Nagysáp község képviselő testületének 20/2014 (XII.18..) önkormányzati rendelete

Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (XII.18.) Ök. rendelete a közterületek használatáról

Hatályos: 2014. 12. 19
 1. §


(1) A közterületet, az azon elhelyezkedő építményt, berendezést és felszerelést rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – bárki használhatja.


(2) Rendeltetésének nem megfelelő a közterület-használat, ha a használat a közterület mások által történő rendeltetésszerű használatát korlátozza vagy zavarja.Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

 1. §


 1. E rendelet meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a településrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra, a vonatkozó közterület-használati díjak mértékét és fizetésének a módját, valamint szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárást.


(2) A rendelet hatálya kiterjed Nagysáp község közigazgatási területén belül az állami, illetőleg  önkormányzati tulajdonban levő, közhasználatra szolgáló földrészletekre, a földrészletek közhasználatra átadott részére, a közterülettel határos építmény közterületet fizikailag, illetőleg látványában érintő szerkezetére, felszerelésére, tartozékára, alkotóelemére, a helyi közutakra, a közforgalom elől el nem zárt magánutakra, a közutak műtárgyaira és tartozékaira (a továbbiakban: közterület).


2. §


(1) A közterületet, az azon elhelyezkedő építményt, berendezést és felszerelést rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – bárki használhatja.


(2) Rendeltetésének nem megfelelő a közterület-használat, ha a használat a közterület mások által történő rendeltetésszerű használatát korlátozza vagy zavarja.

3. §


 1. A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. (2. sz. melléklet)


 1. A közterület használati kérelmet (1. sz. melléklet) a Bajóti Önkormányzati Hivatal kirendeltségében (2524. Nagysáp Köztársaság tér 1) kell benyújtani, a kérelem elektronikus úton nem nyújtható be.


 1. A közterület-használati díjat egyösszegben, közterület tényleges elfoglalása előtt kell megfizetni.


(4) A közterület-használati engedély az alábbiakat tartalmazza:

 • a használható terület helyét, nagyságát,
 • a használat időtartamát,
 • a használat célját,
 • a használat díját és befizetésének módját,
 • a használatra jogosult adatait, amit jól látható módon fel kell tüntetni a tevékenység helyén.


 1. A közterületet csak úgy szabad használni, hogy a többi terület rendeltetésszerű használatát ne zavarja.


 1. A közterület-használati engedély jogosultja (továbbiakban engedélyes) köteles az igénybe vett terület és 5 méteres környezetét folyamatosan tisztán tartani és a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról gondoskodni.


 1. Az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt a helyszínen tartani és azokat az engedélyező hatóság ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.


 1. A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni ha az engedélyes az abban foglaltaktól eltérő tevékenységet folytat vagy a közterület-használat díj esedékes részletét határidőre nem fizeti meg.


 1. A polgármester a közterületek használatát köteles rendszeresen ellenőrizni.


 1. A közterület használati engedéllyel vagy engedély nélkül megbontott közterület (burkolat, füves, virágos, stb. területek) helyreállítását annak kell elvégeznie, aki a közterületet felbontotta.


 1. Az előre nem tervezhető közterület-bontással járó közműépítési-javítási munkálatok esetén a polgármesternek 24 órán belül be kell jelenteni azt, hogy a meghibásodás helyreállítása közterület-felbontással végezhető el. Díjat ebben az esetben is kell fizetni.


 1. A közműépítési, javítási munkák befejezése után a munkálatokat végző köteles a területet helyreállítva átadni.


 1. A közterület helyreállításánál a szakszerűséget meg kell követelni. Ennek megfelelően a közművekkel érintett területen, azok előzetes engedélye alapján, csak kézi földkiemelést lehet alkalmazni. Földkitermelés esetén a munka befejeztével a visszatemetésről a felbontást végzőnek haladéktalanul gondoskodni kell. Visszatöltéskor max. 30 cm-es rétegenkénti tömöríteni szükséges. Út helyreállítását az üzembe helyezéstől számított 15 napon belül kell elvégezni, min. 18 hónap garanciával úgy, hogy a munkagödör felső aszfaltrétegét körbe 10 cm-rel szélesebbre kell elkészíteni, mint a munkagödör szélessége. A téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítást kell megkövetelni – ami betonnal történő lefedést jelent. Ilyen esetben meg kell határozni a végleges helyreállítás idejét.


 1. Abban az esetben, ha a közterület helyreállítását az arra kötelezett felszólítás ellenére sem teljesíti, az önkormányzat a helyreállítást elvégezheti, és a helyreállítás tényleges költségét a kötelezettre hárítja.


 1. Alépítményes közművek (csatorna, gáz, telefon, víz) építési és javítási munkáinak esetén a közterület szakszerű felbontását és helyreállítását az érintett szolgáltató végzi el.4. §


(1) Díjfizetési kötelezettség nélkül használható a közterület:


 1. az önkormányzat megrendelésére végzett üzemeltetési, fenntartási és építési munkákhoz kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén,


 1. a közúti közlekedés irányítását, szabályozását szolgáló berendezések, közúti jelzések elhelyezése esetén.


(2) A polgármester kérelemre – településfejlesztési, kultúrális célt szolgáló közterület-használat esetén – a díjat elengedi.

5. §


Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

 1. közút területére a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül (kivéve a közút nem közlekedési célú igénybevétele);
 2.  tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására;
 3.  a jó erkölcsöt sértő áruk bemutatására, kiállítására és forgalmazására.
 4. 1 m2-nél nagyobb területű cégér, címtábla, reklám hírdetőberendezés, mozgatható kirakat.
6. §(1) E rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen járműnek minősül:


 1. Hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező vagy az a hatósági jelzéssel rendelkező jármű, amely szemmel láthatóan nem üzemképes, karosszériája erősen elhasználódott, rongálódott, szétbontása megkezdődött, felbakolt állapotban van, nyílászárói nem zárhatóak, funkcionális alkatrészei, ablakai, szélvédői hiányoznak és a polgármester előzetes felszólítására a közterület használati hozzájárulás beszerzésére tulajdonosa, üzembentartója 8 napon belül nem intézkedik.


 1. Baleset következtében károsult, a baleset során üzemképtelenné vált és elhagyott, s a helyszínről 3 napon belül el nem szállított jármű.


(2) Gépjárművet közterületen tárolni csak közterület-használati engedély birtokában lehet.


 1. Tárolásnak minősül a közterületen:a) buszok járaton kívül nappali vagy éjszakai parkolása, vagy


b) 3,5 tonna feletti tehergépjárművek 12 órát meghaladó parkolása.


7. §


 1. Ez a rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagysáp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 7/2005. (IV. 21.) Ök. Rendelete.
Balogh Miklós s.k.                                                                                       Tarnóczy Tünde s.k.

  polgármester                                                                                                          jegyzőA rendeletet kihirdetésének napja:

2014. december 18.Tarnóczy Tünde

jegyző1.melléklet
a 20/2014. (XII. 18.) Ök . rendelethez

Közterület-használati kérelem


Kérelmező neve (vállalkozás, intézmény megnevezése): ............................................................

.......................................................................................................................................................


Kérelmező címe: ..........................................................................................................................


Telefonszáma: ................................................ mobil telefonszáma: .........................................


Levelezési címe:............................................................................................................................


Vállalkozói engedély száma:.........................................................................................................


Folyószámla száma, pénzintézet megnevezése:............................................................................


Kérelmezett terület helye:.............................................................................................................

Terület nagysága:................................m2

Használat időtartama:...................................................................................................................


A  tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek száma, megnevezése:

.......................................................................................................................................................


A kérelmezett használatot milyen tevékenység folytatásához kéri?

.......................................................................................................................................................


A területen mit kíván elhelyezni?

.......................................................................................................................................................


Egyéb kérelem:

.......................................................................................................................................................


A kérelem mellékletei:

.......................................................................................................................................................


....................................................., .............  ..................................  ......


…………………, ………év …………..hónap …………nap     


                                                                                                …………………………                                                           

                                                                                                              kérelmező

Figyelem!

A kérelem benyújtása és az eljárás megindulása nem jogosít fel közterület-használatra

2. melléklet[1]

a 20/2014. (XII.18.) Ök. rendelethez

Közterület-használati díjak


1. Minden megkezdett m2 egész m2-nek számít.


2. Az igénybevétel időtartamát napokban kell figyelembe venni, minden megkezdett nap egész napnak számít.


 Díjak az általános területen:                                         

Közterület használat célja

Díj mértéke:

A közterületbe tíz centiméteren túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdető-berendezés, cég- és címtábla, önálló hirdető berendezés és reklámhordozó.

40,- Ft/m2/nap

mobil elárusító fülke, pavilon, nyílt szerkezetű elárusító pult

70,- Ft/m2/nap

szobor, emlékmű, köztárgyak, virágtartók, díszkút és szökőkút, kertépítészeti műtárgy, utcabútor, fák és bokrok

Díjmentes

építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl. állványzat, terület-körülhatárolás), építőanyag és törmelék, tüzelőanyag

40,- Ft/m2/nap

mozgóbolt,

1.000,- Ft/alkalom,,

szolgáltatási tevékenység végzése, kiállítás, alkalmi vásár tartása

250,-Ft/m2/nap

vendéglátó-ipari kitelepülés, kerthelység

50,- Ft/m2/nap

üzemképtelen jármű ideiglenes tárolása

75,- Ft/m2/nap

nem önkormányzati tulajdonú, illetve önkormányzati tulajdonú, de nem az Önkormányzat kezelésében lévő közművek,  hibaelhárítása, építése és egyéb burkoltbontási munkák esetén, amennyiben a helyreállítás 48 órán belül megtörténik;


100,- Ft/m2/nap

nem önkormányzati tulajdonú, illetve önkormányzati tulajdonú, de nem az Önkormányzat kezelésében lévő közművek hibaelhárítása, építése és egyéb burkoltbontási munkák esetén, amennyiben a helyreállítás a 48 órát meghaladja;

300,- Ft/m2/nap

sport és kulturális rendezvény, kivéve az Önkormányzat és a fenntartásában lévő intézmények valamint a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által szervezett események

10,- Ft/m2/nap

film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez amennyiben az a közterület rendeltetésszerű használatát akadályozza;

500,- Ft/m2/nap

konténerház, konténer, lakókocsi utánfutó, tehergépjármű, pótkocsi, mezőgazdasági munkagép és tartozékai, lassú jármű, pótkocsi

75,-Ft/m2/nap

Cirkusz, mutatványosi tevékenység

100 Ft/m2/nap

6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti buszok járaton kívül nappali vagy éjszakai parkolása

1000 Ft/nap

6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 3.5 tonnát meghaladótehergépjárművek 12 órát meghaladó parkolása

1000 Ft/nap