Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (VII.21.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Hatályos: 2014. 07. 22- 2022. 12. 15

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (VII.21.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről1

2014.07.22.

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: támogatott).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen

a) a szociális ellátásokra,

b) a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra,

c) az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra,

d) az ösztöndíjakra,

e) a lakáscélú támogatásokra, valamint

f) közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás az államháztartás körébe nem tartozó természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.

(2) Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó (nem szociális ellátás) pénzbeli juttatás.

(3) A céljellegű támogatás lehet:

a) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást,

b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

II. Fejezet

Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

Az átadott támogatás forrása

3. § Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, melyek terhére céljelleggel támogatást nyújt.

A támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése

4. § (1) A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján

a) eseti támogatási kérelem esetén 50.000 forintig a polgármester

b) általános jellegű működési célú támogatási kérelem, valamint 50.000 forintot meghaladó eseti támogatási kérelem esetén a Képviselő-testület,

c) a sporttevékenységek támogatásához rendelkezésére álló támogatási keretek felosztásáról a sportügyekkel foglalkozó bizottság

(a továbbiakban együtt: támogatást nyújtó) dönt.

(2) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra, vagy

b) aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be, vagy

c) aki a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) akinek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs.

(3) A céljellegű támogatási kérelmek a célhoz kapcsolódó külön önkormányzati rendelet(ek)ben meghatározott pályázati feltételekkel nyújthatók be, az azokban foglalt tartalmi és formai követelményekkel. A kérelmet az előirányzat feletti rendelkezési joggal bíró támogatást nyújtónál lehet benyújtani.

(4) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját, valamint a kifizetés módját.

A támogatási megállapodás

5. § (1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül – a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, cégjegyzékszámát, adószámát, bankszámlaszámát, képviseletében eljáró személyeket,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás felhasználásának célját,

d) a támogatás felhasználásának feltételeit,

e) a támogató pénzügyi teljesítésének ütemezését,

f) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

g) a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló módját, helyét és idejét

h) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(2) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(4) A támogatási megállapodás aláírására jogosultak köre a 4. § (1) bekezdésében meghatározott támogatást nyújtóval megegyező.

(5) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kizárólag átutalással lehet teljesíteni.

(6) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(7) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.

Az elszámolás

6. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a támogatásról szóló döntés előkészítéséért felelős szervezeti egység felé az alábbiak szerint:

a) eseti támogatások igénylése esetén a támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok, számlabizonylatok és számlaösszesítő

ab) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ac) a támogatási szerződésben meghatározott egyéb dokumentumok.

b) általános működési célú támogatások igénylése esetén a támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

(2) A támogatott köteles a pénzügyi elszámoláshoz szakmai beszámolót mellékelni.

(3) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(4) A benyújtott elszámolásokat az Etyeki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) illetékes szervezeti egységének megbízott köztisztviselője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(5) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára köteles visszafizetni.

(6) A Hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

A támogatási megállapodás módosítása, elállás a megállapodástól

7. § (1) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(2) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

Nyilvántartás és közzététel

8. § (1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről a Hivatal érintett szervezeti egysége köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a támogatást nyújtó megnevezését, a támogatott képviselőjének nevét, a támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét.

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott ötmillió forintot meghaladó, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére vonatkozó adatokat a település honlapján közzé kell tenni.

(3) A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül kell megtenni.

(4) A közzétételről a jegyző köteles gondoskodni.

III. Fejezet

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

9. § (1) Az államháztartáson kívüli pénzbeli forrás végleges átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, melyről utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. (III.27.) számú önkormányzati rendeletének a szabályait kell alkalmazni.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet az Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 16. napjával.