Önkormányzat képviselő-testületének 17/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2014. 11. 27- 2018. 03. 28

egys. 2014.12.19.

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete

 a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete

 az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. §


(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Alsózsolca Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)

Székhelye: 3571. Alsózsolca Kossuth Lajos út 138.

Levelezési címe: 3571. Alsózsolca Kossuth Lajos út 138.

Internetes honlapja: www.alsozsolca.hu


 1. Az Önkormányzat képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)
 2.  Az Önkormányzat illetékességi területe: Alsózsolca Város Önkormányzatának közigazgatási területe


2. §

(1) A képviselő-testület bélyegzője, melyet elsősorban jegyzőkönyvek, illetve rendeletek hitelesítésére kell használni: Alsózsolca Város képviselő-testülete feliratú körbélyegző B-A-Z. Megye Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138, középen a Magyarország címerével.

(2) A polgármester aláírását hitelesítő bélyegző: Alsózsolca Város Polgármestere feliratú körbélyegző B-A-Z. Megye Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138, középen a Magyarország címerével.

3. §

(1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló, melyet az Alsózsolca Város Képviselő-testületének 12/1991.(IX.25.) önkormányzati rendelete szabályoz.

4. §

(1) A helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására vonatkozó szabályokat az Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló módosított 11/2002.(V.23.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

(2) Alsózsolca Város Önkormányzata testvér és partnerkapcsolatot tart fenn Plesivec (Pelsőc) – Szlovákia -  községgel 2006. július 25-től  és Matei (Szentmáté) – Románia – községgel 2012. január 12-től.


(3) A képviselő-testület a városnapot helyi ünnepnapnak nyilvánítja, amit évente egy alkalommal a költségvetésben biztosított anyagi fedezet mértékéig a Közösségi Ház és Könyvtár szervezésével tartja meg. Időpontja lehetőleg augusztus 20. 


5. §

(1) Az önkormányzat hivatalos lapja: Alsózsolcai Hírlap

(2) Az önkormányzat hivatalos lapja megjelenik: kéthavonta

(3) Az önkormányzat hivatalos lapjára térítésmentesen jogosultak a településen élők lakóingatlanonként egy példányszámban.

(4) Az önkormányzat hivatalos lapjának tartalmaznia kell különösen:


 • közérdekű önkormányzati és közigazgatási információkat;
 • a fontosabb társadalmi eseményeket;
 • az önkormányzat intézményeinek eseményeit.

(5) Az önkormányzat hivatalos lapját évfolyamonként le kell fűzni és 2 évenként be kell köttetni, így is biztosítva a település történetének tudományos kutathatóságát.

Feladat és hatáskörök

6. §

(1) A képviselő-testület által átruházott hatásköröket az 1. melléklete tartalmazza.


                                                                         7. §

(1) Az önkormányzat kötelező feladatellátására a 7. számú függelékben felsorolt intézményeket hozza létre.

   

(2) Az önkormányzat az általa önként vállalt feladat felvállalása előtt előkészítő eljárást folytat le, amelynek során ki kell tűzni az elérhető, megvalósítandó célokat, a feladat ellátásának anyagi, személyi és technikai feltételeit. Az eljárás során a képviselő-testület illetékes bizottságát-bizottságait véleményezési jogkör illeti meg. Az előkészítő eljárást a képviselő-testület döntésétől függően a polgármester, illetve alpolgármester vagy az erre felkért bizottság folytatja le.

Megvalósítása nem veszélyezteti a törvényben meghatározott kötelező feladat- és hatáskörök ellátását.


A képviselő testület az általa önként vállalt feladatok ellátására az éves költségvetésben biztosít fedezetet.

(3) A képviselő testület által önként vállalat feladatok felsorolását a 2. sz melléklet tartalmazza.A képviselő-testület működése

8. §

(1) A képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő.

(2) A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. számú függelék tartalmazza.

(3) A képviselő-testület elnöke a polgármester. Akadályoztatása esetén a főállású alpolgármester helyettesíti az ülés elnökét. A polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke látja el az elnöki teendőket.

9. §


A testületi ülés lehet:

(1) Alakuló ülés: Az alakuló ülés első pontjaként a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatót ad a választási eredményről és elvégzi az eskü vevéssel kapcsolatos teendőket.

(2) Munkaterv szerinti ülés: A képviselő-testület az 6. számú függelékben meghatározott munkaterv szerint tartja. A munkatervet a képviselő-testület az előző év december hónapjában fogadja el. A munkatervtől a képviselő testület illetve az elnök rendkívül indokolt esetben eltérhet – ennek okát a meghívóban közölni kell-, vagy a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönthet a munkaterv módosításáról.

a.) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni:

 • valamennyi képviselő-testületi tagtól
 • a képviselő-testület bizottságaitól
 • jegyzőtől
 • akiket a polgármester saját jogkörében, valamint a bizottságok javaslatára indokoltnak tart.

     A munkaterv javaslatát a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.


b.) A munkaterv tartalmazza:

 • a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontját és napirendjét
 • a tervezett napirendi pontok előterjesztőinek nevét, beosztását
 • az előterjesztés elkészítésének határidejét
 • a bizottságoknak a megjelölését, ha az előterjesztést előzetesen a bizottságnak kell megvitatnia
 • a közmeghallgatás időpontját
 • azon meghívott/ak nevét, akit a képviselő-testület a 11. § (3) bekezdésén túl az ülésre meg kíván hívni.

c.) Amennyiben a képviselő-testület az éves költségvetésében fedezetet biztosít, a munkaterv szerinti ülést a kábeltelevízió élőben közvetíti, illetve az ülést követően két alkalommal megismétli, ha a képviselő-testület ülésének élő közvetítése technikai okok miatt nem folytatható, az ülést tovább kell folytatni


 (3) Rendkívüli ülést igénylő napirend tárgyalása esetén az elnök rendkívüli képviselő-testületi ülést hív össze.

A képviselő-testület eseti határozattal is rendelkezhet rendkívüli ülés tartásáról, annak idejéről, a települési képviselők egynegyedének javaslatára.

A rendkívüli ülés összehívását kezdeményező indítványnak tartalmazni kell az ülés összehívásának indokát és az ahhoz elkészített előterjesztést. Amennyiben az ülést a települési képviselők, vagy a képviselő-testület bizottsága kezdeményezi, az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni, aki köteles az ülést összehívni.

A rendkívüli ülések számát a képviselő-testület nem korlátozza.

(4) Ünnepi ülés: A képviselő-testület – döntése alapján – ünnepi ülést tarthat.

10. §

(1) A képviselő-testület által szervezett fontosabb lakossági fórumok:

 • közmeghallgatást tart a munkatervben meghatározottak alapján,
 • várospolitikai fórumot tart, ha azt a képviselő-testület tagjai kezdeményezik, melyről a testület egyszerű többséggel dönt. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a fórumon tárgyalt napirendi pontot-pontokat, annak előterjesztőit, a tervezett fórum idejét, helyét.

(2) A közmeghallgatásról és fórumról jegyzőkönyvet kell készíteni, az ülés vezetésére a képviselő-testület ülésére és a jegyzőkönyv vezetésére vonatkozó szabályok érvényesek.


(3) A közmeghallgatás és fórum alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek.


(4) A közmeghallgatás és fórum helyéről, idejéről, a tárgyalt napirendről a 11. § (5) bek.-ben foglaltak szerint tájékoztatni kell a lakosságot a rendezvény előtt legalább 6 nappal.


(5) A közmeghallgatáson és fórumon felvetett kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal szóban, ennek akadálya esetén az ülést követő 8 napon belül írásban kell választ adni.


11. §

(1) Az elnök az ülés meghívóját, valamint az előterjesztéseket a képviselők részére a munkaterv szerinti ülés előtt legalább 6 nappal, rendkívüli ülés esetén lehetőleg 2 nappal kézbesíti.


(2) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben 24 órán belülre is összehívható a képviselő-testületi ülés. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód is igénybe vehető és el lehet tekinteni az írásbeliségtől, de a sürgősség okát mindenképpen közölni kell.


(3) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a tervezett napirendeket, a napirendek előterjesztőit. A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi tagok részére az általuk megadott e-mail címre kell megküldeni. A képviselők részére papír alapú képviselő-testületi anyag nem kerül kézbesítésre.


(4) Az elnök a képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meghívottként hívja meg

 • az országgyűlési választókerület országgyűlési képviselőjét,
 • a társadalmi megbízatású alpolgármestert,
 • az önkormányzat intézményeinek vezetőit,
 • a képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjait,
 • a Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnokán keresztül az Alsózsolcai KMB csoport megbízott vezetőjét csak meghívóval értesíti az ülés helyéről, idejéről,
 • az egyes napirendek előterjesztőit az adott napirendhez,
 • akit az elnök, valamint akiket a képviselő-testület és annak bizottsága indokoltnak tart és meghívásáról egyszerű többséggel dönt.

(5) A képviselő-testület minden üléséről az Észak-Magyarország Szerkesztőségét meghívóval értesíti.


(6) A képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és tervezett napirendi pontjairól és az ahhoz tartozó előterjesztésről a lakosságot a képviselő-testület tagjainak küldött meghívóval egy időben a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján kifüggesztett meghívóval, valamint a meghívó kábeltelevízió adásában történő megjelenítéssel és a www.alsozsolca.hu honlapon való megjelenítéssel értesíti.  A honlapon az előterjesztéseket is közzé kell tenni.

12.§


(1) A képviselő-testületi előterjesztések a polgármesternél írásban nyújthatók be, úgy hogy az lehetőleg a munkaterv szerinti ülést megelőző tízedik napon megérkezzen.

a.) A 11. § (1) bekezdésben foglalt határnapot követően az elnök által a képviselők részére küldött napirendi pont és annak írásos előterjesztése napirendként történő felvételéről vita nélkül a képviselő-testület egyszerű többséggel dönt.

b.) Amennyiben a bizottság bármely okból nem tárgyalta az előterjesztést, annak napirendként történő tárgyalásáról a képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel dönt.

c.) Az elnök az írásba foglalt előterjesztésnek ülésen történő kiosztásakor indoklási kötelezettség mellett kezdeményezheti az ülésen történő tárgyalását, melyről a képviselő-testület egyszerű többséggel dönt.

d.) Amennyiben a képviselő-testület az a.), b.), c.) pontokban leírt előterjesztések tárgyalását elutasítja, az előterjesztést a képviselő-testület soron következő ülésén kell tárgyalni.

(2) A képviselő-testület elé írásos előterjesztést terjeszthet:

 • a polgármester,
 • az alpolgármester,
 • a képviselők,
 • a jegyző,
 • a bizottságok,
 • az intézmények vezetői,
 • akit erre a polgármester vagy a képviselő-testület felkér,
 • az egyedi ügyekre vonatkozó előterjesztést az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező személy-személyek, szervek.

(3) A képviselő-testület egyszerű többséggel határoz, ha az adott előterjesztést több alkalommal kívánja tárgyalni.

(4) A testületi ülés napirendjére kerülő előterjesztéseket minden esetben előzetesen be kell mutatni a jegyzőnek, törvényességi ellenőrzés céljából.

13. §

(1) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak. A 18 éven aluli személyek a képviselő-testületi ülésén csak az elnök egyedi engedélye alapján vehetnek részt.

14. §

(1) A napirendek tárgyalásának általános szabályai:

Az ülés elnöke a jelenléti ív alapján megállapítja a határozatképességet, azt megnyitja.

Ha az ülés elnöke a jelenléti ív alapján az ülés kezdetekor megállapítja a határozatképtelenséget, akkor az ülést nem nyitja meg, legfeljebb az ülés tervezett időpontjához képest 30 percig várhat annak megnyitására, ha képviselői távollét bejelentése alapján ez idő alatt várható, hogy az ülés határozatképessé válik.

Ha az ülés folyamán az elnök határozatképtelenséget állapít meg, szünetet rendel el, amennyiben valószínűsíthető a határozatképesség újbóli beállása. A szünet ideje legfeljebb 30 perc. Amennyiben a szünet ideje lejárt, vagy a határozatképtelenség beálltakor nem valószínűsíthető az újbóli határozatképesség beállta, az ülést bezárja.

A határozatképtelenség miatt félbeszakadt, vagy elmaradt képviselő-testületi ülést az elnök 15 napon belül köteles összehívni azonos napirenddel, azzal, hogy a képviselő-testület a napirend elfogadásánál vita nélkül egyszerű többséggel dönthet újabb napirendi pont tárgyalásáról is.


a.)  A munkaterv szerinti testületi ülésen kell a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést első napirendi pontként előterjeszteni. A képviselő-testület egyszerű többséggel dönt az előterjesztésről.

b.)  A képviselő-testület a napirend kérdésében az elnök javaslatára vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.

A napirend sorrendjének elfogadása után a levezető elnök az elfogadott napirendi ponthoz kötve van, annak visszavonására, a napirend változtatására csak a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján van lehetőség.

c.)  Bármely képviselő, illetve az előterjesztő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását, erről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt, az elnök javaslatára meghatározza a napirend tárgyalásának új időpontját.


d.)

 • A levezető elnök elsőként a napirend előterjesztőjének megadja a szót, aki az írásos előterjesztéshez legfeljebb 5 perc időtartamú szóbeli kiegészítést tehet.
 • Ezután a napirendet előzetesen tárgyaló bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát.
 • Az ülés elnöke minden napirendi pont felett vitát nyit.
 • A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében a levezető elnök adja meg a szót.
 • A napirendi pont feletti vita során a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak véleményüket, javaslatukat, módosító indítványt tehetnek, melyre első alkalommal 5 perc, ismételt hozzászólás esetében 2 perc áll rendelkezésre.
 • Vita közben bármelyik képviselő, ha a személyét érintő felszólalásra kíván észrevételt tenni, soron kívül szót kérhet az elnöktől, a rendelkezésre álló idő 2 perc.
 • Az elnök az előzőekben meghatározott időponttól eltérhet.
 • Az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai és az ülésen tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket intézhetnek, amelyekre az előterjesztő lehetőleg az ülésen, de legkésőbb az ülést követő 15 napon belül írásban köteles választ adni.
 • A képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent hallgatóság az elnök engedélyével az adott napirendhez hozzászólhat, annak ideje 2 perc, ezt követően az elnök a szót megvonhatja.
 • Az előterjesztő – figyelemmel a vitában elhangzottakra – az előterjesztésben szereplő javaslatot, illetve a módosító javaslatot benyújtó fél javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja.
 • Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja. A vita lezárására a testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a testület vita nélkül egyszerű többséggel dönt.
 • A vita során bármikor, illetve a szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a napirendhez kapcsolódóan törvényességi észrevételt kíván tenni.

(2) A vita lezárását követően az elnök összefoglalja az elhangzottakat, és annak alapján javaslatot tesz a döntésre úgy, hogy előbb a vitában elhangzott az előterjesztést módosító vagy kiegészítő változatát bocsátja döntésre, majd a módosítást is tartalmazó előterjesztést bocsátja szavazásra.

(3) A szavazatok összeszámlálásával az elnök megállapítja a javaslat mellett, majd a javaslat ellen szavazók, végül a szavazástól tartózkodók számát.

A szavazás számszerű eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a döntést.


15. §

(1) Az ülés rendjének fenntartásáért az elnök felel.

(2) Az elnök:

a.)   figyelmezteti azt a felszólalót, aki eltért a tárgytól.

b.)  rendre utasítja azt, aki a tanácskozáshoz nem méltó, másokat sértő kifejezéseket használ, aki az ülésen résztvevőkkel szemben méltatlan magatartást tanúsít,

c.) figyelmezteti azt az ülésen jelenlévő állampolgárt, aki a tanácskozás rendjét magatartásával zavarja, ismételt rendzavarás esetén a terem elhagyására is kötelezheti.

 (3) Az elnök rendfenntartás érdekében tett rendreutasító intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.

Amennyiben a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely lehetetlenné teszi a tanácskozás folytatását, az elnök szünetet rendel el, melynek ideje legfeljebb 30 perc. A rendzavarás miatt az elnök javaslatára a képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel dönt az ülés elnapolásáról. Az elnök köteles 15 napon belül az ülés folytatására a képviselő-testületet összehívni.

16. §

(1) Szavazni csak személyesen lehet.  A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. Szavazás közben a szavazatot indokolni nem lehet.

(2) Bármely képviselő javaslatot tehet név szerinti szavazásra. A kérdésben a képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt. 

(3) A név szerinti szavazás esetén a jegyző a képviselők névsorát ábécé sorrendben felolvassa. A képviselők „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja, és a szavazás eredményét a névsorral együtt átadja az elnökének, aki a szavazás eredményét kihirdeti. A szavazás eredményét tartalmazó névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. Napirend elfogadása tárgyában, illetve ügyrendi kérdésben név szerinti szavazás nem rendelhető el.


(4) A titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Ügyrendi Bizottság látja el. A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyző biztosítja. 

Amennyiben a képviselő-testületi ülésen az ügyrendi bizottság tagjai nincsenek jelen, a képviselő-testület a titkos szavazás ellátására kéttagú, ad-hoc bizottságot hoz létre. Ha az ügyrendi bizottság tagjaiból a képviselő-testületi ülésen csak egy fő van jelen, annak létszámát egy fővel a jelenlévő képviselők közül ideiglenesen bővíti.


(5)  A bizottság elkészíti a szavazólapokat. A szavazólapokra a képviselő-testületi bélyegző lenyomatát kell alkalmazni. A titkos szavazáskor urna használata kötelező. A szavazáshoz borítékot biztosítani kell.  A titkos szavazás lebonyolítására szolgáló helység nem lehet azonos az ülésterem helyiségével, a szavazás tisztaságának megóvását biztosítani kell.


(6) A bizottság a szavazatok összeszámlálását követően megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, a szavazás eredményét, erről a bizottság külön jegyzőkönyvet készít, melyet a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. 

17.§

(1) Az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelenlévő települési képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.


 (2) A minősített többséget igénylő javaslat esetén a megválasztott települési képviselők több mint a felének – azaz 5 fő - egybehangzó szavazata szükséges.

A képviselő-testület a 2011.évi CLXXXIX. tv (a továbbiakban Mötv.) 42. §-ában szereplő át nem ruházható ügyek valamint az alább felsorolt ügyek eldöntéséhez minősített többségű szavazata szükséges:

 • átruházott hatáskör esetileg történő visszavonásához,
 • a törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt kinevezés, választás, megbízás, eseteiben a felmentés, megbízás visszavonás, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása, 
 • önkormányzati hatósági ügyek.

18.§


(1) Amennyiben a képviselő az Mötv 49. § (l) bekezdés szerinti személyes érintettség bejelentési kötelezettségének a döntéshozatalt megelőzően nem tesz eleget és az ülésen az elnök tudomására jut, figyelmezteti az érintett képviselőt a mulasztás pótlására.


(2) Amennyiben a személyes érintettség bejelentési kötelezettség elmulasztása a döntéshozatalt követően válik ismertté, az elnök a tudomásra jutást követő 3 munkanapon belül felkéri az Ügyrendi Bizottságot az eljárás lefolytatására.


(3) Az Ügyrendi Bizottság 8 munkanapon belül meghallgatja az érintett képviselőt, szükség esetén egyéb dokumentumokat kér be, a meghallgatásról jegyzőkönyvet készít.

(4) A képviselő-testület következő ülésén  az ügyrendi bizottság jegyzőkönyve, megállapítása  alapján dönt arról, hogy a személyesen érintett képviselő részvételével hozott döntést fenntartja, vagy az előterjesztést újra megtárgyalja.


                                                                        19.§

Az önkormányzati rendeletalkotás,
önkormányzati határozatok

(1)  

a) A rendelet alkotását, módosítását, hatályon kívül helyezését kezdeményezheti:

- a polgármester,

- az alpolgármester,

- a képviselő,

- a képviselő-testület,

- a bizottságok,

- a jegyző.


A kezdeményezést a polgármesternél kell benyújtani, - kivéve, ha azt, a képviselő-testület kezdeményezte -, aki a rendelet tárgya szerint illetékes képviselő-testületi bizottság/bizottságok és a jegyző bevonásával a kezdeményezésre elkészült rendelet-tervezetet a soron következő képviselő-testület ülésén előterjeszti. A rendelet-tervezetet főszabályként írásbeli indoklással, vagy szóbeli indoklással kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

Az indoklásban utalni kell a szabályozás várható következményeire, eredményeire, mely előzetes hatásvizsgálaton vélelmezésen, becslésen alapul. A polgármester tájékoztatja a testületet az előkészítés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő javaslatokról.

b) Az (1) bekezdés f) pontjában foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet, az önkormányzat honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közzététellel társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.

c) A társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről, a honlapon megadott elektronikus levélcímen vagy a  hivatal címére küldött levélben bárki véleményt nyilváníthat.

d)  A névtelenül érkezett véleményeket nem kell figyelembe venni.

e)  A véleményezési határidő  8 nap.

f)  Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:

 • költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló
 • a fizetési kötelezettségekről szóló
 • az önkormányzat szervezetéről és működéséről szóló rendeletek tervezeteit
 • annak a rendeletnek a tervezetét, amelynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik. (Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.)
 • az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz.

g) A jogszabály előkészítéséért felelős személy összegzi  a beérkezett véleményeket és azokról összefoglalót készít. A beérkezett vélemények tekintetében az előterjesztőt egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

h) Az elkészített összefoglalót az önkormányzati rendelet-tervezettel együtt kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

i)  Az elkészített összefoglalót a rendelet kihirdetését követően kell közzétenni.

j) A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított 30 napig nem lehet a honlapról eltávolítani. A véleményezők adatait a rendelet előkészítője a véleménnyel érintett rendelet hatálybalépésétől számított 30 napig kezeli.


(2) A rendeleteket külön-külön naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni a következők szerint:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………..……. - a rendelet sorszáma- ……/év(hó./nap.) – a rendelet kihirdetésének ideje- önkormányzati rendelete ……………….-a továbbiakban a rendelet címe-.

(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetése kifüggesztéssel történik meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztésről a jegyző az ülést követő napon gondoskodik.

A soron következő önkormányzati újságban tájékoztatni kell a lakosságot az elfogadott új rendelet számának és tárgyának megjelölésével. A település honlapján, melynek elérhetősége www.alsozsolca.hu megtekinthető a képviselő-testület által hozott hatályos rendeletek tára.

20.§

(1) A képviselő-testület az alábbi kérdésekben a szavazati arányok rögzítésével, alakszerű határozat nélkül dönt:

 • napirend elfogadása,
 • lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról, amennyiben újabb határidő vagy feladat nem kerül megállapításra,
 • ügyrendi kérdések
 • a rendelet-tervezet vagy határozati javaslat szavazásáról szóló döntést, ha az nem kapta meg a támogatáshoz szükséges szavazatok számát.


(2) A határozatokat külön-külön naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámozással kell ellátni a következők szerint:


Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének …..(a határozat száma)/20…..(év) (hónap/nap) Kt. határozata …………(a határozat tárgya)


A határozatnak egyértelműen megfogalmazott rendelkezésről kell szólnia. Tartalmaznia kell a végrehajtásért felelős személy, szerv megjelölését és a határidő megjelölését, ami lehet azonnali, folyamatos, illetve naptári naphoz kötött.


(3) A testületi határozatokról a jegyző évenkénti bontásban nyilvántartást vezet.

(4) A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő öt munkanapon belül el kell küldeni a végrehajtásért felelős személynek és szervnek.

(5) A határozatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztéseket, jelentéseket a jegyző készíti el, s az elnök terjeszti a képviselő-testület elé.

21. §

A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

(1) A képviselő-testület üléséről a résztvevő jegyzőkönyvvezető közreműködésével jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza:

 • az ülés helyét és időpontját, az ülés jellegét, az ülés nyilvános vagy zárt ülési módját, az ülés megnyitásának és bezárásának időpontját,
 • a megjelent képviselők nevét, a képviselő-testület határozatképességének a megállapítását,
 • a távolmaradását bejelentő és távolmaradását be nem jelentő képviselők nevét,
 • a tanácskozási joggal megjelentek felsorolását,
 • az elfogadott napirendeket,
 • napirendi pontonként a napirend tárgyát, a napirend előterjesztőjének nevét, szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát
 • az ülésen felszólalók nevét és tisztségét és mondanivalójuk lényegét, az elhangzott bejelentéseket, kérdéseket, azokkal kapcsolatos válaszokat,
 • a rendelet vagy határozat szavazásáról a számszerű eredményt, a határozatok szövegét, utalást arra, hogy az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi,
 • az ülésen történt fontosabb eseményeket, különös tekintettel a távozó vagy érkező képviselők határozatképességére gyakorolt számszaki hatását,
 • az elnök, a jegyző és a jegyzőkönyvvezető aláírását, pecsétet.

(3) A jegyzőkönyv eredeti példányához mellékelni kell:

a) meghívót,

b) az írásos előterjesztéseket,

c) az írásban benyújtott hozzászólásokat

d) az elfogadott rendeleteket,

e) jelenléti íveket,

f) titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet,

g) névszerinti szavazásról készült jegyzőkönyvet.

(4) A testületi ülésről készült jegyzőkönyv egy eredeti példányát évente be kell köttetni és a Polgármesteri Hivatal titkárságán kell megőrizni, ahol a zárt ülés kivételével a választópolgárok a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyveibe, előterjesztéseibe betekinthetnek.

(5) A zárt ülésekről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, sorszámozása folyamatos és azokat elkülönítve a Polgármesteri Hivatal titkárságán kell megőrizni. 

(6) A képviselő-testület ülésének – a zárt ülés jegyzőkönyv kivételével – jegyzőkönyvét az ülést követő legkésőbb 20 napon belül a www.alsozsolca.hu honlapon kell elhelyezni.A települési képviselő, a képviselő-testület bizottságai

22. §

(1) A képviselő-testület tagját megválasztásának időpontjától megbízatása megszüntetéséig tiszteletdíj illeti meg. A képviselő-testület tagjait, a bizottságok képviselő és külsős tagjait és elnökeit megillető tiszteletdíjat Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/1996.(IV.26.) önkormányzati rendelete szabályozza. A tiszteletdíjak fedezetéről az önkormányzat költségvetésében kell gondoskodni.

23. §

(1) A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok:

a) Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság                                            létszáma: 7 fő;

b) Ügyrendi Bizottság                                                                           létszáma: 3 fő;

c) Szociális és Nemzetiségi ügyekkel foglalkozó Bizottság                  létszáma: 5 fő;

d) Ifjúsági Kulturális és Sportbizottság                                                 létszáma: 5 fő.

(2) Az állandó bizottságok tagjait a 3. számú függeléke tartalmazza.

(3) Az állandó bizottságokra átruházott feladatait a 3. számú melléklete tartalmazza.

24.§

(1) A képviselő-testület ideiglenes bizottság létrehozásakor - a polgármester javaslatára - megválasztja a bizottság elnökét, meghatározza bizottság feladat és hatáskörét.

(2) Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig, illetve az erről szóló jelentésnek a képviselő-testület által történő elfogadásáig tart.

(3) A képviselő elnöki tisztséget csak egy bizottságban tölthet be, kivéve az ideiglenes bizottsági elnöki tisztség esetén.

25. §

(1) A bizottságok üléseiket a képviselő-testület üléseihez és az aktuális feladatokhoz igazodva, szükség szerint tartják. A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le, akadályoztatása esetén lehetőleg a képviselő-testületből választott bizottsági tag. A képviselő-testület ülésén a bizottság állásfoglalását az elnök ismerteti, akadályoztatása esetén az ülésen jelen lévő bizottsági tag.

(2) Az elnök köteles a bizottsági tagok több mint felének indítványára az ülést összehívni a kezdeményezés kézhezvételét követő 8 napon belül.

(3) Az ülés tervezett napirendjén túl a bizottság egyszerű többséggel vita nélkül dönt a bizottsági ülésen szóban elhangzó vagy írásban előterjesztett napirend tárgyalásáról.

26. §

(1) A képviselő-testület éves munkatervében meghatározza azokat az előterjesztéseket, amelyek a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be.

A bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amit az elnök és a bizottsági tagok közül egyszerű többséggel a választott jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető ír alá.  A jegyzőkönyvön a bizottság pecsétjét kell használni.

A bizottság alakszerű határozattal dönt: A határozatokat külön-külön naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámozással kell ellátni a következők szerint:


Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének ….. Bizottságának ……..(a határozat száma)/20…..(év) (hónap/nap) Kt. határozata …………(a határozat tárgya)

A határozatnak egyértelműen megfogalmazott rendelkezésről kell szólnia. Tartalmaznia kell a végrehajtásért felelős személy, szerv megjelölését és a határidő megjelölését, ami lehet azonnali, folyamatos, illetve naptári naphoz kötött.


(2) A bizottság ülésére az írásos anyagok megküldésével egyidejűleg meg kell hívni a bizottsági tagokat a jegyzőt, és szükség esetén a szakértőt, valamint Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, ha a bizottság nemzetiséget érintő napirendet tárgyal.

(3) Közös bizottsági ülések esetén a bizottságoknak külön-külön is határozatképesnek kell lenniük, a kialakított véleményt, javaslatot a kijelölt bizottság elnöke, vagy a megbízott bizottsági tag ismerteti a képviselő-testülettel. Szavazáskor a jelenlévő bizottsági tagok együttesen szavaznak.

(4) A bizottsági ülés meghívóját és az előterjesztéseket legalább 2 nappal a tervezett időpont előtt a bizottság tagjainak és a jegyzőnek az általuk megadott e-mail címre kell megküldeni.

 A bizottság munkájához eseti szakértőt vehet igénybe, részére tanácskozási jogot biztosít, amennyiben erre fedezet áll rendelkezésre a költségvetésben.


A polgármester, az alpolgármester, a jegyző

27.§

(1) A polgármester megbízatását főállásban látja el. A polgármester általános helyettese a főállású alpolgármester.

(2) A polgármester köteles bejelenteni a képviselő-testületi ülésen, ha 5 napot meghaladó tartós távolléte várható, amennyiben ennek időpontja előre ismert.

(3) A polgármester fogadóóráját a Polgármesteri Hivatalban tartja, vagy az ettől eltérő helyet a polgármester maga határozza meg.

28. §

(1) A képviselő-testület főállású alpolgármestert és külsős, társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. Az alpolgármesterek névsorát a 2. számú függelék tartalmazza


(2) Az alpolgármesterek fogadóórájukat a Polgármesteri Hivatalban tartják, az ettől eltérő helyet az alpolgármesterek maguk határozzák meg.

29. §

(1) A jegyző fogadó óráját a Polgármesteri Hivatalban tartja.

(2) A jegyzőt távollétében az alsózsolcai építésügyi szolgáltatási pont ügyintézője helyettesíti.

A képviselő-testület hivatala

30. §

(1) A képviselő-testület hivatala: Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

Székhelye:         3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.

Telephelye:        3571 Alsózsolca, Tanács út 2.

(2)   A Polgármesteri Hivatal által használt bélyegző: Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal feliratú körbélyegző B-A-Z. Megye Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138, középen Magyarország címerével. Egyéb önkormányzati feladatok ellátást segítő bélyegzők is használhatók, ezek engedélyezésére a jegyző jogosult. Az engedélyekről bélyegző nyilvántartó vezetése kötelező.

(3)   A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

(4)  A Polgármesteri Hivatal ügyrendjét az 5. számú függelék tartalmazza. A lakosság ügyeinek közvetlen intézésére ügyfélszolgálat működik.

(5) A Polgármesteri Hivatalban alkalmazott köztisztviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkaköröket a 4. számú melléklete tartalmazza.

A települési önkormányzatok társulásai

31. §

 (1) A képviselő-testület döntése alapján létrejött társulásokat a 4. számú függelék tartalmazza.

Helyi népszavazás


32. §


(1) A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást akkor, ha azt több mint 900 választópolgár érvényesen kezdeményezi

(2) A helyi népszavazással kapcsolatos  eljárásra a 2013.évi CCXXXVIII törvény  32-62. §-a az irányadó.

Az önkormányzat vagyona


33. §


(1) A költségvetés tervezet első alkalommal történő tárgyalásakor a képviselő-testület más napirendet nem tárgyal, kivéve a halaszthatatlan sürgős ügy tárgyalását.

(2) Az önkormányzat törzsvagyonának forgalomképtelen, illetőleg korlátozottan forgalomképes körét, valamint a vagyontárgyakról való rendelkezés feltételeit a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

(3) A helyi adók megállapításának szabályait a képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

(4) A belső ellenőrzési feladatok elvégzését a jegyző megbízási szerződés alapján külső szolgáltatóval látja el.

(5) A gazdálkodás zavartalan működése érdekében a képviselő-testület a polgármesternek az 1. számú mellékletben szabályozott tartalékkeret felhasználását teszi lehetővé.

(6) Szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatban az 1. számú melléklet rendelkezik.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


34. §(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján 17 óra 55 perckor lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Képviselő testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Szilágyi László

 Urbánné Lengyel Zsuzsanna

 polgármester

jegyzőAz SZMSZ függelékei:
1. számú függelék

Alsózsolca Város Képviselő-testületének tagjai


2. számú függelék

Alsózsolca Város Alpolgármesterei


3. számú függelék

Alsózsolca Város Képviselő-testületének bizottságai és azok tagjai


4. számú függelék

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének társulásai és egyéb együttműködései


5. számú függelék

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje


6. számú függelék

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve


7. számú függelék


Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított intézmények


8. számú függelék

Alsózsolca Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása


Az SZMSZ mellékletei:


1.számú melléklet2.számú melléklet

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörök


Alsózsolca Város képviselő testülete által önként vállalt feladatok


3.számú melléklet

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete által létrehozott állandó bizottságok feladatai


4.számú melléklet

A vagyonnyilat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke a Polgármesteri Hivatalban


5.számú melléklet


A vagyonnyilatkozatok kezeléséről, nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló részletes szabályok


1.számú függelék
ALSÓZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJAI 1. Szilágyi László polgármester


 1. Brünner István


 1. Fodor Ákos


 1. Dr. Majoros Géza


 1. Dr. Mádai Ákos


 1. Ráki István


 1. Sándor Károly


 1. Szabó László


 1. Zsiros Sándor Józsefné


2. számú függelék
ALSÓZSOLCA VÁROS ALPOLGÁRMESTEREI
1. Brünner István főállású alpolgármester


2. Demkó Dóra  társadalmi megbízatású alpolgármester
3. számú függelékAlsózsolca Város képviselő-testületének bizottságai és azok tagjaiPénzügyi és Városfejlesztési BizottságElnöke:            Ráki István


Tagjai.             Fodor Ákos

                        Dr. Majoros Géza

                        Szabó László

Külső tagjai:    Horváth Henrik Tibor

                        Vadász József

                        Vargáné Bán Ilona Margit


Ügyrendi Bizottság


Elnöke:            Fodor Ákos


Tagjai:             Dr. Mádai Ákos

                        Szabó LászlóSzociális és Nemzetiségi ügyekkel foglalkozó Bizottság


Elnöke:            Sándor Károly


Tagjai:             Ráki István

                        Fodor Ákos

Külső tagjai:    Berki Elemér

                        Erdei-Nagy Imre

                       

Ifjúsági Kulturális és Sport Bizottság


Elnöke:            Szabó László


Tagjai:             Fodor Ákos

                        Dr. Mádai Ákos                                 

Külső tagjai:    Dolhai Miklós

                        Szaláncziné Somos Zsuzsanna


4. számú függelék
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének társulásai

és egyéb együttműködései
Társulások:


 • Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Település és Területfejlesztési Társulása

Központ címe: 3561 Felsőzsolca, Szent I. u. 20.


 • Onga és Társult Települések Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Társulása

      Központ címe: Onga, József A. u. 5.Egyéb együttműködések:


 • MOBILMED Orvosi Ügyelet 

      3433 Nyékládháza, Nagy László u. 3.

Közös költségviseléssel működtetik a társult települések az orvosi ügyelet ellátására


 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgári Védelmi Szövetség

      3530 Miskolc, Dózsa Gy. u. 15.


 • Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

      1067 Budapest, Teréz krt. 23.5. számú függelék


A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYRENDJE


Szervezeti felépítése


1./ Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) egységes hivatal, az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

2./ A Hivatal vezetéséről a polgármester irányításával a jegyző gondoskodik. A jegyző általános helyettese az építési szolgáltatási pont ügyintézője.

3./ A Hivatal engedélyezett főfoglalkozású létszámkeretét a képviselő-testület az éves költségvetésében határozza meg.

4./ A Hivatal az alábbiak szerint tagozódik:

- titkárság-műszaki-informatikai csoport

- általános igazgatási csoport

- pénzügyi-gazdálkodási-ellenőrzési csoport

            - technikai alkalmazottak, hivatalsegéd

5./ Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek, illetve a közmeghallgatás lebonyolításához szükséges helyiséget az Önkormányzat az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca Kossuth Lajos út 138. szám alatti emeleti tárgyalójában biztosítja. A Nemzetiségi Önkormányzat igény esetén a Közösségi Ház és Könyvtárban Alsózsolca Görgey út 1. szám alatt is tarthat közmeghallgatást évente 1 alkalommal ingyenesen.

A képviselő-testület biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére a Polgármesteri Hivatal költségére a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását.

A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések
kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, jegyzőkönyv felterjesztése) a Hivatal biztosítja.

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein és a közmeghallgatásán a jegyző, vagy a vele azonos végzettségű köztisztviselő, meghívás esetén az önkormányzati intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal témafelelősei vesznek részt.

A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Polgármesteri Hivatalon keresztül látja el.

Alsózsolca Város Önkormányzata és az Alsózsolca Város Nemzetiségi Önkormányzat megállapodását külön dokumentumba foglalja.

6./ A Hivatali munkarendje:

A polgármesteri hivatali dolgozók munkarendje: heti 40 óra. A munkaidő hétfőtől csütörtökig 730-1600-ig, pénteken 730-1330 óráig tart.

Azokat az államigazgatási és egyéb szolgáltatásokat, amelyeket jogszabály előír (pl. házasságkötés) munkaidőn kívül, a heti a szabad- és pihenőnapon, illetve munkaszüneti napon is el kell látni.

7./ A hivatal ügyfélfogadási rendje, mellyel azonos az ügyfélszolgálat nyitva tartása:


Polgármester , Jegyző                                                szerda             800 - 1500-ig


Polgármesteri Hivatal ügyintézői és a főállású alpolgármester                                                       

hétfő               730 - 1200-ig

                                                                                  szerda             730 - 1600-ig

                                                                                  péntek             730 - 1230-ig


Társadalmi megbízatású alpolgármester fogadó óráját előzetes egyeztetés alapján a Polgármesteri Hivatalban tartja


6. számú függelék

Alsózsolca Város Képviselő-testületének

2015. évi munkaterve


Az ülések helye: Alsózsolca, Görgey Artúr út 1. Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár színházterme


2015. január 29. /csütörtök/  17  óra

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előadó: polgármester

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. január 19.

2./ A 2015. évi költségvetés megtárgyalása (Szükség esetén a képviselő-testület 2. fordulóban

     tárgyalja a költségvetés tervezetet)

     Előadó: polgármester

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. január 19.

     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

3./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

     Előadó: polgármester


     Anyag kiadásának határideje: 2015. január 23.


2015. március 26. /csütörtök/  17  óra 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előadó: polgármester

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. március 16.

2./ Tájékoztató az óvodák működéséről

      Előadó: óvodavezetők

3./ A 2015. évi intézményi térítési díjak megállapítása

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. március 16.

     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

4./ Tájékoztató az önszerveződő közösségek részére nyújtott 2014. évi támogatás felhasználásáról

     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

     Előadó: polgármester

5./ Gazdasági program elfogadása

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

     Előadó: polgármester

6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

     Előadó: polgármester


     Anyag kiadásának határideje: 2015. március 20.


2015. április 23. /csütörtök/  17 óra

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előadó: polgármester

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. április 13.

2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

     Előadó: polgármester

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. április 13.

     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

3. Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. április 13.

     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

4./ Közbeszerzési terv elfogadása

     Előadó: polgármester

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. április 13.

     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

5./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

     Előadó: polgármester

   

 Anyag kiadásának határideje: 2015. április 17.


2015. május 28. /csütörtök/  17 óra

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előadó: polgármester

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. május 18.

2./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a 2014.

     évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

     Előadó: Gondozási Központ vezetője, jegyző

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. május 18.

     Előzetesen megtárgyalja a Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság, melynek időpontjáról

     minden képviselő értesítést kap.

3./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

     Előadó: polgármester


      Anyag kiadásának határideje: 2015. május 22.


2015. szeptember 3. /csütörtök/  17 óra Közmeghallgatás

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előadó: polgármester

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. augusztus 24.

2./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön

     Előadó: Felsőzsolca Rendőrőrs vezetője

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. augusztus 24.

     Előzetesen megtárgyalja a Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

3./ Tájékoztató a gyermek-egészségügyi ellátás helyzetéről és a házi gyermekorvosi tevékenységről

      Előadó: gyermekorvos

4./ Beszámoló a 2015. I. félévi költségvetés végrehajtásáról 

     Előadó: polgármester

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. augusztus 24.

     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

5./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata

     Előadó: temető üzemeltető

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. augusztus 24.

     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

     Előadó: polgármester


     Anyag kiadásának határideje: 2015. augusztus 28.


2015. november 26. /csütörtök/  17  óra

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előadó: polgármester

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. november 16.

2./ Helyi adók mértékének megállapítása 2016. évre

     Előadó: polgármester

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. november 16.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden      képviselő értesítést kap

3./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

     Előadó: polgármester


     Anyag kiadásának határideje: 2015. november 20.


2015. december 10. /csütörtök/  17  óra

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előadó: polgármester

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. november 30.

2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről

     Előadó: jegyző

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. november 30..

3./ Bérlemények 2016. évi bérleti díjak megállapítása

     Előadó: polgármester

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. november 30.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

4./ A képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása

     Előadó: polgármester

     Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. november 30.

     Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

5./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

     Előadó: polgármester

   

 Anyag kiadásának határideje: 2015. december 4.


                                                                                                                      7. számú függelék

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének által alapított intézmények • Fekete István Óvoda és Bölcsőde                      Alsózsolca, Fekete I. u. 7.


 • Alsózsolcai 2. Sz. Óvoda                                   Alsózsolca, Kossuth Lajos út 168.


 • Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal                      Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.


 • Alsózsolcai Gondozási Központ                        Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104.


 •  Közösségi Ház és Könyvtár                              Alsózsolca, Görgey A. u. 1.
 •  2015.01.01-től Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár


 •  Városüzemeltetés                                              Alsózsolca, Bocskai u. 36.

            2015.01.01.-től Alsózsolcai Városüzemeltetés


                                                                                                                       8. számú függelék


Alsózsolca Város Önkormányzata alaptevékenységének

kormányzati funkciók szerinti besorolása


011130      Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

109010      Szociális szolgáltatások igazgatás

013340      Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350      Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

045120      Út, autópálya építése

045160      Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047410      Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

061020      Lakóépület építése

064010      Közvilágítás

066010      Zöldterület-kezelés

066020      Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

076020      Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása

081030      Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042      Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082063      Múzeumi kiállítási tevékenység

091220      Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

091250      Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

092120      Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

095020      Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

107051      Szociális étkeztetés

041231      Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232      Start - munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233      Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236      Országos közfoglalkoztatási program

041237      Közfoglalkoztatási mintaprogram

082091      Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092      Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093      Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

      082094      Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés                                                                                                                        1. számú melléklet


Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete által átruházott hatáskörök(1) A polgármesterre átruházott hatáskörök:


a)  2 millió forint éves kerethatárig, esetenként 500.000 forintig dönthet indokolt esetben a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetési tartalékkeret felhasználásáról.

     Az ilyen módon történő minden egyes felhasználásról a felhasználást követő első testületi ülésen köteles beszámolni a testületnek. Amikor a felhasználási keretek kimerültek, a testület további összeget biztosíthat felhasználásra.

b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről a jogszabályok és az SZMSZ figyelembevételével saját hatáskörében döntsön, melyről a testületet a féléves, I-III. negyedéves és zárszámadáskor tájékoztatja.

c)  dönt az önkormányzat rendeletében részére biztosított hatáskörben:

ca) köztemetéssel kapcsolatos ügyintézési iránti kérelem elbírálásáról,

cb) időskorúak karácsonyi támogatása iránti kérelem elbírálásáról,

cc) a különleges sírhelybe való hozzátartozó/k/ temetéséről,

cd) egyedi kérelem elbírálásával a Köztemető más részén kiépíthető sírbolt,       urnasírbolt helyének kijelöléséről,

ce) ellátja a közbeszerzési szabályzatban foglalt polgármesterre átruházott feladatokat,

cf) dönt a súlykorlátozás alóli mentesítési kérelmekről és

cg) a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól –kérelemre- részben vagy egészben felmentést adhat. 

d) A kérelemre indult eljárás keretében dönt a képviselő-testület által meghatározott helységbérleti díjak mérsékléséről, megállapításáról, a döntésről a következő ülésen a tájékoztatja a képviselő-testületet.


(2) A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságra átruházott hatáskörök:


Ellátja a Közbeszerzési Szabályzatban foglalt Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságra átruházott feladatokat. Dönt az önkormányzat intézményei által elkészített pályázat önrészének megállapításáról, ha az a 100.000 Ft-ot nem haladja meg és ha erre a fedezet az Önkormányzat  vagy intézményei költségvetésében rendelkezésre áll. Nem vállalhat kötelezettséget, ha a pályázat lejárta után az önkormányzatot továbbfoglalkoztatási kötelezettség, vagy egyéb fizetési kötelezettség terheli.(3) Az Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök:


Dönt az önkormányzat rendeletében részére biztosított hatáskörbe a különleges sírhely adományozásáról és a temetőben kijelölt különleges sírhelyeken túl az elhalt hozzátartozója által kezdeményezett sírhely különleges sírhellyé való nyilvánításáról.

(4) A Szociális és Nemzetiségi ügyekkel foglalkozó Bizottságra átruházott hatáskörök:


       Dönt az önkormányzat rendeletében részére biztosított hatáskörben:

       a) önkormányzati rendeletben meghatározott ápolási díj iránti kérelem,

       b) felnőtt átmeneti segély iránti kérelem,

       c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem,

       d) temetési segély iránti kérelem és

       e) Bursa Hungarica pályázat elbírálásáról.(5) Jegyzőre átruházott hatáskörök


      Dönt a méltányosság közgyógyellátási kérelmekről.

      Kiadja a közútkezelői állásfoglalásokat.
                                                                                                 2. számú melléklet   

                                                                                                                  


Alsózsolca Város képviselő testülete által önként vállalt feladatok
 • önszerveződő közösségek támogatása
 • mezőőri szolgálat működése
 • laboratóriumi és fizikoterápiai ellátás
 • nem kötelező pénzbeli szociális ellátások biztosítása: Bursa Hungarica támogatás, intézményi térítési díj támogatás, időskorúak karácsonyi támogatása
 • bölcsődei ellátás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • támogató szolgáltatás – speciális személyi szállítás


3. számú melléklet


Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület

által létrehozott állandó bizottságok feladataiPénzügyi és Városfejlesztési Bizottság


 • Kezdeményezheti a képviselő-testület feladatkörét érintő önkormányzati rendelet megalkotását.
 • A képviselő-testület munkatervében meghatározott előterjesztéseket megtárgyalja, az adott ügyben kialakítja állásfoglalását.
 • Közreműködik a képviselő-testület által hozott rendeletek és határozatok végrehajtásában.
 • Átruházott hatáskörök gyakorlása.
 • Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás /vagyonnövekedés, - csökkenés / alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.
 • Vizsgálja a hitelfelvétel okait és gazdasági megalapozottságát.
 • Javaslatot tehet az önkormányzat saját bevételének növelésére, kiadásainak csökkentésére.
 • Javaslatot tehet önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek hasznosítására
 • Részt vesz az önkormányzat pályázatainak előkészítésében
 • Koordinálja és segíti az önkormányzat és vállalkozók együttműködését, társulási készségét.
 • Javaslatot tesz a városfejlesztési prioritásokra.

 


Véleményezi:


 • az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló beszámolót, tájékoztatót.
 • az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó képviselőtestületi előterjesztéseket különös tekintettel az önkormányzat által megállapítandó bérleti díjakra
 • az önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladási árát
 • a helyi adók bevezetésére, megállapítására vonatkozó előterjesztéseket
 • a hitelfelvétel benyújtására vonatkozó előterjesztéseket
 • a költségvetésben nem szereplő pénzügyi kihatású előterjesztéseket és a pályázati anyagokat
 • a gazdasági és pénzügyi ellenőrzések tapasztalatait, javaslatot tehet ellenőrzési szempontokra
 • a polgármester illetményére, jutalmazására vonatkozó előterjesztéseket
 • a város általános és részletes rendezési tervét
 • az önszerveződő közösségek által benyújtott pályázatok elbírálását
 • a feladatkörét érintő előterjesztéseket.
 • megvizsgálja és véleményezi a többi bizottságtól érkező, pénzügyi kihatású javaslatokat
 • a környezetvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseket, pályázati kiírásokat, beruházásokat a vállalkozásokban való önkormányzati részvételt célzó testületi előterjesztéseket.


Ügyrendi Bizottság


 • Kezdeményezheti a képviselő-testület feladatkörét érintő önkormányzati rendelet megalkotását.
 • A képviselő-testület munkatervében meghatározott előterjesztéseket megtárgyalja, az adott ügyben kialakítja állásfoglalását.
 • Közreműködik a képviselő-testület által hozott rendeletek és határozatok végrehajtásában.
 • Átruházott hatáskörök gyakorlása.
 • Ellátja a titkos szavazással kapcsolatos teendőket.
 • Közreműködik az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítésében és vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz módosítására.
 • Figyelemmel kíséri a képviselő-testület szabályszerű működését.
 • A képviselővel szemben felmerült összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést kivizsgálja és javaslattal él a képviselő-testület felé.
 • Ellátja a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat nyilvántartását, ellenőrzését.
 • Állást foglal a képviselő-testület működésével kapcsolatos egyes ügyrendi kérdésekben.
 • Lefolytatja a személyes érintettség bejelentésének elmulasztásával kapcsolatos eljárást.


Véleményezi:


 • a képviselő-testület hatáskörébe tartozó választások, kinevezések, megbízások és azok visszavonását
 • a fegyelmi eljárásokat
 • méltatlansági eljárás lefolytatását
 • a házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola egészségügyi orvosi körzetek kialakítását
 • a helyi kitüntetések adományozását
 • a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztéseket
 • a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjával, juttatásaival kapcsolatos rendelet tervezetet,
 • SZMSZ tervezetét
 • a feladatkörét érintő előterjesztéseket.Szociális és Nemzetiségi ügyekkel foglalkozó Bizottság


 • Kezdeményezheti a képviselő-testület feladatkörét érintő önkormányzati rendelet megalkotását.
 • Megtárgyalja a képviselő-testület munkatervében meghatározott előterjesztéseket, az adott ügyben kialakítja állásfoglalását.
 • Közreműködik a képviselő-testület által hozott rendeletek és határozatok végrehajtásában.
 • Gyakorolja az átruházott hatásköröket.
 • Előzetesen véleményezi a nevelési, kulturális és sport, szociális és ifjúsági feladatkörbe tartozó vezetői kinevezéseket.
 • Figyelemmel kíséri a szociális gondoskodás különböző formáit, javaslatot tehet azok továbbfejlesztésére.
 • Figyelemmel kíséri a város hátrányos helyzetben élő polgárainak,az időseknek, betegeknek és a megváltozott munkaképességűeknek a szociális helyzetét és az annak javítására irányuló feladatok ellátását, problémáinak mérséklésére kezdeményezést tehet.
 • Elemzi a város egészségügyi és szociális ellátottságát, javaslatot dolgoz ki a színvonal növelésére.
 • Különös gondos fordít az egészséges életmód népszerűsítésére, a városi szociális háló kiépítésére és hatékony működtetésére, az önkormányzat által benyújtott pályázatok előkészítésére és véleményezésére.
 • Ellátja a nemzetiségek érdekeit érintő döntések felügyeletét.


Véleményezi:


 • az önkormányzati oktatási, nevelési intézmények létesítésével, működésével, megszűntetésével kapcsolatos előterjesztéseket
 • az önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, értékeli a feladat végrehajtását, a pedagógiai-szakmaimunka minőségét az oktatási és kulturális intézmények vezetői kinevezésével kapcsolatos előterjesztéseket
 • az oktatási, közművelődési intézmények szakmai tevékenységének értékelését
 • a szociális gondoskodás, a gyermek- és családvédelmet érintő előterjesztéseket
 • a feladatkörét érintő előterjesztéseket.Ifjúsági, Kulturális és Sport bizottság


 • Javaslatot tesz vagy véleményezi a közterületek elnevezését és emlékmű állítását, szobor közterületen történő elhelyezését vagy áthelyezését.
 • Kezdeményezi, vagy véleményezi a kulturális, sport és sport jellegű intézmények alapítását, megszüntetését, átszervezését.
 • Ellenőrzi és koordinálja az önkormányzati kulturális és sport intézmények szakmai tevékenységét.
 • Javaslatot tesz a költségvetésben a kulturális célú előirányzatok felhasználására
 • Előzetesen véleményezi a nevelési, kulturális, sport és ifjúsági feladatkörbe tartozó vezetői kinevezéseket.
 • Javaslatot tesz a város művészeti, kulturális és sportéletének gazdagítását szolgáló pályázatok kiírására.
 • Javaslatot tesz kulturális, művészeti és sport rendezvényekre
 • Közreműködik a szakterületéhez tartozó önkormányzati rendelettervezetek előkészítésében
 • Figyelemmel kíséri a helyi védelemről szóló rendeleteket és javaslatot tesz az építészeti emlékekre és az épített környezetre vonatkozó védettség kiterjesztésére, megszüntetésére, módosítására.
 • Figyelemmel kíséri a városban működő ifjúsági, kulturális és sportszervezetek szakmai munkáját
 • Kapcsolatot tart a sport és kultúra területén működő egyesületekkel, szervezetekkel.
 • Figyelemmel kíséri a gyermek- és diákjogok érvényesülését a településen.
 • Támogatja a lakosság önszervező közösségeinek tevékenységét.
 • Jóváhagyja a társadalmi szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámolókat
 • Javaslatot tesz tanulmányi ösztöndíjak létesítésére
 • Kapcsolatot tart a helyi egyházakkal és ifjúsági szervezetekkel
 • Részt vesz az ifjúsági érdekek megfogalmazásában, kitűzi az ezzel kapcsolatos programok céljait


Véleményezi:

 • az önkormányzat fenntartásában működő kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatát.
 • a sporttal, kultúrával, ifjúsággal kapcsolatos önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló beszámolókat, jelentéseket
 • a város által támogatott nagy rendezvények programtervezetét, költségvetését és részt vesz azok szervezésében
 • a Testületi ülés napirendjére kerülő, a sport területét érintő előterjesztéseket
 • véleményezi és javaslatot tesz az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására, elidegenítésére
 • a művészeti alkotás közterületen, önkormányzati tulajdonban, illetve nem önkormányzati tulajdonban álló épületen való elhelyezését, áthelyezését, lebontását
 • az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, vagyoni értékű jogok idegenforgalmi célú hasznosításával kapcsolatos terveket, koncepciókat
 • a helyi tömegtájékoztatással kapcsolatos döntéseket
 • a testvérvárosi kapcsolatok keretén belüli kulturális tevékenységet, javaslatot tesz kulturális programok szervezésére, támogatja az ilyen rendezvényeket
 • véleményezi és javaslatot tesz önkormányzati kiadványok megjelentetésére


4. számú melléklet
A vagyonnyilat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke

a Polgármesteri Hivatalban
A képviselő-testület az alábbi munkakörben vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget állapít meg:
Munkakör

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség gyakoriság

Pénzügyi és adóügyi ügyintézők


2év


Kereskedelmi ügyintézők

5 év
5. számú mellékletA vagyonnyilatkozatok kezeléséről, nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

szóló részletes szabályok


I.A vagyonnyilatkozat benyújtásával kapcsolatos szabályok 1. A kitöltéskori állapotnak megfelelő adatok alapján kitöltött képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozat egy példányát az Ügyrendi Bizottságnak címezve kell benyújtani.
 2.  A vagyonnyilatkozatokat a Polgármesteri Hivatalban a jegyző veszi át, és igazolást állít ki azok átvételéről az e melléklet szerinti formanyomtatványon.
 3. A képviselő a saját és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatát külön-külön borítékban adja át a jegyzőnek.
 4. A képviselői vagyonnyilatkozat átvétele névvel ellátott nyílt borítékban, a hozzátartozói vagyonnyilatkozat átvétele névvel ellátott, lezárt, az átvételkor a Polgármesteri Hivatal bélyegzőjével lepecsételt borítékban történik.


II.


A vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályai


 1. A vagyonnyilatkozatokat az egyéb iratoktól elkülönítetten kell kezelni, azokat a jegyző által kijelölt biztonsági zárral ellátott helyiségben, lemezszekrényben kell tárolni.
 2. A vagyonnyilatkozatokról és az ellenőrzési eljárásról e melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni.
 3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos technikai tevékenységet a jegyző végzi. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratokat iktatni kell.
 4. A képviselői vagyonnyilatkozatokat a Hivatal őrzésre kijelölt helyiségében a hivatali munkaidő alatt bárki megtekintheti.
 5. Az Ügyrendi Bizottság felel azért, hogy a vagyonnyilatkozatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrizzék, kezeljék és hogy az azokban foglaltakat  - a nyilvános vagyonnyilatkozatok kivételével – más ne ismerhesse meg.
 6. Ha a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett képviselő a Bizottságnak írásban bejelenti, hogy a közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke esetén a közös háztartásban élés megszűnt, a Bizottság az általa kezelt hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat haladéktalanul visszaadja a képviselő-testületi tagnak, melyről igazolást kell kiállítani.


III.


A vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével és az eljárással kapcsolatos szabályok 1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja: a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzése. A bizottság eljárására a képviselő-testület zárt ülésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az eljárás kezdeményezéséről a bizottság elnöke haladéktalanul tájékoztatja az érintett képviselőt.
 2. Az ellenőrzési eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 8 napon belül nem tesz eleget felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a bizottság az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.
 3. Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetén csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást (adatot) tartalmaz. Az ellenőrzési eljárásra irányuló új tényállítás nélkül ismételt kezdeményezést a bizottság annak érdemi vizsgálata nélkül elutasítja.
 4. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás során a képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatba történő betekintést a 4. számú függelék szerint vezetett „Betekintési nyilvántartás”-ban dokumentálni kell.IV.


Felelősségi szabályok


 1. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért a bizottság felelős.
 2. a képviselő felelős azért, hogy az általa bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljes körűek és aktuálisak legyenek.
 3. A vagyonnyilatkozatok technikai kezelése szabályainak megtartásáért a jegyző felelős.
I G A Z O L Á S

a vagyonnyilatkozatok átvételéről
Alulírott ……………………………mint a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett helyi önkormányzati képviselő, a mai napon az alábbi vagyonnyilatkozatokat adom át:………………………………….. helyi önkormányzati képviselő

………………………………….. házastárs/élettárs

………………………………….. gyermek

………………………………….. gyermek

………………………………….. gyermek

………………………………….. gyermek

Alsózsolca, 200………………… hó …………………. nap……………………………….                                        …………………………………….

                 átadó                                                                                  átvevő
                                                                                          


N Y I L V Á N T A R T Á S

a vagyonnyilatkozatokról


Sor-

szám

Nyilatkozattételre kötelezett neve

Nyilvántartási száma

vagyonnyilatkozatok nyilvántartási száma

Átvétel

időpontja

Közszolgálati tisztviselő

Házastárs/élettárs

Gyermek

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.N Y I L V Á N T A R T Á S

a vagyonnyilatkozatok ellenőrzési eljárásáról1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást kezdeményező neve, címe:


2. Az eljárás kezdeményezésének időpontja:


3. Az eljárásban érintett képviselő:


4.A vagyonnyilatkozat kifogásolt része:


5. A 4. pont megjelölésének hiányában a hiánypótlásra felhívás időpontja:


6. Az érintett tájékoztatásának időpontja a bejelentésről:


7. A Bizottság ülésének időpontja:


8. Az eljárás eredménye:

a./ A bejelentés elutasítva, mert

- nyilvánvalóan alaptalan,

- a bejelentő a hiánypótlásnak nem tett eleget,

- az ismételt kezdeményezés új tényállást nem tartalmaz.

b./ A bejelentés alapján a Bizottság az alábbiakat állapította meg: 


9. A képviselő-testület tájékoztatásának időpontja az eljárás eredményéről:
N Y I L V Á N T A R T Á S

a vagyonnyilatkozatokba történő betekintésről

Betekintés ténye

Betekintés jogosultjának személye


Betekintés jogszabályi

alapja

Betekintés

időpontjaaláírás