályozási tervvel,

g) részt vesz a nem helyi képviselő-testület által a városban megvalósuló beruházások egyeztető tárgyalásain, véleményezheti az ilyen beruházások szükségességét,

h) közreműködik a városi infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó elképzelések kialakításában,

i) javaslatot tesz út, víz, csapadékvíz, csatorna fejlesztésére, felújítására,

j) véleményt nyilvánít minden műszaki, gazdasági és jogi jellegű kérdésben, amivel a képviselő-testület megbízza,

k) javaslatot tesz a temető rendben tartására, új parcellák nyitására,

l)  részt vesz az ipari, kereskedelemi és mezőgazdasági vonatkozású önkormányzati elképzelések kidolgozásában, 

m) az önkormányzati vagyontárgyak hasznosítására javaslatot tesz, valamint a képviselő-testület önkormányzati vagyonra vonatkozó döntéseinek előkészítését segíti,

n) javaslatot készít a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyaknak más célú hasznosítására,

o) javaslatot tesz a városban található régi épületek műemléki védettség alá helyezésére, illetve más szervek ilyen irányú kezdeményezését véleményezi.


(4) A Szociális, Kulturális, Ifjúsági Bizottság 5 fő képviselő és 4 fő képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagból áll. A Szociális, Kulturális, Ifjúsági Bizottság feladata:

a) közreműködik az oktatási, művelődési önkormányzati elképzelések kidolgozásában,

b) véleményezi a feladatkörébe tartozó területeken működő intézmények fejlesztési elképzeléseit,

c) támogatja és segíti a helytörténeti hagyományok összegyűjtését, a várostörténeti emlékek megóvását,

d) figyelemmel kíséri a szociális támogatásra szoruló rétegek, korosztályok helyzetét,

e) közreműködik a szociális koncepciók, tervek kialakításában, javaslatot készít a támogatások rendszerének változtatására,

f) figyelemmel kíséri a szociális intézmények munkáját,

g) javaslatot tesz a méltányossági támogatások megítélésére.

h) kapcsolatot alakít ki a sport és ifjúsági területen működő társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel, baráti körökkel,

i) közreműködik a sport, ifjúsági és kulturális programok, önkormányzati elképzelések kidolgozásában,

j) részt vesz a sportkoncepció kidolgozásában,

k) együttműködik a helyi egyesületekkel, társadalmi szervezetekkel, közreműködik a sportszervezetek, sportkörök, társadalmi szervezetek támogatásának összehangolásában,

l) javaslatot tesz az önkormányzati ez irányú pénzeszközök felhasználási irányaira és arányaira,

m) véleményezi a sport és ifjúsági vonatkozású lakossági bejelentéseket, észrevételeket, javaslatokat,

n) részt vesz a helyi sport programok és fesztiválok szervezésében.


(5) A Hánta Bizottság 3 fő képviselő és 2 fő képviselő-testületi tagsággal nem rendelkező tagból áll. A Hánta Bizottság feladata:

a) a városrész lakossága érdekeinek érvényesítése céljából jogosult a képviselő-testület ülésein az itt élő lakosság érdekeit képviselni, javaslatot előterjeszteni,

b) a képviselő-testületnél közmeghallgatást kezdeményezhet a városrészt érintő kérdésekben,

c) együttműködni a városrészben működő társadalmi szervekkel, egyesületekkel,

d) a költségvetésben elkülönített alapjából támogatást nyújthat a városrész kulturális életét, hagyományai megőrzését, a lakosság érdekvédelmét, sportját szolgáló önszerveződő kisközösségeknek, egyleteknek, baráti köröknek,

e) fórumokat, tájékoztatókat szervezhet a képviselő-testület lakosságot érintő döntéseiről, társadalmi vitára bocsáthat a bizottság által fontosnak ítélt, közérdeklődésre számot tartó kérdéseket, a városrész lakosságát is érintő helyi rendelet-tervezetet.

f) a lakosság igényeit felmérni,

g) véleményezi a helyi önkormányzati intézmények működését,

h) helyi vitás ügyekben állást foglalni,

i) utca, tér, intézmény elnevezésére javaslatot tenni,

j) beszámolót kérni a polgármesteri hivatal városrészi kirendeltsége munkájáról.

k) véleményezi a képviselő-testület által megjelölt kérdéseket, a városrészre vonatkozó terveket, elképzeléseket,

l) ellenőrzi a képviselő-testület döntései végrehajtását működési területén.


17. A bizottságok működésének közös szabályai


27. § (1)  A bizottságok önálló munkatervet készítnek minden év február 15-ig.

(2) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az elnököt – távollétében – az elnökhelyettes helyettesíti.

(3) A bizottságok munkájába külső szakértőt vonhatnak be.

(4) A bizottságok napirendjéhez előterjesztők lehetnek a bizottságok tagjai.

(5) Az előterjesztést, a bizottság ülésének időpontját megelőzően legalább 4 nappal a bizottság elnökének kell benyújtani. Az előterjesztés szóban vagy írásban is előterjeszthető.

(6) A bizottság tagjai részére a Hivatal az ülés meghívóját, valamint az előterjesztéseket az ülés előtt legalább 3 nappal elektronikus, vagy írásos formában megküldi.

(7) Írásbeli előterjesztést kell készíteni:

a) rendeletalkotással,

b) költségvetési szerv alapítással, megszüntetéssel, átszervezéssel, és

c) társulás alakításával, megszüntetésével

kapcsolatos ügyekben.

28. § (1) A bizottság tanácskozási rendjére, döntéshozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) A bizottsági ülés időpontjáról, napirendjéről az ülést megelőző 3. napig a bizottság mellé rendelt referens (Hivatali dolgozó) tájékoztatást tesz közzé az önkormányzat hirdetőtábláján.


18. Az önkormányzat szervei


29.  § (1) Az önkormányzat szervei:

  1. 1 főállású polgármester
  2. 1 társadalmi megbízatású alpolgármester,
  3. Pénzügyi Bizottság,
  4. Gazdasági, Műszaki Jogi Bizottság ,
  5. Szociális, Kulturális, Ifjúsági Bizottság,
  6. Hánta Bizottság,
  7. 1 jegyző,
  8. a Hivatal.

(2) Az önkormányzat a következő társulásokban vesz részt:

  1. Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás


19. A jegyzői, aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk


30. § A jegyzői, aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk estére a jegyzői feladatokat  legfeljebb hat hónap időtartamra a Pénzügyi Iroda vezetője látja el.


20. Egyéb működési kérdések szabályai


31. §  A települési képviselők az ülésteremben a tanácskozás ideje alatt mobiltelefont nem használhatnak.

32.  § A képviselő személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettségének elmulasztása esetén kettő hónapon át tiszteletdíjának 50 %-ára jogosult.

33.   § A képviselő-testületi ülésről, bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv két példányban készül, melyet a város könyvtárában, valamint a polgármesteri hivatalban kell elhelyezni.

34. § (1) A városrészi fórumot a polgármester hívja össze, legalább 150 választópolgár írásbeli kezdeményezésre. A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. A kezdeményezésen meg kell jelölni a napirendet.

(2) A városrészi fórum összehívásáról a polgármester hirdetmény közzétételével tájékoztatót tesz közzé a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. A kezdeményezés benyújtását követő 30 napon belül kerül sor.

(3)       A városrészi fórum napirendjére csak olyan kérdések vehetők fel, melyek a település egy részén tervezett ipari beruházás letelepedésével, a településrészen lévő közszolgáltatások fejlesztésével kapcsolatosak.

(4) A városrészi fórumot a polgármester vezeti. 

(5) A városrészi fórumot a hirdetményben közzétett napirendeket tárgyalja.

(6) A megjelentek véleményüket személyenként 5 perc időtartamban fejthetik ki. Egy személy több alkalommal is hozzászólhat.

(7) Amennyiben több vélemény vagy hozzászólás nem érkezik, a polgármester összefoglalja röviden az elhangzottakat és a városrészi fórumot berekeszti.

34. § A lakossági igények, illetve jelzések felmérése, valamint ezek képviselő- testület irányába történő eljuttatása - az utcák földrajzi elhelyezkedése alapján - egy-egy fő képviselő-testületi tag feladata.


21. A települési nemzetiségi önkormányzat testületi működésének biztosítása


35. § (1) Kisbér Város Önkormányzata a települési nemzetiségi önkormányzat működéséhez, illetőleg a kultúrcsoportok részére teremhasználatot, a nemzetiségi önkormányzat kérésének megfelelően – lehetőségek szerint egyéb eszközöket – biztosít a Kisbér, Perczel M. u. 40. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségében, térítésmentesen.

(2) A települési nemzetiségi önkormányzat

a) gazdálkodásának végrehajtásával,

b) a testületi ülések előkészítésével, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítésével és postázásával,

c) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésével, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátásával,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátásával

kapcsolatos feladatokat a Kisbéri Polgármesteri Hivatal látja el.

(3) A képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében e célra biztosított összeg erejéig a nemzetiségi önkormányzat működéséhez önkormányzati támogatást nyújthat.

(4) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát. Ennek valamint a (2) bekezdésben meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével a helyi önkormányzatot terheli.


22. Záró rendelkezések


36.  § (1) Ez a  rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti:

1. Kisbér Város Önkormányzatának a kisbéri önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2012. (IV.10.) önkormányzati rendelet,

2.  Kisbér Város Önkormányzatának a kisbéri önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2012. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet

3. Kisbér Város Önkormányzatának a kisbéri önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2012. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelet

4.Kisbér Város Önkormányzatának a kisbéri önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2012. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2013. (V.16.) önkormányzati rendelet

5. Kisbér Város Önkormányzatának a kisbéri önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2012. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet. Kisbér, 2014. november 7.
                        Dr. Dörnyei Vendel                                                      Sinkovicz Zoltán

                                 jegyző                                                                polgármester           Kihirdetés napja:

Kisbér, 2014. november 7.


Dr. Dörnyei Vendel

jegyző
SZMSZ 1. melléklete

Kisbér Város Önkormányzatának feladat- és hatásköreiről

  Szakfeladatrend szerinti feladatok megjelölése:


Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése:

370000

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

381103

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

382101

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

422100

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

493909

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

522001

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

562917

Munkahelyi étkeztetés

581400

folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

639990

Máshová nem sorolható egyéb információs szolgáltatás

680001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

813000

Zöldterület kezelés

841112

Önkormányzati jogalkotás

841126

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841383

Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok

841402

Közvilágítás

841403

Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolható szolgáltatások

841901

Önkormányzatok és társulások elsz.

841906

Finanszírozási műveletek

841907

Önkormányzatok elszám.a a kv-i szerveikkel

841913

Támogatási célú finanszírozási műveletek

842521

Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

852000

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

853000

Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

853111

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)

853121

Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)

853211

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon

853221

Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon

862101

Háziorvosi alapellátás

862102

Háziorvosi ügyeleti ellátás

869041

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869042

Ifjúság-egészségügyi gondozás

882111

Aktív korúak ellátása

882112

Időskorúak járadéka

882113

Lakásfenntartási támogatás normatív alap

882114

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115

Ápolási díj alanyi jogon

882116

Ápolási díj méltányossági alapon

882117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119

Óvodáztatási támogatás

882122

Átmeneti segély

882123

Temetési segély

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882129

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli

882202

Közgyógyellátás

882203

Köztemetés

889921

Szociális étkeztetés

889924

Családsegítés

889935

Otthonteremtési támogatás

889936

Gyermektartásdíj megelőlegezése

889967

Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása

889969

Egyéb speciális ellátások

890301

Civil szervezetek működési támogatása

890442

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443

Egyéb közfoglalkoztatás

900400

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

910201

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

910301

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

910302

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

910501

Közművelődési tevékenységek és támogatás

910502

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

931102

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931903

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

960302

Köztemető-fenntartás és működtetés