Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület-használati díjak megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 01 - 2015. 01. 02

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület-használati díjak megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2015.01.01.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (3) bekezdésében és az 54.§ (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület használati díjak megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"3.§ (1) E rendeletben szabályozott közterület-használati eljárások során a Szarvasi Polgármesteri Hivatal, mint közterületet kezelő szervezet jogosult eljárni."

2. § E rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.