Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelete

közterületek elnevezéséről és házszámozás rendjéről

Hatályos: 2014. 09. 15

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Általános rendelkezések


(1) A rendelet hatálya Etyek Nagyközség közigazgatási területére terjed ki. 

2) Etyek Nagyközség közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.

(3) E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév

            c) Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely ingatlan-nyilvántartásban                   helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

2.§

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok


(1) Etyek Nagyközség közigazgatási területén minden közterületet el kell nevezni a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel.

2) Nem kell elnevezni

a)az utcák, épületek közötti szerviz utakat,

b)a mezőgazdasági célú utakat,

c)a lakónépességet nem érintő dűlőutakat.

(3) Az újonnan létesített közterület nevét a közterület létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani. 

(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).

(5) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Etyek Nagyközség történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és a közérthetőségre.

(6) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni. 

(7) Közterület élő személyről nem nevezhető el, továbbá alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§ (2)–(3) bekezdését. 

(8) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület - ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő közterületeket - nem lehet. 

(9) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a)a polgármester,

b)a települési önkormányzati képviselő,

c)a képviselő-testület bizottsága,

d)Etyek Nagyközségben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

e)Etyek Nagyközségben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy. 

(10) Közterület elnevezésére, vagy az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés esetén a képviselő-testület kikéri a közterület elnevezéssel, megváltoztatásával érintett állampolgárok véleményét. A beérkezett véleményeket a képviselő-testülettel ismertetni kell, azonban az állampolgárok véleményének a képviselő-testület döntésére kötelező ereje nincs. 

(11) Az állampolgárok a (10) bekezdés szerinti véleményezési eljárás során véleményüket, javaslatukat személyesen, postai vagy elektronikus úton is benyújthatják a képviselő-testülethez.

(12) A közterület elnevezése és a közterület elnevezés megváltoztatása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a képviselő-testület határozattal dönt.

(13) A közterület elnevezéssel kapcsolatos képviselő-testületi döntést az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján közzé kell tenni. 

(14) A képviselő-testület közterület elnevezéséről, elnevezés megváltoztatásáról hozott döntése alapján a jegyző a közterületnevet az általa vezetett címnyilvántartásban átvezeti, egyben értesíti a lakcímnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás szerveit, valamint a településen közszolgáltatás végzőket az új közterület elnevezésről.

3.§

A házszám megállapítására vonatkozó szabályok


(1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni. 

(3) Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található. 

(4) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) mentén lévő ingatlanok házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám  növekedésének irányát tekintve az utca jobb oldalán lévő ingatlanok páros, a bal oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.

(5) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú. 

(6) A házszámozás a közterületnek a magasabb rendű, főbb közlekedési úthoz csatlakozó végétől kezdődik. Abban az esetben ha az utak azonos rendűek, a számozást a meglévő, nagyobb telekszámmal rendelkező utcától kell kezdeni.

(7) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül a számozás szerint növekvő irányban.

(8) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat. 

(9) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

(10) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül a számozás szerint növekvő irányban.

(11) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat. 

(12) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

(13) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. 

(14) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha

a)az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel az ingatlan házszáma, vagy a közterületen több ingatlan azonos házszámmal szerepel az ingatlan-nyilvántartásban,

b)az ingatlan házszáma téves,

c)az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor. 

(15) A házszámokat az önkormányzat jegyzője állapítja meg. A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 2. § (14) bekezdésében meghatározott szervekkel is.

4.§

Közterület névtáblák és a házszámot jelző táblák elhelyezése


(1) A közterületek nevét jól látható módon, közterületi névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata. 

(3) A közterület névtáblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén külön tartószerkezeten kell elhelyezni. 

(4) Amennyiben a közterület névtábla külön tartószerkezeten történő elhelyezésére nincs lehetőség, a közterület névtáblát a saroktelek kerítésén, vagy ennek hiányában a saroképületen kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterület névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

(5) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntéstől számított egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi névtábla fölött vagy alatt kell elhelyezni.

(6) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy utcafronti házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, vagy használójának elhelyezni.

(7) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (6) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.

5. §

Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet kihirdetés  napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően megállapított közterület elnevezések és házszámok továbbra is érvényben maradnak. 

(3) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a 4. § (6) bekezdésében foglalt házszámtábla kihelyezési kötelezettségének 2015. december 31-ig köteles eleget tenni.

(4) Hatályát veszti Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről szóló 8/2008. (III.28.) számú önkormányzati rendelete. 

Etyek, 2014. szeptember 15.

dr. Ivanyik Andrea

Garaguly Tibor

jegyző

polgármester
                                                         

                                                                               

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2014. szeptember 15. napján kihirdetésre került.


Etyek, 2014. szeptember 15.
                                                                                                       dr. Ivanyik Andrea

                                                                                                                  jegyző