Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2014. 10. 27 - 2014. 10. 28

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2014.10.27.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 30.§ (3) bekezdésének e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:)
e) Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság

2. § Az R. a következő 31/A.§-sal egészül ki:
31/A.§ A bizottságok döntéseinek előkészítésében a következő stratégiai munkacsoportok vesznek részt:
a) közbiztonsági munkacsoport,
b) városüzemeltetéssel, közmunkával foglalkozó munkacsoport,
c) kulturális munkacsoport,
d) fejlesztési munkacsoport,
e) közlekedési, út- és járdafenntartással foglalkozó munkacsoport,
f) gazdaságfejlesztési, vállalkozási munkacsoport,
g)turisztikai munkacsoport,
h) egészségügyi, szociálpolitikai munkacsoport.

3. § (1) Az R. 35.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület saját tagjai közül egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ

(2) Hatályát veszti az R. 35.§ (2) és (3) bekezdése

4. § Az R. 36.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
36.§ (1) A Képviselő-testület egyes önkormányzati feladatkörök ellátására 7. fő tanácsnokot választ, melyből 3 fő vezető tanácsnok.

5. § Ez a rendelet 2014. október 27-én 17 óra 30 perckor lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. október 28. napjával.