Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2014/(XI.20.) önkormányzati rendelete

A társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 12/2011.(III.10.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 21- 2014. 11. 20

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete a Társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 12/2011.(III.10.) rendeletének módosításáról

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ ALAPTÖRVÉNY 32. CIKK (1.) BEKEZDÉSÉNEK A) PONTJÁBAN KAPOTT FELHATALMAZÁSA ALAPJÁN A MAGYARORSZÁG HELYI ÖNKORMÁNYZATAIRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXXXIX. TÖRVÉNY 13.§(1.) BEKEZDÉS 1. ÉS 9. PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT FELADATKÖRBEN ELJÁRVA A KÖVETKEZŐKET RENDELI EL:

1.§

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselő-testültének 12/2011.(III.10.) önkormányzati rendelete (A továbbiakban: Rendelet) 3.§(1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„f) a társasházak osztatlan közös tulajdonú területein új lakossági, minimum 70cm magaskerékpártámaszok fedett szerkezetű, vagy eleve fedett helyen történő létesítése”

2.§

A Rendelet 5.§-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az 3. §(1) bekezdés f) pontja esetében csatolni kell a Főépítész Irodával lefolytatott konzultáció eredményét a Pályázati Szabályozás meghatározása szerint.”


Záró rendelkezések:

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Dr. Sélley Zoltán                                                                                      Szentgyörgyvölgyi Péter

jegyző                                                                                                          polgármester


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2014.november hó 20. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

A kihirdetés időtartama 30 nap.


Dr. Sélley Zoltán

                                                                                                              jegyző

INDOK O LÁS


1.§ Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat céljai között évek óta szerepel a forgalom csillapítása és a környezetvédelmi terhelés csökkentése. Ennek eszközeként a társasházi pályázati kiírásban szereplő célok közé beemelésre kerül a társasházak osztatlan közös tulajdonú területein új kerékpártámaszok létesítésére támogatás biztosítása. Célunk ugyanis, hogy a lakosságot a sajátkerékpárral történő közlekedésre is ösztönözzük olyan módon, hogy annak társasházban való tárolását is támogassuk.

Indokaink között szerepel, hogy a kerékpárok függőfolyosókon faló elhelyezése, tárolása tűzvédelmi és életvédelmi okokból nem támogatható.

2.§A kerékpártárolók elhelyezése kapcsán azonban továbbra is fontosnak tartjuk az ingatlanok állapotának védelmét és arculatának megőrzését, ezért fontosnak tartjuk, hogy bármilyen tervezett kerékpártámasz létesítésének műszaki munkálatai tekintetében a megvalósíthatóságot és a konkrét kivitelezést előzetesen szakértőkkel történő egyeztetés előzze meg, különös tekintettel a bármilyen védelem alatt álló ingatlanokra.

3. § Hatályba léptető rendelkezés.