Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2022. 07. 01

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

2022.07.01.

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) tart fenn.

(2) A közszolgáltatás kiterjed mindazon Somogyszob község közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), melyeken háztartási szennyvíz keletkezik.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki azon ingatlantulajdonosokra, akik

a) a háztartási szennyvíz ártalmatlanításáról vízjogi létesítési és vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, az előírásoknak megfelelő módon működtetett egyedi biológiai tisztítást végző közműpótló kisberendezés útján gondoskodnak,

b) az ingatlanon keletkező háztartási szennyvizet kiépült szennyvíz-közműhálózatba bocsájtják ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) begyűjtés: a Vgtv. 1. melléklet 38. pontja szerinti háztartási szennyvíz átadása;

b) háztartási szennyvíz: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 15. pontja szerint meghatározott szennyvíz;

c) időlegesen használt ingatlan: az olyan ingatlan, ahol sem lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, szálláshely üzemeltetési tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik senki;

d) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. melléklet 37. pontja szerinti háztartási szennyvíz.

2. A közszolgáltató megnevezése, és működési területe

3. § (1) Somogyszob község közigazgatási területén a közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan a Lábod Községi Önkormányzat (székhelye: 7551 Lábod, Kossuth u. 57., a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult – amely kötelező közszolgáltatónak minősül. A Közszolgáltató, Somogyszob község közigazgatási területén az (1) bekezdésben foglalt kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett.

(2) Somogyszob község kijelölt ártalmatlanító helye a Közszolgáltató által üzemeltetett 7551 Lábod, Szennyvíztisztító Telep (hrsz: 0479/8 és 0480; S.LXI/96 Vksz.). Ha valamilyen okból a közszolgáltatás ezen ártalmatlanító helyen akadályba ütközik, egyéb ártalmatlanító hely kijelölésére a Közszolgáltató jogosult.

3. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

4. § (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.

(2) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított Közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

(3) A (2) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

4. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

5. § (1) A Közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére Somogyszob Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) egy évre köt közszolgáltatási szerződést.

(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére Vgtv. foglaltak az irányadó.

(3) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeire és tartalmi követelményeire a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A közszolgáltatási szerződés megszűnésének eseteit, és az azt követő eljárás rendjét a Korm. rendelet 9. §-a tartalmazza.

(5) A közszolgáltatói szerződés önkormányzat részéről csak Vgtv. 44/G. § (3) bekezdése alapján mondható fel.

(6) A teljesítés megkezdését követően a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a Vgtv. 44/G. § (4) bekezdése alapján mondhatja fel.

5. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

6. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű, zár rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel, a Vgtv.-ben 44/F. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon végezhető.

(2) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a Vgtv. 44/F. (6) bekezdésében foglalt szerint eljárni.

(3) A Közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül - igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni.

(4) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.

(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról.

(6) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására vonatkozó eredetét igazolni és az erre vonatkozó ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni.

7. § (1) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:

a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség által nyilvántartásba vett,

b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,

c) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása kizárólag úgy történhet, hogy szennyezést ne idézzen elő sem a gyűjtőterületen, sem azon kívül, sem közterületen.

(3) A Közszolgáltatót a Vgtv. 44/H. § (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettség terheli az Önkormányzat felé.

6. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

8. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, a közüzemi csatornahálózatba, vagy a helyben való engedélyezett módon történő tisztítás után a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben meghatározott módon gyűjteni és az ingatlanán a 16/2002.(IV.10.) EüM rendeletben meghatározott közműpótló berendezésben ideiglenesen elhelyezni.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán elhelyezett közműpótló berendezésbe csak háztartási (kommunális vagy kommunális jellegű) szennyvizet vezethet és tárolhat. Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló berendezést úgy használni, hogy azzal sem más személyek vagyonát, vagy testi épségét, sem a környezetet nem károsítja. A közműpótló berendezések szabályszerű létesítését az azt engedélyező hatóság, működését az érintett szakhatóságok ellenőrzik.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendelet 3. § (1) bekezdésében megjelölt Közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.

9. § (1) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdődő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó Közszolgáltatónál megrendelni.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.

(6) Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni, kivéve, ha az adott ingatlanon nem keletkezik szennyvíz.

7. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

10. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.

(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.

8. A közszolgáltatás díja, megfizetésének rendje

11. § (1) A közszolgáltatás díját Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vgtv. 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg.

(2) Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által elszállításra átvett hulladék 5m3-ében kerül kifejezésre.

(3) A közszolgáltatás díja egytényezős, melyet az 1. melléklet tartalmaz.

(4) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a rendeletben foglaltak szerint a közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(5) A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla ellenében köteles megfizetni.

9. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

12. § (1) A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a Közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.

(2) Az ingatlantulajdonos a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés g) pontja alapján személyes adatait köteles a Közszolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 15 napon belül bejelenteni.

(3) A Közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a Közszolgáltató köteles

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,

b) gondoskodni az adatok biztonságáról,

c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

13. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek személyének és kilétének megállapításához, valamint a közszolgáltatással összefüggő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

(3) A Közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki.

10. Záró rendelkezések

14. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

Az 1. melléklet a Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.