Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2014. 11. 13- 2023. 05. 24

Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§


(1) A rendelet célja: rendelkezés a közterületek elnevezésének módjáról, a házszámozás, és a házszám-megjelölés szabályainak megállapítása a község működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.

2.§


 (1) A rendelet hatálya: Nagysáp község közigazgatási területén lévő lakó-, igazgatási és egyéb épületek, építési telkek, valamint földrészletek házszámának, helyrajzi számának megállapítására, annak feltüntetési módjára, valamint az érintett ingatlanok tulajdonosaira terjed ki.3.§


(1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Nagysáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.


(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.


(3) Az utcák, épületek közötti szervízutakat, gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet és

lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.4.§


(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni és előtérbe kell helyezni Nagysáp község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti,

történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére

utaló névadást.


(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez alól

kivételt képeznek a különböző helyrajzi számon lévő, de természetben egymás folytatásában

elhelyezkedő azonos típusú közterületek.


(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni.


5.§


(1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.


 (2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan

személynek állítson emléket, aki:


a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy


b) élete, munkássága Nagysáp községhez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult a település vagy a térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a község lakói számára.


6.§


(1) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni kell az Esztergom Járási Hivatal Járási Okmányirodáját, az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, és a közmű-szolgáltatókat.


7.§


(1) Az épületeket, valamint az építési telkeket házszámmal kell ellátni.


(2) A házszám megállapítása hivatalból vagy az ingatlan tulajdonosának kérelemére történhet.


(3) A házszámot közterület nevéhez, magánút nevéhez, illetve ha ez nem lehetséges belterületi, illetve külterületi településrész-névhez kapcsolódóan kell megállapítani. Név nélküli közterület, magánút illetve településrész esetében a házszámot az út helyrajzi számához kapcsolódóan kell megállapítani.


(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti házszámozásra nincsen mód, az ingatlant helyrajzi számával kell megjelölni.

8.§


 (1) A házszám arab szám, továbbá - amennyiben ez szükséges - arab szám és perjellel az ABC nagybetűit vagy újabb arab számot felhasználó kombináció lehet, illetve az előbbiekhez még további, épületre utalás tehető.


(2) Egy közterülethez, településrész-névhez tartozóan több azonos házszám nem tartozhat. Egy épület, építési telek - a (3), (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével - egy házszámot kap.


(3) Ha egy telken belül több épület házszámozása szükséges, az épületek önálló házszámmal is elláthatók. Amennyiben az épületek bejáratai nem azonos közterületre nyílnak, a házszámozás a tényleges közterületi kapcsolathoz igazodóan is történik.


(4) Telekalakításkor, illetve megosztáskor a házszámokat a kialakult állapothoz igazodva kell megállapítani.9.§


 (1) Teljesen vagy részben már beépített területen a házszámozás a kialakult állapotnak megfelelően történik. Az újonnan kialakuló közterületeknél a házszámot a környező utcákban kialakult állapot figyelembevételével kell meghatározni. A zsákutcát a bejáratától kezdve kell számozni. A jobb és baloldal meghatározásánál a számok növekedési irányába történő haladást kell figyelembe venni.


(2) A kialakult rendnek megfelelően a kétoldalt számozandó közterületek bal oldala kapja a folyamatos páros, a jobb oldala a folyamatos páratlan számokat. Az egyoldalas utcában a számozás folyamatosan is történhet. Amennyiben ezen szabályok alapján a házszámok növekedésének sorrendje nem állapítható meg egyértelműen, úgy a számok növekedésének az irányát egyedileg kell megállapítani. Új utcák nyitása esetén a meglévő útra történő csatlakozástól nézve a bal oldal a folyamatos páros, a jobb oldala a folyamatos páratlan számokat kapja.


(3) A beépítésre szánt területen az építési szabályoknak megfelelően kialakított vagy kialakítható építési telkeket a házszámozás során figyelembe kell venni.


(4) Ha a számsoron belül telekalakítás, vagy egyéb ok miatt újabb épület, építési telek beszámozása szükséges - a 4.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az azonos számot betű vagy szám perezéssel kell megkülönböztetni.


(5) A már meglévő megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. Ekkor arra kell törekedni, hogy minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon. Új házszámot rendezetlen, keveredett, nem egyértelmű házszámozás esetén kell megállapítani. Házszám megváltoztatása esetén a változással járó technikai költséget az ingatlan tulajdonos viseli.

10.§


(1) A házszám megjelölésére - a várható időjárási hatásoknak ellenálló - házszámtáblát kell elhelyezni az épület használatbavételének napjával egyidejűleg, illetve a telekalakítást követő 60 napon belül.


(2) A házszámot az épület közterülettel érintkező homlokzatán, annak bejárat felőli részén, előkertes beépítési mód esetén - amennyiben közterületről a házszám nem lenne olvasható - a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán fém, műanyag, illetve fa rudazatra erősítve kell elhelyezni. A beépítetlen építési telek, illetve nyúlványtelek esetén az előbbieket értelemszerűen kell alkalmazni.


(3) A házszámot csak úgy szabad elhelyezni, hogy a környezet beépítési adottságaihoz, a táj- és településképhez illeszkedjen, a telek és az épület rendeltetésszerű használatát, megközelítését ne akadályozza, azok állagát ne rontsa.


(4) A helyrajzi szám feltüntetésére a házszámtábla elhelyezésére vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni.

11.§


(1) A házszámtábla, illetve a helyrajzi szám feltüntető tábla saját költségen történő elhelyezéséről, folyamatos karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.


(2) Az elhelyezett táblák megrongálása, beszennyezése, szövegének megváltoztatása, illetőleg eltávolítása - kivéve a karbantartás időtartamát - tilos.


12.§


(1) A rendelet 2014. november 13-án lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a hatályba lépés nem érinti.
   Balogh Miklós                                                                                Tarnóczy Tünde

   Polgármester                                                                                    Jegyző