Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (X. 22.) rendelete

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Hatályos: 2014. 10. 23 - 2014. 12. 18
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.

Általános rendelkezések1. §    (1)     Az önkormányzat hivatalos megnevezése:

                   Felsőzsolca Város Önkormányzata

                   (a továbbiakban: Önkormányzat)


          (2)     Az Önkormányzat székhelye: 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. szám.

                  

          (3)     Az Önkormányzat működési területe: Felsőzsolca város közigazgatási területe.

         

          (4)     Az Önkormányzat jelképei: címer, zászló.


          (5)     Az Önkormányzat jelképeinek használati rendjét a helyi címerről és zászlóról szóló 13/1991. (X. 26.) önkormányzati rendelet szabályozza.


          (6)     Az Önkormányzat hivatalos lapja a Zsolcai Hírmondó.


          (7)     Az Önkormányzat feladat- és hatáskörei a Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületét (a továbbiakban: Képviselő-testület) illetik.


          (8)     A Képviselő-testület szervei:

 1. polgármester,
 2. Humánpolitikai Bizottság,
 3. Pénzügyi Bizottság,
 4. Ügyrendi Bizottság,
 5. Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),
 6. jegyző.

            

          (6)     A város hazai kapcsolatai:

 1. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége,
 2. Kisvárosok Országos Szövetsége.


          (7)     A város nemzetközi kapcsolatai:

 1. Delcevo (Macedónia),
 2. Gaziemir (Törökország),
 3. Királyhelmec (Szlovákia),
 4. Korláthelmec (Ukrajna),
 5. Magyarkanizsa (Szerbia),
 6. Nyikómalomfalva (Románia),
 7. Olsztynek (Lengyelország),
 8. Sajó-Rima Eurorégió Határon Átnyúló Együttműködés,
 9. Visk (Ukrajna),

j)  Draganovo (Bulgária).II.

Önkormányzati feladatok és hatáskörök


1. A Képviselő-testület feladatai


2. §    (1)     Az Önkormányzat főbb feladata: önállóan, szabadon, demokratikus módon széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.


          (2)     A Képviselő-testület ellátja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében, továbbá egyéb jogszabályokban nevesített feladat- és hatásköreit.


          (3)     A Képviselő-testület az önként vállalt feladatok ellátása érdekében, a lakossági igények alapján – anyagi lehetőségeinek függvényében, - 5 éves gazdasági programjára alapozva – határozza meg, hogy mely feladatokat milyen mértékben és módon lát el.


          (4)     Az önként vállalt feladatok az alábbiak:

 1. központi orvosi ügyelethez való hozzájárulás,
 2. egészségügyi szakellátás (fizikoterápia),
 3. hozzájárulás az egyesületek házának fenntartásához,
 4. 2013. január 1-jétől közös önkormányzati hivatal létrehozása Sajópálfala község Képviselő-testületével megállapodás alapján,
 5. Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. üzemeltetése,
 6. „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. üzemeltetése,
 7. Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. üzemeltetése.


          (5)     GAMESZ által végzett kiegészítő tevékenységek:

 1. intézményi karbantartási feladatok ellátása,
 2. szállítási tevékenység ellátása,
 3. részben önálló intézmények gazdálkodással összefüggő feladatainak ellátása (együttműködési megállapodás alapján),
 4. élelmezési tevékenység ellátása (intézményi, munkahelyi vendéglátás, szociális étkeztetésre kiterjedően).2. A Képviselő-testület hatásköre


3. §    (1)     A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházhatók át a Mötv. 42. §-ában meghatározott feladatok.


          (2)     A Képviselő-testületnek a Pénzügyi Bizottságra, a Humánpolitikai Bizottságra, az Ügyrendi Bizottságra és a polgármesterre ruházott hatásköreit a Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének egyes rendeletei tartalmazzák.III.

A Képviselő-testület működése


3. A Képviselő-testület összehívása


4. §    (1)     A Képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő.


          (2)     A Képviselő-testület tagjainak nevét és lakcímét az SZMSZ 1. függeléke tartalmazza.          (3)     A Képviselő-testület július és augusztus kivételével havonta egy alkalommal tart ülést.

                   Rendkívüli ülést tart:

                   a)    a Mötv. 44. §-ában meghatározott esetekben,

                   b)    a helyi nemzetiségi önkormányzatok kezdeményezésére, a nemzetiségeket érintő ügyekben,

                   c)    ha haladéktalanul dönteni kell a hatáskörébe tartozó ügyben, ez esetben a polgármesternek az ülés megkezdése előtt az összehívás indokát elő kell terjeszteni.4. Az ülések tervezése, előkészítése


 5. §   (1)     A Képviselő-testület éves munkaterv alapján ülésezik.

                   A munkaterv tartalmazza:

                   a)    a testületi ülések tervezett időpontját,

                   b)    napirendjét,

                   c)    napirendi pontok előadóinak nevét,

                   d)    azokat a napirendeket, melyek előkészítésénél közmeghallgatást kell tartani,

                   e)    azokat a témákat, amelyeket valamely bizottság nyújt be, és amelyekhez bizottsági állásfoglalás szükséges,

                   f)     évfordulók, megemlékezések, rendezvények időpontját, egyéb szervezési feladatokat.


          (2)     A testület állandó meghívottjaiként tanácskozási joggal vesznek részt a testületi üléseken:

                   a)    az aljegyző,

                   b     a Hivatal osztályvezetői,

                   c)    az önkormányzati intézmények vezetői,

                   d)    a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei

                   e)    a település civil szervezeteinek vezetői.         

                  

          (3)     A Képviselő-testület ülésére eseti jelleggel meghívót kapnak azon önszerveződő közösségek, civil szervezetek képviselői, pedagógusok, orvosok stb., akiknek feladatköréhez valamely napirendi pont kapcsolódik.


          (4)     A meghívót és az írásos előterjesztéseket a képviselők részére úgy kell kézbesíteni, hogy azt a meghívottak legalább 5, rendkívüli ülés esetén lehetőleg 1 nappal az ülés napja előtt megkapják.


          (5)     A meghívónak tartalmazni kell:

                   a)    az ülés helyét és kezdési időpontját,

                   b)    a javasolt napirendet, zárt ülésre utalást,          

                   c)    a napirendi pontok előterjesztőit,

                   d)    ülésszak esetén annak várható időtartamát,

                   e)    a polgármester aláírását.


          (6)     Rendkívüli testületi ülést halaszthatatlanul sürgős esetben rövid úton (telefonon vagy testületi ülésen szóban) akár aznapra is össze lehet hívni. 


          (7)  A (6) bekezdésben meghatározott esetben meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának okát és tartalmát. Az előterjesztés szóban történik, vagy a helyszínen írásban kerül kiosztásra.5. Az előterjesztés


6. §    (1)     Az előterjesztések írásban, a polgármester előzetes engedélyével kivételesen szóban történhetnek.

                   A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül sor.


          (2)     Kizárólag írásban nyújthatók be az alábbi előterjesztések:

 1.    intézményalapítás, -átszervezés, -megszüntetés,
 2.    helyi népszavazás.


          (3)     A testületi ülésre előterjesztést tehet:

                   a)    a polgármester,

                   b)    a képviselők,

                   c)    a Képviselő-testület bizottságai,

                   d)    a jegyző,

                   e)    mindazok, akiket a Képviselő-testület előterjesztés elkészítésére kötelez.


          (4)     Előterjesztésnek minősül:

                   a) határozati javaslat,

                   b) rendelettervezet,

                   c) tájékoztatás,

                   d) beszámoló.

                    

                   Az éves munkatervben ennek megfelelően kell az előterjesztéseket nevesíteni.


          (5)     Az írásbeli előterjesztéseket a jegyzőnek kell leadni, legalább az ülést megelőző 20 nappal. Ha az előterjesztés formai vagy tartalmi okból nem megfelelő, az előterjesztőt 3 munkanapon belül fel kell hívni a hiányok pótlására.


          (6)     Az előterjesztés főbb elemei:

                   Az első részben

              a)    „Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete” szöveg, alatta az előterjesztés adatait tartalmazó táblázat, amelynek formai követelményeit a polgármester és a jegyző által benyújtott előterjesztés vonatkozásában az 1. melléklet, egyéb előterjesztő esetében a 2. melléklet tartalmazza,

              b)    az előzmények ismertetése, utalás a korábbi döntésekre, a vonatkozó jogszabályok idézése,

              c)    az előkészítésben résztvevők megnevezése, véleménye,

              d)    az előkészítés során felmerült kisebbség véleményének bemutatása (ha azt a kisebbségben maradt fél kéri).

              A második részben

              e)    határozati javaslat, amely egyértelműen megfogalmazott rendelkező részből áll,

              f)     a döntésre előterjesztett esetleges alternatív javaslatok egymástól jól elkülönülő megfogalmazása,

              g)    a meghozandó döntések indokainak bemutatása, előnyei, hátrányai,

              h)    a végrehajtásért felelős szerv vagy személy megnevezése,

              i)     a végrehajtási határidő megjelölése.

         

          (7)     Egyszerűbb ügyekben az előterjesztés írásbeli megfogalmazása elhagyható, elegendő egy jól megszerkesztett és világosan megfogalmazott határozati javaslat.


          (8)     A kiküldött előterjesztésekkel kapcsolatban a hatáskörrel rendelkező bizottságok és bármelyik képviselő módosító indítványt nyújthat be az ülés kezdete előtt legalább 2 nappal a jegyzőnek, vagy a polgármesternek.6. A Képviselő-testület ülése, szabályai


7. §    (1)     A Képviselő-testület ülését a polgármester, távollétében a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester hívja össze. Mindkettőjük akadályoztatása esetén az ülés összehívásáról a Pénzügyi Bizottság elnöke gondoskodik.


         (2)      A Képviselő-testület ülése nyilvános. Az ülés nyilvánossága az állampolgároknak a részvétel lehetőségét jelenti, ezért az ülés időpontját és helyét a javasolt napirend feltüntetésével az állampolgárok tájékoztatása érdekében Felsőzsolca Város honlapján a www.felsozsolca.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) közzé kell tenni.


          (3)     A testületi ülésre kiküldött tárgyalandó anyagot – zárt ülés anyagának kivételével – az érdeklődők a honlapon és a Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthetik.          (4)     Zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást, felvilágosítást csak a polgármester, vagy az ülést levezető elnök adhat. A tájékoztatás nem sértheti meg azokat az érdekeket és jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a zárt ülés elrendelésének alapjául szolgáltak.


          (5)     Ha a képviselő a zárt ülés előterjesztésének tartalmáról vagy a zárt ülésen elhangzottakról bizonyítottan tájékoztatást, felvilágosítást ad, a Képviselő-testület egyévi tiszteletdíját bármely képviselő javaslatára megvonhatja.


          (6)     A Képviselő-testület normatív határozatát nyilvánosan kell kihirdetni.


          (7)     A zárt ülésre vonatkozó előterjesztést külön borítékban kell kiküldeni.7. A Képviselő-testület tanácskozási rendje


8. §    (1)     A Képviselő-testület ülését a polgármester vagy az alpolgármester, mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök vezeti. Az ülés megnyitásakor a polgármester számszerűen megállapítja a határozatképességet, kijelöli a jegyzőkönyv hitelesítőket. Határozatképtelenség esetén az ülést elnapolja és gondoskodik annak 15 napon belüli újbóli összehívásáról.


          (2)     A polgármester

                   a)    javaslatot tesz az ülés napirendjére,

                   b)    tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

                   c)    közli a települési képviselők által előzetesen írásban benyújtott kérdések, interpellációk tárgyát,

                   d)    ismerteti az ülést megelőző napon írásban benyújtott sürgősségi indítványt.

         

          (3)     Az előterjesztés tárgyalása előtt az előadó az előterjesztését szóban kiegészítheti. Az előterjesztés előadójához a testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt választ kell adni. A polgármester minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát.


          (4)     Az ülésen megjelent állampolgároknak – kérésükre – indokolt esetben a polgármester hozzászólási jogot biztosíthat.


          (5)     A hozzászólások időtartamának korlátozására, valamint a vita lezárására a Képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül határoz.


          (6)     Módosító javaslatként terjeszthető elő, ami részleteiben eltér az eredeti javaslattól. Sorrendben először a módosító, majd az eredeti javaslat kerül szavazásra. Több módosító javaslat esetén az utolsóként elhangzott javaslatot kell szavazásra feltenni. Új indítványként kerül előterjesztésre, ami az eredeti javaslattól egészében eltér.9. §    (1)     A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata.

                   Ennek érdekében a polgármester

                   a)    figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától,

                   b)    figyelmezteti a hozzászólót, ha a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő módon fogalmaz,

                   c)    kiutasítja az ülésteremből azt a rendbontót - kivétel ez alól a képviselő
-, aki figyelmeztetést követően sem hagy fel az ülés rendjét zavaró magatartással,

                   d) 18 év alatti személy a polgármester külön engedélyével vehet részt a képviselő-testületi ülésen,

                   e)  berekeszti az ülést, ha a rend fenntartása más módon nem biztosítható.


          (2)     Az ülés teljes ideje alatt zavaró eszközök használata (pl. mobiltelefon) tilos.8. Határozathozatal


10. §  (1)     A Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó ügyekben a Mötv. 47. §-ának figyelembe vételével határozatot hoz.

         

          (2)     A Mötv. 50. §-ában meghatározott ügyek eldöntéséhez szükséges minősített többség a megválasztott képviselők több mint felének, azaz 5 főnek a támogató szavazatát jelenti.


          (3)     A Képviselő-testület számozott határozat nélkül, de jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt az adminisztratív jellegű ügyekben (pl. napirend elfogadása, ügyrendi kérdések, képviselői kérdésekre, interpellációkra adott válaszok, név szerinti szavazás elrendelése).


          (4)     A Képviselő-testület határozatait a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII.31.) KIM rendelet szerint kell megjelölni.

         

          (5)     A határozatok tárgy szerinti és határidős nyilvántartásáért a jegyző felelős.


          (6)     A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követően azonnal, de legkésőbb 10 napon belül kell megküldeni a végrehajtásért felelős személynek.11. §  (1)     A határozathozatal szavazással történik, általában kézfelemeléssel.


          (2)     A Képviselő-testület a képviselő javaslatára név szerinti szavazást rendelhet el, a kezdeményezésről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.


          (3)     Név szerinti szavazás esetén a jegyző abc sorrendben felolvassa a képviselők névsorát, s a képviselők „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavazhatnak.


          (4)     A Képviselő-testület szavazatának összeszámlálásáról a levezető elnök gondoskodik. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, vagy valamelyik képviselő kéri, az elnök a szavazást köteles megismételni.


          (5)     A települési képviselő az ülés megkezdése előtt az ülést levezető elnöknek köteles bejelenteni személyes érintettségét a döntéshozatalban.


          (6)     Amennyiben a képviselő a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a Képviselő-testület a tudomására jutást követő munkaterv szerinti ülésén a döntést felülvizsgálja. A bejelentési kötelezettségét elmulasztó képviselő tárgyhavi tiszteletdíját a Képviselő-testület bármely képviselő javaslatára megvonhatja.12. §  (1)     A Képviselő-testület indítvány alapján, esetenként dönt a Mötv. 46. § (2) bekezdésében meghatározott ügyekben a titkos szavazás elrendeléséről.


          (2)     A titkos szavazás lebonyolításában az Ügyrendi Bizottság elnöke és két tagja vesz részt (továbbiakban: szavazatszámláló bizottság). Az elnököt távollétében a bizottság alelnöke, annak távollétében annak tagja helyettesíti.


          (3)     A titkos szavazás szavazólapon történik. A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyző biztosítja.


          (4)     A szavazatszámláló bizottság a szavazásról jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető írják alá.


          (5)     A szavazás eredményéről a bizottság elnöke beszámol a Képviselő-testület részére.


          (6)     A titkos szavazással hozott határozatot már a nyilvános ülésen kell ismertetni.


9. Kérdés, interpelláció


13. §  (1)     A képviselő a feladatkörébe tartozó minden ügyben – felvilágosítás kérése céljából – kérdést terjeszthet elő szóban és írásban.


          (2)     A szóban elmondott kérdés maximális időtartama 3 perc.

                   Mind a szóban, mind az írásban előadott kérdésre a megkérdezett köteles választ adni a képviselő-testületi ülésen azonnal, vagy ha ez nem lehetséges, írásban 15 napon belül. A kérdésre írásban adott választ a következő munkaterv szerinti ülésen fel kell olvasni.

                   A kérdésre adott válasz maximális időtartama 5 perc.

                   A kérdésre adott válasz elfogadásáról a Képviselő-testület csak akkor határoz - vita nélkül -, ha a kérdező a választ nem fogadja el.


          (3)     A képviselő a feladatkörébe tartozó minden ügyben – magyarázat kérése céljából – interpellációt intézhet:

 1.    a polgármesterhez;
 2.    az alpolgármesterekhez;
 3.    a Képviselő-testület bizottságainak elnökeihez;
 4.    a jegyzőhöz;
 5.    az intézményvezetőkhöz.

                  

          (4)          Az interpellációra adott válasz maximális időtartama 10 perc.

 1. Az interpellációra a képviselő-testületi ülésen akkor kell azonnal szóban választ adni, ha azt a képviselő az ülést megelőző 11 nappal benyújtotta. Ebben az esetben az interpellációt az előterjesztésekkel együtt minden képviselőnek meg kell küldeni.
 2. Amennyiben a képviselő az a) pontban megjelölt határidőn túl nyújtja be az interpellációt, azt a következő munkaterv szerinti ülésen tárgyalja a Képviselő-testület.
 3. Amennyiben az interpelláció benyújtására a képviselő-testületi ülésen kerül sor, azt a képviselőnek szóban is ismertetnie kell. A választ 15 napon belül írásban kell megküldeni az interpellálónak, és a következő munkaterv szerinti ülésen fel kell olvasni.


          (5)     Az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az interpelláló nyilatkozik - majd vita nélkül - a Képviselő-testület dönt.


          (6)     Az interpelláció tárgyában a Képviselő-testület részletes vizsgálatot is elrendelhet, melyet a polgármester köteles lefolytatni, indokolt esetben bizottság létrehozásával, melyben az interpelláló köteles részt venni.


          (7)     A képviselő kezdeményezheti az önkormányzat hatáskörébe tartozó ügy végrehajtásával kapcsolatos vizsgálat elrendelését. A polgármesterhez benyújtott javaslat alapján a Képviselő-testület a soron következő ülésen dönthet a legalább háromtagú vizsgáló bizottság felállításáról. A vizsgáló bizottságnak szakértő bizottságnak kell lennie, amelyet az biztosít, hogy a bizottság legalább két tagja a vizsgálandó kérdés tekintetében megfelelő iskolai végzettséggel, szakértelemmel, gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezik. A vizsgáló bizottság szakértő tagjainak személyéről a Képviselő-testület dönt.


          (8)          A vizsgálatot kezdeményező képviselőnek a javaslatban meg kell határoznia:

 1.    a vizsgálat konkrét tárgyát,
 2.    a vizsgálat elrendelését alátámasztó konkrét indokokat, esetleg írásos lakossági bejelentéseket, egyéb dokumentumokat
 3.    a vizsgálat során szükséges dokumentumokat, iratokat,
 4.    a vizsgálatba bevonni kívánt képviselőket, külső szakértőket,
 5.    a vizsgálat várható befejezésének időpontját.


          (9)     A képviselő vizsgálatot csak olyan ügyben kezdeményezhet, amely nem tartozik más szerv hatáskörébe, továbbá az ügyben korábban nem történt még hatósági vagy bizottsági vizsgálat.


          (10) A vizsgálóbizottság első ülését a polgármester hívja össze a megalakításától számított 15 napon belül.


          (11)   A vizsgálatot végző bizottság első ülésén a tagjai sorából elnököt választ, aki nem lehet a vizsgálatot kezdeményező képviselő. A bizottság a működésére vonatkozó további szabályokat maga állapítja meg.


          (12)   A vizsgáló bizottság a Képviselő-testület által létrejöttekor meghatározott időpontban köteles beszámolni a vizsgálat eredményéről, illetve kezdeményezni a vizsgálat befejező időpontjának meghosszabbítását és ezt követően beszámolni a lefolytatott vizsgálatról, a szükséges intézkedésekről.


10. A jegyzőkönyv


14. §  (1)     A jegyzőkönyvet 15 napon belül elektronikus úton az erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül meg kell küldeni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak.


          (2)     A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

                   a)    az ülés helyét,

                   b)    a megjelent képviselők, külön a távolmaradásukat bejelentők, a távolmaradásukat be nem jelentők és meghívottak nevét, a megjelenés, távozás időpontját,

                   c)    az érdeklődők számát,

                   d)    a tárgyalt napirendi pontokat,

                   e)    a testületi ülésen elhangzott hozzászólások lényegét, külön kérésre szó szerint,

                   f)     a szavazás eredményét előterjesztésenként,

                   g)    a hozott határozatok tartalmát, a végrehajtásért felelős nevét és a végrehajtás határidejét,

                   h)    a polgármester, a jegyző és a jegyzőkönyv hitelesítők aláírását.


          (3)     A jegyzőkönyv eredeti példányának mellékletei:

                   a)    meghívó,

                   b)    az írásos előterjesztések,

                   c)    a képviselők kérésére az írásban is benyújtott képviselői hozzászólás,

                   d)    jelenléti ív.


          (4)     A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvet mellékleteivel együtt az állampolgárok részére hozzáférhetővé kell tenni. A testületi dokumentumok megtekintésének lehetőségét a jegyző biztosítja, gondoskodik azok évenkénti bekötéséről.


          (5)     A jegyzőkönyvet évenként egy számon kell iktatni és folyamatosan növekvő alszámokkal kell ellátni. A zárt ülés jegyzőkönyvét „szolgálati használatra” minősítéssel kell ellátni.


11. Lakossági fórum, közmeghallgatás


15. §  (1)     A jelentősebb testületi döntések, helyzetértékelések előtt az önkormányzat választott képviselői és bizottságai lakossági fórumot szervezhetnek.
A lakossági fórumok a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják.


          (2)     A Képviselő-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatáson lehetővé teszi az állampolgároknak, a társadalmi szervezeteknek, hogy közvetlenül terjesszék elő közérdekű javaslataikat, kérdéseiket, valamint közérdekű kezdeményezéseiket. A lakosság meghatározó körét vagy egészét érintő testületi döntések meghozatala előtt egy hónappal a Képviselő-testület közmeghallgatást tart.


          (3)     A testület a döntés előtt közmeghallgatást tarthat:

                   a)    az éves költségvetés, zárszámadás,

                   b)    helyi életviszonyokat szabályozó rendelet,

                   c)    nagyobb fejlesztés, beruházás,

                   d)    jelentősebb ingatlaneladás esetén,

                   e)    egyéb esetekben akkor, amikor azt a szavazásra jogosult állampolgárok 10%-a kéri, vagy a képviselők ¼-e azt indítványozza.


          (4)     A közmeghallgatás kiírására a testületi ülés összehívásával kapcsolatos szabályok az irányadók.


          (5)     A közmeghallgatást más helyen is lehet tartani.


          (6)     Kihelyezett képviselő-testületi ülést is lehet tartani.12. A képviselők kötelezettségei


16. § (1)     A képviselők főbb kötelezettségei:

                   a)    tevékenyen részt vesz a Képviselő-testület és a bizottságok munkájában,

                   b)    olyan magatartást tanúsít, mely méltóvá teszi a választók bizalmára,

                   c)    a tudomására jutott (állami, szolgálati, üzleti és magán) titkot megőrzi.
A titoktartási kötelezettsége a megbízatása után is fennáll.


          (3)     A képviselő írásban vagy szóban köteles előre a polgármesternek vagy a bizottság elnökének bejelenteni, ha a Képviselő-testület, a bizottság ülésén nem tud megjelenni, vagy valamely megbízatásában akadályoztatva van.


          (4)     Igazolt távollétnek kell tekinteni, ha

                   a) távollétét előre bejelenti, vagy

                   b) utólag igazolja.


                   (5)     Amennyiben a képviselő a munkaterv szerinti testületi ülésen, vagy az érintett bizottság tagjaként, annak munkaterv szerinti ülésén nem vesz részt, és ezt az ülést megelőző napig a Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, vagy a képviselő-testületi referensnél nem jelzi, úgy a tiszteletdíjából 15.000 Ft levonásra kerül.          (6)     Amennyiben a bizottság nem képviselő tagja a bizottság munkaterv szerinti ülésén nem vesz részt és ezt az ülést megelőző napig a Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, vagy a képviselő-testületi referensnél nem jelzi, úgy a tiszteletdíjából 15.000 Ft levonásra kerül.


          (7)     A képviselői munka minőségének és hatékonyságának növeléséhez a Városháza emeleti tárgyalóterme képviselői iroda funkciót is betölt.III.

Az önkormányzat rendeletalkotása17. §  (1)     Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:

                   a)    a Képviselő-testület tagjai;

                   b)    a Képviselő-testület bizottságai elnökeik útján;

                   c)    a polgármester;

                   d)    a jegyző,

                   e)    a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei,

                   f)     a civil szervezetek képviselője.


          (2)     A rendeletalkotásra irányuló indítványt a polgármesterhez kell előterjeszteni, aki tájékoztatja a testületet a rendelet kezdeményezéséről.


          (3)     A Képviselő-testület állást foglal a rendeletalkotás szükségességéről és annak módjáról. Meghatározza az előkészítés menetét, megbízhatja valamely bizottságot az előkészítéssel, vagy erre ideiglenes bizottságot hoz létre. Indokolt esetben szakértőket kér fel.


          (4)     A rendelettervezethez indokolást kell csatolni, amely tartalmazza azokat a társadalmi, gazdasági és szakmai körülményeket, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá a hatásvizsgálati lapon ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.


          (5)     A (6) bekezdésben foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. A rendelettervezetet a honlapon kell közzétenni úgy, hogy elegendő idő, 5 nap álljon rendelkezésre annak érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez.


          (6)     Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

 1.    a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról,
 2.    a helyi adókról, a helyi adók végrehajtásáról,
 3.    a fizetési kötelezettségekről,
 4.    az önkormányzat, az önkormányzat szervei, intézményei, gazdasági társaságai szervezeti működési szabályairól és eljárási rendjeiről,
 5.    a települési képviselők, bizottságok tagjai tiszteletdíjáról,
 6.    a közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban állók munkavégzésének és juttatásainak szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetét, és
 7.    a rendelettervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.


          (7)     Az önkormányzati rendelet tervezetéhez a honlapon megadott elektronikus levélcímen bárki véleményt nyilváníthat legkésőbb a Képviselő-testület ülését megelőző szerdán 12.00 óráig.


          (8)     Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely a közerkölcsöt vagy másnak a jó hírnevét sérti, a becsület csorbítására alkalmas kifejezést tartalmaz, nem kapcsolódik a rendelettervezet tárgyához, vagy név nélkül érkezett. A figyelembe nem vehető véleményeket a beérkezésüket követően törölni kell.


          (9)     A beérkezett és figyelembe vehető vélemények, továbbá a véleményező nevének és e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított 1 évig történik. Az adatkezelés magában foglalja az adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és törlését is.


          (10)   A beérkezett és figyelembe vehető véleményeket az előterjesztő ismerteti a Képviselő-testülettel, és javaslatot tehet a vélemények rendelettervezetbe történő beépítésére. A javaslat elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.


          (11)   A rendelet hiteles szövegének megszerkesztése a jegyző feladata.18. §  (1)     A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján. A kihirdetés napja a kifüggesztés napja, amelyet a rendeletre kihirdetési záradék formájában rá kell vezetni.


          (2)     A Képviselő-testület rendeleteit a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII.31.) KIM rendelet szerint kell megjelölni.


          (3)     A hatályos rendeletekről a jegyző nyilvántartást vezet, amely        tartalmazza:

a)    a rendelet számát,

b)    tárgyát,

c)    a rendelet hatálybalépésének időpontját,

d)    a módosító rendelet megjelölését.19. §  A jegyző köteles gondoskodni a rendeletek hatályosulásának figyelemmel kíséréséről, jogszabályi változás esetén köteles kezdeményezni módosítását és hatályon kívül helyezését.IV.

A Képviselő-testület bizottságai13. A bizottságok feladatai


20. §    (1)        A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságot, Humánpolitikai Bizottságot és Ügyrendi Bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hoz létre. A bizottság véleményezi a feladatkörébe tartozó előterjesztést, amelyre vonatkozóan

                   a)    módosító javaslatot tehet,

                   b)    nem kellő előkészítettségre hivatkozva javasolhatja a kiegészítést,

                   c)    javasolhatja, hogy az előterjesztést a Képviselő-testület vegye le a napirendjéről.

                   A bizottságnak a döntést indokolnia kell.


(2)     A Pénzügyi Bizottság 3 fő képviselő-testületi és 2 fő nem képviselő-testületi tagból áll.


(3)     A Pénzügyi Bizottság feladatai:

 1.    Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a pénzügyi feladatok és a gazdálkodás végrehajtását, a számviteli szabályok betartását és azt, hogy azok a Képviselő-testület határozatainak megfelelően történnek-e,
 2.    Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon hasznosítását, gyarapítása érdekében tett intézkedéseket,
 3.    Előzetesen véleményezi az önkormányzat költségvetését, évközi módosítását, a nem tervezett jelentősebb kérdéseket, a gazdálkodásról szóló beszámolókat,
 4.    Munkájáról rendszeresen beszámol a Képviselő-testületnek,
 5.    Állást foglal és minősíti a feladatkörét érintő testületi előterjesztéseket,
 6.    Vizsgálati megállapításait a Képviselő-testülettel haladéktalanul közli,
 7. Javaslatot tesz a számlavezető pénzintézet kiválasztására,
 8.   Az éves költségvetés benyújtásával egyidejűleg javaslatot tesz a polgármester éves bérfejlesztésére, az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjára.


(4)     A Humánpolitikai Bizottság 3 fő képviselő-testületi és 2 fő nem képviselő-testületi tagból áll.


(5)     A Humánpolitikai Bizottság feladatai:

 1.    Közreműködik a város egészségügyi intézményeinek fejlesztésével összefüggő tervek kidolgozásában, véleményezi azokat, végrehajtásukat ellenőrzi,
 2.    Közreműködik az egészségügyi felvilágosító munkában, a város tisztaságának megteremtésében és megóvásában, valamint a káros szenvedélyek elleni küzdelemben,
 3.    Ellátja a szociálpolitikai intézkedések során véleményező és ellenőrző szerepét. Segíti a lakosság életkörülményeinek javítását,
 4.    Átruházott hatáskörben szociális hatósági feladatokat lát el,
 5.    Javaslatot készít a város oktatási, művelődési és sport terveihez,
 6.    Véleményezi a bizottság feladatkörébe tartozó intézmények munkatervét, költségvetését,
 7.    Előzetesen véleményezi a feladatkörébe tartozó vezetői pályázatok kiírását és kinevezését.
 8.    Állást foglal és minősíti a feladatkörét érintő testületi előterjesztéseket,
 9.    Véleményezi a bizottság feladatkörébe tartozó intézményvezetők béremelését, kitüntetését, jutalmazását és az intézmények dolgozóinak szolgálati lakáshoz juttatását,
 10.    Javaslatot tesz közterületek elnevezésére, emlékmű állítására, áthelyezésére, lebontására,
 11.    Javaslatot tesz művészi alkotások közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen történő elhelyezésére,
 12.    Kiírja a művelődés, oktatás és sportolás céljára az éves költségvetésben elkülönített támogatási alap felhasználására vonatkozó pályázatokat, valamint javaslatot tesz a Képviselő-testület felé a támogatási alap felosztására.


          (6)     Az Ügyrendi Bizottság 2 fő képviselő-testületi és 1 fő nem képviselő-testületi tagból áll.


          (7)   Az Ügyrendi Bizottság feladatai:

 1.    Ellátja a titkos szavazással kapcsolatos teendőket,
 2.    Kidolgozza a Szervezeti és Működési Szabályzatot, folyamatosan figyelemmel kíséri annak hatályosulását, javaslatot tesz új szabályzat kidolgozására, módosítására,
 3.    Figyelemmel kíséri a Képviselő-testület és szervei szabályszerű működését,
 4.    A közigazgatási munka egyszerűsítését kezdeményezi (hatósági, szervezési),
 5.    Előzetesen megtárgyalja és véleményezi a rendelettervezeteket,
 6.    Kivizsgálja a polgármester, az alpolgármester(ek) és a képviselők összeférhetetlenségével kapcsolatos kezdeményezést és ellátja az összeférhetetlenség és/vagy méltatlanság megállapításával kapcsolatos feladatokat,
 7.    Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatait,
 8.    Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására,
 9.   Lefolytatja a jegyzővel szemben az etikai eljárást.


14. A bizottság működése, munkaterve


21. §  (1)     A bizottság éves munkaterv alapján működik.

                   A munkaterv tartalmazza:

                   a)    a bizottsági ülés időpontját és napirendjét,

                   b)    az ellenőrzések, vizsgálatok tárgyát,

                   c)    azokat a feladatokat, amelyekkel a Képviselő-testület megbízza a bizottságot.


          (2)     A munkaterv előkészítéséről a Képviselő-testület munkatervének elfogadását követő 30 napon belül a bizottság elnöke gondoskodik.


          (3)     A bizottság az elnök helyettesítésére elnökhelyettest választhat.15. A bizottság összehívása, tanácskozási rendje


22. §  (1)     A bizottsági ülések összehívása, vezetése az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes feladata.


          (2)     A bizottságot össze kell hívni a Képviselő-testület, a polgármester és a bizottsági tagok egyharmadának indítványára.


          (3)     A bizottság szükség szerint, vagy legalább évenként 6 alkalommal ülésezik.


          (4)     A bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Döntéseit szótöbbséggel hozza.


          (5)     A bizottság különös szakképzettséget igénylő kérdések eldöntésére szakértőként nem bizottsági tagokat is bevonhat.


          (6)     Zárt ülésre a képviselő-testületi zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


          (7)     A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak meg kell küldeni.


          (8)     A bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott egyedi döntésre vonatkozó határozatát – mely tartalmazza az ülés időpontját is – a bizottság elnöke írja alá.


          (10)   A bizottság működésére további szabályokat is megállapíthat.


          (11)   Az ideiglenes bizottság működésére e rendelet szabályait kell alkalmazni.


          (12)   Az állandó jelleggel megválasztott bizottságok tagjainak nevét, lakcímét
a 2. függelék tartalmazza.V.

Polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző


16. A polgármester feladatai


23. §  (1)     A polgármester – akár határozatban megjelölt felelősként, akár közvetetten – felelős a feladatkörét érintő képviselő-testületi határozatok végrehajtásáért.


          (2)     Gondoskodik az összetett, vagy több felelős közreműködését igénylő határozatok végrehajtásáról, tervszerű ütemezéséről, megszervezi a bizottságok munkáját a végrehajtás ellenőrzésében.


          (3)     A határozat végrehajtásáért felelős a megjelölt határidő lejárta után 5 napon belül köteles írásban jelentést tenni a polgármesternek a végrehajtásról. A polgármester a határozat végrehajtásáról írásban jelentést tesz a Képviselő-testületnek, melyet a testületi ülés meghívójával együtt kell kiküldeni.


          (4)     Ha a Képviselő-testület határozata olyan folyamatosan ellátandó feladatok megvalósítására irányul, melynek végrehajtási határideje is folyamatos, a Képviselő-testületnek a határozatban megjelölt időközönként tájékoztatást kell adni.


          (5)     Azokban az esetekben, amikor a Képviselő-testület határozatát a végrehajtásért felelős mulasztása miatt nem hajtják végre, az erről szóló beszámoló keretében a Képviselő-testületet a mulasztást elkövető felelősségre vonásáról tájékoztatni kell. Ha a felelősségre vonás megállapítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, erre vonatkozó javaslatot is elő kell terjeszteni.


          (6)     A határozat végrehajtásáért felelős személy, ha akadályozó körülményt észlel, annak elhárítását köteles a polgármestertől kérni.


          (7)     A várost érintő önkormányzati ügyekben képviseli az önkormányzatot és nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek, vagy azzal az adott témától függően megbízhatja a hivatal köztisztviselőjét.


          (8)     A Képviselő-testület évente a költségvetésről szóló rendeletben 5 millió forint összegű pénzügyi keretet bocsát a polgármester rendelkezésére.


          (9)     A (8) bekezdésben meghatározott polgármesteri pénzügyi keret kizárólag a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott helyi önkormányzati feladatok megvalósításával összefüggő célra használható fel.


          (10)   A keret a (9) bekezdésben meghatározott célokkal összefüggésben sem használható fel:

                   a) a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott kampánytevékenység céljára;

                   b) a polgármester a képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő költségre;

                   c) olyan célra, amely - különösen fenntartási- vagy karbantartási igényére tekintettel - az önkormányzat részére további olyan terhet keletkeztet, melynek fedezete nem biztosított.


          (11)   A polgármesteri pénzügyi keret felhasználásáról a polgármester a felhasználást követő rendes testületi ülésen tájékoztatást nyújt a Képviselő-testület részére.


          (12)   A polgármester minden szerdán ügyfélfogadást tart.17. Az alpolgármesterek feladatai


24. §  (1)     A Képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel egy főállású/társadalmi megbízatású alpolgármestert és egy nem a képviselő-testületi tagok közül választott főállású/társadalmi megbízatású alpolgármestert választhat.


          (2)     Az alpolgármester a polgármester távolléte, akadályoztatása esetén ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály és az SZMSZ a polgármester hatáskörébe utal.


          (3)     A képviselő-testületi tagok közül választott társadalmi megbízatású alpolgármester minden páratlan hét szerdáján 16.00 – 17.00 óra között ügyfélfogadást tart a 16. § (5) bekezdésében megjelölt képviselői irodában.


          (4)     A nem a képviselő-testületi tagok közül választott társadalmi megbízatású alpolgármester minden páros hét keddjén 9.30 - 10.30 óra között ügyfélfogadást tart a 16. § (5) bekezdésében megjelölt képviselői irodában.


         

18. A jegyző feladatai


25. §  (1)     A jegyző köteles gondoskodni arról, hogy a testületi ülések előterjesztései megfeleljenek a törvényességi követelményeknek.


          (2)     Rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a Képviselő-testületnek, a bizottságoknak az önkormányzati munkájukat érintő megjelenő jogszabályokról.


          (3)     A polgármester irányításával előkészíti a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket.


          (4)     A Képviselő-testület vagy szervei jogszabálysértő döntése, működése esetén ezt a tényt írásban jelzi a szerv vezetőjének a vonatkozó jogszabályhely megjelölésével. Képviselő-testületi ülésen felmerült jogszabálysértés esetén az írásbeliség mellőzhető, és a jelzést a jegyzőkönyvében kell rögzíteni.


          (5)     A jegyző minden szerdán ügyfélfogadást tart.


             (6)     A Hivatalt érintő igazgatási ügyekben képviseli az önkormányzatot és nyilatkozik a sajtónak, a hírközlő szerveknek, vagy azzal az adott témától függően megbízhatja a hivatal köztisztviselőjét.19. Az aljegyző feladatai


26. §  (1)     Az aljegyző helyettesíti a jegyzőt, és ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.


         

VI.

A Képviselő-testület költségvetése, vagyona


27. §  (1)     A Képviselő-testület minden év november 30-ig meghatározza gazdálkodási tervét.


(2)     A gazdálkodási tervet a Képviselő-testület valamennyi Bizottsága megtárgyalja és véleményezi.

(3)     A Képviselő-testület a gazdálkodási tervéről hozott határozatában az alábbiakról dönt:

 1.   a tárgyévi költségvetés bevételeinek növelésére irányuló intézkedésekről:

aa)  a helyi adó(k) bevezetéséről, vagy meglévő(k) mértékének módosításáról,

ab)  a különféle bérleti díjak változtatásáról, azok mértékéről,

ac)  önkormányzati vagyon értékesítéséről, annak feltételeiről.

 1.    a meglévő intézményi struktúra változatlan fenntartásáról, vagy átalakításáról,
 2.    a folyamatban lévő beruházások, felújítások ütemezéséről, új beruházások, felújítások indításáról,
 3.    működési kiadások változtatásának lehetőségéről és mértékéről,
 4.    a képezhető általános tartaléknak a kiadási főösszeghez viszonyított mértékéről,
 5.    a céltartalék képzéséről, mértékéről,
 6.    létszámváltozásokról (csökkentésről, növelésről, átcsoportosításról),
 7.    támogatásokról,
 8.    pénzeszköz átadásokról,
 9.    a mérlegegyensúly megteremtésének lehetséges és alkalmazható eszközeiről.28. §  (1)     A költségvetési rendelettervezet testület elé terjesztésének formája:

a)    rendelettervezet,

b)    rendelettervezethez kapcsolódó mellékletek.


          (2)     A költségvetési rendelettervezetet – testületi előterjesztést megelőzően – a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni kell, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni.


          (3)     A költségvetési rendelettervezetet a Képviselő-testület valamennyi Bizottsága megtárgyalja és véleményezi.


          (4)     A költségvetési rendelet elfogadását követően a költségvetési szervek vezetőivel írásban közölni kell a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat, és a költségvetés végrehajtására vonatkozó kötelező előírásokat.29. §  (1)     A költségvetési rendelet évközi módosításait a Képviselő-testület valamennyi Bizottsága megtárgyalja és véleményezi.


          (2)     A polgármester a zárszámadási rendelettel egyidejűleg beszámolót terjeszt a Képviselő-testület elé az önkormányzat vagyoni helyzetéről.


          (3)     A helyesbített pénzmaradvány jóváhagyása a költségvetési beszámoló elfogadásával egyidőben történik. A pénzmaradvány keletkezésének forrásait, a pénzmaradványt terhelő kötelezettségek kimutatását biztosítani kell.30. §  Az évközi beszámoló (féléves beszámoló) a feladatellátás előirányzatainak időarányos pénzügyi teljesítését tartalmazzák.

VII.

Társulások31. §  (1)     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy társulás kezdeményezésében részt vegyen.

         


VIII.

Záró rendelkezések32. §  (1)     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


          (2)     Hatályát veszti Felsőzsolca Város Képviselő-testültének 10/2011. (III. 25.) számú önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

dr. Pataki Anett s. k.

Dr. Tóth Lajos s.k.

jegyző

polgármester1. melléklet a 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelethez


A polgármester és a jegyző által benyújtott előterjesztés formai követelményei


Felsőzsolca Város Önkormányzat

Képviselő-testülete


Ügyiratszám: …………………...

Ellenőrizte:                                             (jegyző)

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető)

Ügyintéző: ……………………...

Megtárgyalja: Képviselő-testület       

Előterjesztő: ……………………

Előzetesen tárgyalja: …………….. Bizottság

A döntéshez egyszerű           

                    minősített            többség szükséges

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni              

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni             

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható                 

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani              

Melléklet:                                  

Függelék:                                    

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:

…………………………… képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti            rendkívüli         ülésére készült.T e r v e z e t /J a v a s l a t / B e s z á m o l ó / T á j é k o z t a t ó


…………………………………2. melléklet a 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelethezA képviselő, a Képviselő-testület bizottsága és az előterjesztés készítésére kötelezett által benyújtott előterjesztés formai követelményeiFelsőzsolca Város Önkormányzat

Képviselő-testülete


Ügyiratszám: …………………...

Látta:                                                      (jegyző)

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető)

Ügyintéző: ……………………...

Megtárgyalja: Képviselő-testület       

Előterjesztő: ……………………

Előzetesen tárgyalja: …………….. Bizottság

A döntéshez egyszerű           

                    minősített            többség szükséges

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni              

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni             

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható      

Melléklet:                        

Függelék:                                     

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:

…………………………… képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti            rendkívüli         ülésére készült.
T e r v e z e t / J a v a s l a t / B e s z á m o l ó / T á j é k o z t a t ó

…………………………………
Határozati javaslat
Tárgy:


Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete


Felelős:

Határidő:                                                                                           


                       


1. függelék a 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelethez
A Képviselő-testület tagjainak neve és lakcíme


       Dr. Tóth Lajos József polgármester             Felsőzsolca, Berzsenyi Dániel u. 1/1.

Hogya Zsolt                                                Felsőzsolca, Mátyás király u. 6.

Kassai Attila                                               Felsőzsolca, Petőfi Sándor u. 3.

Kucskár Tibor                                            Felsőzsolca, Kossuth Lajos u. 7.

Nagy Róbert                                               Felsőzsolca, Kölcsey Ferenc u. 20.

Nádi Gyula                                                 Felsőzsolca, József Attila u. 2.

Pásztor Erik                                                Felsőzsolca, Mátyás király u. 20/A.

Rimán János                                               Felsőzsolca, Toldi Miklós u. 16.

Széchenyi Sándorné                                    Felsőzsolca, Petőfi Sándor u. 5.2. függelék a 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelethezA BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK NEVE ÉS LAKCÍME1. A Pénzügyi Bizottság tagjaiA

Név

B

Lakcím

C

Megjegyzés

1.elnök, képviselő

2.képviselő

3.képviselő

4.nem képviselő

5.nem képviselő


2. A Humánpolitikai Bizottság tagjaiA

Név

B

Lakcím

C

Megjegyzés

1.elnök, képviselő

2.képviselő

3.képviselő

4.nem képviselő tag

5.nem képviselő tag3. Az Ügyrendi Bizottság tagjaiA

Név

B

Lakcím

C

Megjegyzés

1.elnök, képviselő

2.képviselő

3.nem képviselő tag3. függelék a 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelethezFelsőzsolca Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek 1. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:


1.  Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal                          Felsőzsolca, Szent István u. 20.


2.  Gazdasági, Műszaki, Ellátó és Szolgáltató Szervezet           Felsőzsolca, Szent István u. 23. 1. Önállóan működő költségvetési szerv:


1.  Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda                                 Felsőzsolca, Park. u. 3.


2.  Felsőzsolcai Családgondozó Központ                                   Felsőzsolca, Kassai u. 32.


3.  Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár      Felsőzsolca, Szent István u. 2.4. függelék a 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelethezFelsőzsolca Város Önkormányzata által alapított

gazdálkodó szervezetek
A

Megnevezés és elérhetőség

B

Főtevékenység

C

Képviselő

D

Részesedés mértéke

1.

„FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 90. I./1.

Tel.: 46/506-830

Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele


Szász Csaba ügyvezető,


Kupás-Talán Csaba Gyula ügyvezető

73%


2.

„ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.

Tel.: 46/789-052

Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása

Németh Csaba ügyvezető

100 %

3.

Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft.

Székhely: 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.

Tel.: 46/584-010

Villamosenergia-termelés

Révész Péter ügyvezető

100 %