Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról

Hatályos: 2023. 09. 30

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról

2023.09.30.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1/A. § [A rendelet célja, hatálya]

1. § (1) A rendelet célja, hogy Pásztó Városi Önkormányzat segítséget nyújtson a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok részére a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében.

(2) Az /1/ bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében Pásztó Városi Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.

(3) A rendelet hatálya kiterjed nappali tagozaton az állami felsőoktatási intézményekben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében), továbbá az oktatásért felelős Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben az államilag finanszírozott és költségtérítéses teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező első alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben tanulmányokat folytató pásztói állandó lakhellyel rendelkező személyekre.

(4) A rendelet hatálya kiterjed az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett pásztói állandó lakhellyel rendelkező pályázókra, akik a következő tanévben felsőoktatási intézményben teljesidejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázati eljárás szabályozása

2. § (1) Az „A” típusú pályázaton az 1. § /3/ bekezdése a/ pontjában meghatározott személyek „B” típusú pályázaton az 1. § /3/ bekezdés b/ pontjában meghatározott személyek vehetnek részt.

(2) Nem jogosult „A” típusú támogatásra:

a) az a hallgató, akik középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt,

b) a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,

c) Doktori (PhD) képzésben vesz részt,

d) Kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

(3) Nem jogosult „B” típusú támogatásra:

- Az a pályázó, aki a pályázat beadását megelőzően már felvételt nyert felsőoktatási intézménybe (függetlenül attól, hogy a tanulmányait megkezdte-e)
- Az a pályázó, aki katonai vagy rendvédelmi felsőoktatási intézmény katonai vagy rendvédelmi képzésére nyert felvételt.
- Az a pályázó, aki tanulmányait a pályázat beadását követő tanévben ténylegesen nem kezdi meg.
(4) A pályázat kiírásának, beadásának, elbírálásának határidejét, a pályázati kiírás tartalmát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.
(5) A pályázók a pályázatukat az EPER-BURSA elektronikus rendszeren keresztül kötelesek rögzíteni. A kinyomtatott és a pályázó által aláírt pályázati űrlapot a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.
(6) A pályázathoz csatolni kell:
a) A pályázó szociális rászorultsága igazolására a pályázó és a vele közös háztartásban élők jövedelmi viszonyainak igazolásához az 1. számú mellékletben felsorolt dokumentumokat,
b) A „A” típusú pályázat esetén a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti hallgatói jogviszonyigazolást arról, hogy a pályázó az 1. § /3/ bekezdésében meghatározott képzéstípusok valamelyikén vesz részt,
c) Az a) pontban meghatározottakon felül, az egyéb szociális körülmény igazolására a 2. számú mellékletben meghatározott dokumentumokat.
d) A 3. § /4/ bekezdésben meghatározott feltétel igazolására a 3. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot.
A pályázatok elbírálása

3. § (1) A pályázatokról az Intézményirányítási és Szociális Bizottság e rendelet alapján mérlegelve dönt. A rendelet előírásainak megfelelő pályázat nem jelenti automatikusan az ösztöndíj megállapítását. A pályázatokat rangsorolni kell!

(2) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

(3)1 E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorultnak tekintendő az, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320%-át.

(4) Nem lehet szociálisan rászorulónak tekinteni azt a kérelmezőt, aki, illetve akinek szülei vagy a tartásra kötelezett törvényes képviselője a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik.

(5) A benyújtott pályázatot

a) érdemben el kell bírálni és a döntést írásban indokolni kell, amennyiben határidőn belül formailag megfelelően nyújtottak be,

b) ki kell zárni és a kizárást írásban indokolni kell, amennyiben határidőn kívül, vagy formailag nem megfelelő módon nyújtottak be.

(6)2 A megállapított önkormányzati ösztöndíj egy hónapra megállapítható maximális összege 20.000.-Ft.

(7) Az ösztöndíj-támogatás időtartama: „A” típusú ösztöndíj esetében 10 hónap (két egymást követő tanulmányi félév). A támogatás időtartamának lejárta után az ösztöndíj további folyósítására ismételten pályázatot kell benyújtani.

(8) Az ösztöndíj-támogatás időtartama: „B” típusú ösztöndíj esetén 3x10 hónap (hat egymást követő tanulmányi félév). A szociális rászorultságot évente felül kell vizsgálni.

Vegyes és záró rendelkezések

4. § (1) A döntés utáni eljárásra, az ösztöndíj folyósítására, a szociális rászorultság felülvizsgálatára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a 19/2008 /IX.26./ és a 21/2008/X.31./számú önkormányzati rendelet.

1

A 3. § (3) bekezdése a Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (6) bekezdése a Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.