Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( I.10.) Önkormányzati rendelete

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.( I.10 ) Önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

Hatályos: 2014. 02. 01

KISGYALÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

   2 /2014.( I.10 ) Önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről,

a település tisztaságáról
Kisgyalán község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  és a hulladékról szóló 2012. évi CXXXXV. törvény 35.§ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva t a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §


(1) A rendelet célja, hogy Kisgyalán község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.

(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel lakó, tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére és az azokkal összefüggő tevékenységre.

(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

(4) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan használójának  kell gondoskodni.

(5) A település egész területén a szervezett települési hulladék szállításról az önkormányzat gondoskodik.


2. §


Alapfogalmak:


a) települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék

b) háztartási hulladék; a Ht. 2.§ 21. pont szerint.

c) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: Ht. 2.§ (1) bek. 22. pont szerint


d) vegyes hulladék: a Ht. 2.§ 47. pont szerint


e) közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló  törvény szerint minősített gazdálkodó szervezet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;


f) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése;

g) kezelés: Ht. 2.§ 36. pontja szerint

h.) ingatlanhasználó : Ht. 2.§ (1) bek. 34. pont szerintII. Fejezet

 
Az ingatlanok és közterületek tisztántartása


3. §


(1) A község területén lévő ingatlanok  tisztántartásáról az ingatlanok  használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.

(2) Az önkormányzati tulajdonú közpark, köztemető, közterek rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról  (hóeltakarítás, síkosságmentesítés), hulladék tárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.

(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.

(4) Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.

(5) Az ingatlan előtti (sarok telek esetén melletti is) járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a ingatlanhasználónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a  hulladék üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

(6) A ingatlan használó, kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

(7) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.4. §


 (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása, az úttesthez tartozó padka részen a kismértékű szennyeződés (mezőgazdasági termék, termény, növényi száradék) - az ingatlan előtti (melletti) szakaszra terjedően - az ingatlan használójának, kötelessége.

(2) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, kötelessége.

(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről - előzetes bejelentés alapján - az ingatlanhasználó gondoskodik. Szennyvíz, csapadékelvezető árokba, csapadékcsatornába való vezetése tilos.

(4)  A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos! Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (hulladékot, iszapot, , törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!


5. §


(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.

(5) Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a jegyző valamint az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.

(6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetőleg meg kell tisztítani.

(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni. Közterületre kihordott  hulladékot vagy építési törmeléket az érintett ingatlanhasználó köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.


6. §


(1) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyeződik, a szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani.


7. §


(1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.

(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos.


8. §


(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.

(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.


9. §


(1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos! A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területen szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.), szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos.

(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet  elhelyezni.

(3) Aki közterületet, az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.

(4) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos!

(5) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.

(6) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtárolóba, dögfeldolgozóba szállítani, szállítatni. Közúton történt állat elhullását - ha annak tulajdonosa ismeretlen - az önkormányzatnál azonnal be kell jelenteni.


10. §


(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, magántulajdonú forgalomból kivont (üzemképtelen) járművek tárolása közterületen  tilos.

(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségén elszállítatni.         


11. §


(1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon.

(2) A település területén lévő belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni tilos!

12. §


(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.

(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése:

- a gyalogos közlekedési útvonalon,

- az útkereszteződésben,

- az úttorkolatban,

- a kapubejárat elé, annak szélességében,

- a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda között,

(3) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell takarítani.

III. Fejezet


A települési hulladék összegyűjtése, elszállítása, kezelése.


13. §


(1) A szelektív hulladékgyűjtés keretében a településen keletkező mérgező, robbanó, sugárzó, fertőzést keltő anyagot a hulladékszigeten elhelyezett hulladékgyűjtő edényekbe elhelyezni nem lehet.

(2.) A településen található hulladékszigeteken elhelyezett szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló  konténerekbe, a konténeren feltüntetett hulladékot szabad elhelyezni.

 (papír, üveg, műanyag) Ezen gyűjtőedények rendszeres ürítéséről az önkormányzat a közszolgáltatást végzőn keresztül gondoskodik.14. §


  1. Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által szervezett - a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt által végzett - köztisztasági közszolgáltatás útján történik.

(2)A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. A szerződés tartalmi elemeit a hulladékról szóló törvény) tartalmazza.

  1.   A közszolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött megállapodás szerinti gyakorisággal - hetente, szerdai napokon reggel 6 órától - zártrendszerű kukásautóval végzi.

(4) Lomtalanításra évente kerül sor az önkormányzat és a szolgáltatást végző szerv között egyeztetett időpontban, amelyről a lakosságot előzetesen tájékoztatni kell.

(5) A közszolgáltató és az ingatlan használója, között a közszolgáltatási szerződés ráutaló magatartással (a szolgáltatás igénybevételével) jön létre. A közszolgáltató az ingatlanhasználóval szemben a teljesítést csak jogszabályban illetve a jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja. A közszolgáltató a rendszeres hulladék szállításba bevont valamennyi ingatlanhasználó tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni.

(6) Az ingatlanhasználó  amennyiben egy hónapot meghaladóan nem használja az ingatlanát, írásban kérheti a szolgáltatás szüneteltetését. A kérelmet a település polgármestere igazolásával a közszolgáltatónál kell benyújtani.

(7)  Annak bizonyítására , hogy az ingatlanhasználó  nem használja az ingatlant csatolható:

-  közműszámlák, miszerint nincs fogyasztása,

- szomszédok (mint tanuk) által aláírt nyilatkozat

- a máshol létesített tartózkodási helyet tartalmazó lakcímkártya, stb.


15. §


(1) Az ingatlan használója, a  háztartási hulladékot köteles szabványos hulladékgyűjtő edényben, vagy a közszolgáltató által rendszeresített műanyag zsákban az ingatlan előtt elhelyezni, oly módon, hogy az elszállítható legyen.

(2) Minden szállítás alkalmával maximálisan 1 db 120 literes szabványméretű fedhető gyűjtőedény helyezhető el az ingatlan előtt. A gyűjtőedények, illetve a közszolgáltató által biztosított műanyag zsákok ürítése a közszolgáltatást végző feladata.

(3) Az 1 db fedhető hulladék edény egyszeri biztosítása az önkormányzat, míg a  műanyag zsák beszerzése és a hulladékgyűjtő edényzet  pótlása, javítása, tisztántartása, fertőtlenítése a használó kötelessége.

(4) Háztartási hulladékot felhalmozni nem szabad, azt a megadott hulladékszállítási napon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(5) A hulladék gyűjtő edénybe nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a közszolgáltatást végző dolgozók testi épségét és egészségét vagy a szállítójárműben rongálódást okozhat.

(6) Ha a közszolgáltatást végző szerv dolgozója azt észleli, hogy a gyűjtőedénybe vagy műanyag zsákba olyan tárgyakat helyeztek el, amely nem minősül szállítható háztartási hulladéknak  , valamint ha a zöldhulladék (vagy kerti hulladék) átmérője a 2 cm-t, kötegelése a 70 x 40 cm-t meghaladja, annak szállítását megtagadhatja. 

 (7) A közszolgáltatást végző dolgozóknak a gyűjtőedények megrongálása nélkül kell a hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni.


16. §


(1) Az háztartási hulladék fogalomkörébe nem eső hulladék - összegyűjtéséről és saját költségen történő elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett.

(2) A szolgáltatási szerződésben meghatározott jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék elszállítására a szolgáltatást végző szerv külön megállapodást köt.

(3) Az vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényzet beszerzése, javítása, pótlása, elhelyezése, tisztántartása és fertőtlenítése azt terheli, akinél a hulladék keletkezik.

(4) Akinél rothadó vagy bűzös hulladék keletkezik, annak az elszállításáról és megsemmisítéséről haladéktalanul gondoskodni kell.


17. §

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kizárólag a közszolgáltatással kapcsolatosan kezelhetők és használhatóak fel.


VI. Fejezet

Záró rendelkezések


18.§


  1. Ez a rendelet 2014. február 1. napjával lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti  a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló     9/2010.(VI.25..) önkormányzati rendelet.


                       

Kisgyalán,  2014. január  9 .                                                                                                                                               

                                                                      

                                     Tóbiás Ernőné                                Horváth Zoltán

                                 címzetes főjegyző                                polgármester

Kihirdetve: 2014. január 10.


                                                           Tóbiás Ernőné

                                                                      címzetes főjegyző