Nagyszakácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2014. 09. 01- 2015. 12. 31

Nagyszakácsi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában és 42. § 1. pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a közszolgáltatások színvonalának növelése, a fejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében - a következőket rendeli el:

I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. §


(1) A képviselőtestület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

            a) építményadó,

            b) magánszemélyek kommunális adója,

            c) helyi iparűzési adó.

II. Fejezet


Építményadó


2. §


Az adókötelezettség


Adóköteles a Htv. 11. §-a szerint előírt adótárgy.

3. §


Az adó alanya


Az adó alanya, az aki az év első napján a Htv. 11. § által előírt adótárgy tulajdonosa a Htv. 12. § előírásai alapján, figyelembe véve a Htv. 3 §-ában foglaltakat.

4. §


Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


(1) Az adókötelezettség keletkezésére a Htv. 14. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(2) Az adókötelezettség megszűnésére a Htv. 14. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(3) Az adókötelezettség változására a Htv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

5. §


Az adó alapja


Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

6. §


Az adó mértéke


(1) Építmény után 800 Ft/m2, kivéve a nem lakás céljára szolgáló építmény.

(2) Nem lakás céljára szolgáló építmény után 20 Ft/m2.

7. §


Adómentesség


A Htv. 13. §-ában foglalt mentességeken kívül mentes az építményadó alól az önkormányzat illetékességi területén a magánszemélyek tulajdonában álló valamennyi lakóingatlan és az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó építményrész.

III. Fejezet


Magánszemélyek kommunális adója


8. §


Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezés és megszűnése


(1) Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.

(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-a az irányadó.

9. §


Az adó mértéke


(1) Épület (lakás) adótárgyra: 6.000 Ft/év.

(2) Nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jog adótárgyra: 6.000 Ft/év.

10. §


Adómentesség


Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól, aki a Htv. 12. §-ában előírt nem lakás céljára szolgáló adótárgy tulajdonjogával rendelkezik.


IV. Fejezet


Helyi iparűzési adó


11. §


Az adókötelezettség, az adó alanya


(1) Adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet.

 (2) Az alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó.

12. §


Adókötelezettség keletkezése és megszűnése


(1) Adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 38. § bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

13. §


Az adó alapja


(1) Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. §-ában meghatározott összeg.

(2) Az adó alapja ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. § (3) bekezdésében meghatározott naptári napok.

14. §


Az adó mértéke


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó éves mértéke: az adóalap 1,5 %-a.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó összege: 1.000 Ft/nap.

Adómentesség


15. §


Mentes az adó alól Nagyszakácsi község közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

V. Fejezet


Adóbevallás és az adó megfizetése


16. §


(1) Az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 19. § és 32. § előírásai alapján köteles a bevallást megtételére.

(2) Az adó megfizetésére az Art. 2. melléklet II. pontjának előírásai az irányadók. 

VI. Fejezet


Záró rendelkezések


17. §


(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az Art.-ben foglaltak az irányadók.

(2) E rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


                     Kövér István sk.                                                                    Ács Attila sk.

                        polgármester                                                                            jegyző