a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2009. (IX.10.) rendelet

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2009. (IX.10.) számú önkormányzati rendelet

Hatályos: 2014. 02. 06- 2014. 03. 12

9/2009. (IX.10.) számú

Önkormányzati Rendelet

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló- többször módosított – 1993. évi III. törvény 25.§-ában kapott felhatalmazása alapján a helyi lakosság szociális ellátása feltételeinek biztosítása érdekében a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1.§

 1. A rendelet célja, hogy eleget tegyen az Sztv.-ben előírt kötelezettségeknek és a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatait tekintve szabályozza az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárás és ellenőrzés rendjét.
  Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított szociális gondoskodás célja, hogy segítséget nyújtson az oknak, akik életkoruk, mindenkori egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerőből nem képesek.
  Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható módon mindent megtegyenek, amennyiben pedig a támogatásra szoruló élethelyzet nekik felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük megváltoztatásával köteles elősegíteni helyzetük javítását.
 2. A rendelet hatálya kiterjed Tardona község közigazgatási területén élő az Sztv. 3.§ (1)-(3) bekezdés és a 7.§ (1) bekezdésében foglalt személyekre.

2.§

 1. A kérelmező köteles a kérelemhez mellékelni:
  1. az egyes ellátási formához jövedelemnyilatkozatot – beleértve a különböző forrásokból származó jövedelmeket is – a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelemről típusának megfelelő igazolást.
   A nem rendszeres jövedelmekről személyenként és jövedelemforrásként írásbeli nyilatkozatot kell benyújtani.

A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó (továbbiakban vállalkozás) – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni azzal az eltéréssel, hogy vállalkozásból befolyat jövedelem számításánál azon hónapoknál, amelyek jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni:

 • a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
 • a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,
 • a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (továbbiakban együttesen közfoglalkoztatás) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó részét
 • hatályon kívül helyezve
 • hatályon kívül helyezve
 • hatályon kívül helyezve
 • hatályon kívül helyezve
 1. hatályon kívül helyezve
 2. Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában fellelhetőek.

 3.  A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei, valamint környezettanulmány alapján köteles meghozni

A környezettanulmány elvégzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

II. fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

3.§

Az időskorúak járadékát az Sztv. 32/B § - 32/D §-ai szerint kell megállapítani.

4.§

Rendszeres szociális segély

 1. Az aktív korú foglalkoztatott személyekkel kapcsolatos szociális gondoskodási feladatok eredményes végrehajtása érdekében az önkormányzat együttműködik az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltségével és a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Családsegítő Szolgálatával (továbbiakban: családsegítő szolgálat)
 2. Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki a Szociális törvény 37/B § (1) bek b/ és c./ pontja alapján rendszeres szociális segélyre jogosult, a segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Családsegítő Szolgálatával (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat)
 3. Az együttműködés keretein belül a nem foglalkoztatott személy
  • nyilvántartásba veteti magát
  • beilleszkedési programról megállapodik és a családsegítő szolgálattal,
  • teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat


 1. A beilleszkedést segítő program típusai az együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva az alábbiak:
  • állapotfelmérő és álláskeresési tréningek
  • szociális életvezetési tanácsadás,
  • mentálhigiénés tanácsadás,
  • pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadás,
  • munkavállalási tréning,
  • a nem foglalkoztatott személy saját erőforrásainak feltárására irányuló egyéni esetvezetés
  • más ellátási formákhoz való hozzájutás elősegítése
 2. Az együttműködés megszegésének esetei:
  • a rendszeres szociális segélyezett az együttműködésre kijelölt Családsegítő Szolgálattal nem veszi fel a kapcsolatot, nem regisztrálja magát,
  • A Családsegítő Szolgálattal nem tartja előírás szerint a kapcsolatot,
  • beilleszkedést segítő programban önhibájából nem vesz részt, nem teljesíti az abban foglaltakat.

5[1]

6.[2]§

Önkormányzati segély


6. §

(1) Az önkormányzati segély megállapítására akkor kerülhet sor, ha a rászoruló egy főre számított családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén annak 250%-át nem haladja meg.


(2) Az önkormányzati segély mértéke – rászorultsághoz igazodva – alkalmanként maximum 30 000 Ft, kamatmentes kölcsön esetén 50 000 Ft lehet.

(3) Elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, közeli hozzátartozó halála esetében hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható az önkormányzati segély. Ebben az esetben az önkormányzati segély összege maximum 100.000 Ft lehet.


(4) A kamatmentes kölcsön legfeljebb hat hónapos futamidőre adható és havi részletekben kell visszafizetni. A kölcsön futamidejéről és a havi részletek összegéről az ezt megállapító határozatban kell rendelkezni.

7[3]

(1) Közeli hozzátartozó halála miatt önkormányzati segély iránti kérelmet legfeljebb a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani.


(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segélyre jogosult az eltemettető, ha családjában az egy főre számított családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át nem haladja meg.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150 000 Ft.

8[4]

(1) Az önkormányzati segély természetbeni szociális ellátásként is nyújtható, különösen akkor, ha a kérelem erre irányul, vagy az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem a célnak megfelelően fog történni.


(2) Az önkormányzati segély természetbeni szociális ellátásként elsősorban élelmiszersegély, szociális tűzifa, közüzemi szolgáltatási díj hátralék kiegyenlítése, valamint gyógyszertámogatás formájában nyújtható.


(3) Az önkormányzati segély iránti kérelmeket e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az abban szereplő mellékletek csatolásával.

(4) Az önkormányzati segéllyel kapcsolatos hatáskörét a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

9[5]

10[6]

11.§

 1. Az Sztv. 38.§-ában szabályozott normatív lakásfenntartási támogatást biztosítja az Önkormányzat.
 2. A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátásként is megállapítható.
 3. A természetbeni ellátás formái
  • közüzemi díj szolgáltató részére történő átutalása,
  • lakáscélú törlesztő részlet pénzintézet részére történő megfizetése,
  • a községben megvalósult gázközmű beruházás lakossági hozzájárulásának törlesztése.

III. fejezet

Természetben nyújtott ellátások

12.§

Köztemetés

 1. Közköltségen történő eltemetés esetén a helyben szokásos legolcsóbb szertartás szerint kell eljárni.
 2. A köztemetés költségeinek megtérítése érdekében az Sztv. 48.§ (2)- (4) bekezdésében foglaltak szerint kell intézkedni.

13.§[7]


IV. fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

14.§

 1. Az önkormányzat által biztosított formák:

I. szociális étkeztetés,

II[8]. házi segítségnyújtás, amelyet a Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében biztosít,

III. családsegítés, amelyet a Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás keretében biztosít,

IV. szociális információs szolgáltatás, amelyet a Polgármesteri Hivatal bevonásával biztosít az önkormányzat.

 1. hatályon kívül helyezve
 2. Az ellátások igénybe vétele önkéntes, az igénylő kérelmére történik,

a.) ha az igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselő terjeszti elő,

b.)[9] a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetben a bíróság cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

 1. A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
 2. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot és a jövedelemigazolást.
 3. hatályon kívül helyezve

15.§

Szociális étkeztetés

 1. Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, amennyiben a 60. életévüket betöltötték vagy – a becsatolt igazolások alapján – egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk azt indokolttá teszi.
 2. [10]A személyes gondoskodásért térítési díjat kell fizeti a külön jogszabályban foglaltak és jelen rendelet szabályai szerint. Az intézményi térítési díj a szolgáltatás önköltségének és a feladat ellátásra igénybe vett állami normatívának a különbözete.

Az étkeztetés intézményi térítési díja: 360.- Ft + ÁFA/nap

 1. [11]Az ellátás iránti kérelmet írásban – a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1.sz mellékletét képező nyomtatványon – lehet beterjeszteni a Polgármester Hivatalhoz.

(4) Az ellátás iránti kérelmet írásban jelen rendelet 1. számú mellékletét képező nyomtatványon lehet beterjeszteni a Polgármesteri Hivatalhoz.

(5[12]) A kérelemhez mellékelni kell:

 • jövedelemről szóló jegyzői igazolást (SzCsM rendelet C/II. melléklete szerinti nyomtatványon),
 • egészségi állapot igazolására orvosi igazolást, kórházi jelentést,
 • fogyatékosság igazolására a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat vagy orvosi javaslat,
 • pszichiátriai betegség és szenvedélybetegség igazolására szakorvosi igazolás, szakvélemény

(6[13]) A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot megelőző hónap 10. napjáig kell befizetni a Tardona Községi Önkormányzat 55400345-11038669. sz. számlájára.

(7[14]) A jogosulttal az Önkormányzat nevében a szociális étkezésre kötendő – jelen rendelet 1. számú mellékletét képező – megállapodást a Szociális Bizottság Elnöke jogosult megkötni.

V. fejezet

Eljárási szabályok

16.§

 1. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmekről és természetben nyújtott szociális ellátásokról a Szociális Bizottság dönt.
 2. A kérelmezőnek nyilatkozatot kell adnia a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan saját és családtag által megszerzett rendszeres jövedelemről valamint nem havi rendszerességgel szerzett illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt saját és családtag által szerzett jövedelmekről. A jövedelem számításánál irányadóak a 2.§ (1) bekezdés a./ pontjában foglaltak.
 3. Az igénylőnek fel kel tüntetni a kérelmen, hogy a benyújtást megelőző évben milyen időtartamban és évben részesült más önkormányzat által megállapított gyermekvédelmi támogatásban, ápolási díjban, átmeneti segélyben, továbbá rendszeres szociális segélyben.
 4. A Képviselő-testület az alábbi hatáskörök gyakorlását a Polgármesterre ruházza át:
  • megállapodást köt a rendszeres szociális segélyezett személyekkel a közfoglalkozatásban való részvételre.

17.§

 1. Környezettanulmányt kel készíteni átmeneti segély, méltányossági ápolási díj és lakásfenntartási támogatás megállapítása esetén.
 2. Mellőzhető a környezettanulmány készítése, ha a környezettanulmány tartami elemeivel rendelkező egy évnél nem régebben tapasztalt tényeken alapuló feljegyzése rendelkezésre áll, és vélelmezhető az eset összes körülményeire tekintettel, hogy változás az előző megállapításokhoz képest nem változott.
 3. Az egy éven belül készült környezettanulmány ismételten felhasználható.

18.§

A természetben nyújtott átmeneti segélyt az igénylő átvételi elismervény ellenében veszi át a pénzbeli támogatást a Polgármesteri Hivatal pénztárából bizonylat alapján, közvetlenül az igénylőnek vagy meghatalmazottjának fizethető.

19.§

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért az Sztv.-ben és e rendeletbe foglaltak szerint térítési díjat kell fizetni.
 2. A térítési díjat az Sztv.-ben és e rendeletben meghatározottak szerint

a.)az ellátást igénybevevő jogosult

b.[15]) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy

c.) szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő

d.[16]) jogosultnak jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbefogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,

e.[17])a jogosult tartását szerződésben vállaló személy köteles megfizetni.


 1. [18]Az Sztv.-ben és e rendeletben foglalt kivételekkel ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a jogosultat,

a.) aki a jövedelemmel nem rendelkezik,

b.) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében akinek családja jövedelemmel nem rendelkezik.

 1. [19]

VI. fejezet

Záró rendelkezések

20.§

 1. A Szociális Bizottság a mérlegelésen alapuló kérelmeknek – a jogszabályban meghatározott feltételeken túlmenően – kizárólag az önkormányzat költségvetésében biztosított keretösszeg rendelkezésre állásig adhat helyt.
 2. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, e rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyeknél alkalmazni kell.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2003. (VIII.15.) sz. Önkormányzati rendelet és az azt módosító 2/2004. (II.04.), a /2004. (III.04.), a 13/2004. (IV.22.), a 16/2004. (VII.08.), a 20/2004. (XI.22.), az 1/2005. (II.14.), a 10/2005. (IV.26.), a 15/2005. (VIII.30.), a 6/2006. (II.09.), a 12/2006. (VII.04.), a 18/2006. (XII.06.), az 1/2007. (I.31.), a 9/2007. (IV.25.), a 2/2008. (II.20.), a 3/2009. (II.27.) Önkormányzati Rendelet.

            Danada János                                                                 Dr. Liszkay Mónika

             polgármester                                                                              jegyző

Kihirdetve: 2009. szeptember 10.


[1] hatályon kívül helyezte a 2/2014. (II. 5.) rendelet

[2] módosította a 2/2014. (II. 5.) rendelet

[3] módosította a 2/2014. (II. 5.) rendelet

[4] módosította a 2/2014. (II. 5.) rendelet

[5] hatályon kívül helyezte a 2/2014. (II. 5.) rendelet

[6] hatályon kívül helyezte a 2/2014. (II. 5.) rendelet

[7] hatályon kívül helyezte a 2/2014. (II. 5.) rendelet

[8] módosította az 1/2010. (I. 27.) rendelet

[9] módosította az 1/2010. (I. 27.) rendelet

[10] módosította az 1/2010. (I. 27.) rendelet

[11] módosította az 1/2010. (I. 27.) rendelet

[12] módosította az 1/2010. (I. 27.) rendelet

[13] módosította az 1/2010. (I. 27.) rendelet

[14] módosította az 1/2010. (I. 27.) rendelet

[15] módosította az 1/2010. (I. 27.) rendelet

[16] beiktatta az 1/2010. (I. 27.) rendelet

[17] beiktatta az 1/2010. (I. 27.) rendelet

[18] módosította az 1/2010. (I. 27.) rendelet

[19] hatályon kívül helyezte az 1/2010. (I. 27.) rendelet

Mellékletek