Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete

az építészeti örökség helyi védelméről

Hatályos: 2014. 02. 01- 2016. 04. 30

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) 62. § (6) bekezdés 1. pontjában szereplő felhatalmazás alapján – figyelemmel az Étv. 13. § (1), 57. § (3) bekezdéseiben, az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 5. § (1) és (2), 6. § (2) bekezdéseiben foglaltakra – az építészeti örökség helyi védelmének részletes szabályainak megállapítására a következőket rendeli el.I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1. §


(1) A rendelet célja Salgótarján építészeti örökségének védelme, az épületek hagyományos megjelenésének megőrzése, a fenntartás, helyreállítás, továbbépítés igényes alakítása érdekében az építési tevékenységgel illetve a védelem megszüntetésével összefüggő szempontok, eljárási szabályok rögzítése.


(2) A helyi védelem alá helyezés esetén az építészeti érték megőrzése érdekében törekedni kell az eredeti (vagy ahhoz közelálló) rendeltetésnek megfelelő használatára, ha ez nem lehetséges, közcélú hasznosításra.


(3) A rendelet Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 15/1998.(VI.15.) Ör. számú rendelete 57. § (5) bekezdésében felsorolt helyi védelem alatt álló épületeken túl állapít meg újabb épületekre vonatkozó helyi egyedi védelem alá helyezést.II. Fejezet

Épületek helyi egyedi védelem alá helyezése


2. Általános előírások


2. §


(1) A helyi egyedi védelem az épület egészére vagy valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés) terjedhet ki.


(2) A helyi egyedi védelem alá helyezett egyes épületekre vonatkozó műszaki ismertetést és értékvizsgálati munkarészt e rendelet mellékletei tartalmazzák.


(3) A műszaki ismertetés tartalmazza

a) a védelem szakszerű, rövid indokolását,

b) a védett érték rendeltetését és használatának módját.

c) a védett érték pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),

d) helyszínrajzot,

e) fotódokumentációt.(4) Az értékvizsgálati munkarész tartalmazza

a) a védelem alapját jelentő tömeg, tetőforma, homlokzati jelleg (homlokzati nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok),

b) a védelem alapját jelentő belső kialakítás, illetve a használati mód változásának feltételeit,

c) bővítés, átalakítás, felújítás esetén az utcakép és településszerkezet védett értékeivel való összhang követelményét,

d) egyes építmények, építményrészek bővítése, átalakítása során a védelem alapját képező részek megtartását.


(5) A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, épületrészt csak a helyi védettség megszüntetését követően lehet lebontani.


(6) A helyi egyedi védelem tényét az önkormányzatnak az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetnie.


3. Helyi egyedi védelem alá helyezett épületek


3. §


(1) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi egyedi védelem alá helyezi a Salgótarján 022 hrsz.-ú ingatlanon álló Dornyay turistaház épületét.


(2) A rendelet 1. melléklete tartalmazza a Dornyay turistaház műszaki ismertetését és értékvizsgálati munkarészét.III. Fejezet

Záró rendelkezések


4. §


(1) A rendelet 2014. február 1. napján lép hatályba.


(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Mellékletek