Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 02. 06 - 2018. 12. 31

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet célja


1. §


A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.2. A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.


(2)  A rendelet területi hatálya Nikla község közigazgatási területére terjed ki.


(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra,

b) a település közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózattal ellátott, de arra rá nem kötött ingatlan, továbbá a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: ingatlantulajdonos) akinél a háztartási szennyvíz keletkezik.3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 


3. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét Farkas Gábor egyéni vállalkozó, mint közszolgáltató (7400. Kaposvár, Kaposfüredi út 36.) jogosult és köteles ellátni, a Nikla Községi Önkormányzattal kötött szerződés alapján 2018. december 31. napjáig.


(2) A Farkas Gábor egyéni vállalkozó (a továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. által (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, az erre a célra, az osztopáni lerakóhelyen kialakított műtárgyban kell elhelyezni.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló

közszolgáltatás ellátásnak rendje


4. §


(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Tv. szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.


(3) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.


(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni. Az éves igénybevétel kötelezettsége a közszolgáltatóhoz bejelentett nem használt ingatlanra nem vonatkozik. Az évente 6 hónapnál kevesebbet használt és a közszolgáltatóhoz bejelentett ingatlan tulajdonosa szükség szerint, de legalább minden második évben köteles igénybe venni a közszolgáltatást.


(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie, telefonon.


(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül elvégezni.5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


5. §


(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.


(3) Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul tisztítania és fertőtlenítenie kell.


(4) A közszolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani.


(5) A közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződést fel kell mondani, amennyiben a szennyvizet nem a 3. § (2) bekezdés szerint kijelölt helyen üríti le. 


(6) A szolgáltató az ürített szennyvíz mennyisége alapján ártalmatlanítási díjat fizet az üzemeltetőnek.6. Közszolgálttási szerződés tartalma


6. §


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

     a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

     b) a szerződés tárgyát,

     c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,

     d) a teljesítés helyét,

     e) a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,

     f) a felek jogait és kötelezettségeit,

     g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

     h) a szerződés módosításának, felmondásának módját.

                                                


7. Az ingatlantudljadonos jogai és kötelezettségei


7. §


(1) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletben meghatározott módon köteles megoldani.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben szabályozott módon az ingatlantulajdonos a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.


(3) A tulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után a szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján köteles a közszolgáltatónak számla ellenében e rendelet szerinti díjat megfizetni.8. A közszolgáltatás díja


8. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és ártalommentes elhelyezési díja természetes személy ingatlantulajdonos esetében 14.000 Ft /5m3.


(2) A közszolgáltató ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év novembe 15-ig jelezheti az önkormányzat felé.9. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


9. §


A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (név, lakóhely vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós használatára vonatkozó adat) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.10. A rendelkezések betartásának ellenőrzése


10. §


A nyílt árokba, csapadékelvezető csatornarendszerbe történő illegális bevezetések ellenőrzéséről az önkormányzat gondoskodik.11. Hatálybaléptető és záró rendelkezések


11. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 14/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.
Nikla, 2014. február 04.
            Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                        polgármester                                                                  jegyzőZáradék:A rendelet 2014. február 05. napján kihirdetésre került.Nikla, 2014. február 05.


                                                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                             jegyző