Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 19/2014.(XII.19.)önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról

Hatályos: 2015. 01. 01- 2017. 12. 30


Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

19/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

 közszolgáltatás ellátásáról


Királd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-ában és 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya

1. §


 1. A rendelet területi hatálya Királd Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott, a rendelet 1. mellékletében felsorolt közterületek (utcák, utak, terek) mellett elhelyezkedő ingatlanokra terjed ki.


 1. A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek.


 1. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (2) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.  


 1. A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladék keletkezésének ellenőrzésével és annak kezelésével összefüggő tevékenységre.

2. A közszolgáltatás tartalma


2. §


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre terjed ki:


 1. a közszolgáltató által rendszeresített – az ingatlanhasználó vagy a közszolgáltató tulajdonát képező és az ingatlanhasználó részére rendelkezésre bocsátott, vagy az önkormányzattal történt megállapodás alapján közterületen elhelyezett – hulladékgyűjtő edényben, vagy hulladékgyűjtő zsákban elhelyezett települési szilárd hulladék közszolgáltató általi gyűjtésére, és elszállítására.


 1. az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, a lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente kétszer – a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén – történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállításra,


 1. a közszolgáltató által fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, továbbá a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladék begyűjtésére,


 1. a háztartásban képződő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállítására,


 1. az a) és d) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.


3. A közszolgáltató és a lerakóhely megnevezése


3. §


 1. Királd Község Önkormányzata e rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 30.) útján gondoskodik.


 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására kijelölt Tiszabábolna Regionális Hulladék Közszolgáltató Kft (3465 Tiszabábolna, Fő út 113.) látja el.


 1. A társulással közszolgáltatási szerződést kötő közszolgáltató haladéktalanul köteles a társulás és az önkormányzat felé bejelenteni, ha közszolgáltatási tevékenység ellátásához alvállalkozót kíván igénybe venni, illetve megjelöli az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet.


 1. Királd Község közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező települési szilárd hulladékot a közszolgáltató a kezelésében lévő Hejőpapi Hulladéklerakóba (Hejőpapi, 073/5 hrsz.) szállítja.

II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátása


4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

4. § 1. A közszolgáltató a települési szilárd hulladék begyűjtéséről heti rendszerességgel, az általa előre meghatározott időpontban, szállítási naptár szerint köteles gondoskodni.


 1. A közszolgáltató évente két alkalommal (tavasszal és ősszel) az önkormányzattal egyeztetett időpontban köteles külön díj felszámítása nélkül lomtalanítási akciót szervezni. A lomtalanítás pontos idejéről a közszolgáltató a lakosságot az éves szállítási naptár vagy a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni.


 1. Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.


 1. Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött egyedi szerződés alapján.


 1. A közterület tisztántartására vonatkozó szabályokat önkormányzati rendelet tartalmazza.


 1. A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlantulajdonost a változás bekövetkezte előtt 10 nappal hirdetmény útján köteles tájékoztatni.


 1. Az ingatlanhasználónak a települési szilárd hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.


 1. Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket köteles használni.


 1. A települési szilárd hulladék átadása a közszolgáltató által üzemeltetett speciális hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, megfelelő minőségű
  1. 60 literes
  2. 120 literes
  3. 240 literes
  4. 770 literes
  5. 1100 literes

hulladékgyűjtő edény igénybe vételével, továbbá a közszolgáltató egyedi jelölésével és a közszolgáltató vagy megbízottja által értékesített gyűjtőzsák igénybe vételével történik.


 1. A közszolgáltatás körébe újonnan belépők részére a közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatás igénybe vevői külön díjazás ellenében gyűjtő edényt bérelhessenek a közszolgáltatótól akként, hogy annak a legfeljebb öt éves kihordási időre számított bérleti díja a gyűjtőedény igazolt beszerzési költségét nem haladhatja meg. A közszolgáltató ebben az esetben köteles az önkormányzat felé bemutatni a hulladékgyűjtő edény vételárának, illetve az elszámolási időszakra alkalmazott bérleti díjának összegét megalapozó dokumentumokat és az adatokat az érintett ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani.


 1. Az ötéves időtartam leteltét követően a közszolgáltató csak abban az esetben cserélheti le az általa biztosított gyűjtőedényt, ha az használatra alkalmatlanná vált.


 1. A közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett ingatlanhasználó a közszolgáltató gyűjtőjárművéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedény kereskedelmi forgalomban saját maga is beszerezheti, illetve a közszolgáltatótól is megvásárolhatja.


 1. A gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként a közszolgáltatótól az elszállítás és a hulladékkezelés díját is tartalmazó áron megvásárolható, egyedi jelöléssel ellátott köztisztasági zsák alkalmazható, amennyiben


 1. az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát,
 2. a szabványos gyűjtőedénybe nem fér bele, de háztartási hulladéknak minősül,
 3. a többlethulladék által az edény túlsúlyos lenne.


5. Lomtalanítás


5. §


 1. A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente két alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik.


 1. A közszolgáltató az önkormányzatot és az ingatlanhasználót a lomtalanítást megelőző nyolc  nappal korábban írásban értesíti a lomtalanítás időpontjáról.


 1. A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.


 1. Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
 1. építési és bontási hulladék,
 2. gumiabroncs hulladék,
 3. gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű,
 4. az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék,
 5. veszélyes hulladék,
 6. háztartásokban keletkező vegyes hulladék,
 7. kerti hulladék.

6. §


 1. Az ingatlanhasználó a lomhulladékot elszállítás céljából az ingatlana előtti közterületre helyezheti ki a közszolgáltató által hirdetményben és az önkormányzat honlapján előzetesen megjelölt időpontban.


 1. Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállító eszköz által jól megközelíthető legyen, a zöld területet és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


 1. A kihelyezett lomhulladékot megbolygatni, szétszedni tilos, azt kizárólag a közszolgáltató szállíthatja el.


6. A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő szelektív begyűjtése


7. §


 1. Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot (papír, fehér és színes üveg, műanyag) az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten a hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló gyűjtőedényben is elhelyezheti.


 1. Gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladék fajtákkal ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.


 1. A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények kihelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a közszolgáltató gondoskodik.


 1. A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedény szükség szerinti ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a közszolgáltató végzi.


 1. A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés kiterjed az ingatlanhasználónál keletkezett és elkülönítetten gyűjtött műanyag és papír hulladékfajtákra, valamint a fém hulladékfajtára, továbbá a háztartásban képződő zöldhulladékra.


 1. A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékfajtákra utaló jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákot a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja. A zsákokban a jelzett hulladékfajtán kívül egyéb hulladék elhelyezése tilos.


 1. A házhoz menő szelektív és zöldhulladék gyűjtését a közszolgáltató kéthetenkénti rendszerességgel végzi.7. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai


8. §


A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata

a)   a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése,

b) a közszolgáltató kizárólag közszolgáltatási jogának biztosítása,

   c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás   e rendeletben és más jogszabályokban rögzített előírásai teljesítésének ellenőrzése mind az ingatlanhasználók, mind a közszolgáltató tekintetében.


8.  A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

9. §


 1. A közszolgáltató a jogszabályokban, valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.


 1. A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. A gondatlan ürítés miatt a gyűjtőedény javításának vagy új edényzet biztosításának költségei a közszolgáltatót terhelik.


 1. Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, vagy a használhatatlanná vált gyűjtőedény a közszolgáltató tulajdonát képezi úgy annak pótlása, cseréje az ingatlanhasználót terheli.


 1. A hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállító járműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon ki és más környezetszennyezést ne okozzon.


 1. Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a területszennyezés mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.


 1. Amennyiben a szolgáltató tevékenységét a meghatározott időpontban elvégezni nem tudja, e tényről az önkormányzatot értesíti és az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül pótolja.


9. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

10. §


 1. Az ingatlanhasználó hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettsége, hogy


 1. a települési szilárd hulladékot e rendeletben meghatározott módon az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,


 2. a közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltatónak megfizesse,


 3. a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa.


 1. Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezéstől számított 15 napon belül az ingatlanhasználó írásban a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, és szerződéskötési kötelezettségének eleget tenni.
 1. Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles elhelyezni.
 2. Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a 4. § (1) bekezdése szerinti időpontban a közterületen begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt, valamint a lomtalanításba bevont feleslegessé vált hulladékot legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a közterületre. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

5. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogosforgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.11. §


 1. A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítést végző dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy a begyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep berendezéseit.


 1. Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a gyűjtőedényekben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról az ok feltüntetésével a közszolgáltató értesíti az ingatlanhasználót, és ezzel egyidejűleg a járatnaplóban is rögzíti. Az ezen okból el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


 1. Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely a gyűjtőedényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot kiüríteni, a gyűjtőedényt használhatóvá tenni.


 1. A 60/120 literes háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlanhasználója szükség szerint gondoskodik. A társasházak rendelkezésére bocsátott gyűjtőedények időszakonkénti mosásáról és fertőtlenítéséről a közszolgáltató gondoskodik évente kétszer, július és szeptember hónapban. A közszolgáltatást igénybevevő egyéb résztvevőknek megrendelés alapján a közszolgáltató külön térítési díj ellenében végzi el az edények mosását és fertőtlenítését.

10. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei, az adatkezelésre vonatkozó szabályok


12. §


 1. A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználó és a közszolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre.


 1. A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételének, illetve teljesítésének lényeges feltételeiről írásos szerződés útján, a feltételekben bekövetkezett változásokról szerződésmódosítás útján, egyéb esetekben felhívás, közzététel útján köteles az ingatlanhasználót értesíteni.


 1. A települési szilárd hulladék gyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni


 1. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma, számlavezető pénzintézete),
 2. a szerződés tárgyát,
 3. a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napját,
 4. a teljesítés helyét,
 5. az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalmát és darabszámát,
 6. a gyűjtőedény használatának jogcímét,
 7. a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,
 8. a felek jogait és kötelezettségeit,
 9. a közszolgáltatási díj megállapítását,
 10. a számla kiegyenlítésének módját, gyakoriságát,
 11. a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, a megszűnés eseteit,
 12. a panaszok jelzésének, elintézésének módját.


 1. A közszolgáltató jogosult a (3) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


 1. A közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni, illetve a Ht. rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzatnak átadja.


 1. A Királdi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgáltatással kapcsolatos díjkedvezmény megállapításának, nyilvántartásának, valamint a díjkedvezmény érvényesítésnek érdekében jogosult a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 65. § (2) bekezdésében meghatározott személyes adatok, valamint a kedvezmény megállapításához szükséges adatok kezelésére.


III. Fejezet

A közszolgáltatás díja


11. A fizetendő díj megállapítása, díjfizetési kedvezmények


13. §


 1. A közszolgáltató az általa alkalmazott hulladékgazdálkodási díjról szóló tájékoztatatást köteles a honlapján és a helyben szokásos módon közzétenni.


 1. A közszolgáltatást igénybevételi díjának elszámolására a közszolgáltató negyedéves elszámolási időszakot alkalmaz. Az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni a közszolgáltatás díját.


 1. A közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani a közszolgáltatási díj fizetését késedelmesen teljesítő ingatlanhasználóval szemben.


 1. Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a változás időpontjáig a régi, ezt követően az új ingatlanhasználó köteles fizetni.


 1. A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszát megküldi.


 1. Az ingatlanhasználót terhelő közszolgáltatási díj hátraléka adók módjára behajtható köztartozás. A díjhátralék behajtásának eljárási szabályait a Htv. 52. §-a szabályozza.
12. Az üdülőingatlanokra vonatkozó részletes szabályok, az ingatlanhasználó kérésére történő szüneteltetés


14. §


 1. Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett ingatlanát meghatározott időszakban nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant sem ő, sem más nem használja.


 1. Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelme ellenére az üdülőingatlanát mégis használja, a közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni.


 1. Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan-nyilvántartás adataival kell bizonyítani.


 1. Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, ha az ingatlanhasználó tartósan nem használja az ingatlanát.


 1. Az időlegesen használt ingatlanok esetén az ingatlanhasználó köteles bizonyítani az ingatlan használaton kívüli voltát, annak időtartamát, továbbá azt, hogy az ingatlan a bejelentésben szereplő időszakban ténylegesen használaton kívül van. Az ingatlanhasználó bizonyítékként megjelölheti különösen a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatait, a tényleges tartózkodási helyén igénybe vett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó iratokat vagy egyéb az ingatlan használaton kívüli voltát hitelt érdemlően igazoló bizonyítékot.


 1. Ha az (5) bekezdés szerinti feltételben változás következik be, az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak köteles 15 napon belül írásban azt bejelenteni.


 1. Amennyiben a bejelentett használaton kívüli időszak alatt a közszolgáltatás körében tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.


IV. Záró rendelkezések

15. §


(1) A rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló

5/2003.(IV.25.) önkormányzati rendelet,

9/2003.(V.23.) önkormányzati rendelet,

14/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet,

11/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet,

10/2006.(XII.13.) önkormányzati rendelet,

12/2008.(XII.12.) önkormányzati rendelet,

10/2009.(XII.08.) önkormányzati rendelet,

12/2010.(XI.19.) önkormányzati rendelet,

11/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet,

2/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet,

4/2014.(III.05.) önkormányzati rendelet,

8/2014.(IV.08.)  önkormányzati rendelet.Zupkó Andrásné sk.                                                  Nagy János sk.

polgármester                                                              jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2014. december 19. napján kihirdettem.


Királd, 2014. december 19.


Nagy János sk.

jegyző

19/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete


A rendszeres szemétszállításba bekapcsolt területek jegyzékeAkna telep

Alsótelep utca

Béke völgy

Béketelep

Blaha Béla lakótelep

Cséptelek telep

Kastély tér

Kossuth út

Petőfi telep

Tökszög telep

Újtelep utca

Vasútállomás tér