Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I. 17.) önkormányzati rendelete

A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások helyi szabályozásáról

Hatályos: 2014. 01. 17

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I. 17.) önkormányzati rendelete

A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások helyi szabályozásáról 1

2014.01.17.

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)–(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

1. § E rendelet célja, hogy Gyöngyöshalász község közigazgatási területén – a Gyvt-ben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban –megállapítja azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

2. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a Gyvt. 4. § (1) – (4) bekezdésében meghatározott személyeken kívül a község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyerekek esetében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

(2) A gyermekvédelmi támogatásokat nevelési-oktatási intézmény, a gyámhatóság és más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy, vagy a gyerekek érdekének védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti.

(3) A gyermek, a szülő és más törvényes képviselő, a nevelőszülő adatainak, illetve a kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó azonosító adatainak a kezelésére, a Gyvt. 15. §. (1-4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a képviselő-testület és a jegyző jogosult.

Eljárási rendelkezések

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megállapítása iránti kérelmet szóban vagy írásban Gyöngyöshalászi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) terjesztheti elő a szülő vagy más törvényes képviselő. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2) A személyes gondoskodás igénybevétele – ha a Gyvt. másként nem rendelkezik – önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.

(3) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmét a Hivatal illetékes irodájához, valamint az intézmény vezetőjéhez nyújthatja be.

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

A gyermekjóléti alapellátások

4. § (1) A gyermekjóléti alapellátás célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése illetve a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése.

(2) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a)gyermekjóléti szolgálat;
b)gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda.
A gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat az általa fenntartott intézmény, valamint ellátási szerződés útján biztosítja.

A gyermekjóléti szolgáltatás

5. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása útján látja el.

(2) A gyermekjóléti szolgálat nevelési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a Gyvt-ben meghatározottak alapján, együttműködve a gyermekvédelemmel foglalkozó más intézménnyel, szervezetekkel és személyekkel.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

Gyermekek napközbeni ellátása

6. § Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41. §-ában meghatározottak szerint óvoda és általános iskolai étkeztetés keretében szervezi meg.

3. Térítési díjak

7. § (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni.

(2) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente külön rendeletben állapítja meg. Az intézményi térítési díjat a mindenkori költségvetési rendelet melléklete tartalmazza.

(3) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(4) A személyi térítési díjat az adott intézmény vezetője állapítja meg figyelembe véve a költségvetési rendelet és egyéb jogszabályok előírásait

(5) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

Normatív kedvezmények

8. § (1) Gyermekétkeztetés esetén az egyéb jogszabályokban meghatározott 100%-os, vagy 50%-os normatív kedvezményt kell biztosítani az ellátottaknak. Egyéb kedvezményt az önkormányzat nem állapít meg.

(2) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

4. Záró rendelkezések

9. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről Gyöngyöshalász község Jegyzője gondoskodik.

10. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2005. (X.24.) önkormányzati rendelete.

Gyöngyöshalász, 2014. január 16.
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. január 17. napján
1

Az önkormányzati rendeletet a Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2021. október 30. napjával.