Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város helyi építési szabályzatáról szóló 19/2006.(V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 12. 19 - 2014. 12. 20

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Szarvas Város helyi építési szabályzatáról szóló 19/2006.(V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014.12.19.

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (4) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Békés Megyei Rendőr- Főkapitányság Rendészeti Igazgatósága, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Szarvas Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2006.(V.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:"(2) A város közigazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet
- 1. mellékletét képező szabályozási tervlapok,
- a 2., 3., 4., 5., 6. mellékletek és
- a 7. mellékletet képező szabályozási tervlap szerint szabad.

2. § A R. az alábbi 33/A.§-sal egészül ki:
KÖU-0 jelű övezet
Közlekedési és közmű terület(M44)
33/A.§ (1) A területen az M44-es gyorsforgalmi úttal kapcsolatos építmények, valamint az általános érvényű jogszabályban foglalt építmények és épületek helyezhetők el.
(2) A zöldfelületek minimális legkisebb mértéke 25% melyben a vízelvezető rendszerek rézsűi is beleszámítanak

3. § A R. az alábbi 42/A.§-sal egészül ki:
Ma-3 jelű övezet
(1) Az övezetben az OTÉK 29.§ előírásai alkalmazandók azzal az eltéréssel, hogy lakóépület építése esetén gondoskodni kell a fokozott hanggátlásról, továbbá az építési engedélyezési eljárásban a gyorsforgalmi út kezelőjét be kell vonni.

4. § A R. e rendelet Mellékletével egészül ki.

5. § A R. 1. függeléke helyébe e rendelet függeléke lép

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2014. december 19-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

7. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európa Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.